Administrer brugerdefinerede felterManage custom fields

Du kan oprette og opdatere et eller flere brugerdefinerede felter på alle enheder.You can create and update one or more custom fields in any entity. Når du opretter et brugerdefineret felt, kan du angive et sæt egenskaber, f.eks. feltets navn, det viste navn og typen af data, det skal indeholde.When you create a custom field, you specify a set of properties, such as the field's name, its display name, and the type of data that it will contain. Du kan finde flere oplysninger under Datatyper for enhedsfelter og Egenskaber for enhedsfelter.For more information, see Enity field data types and Entity field properties.

Bemærk! Alle enheder har systemfelter, f.eks. felter, der angiver, hvornår en post seneste blev opdateret, og hvem der har opdateret den.Note: Every entity has system fields, such as fields that indicate when a record was last updated, and who updated it. Desuden indeholder standardenheder standardfelter.In addition, standard entities have standard (default) fields. Du kan ikke ændre eller slette system- eller standardfelter.You can't modify or delete system fields or standard fields. Hvis du opretter et brugerdefineret felt, skal det indeholde funktionalitet, der er ud over disse indbyggede felter.If you create a custom field, it should provide functionality on top of these built-in fields.

Opret et feltCreate a field

 1. powerapps.com skal du udvide afsnittet Common Data Service og klikke eller trykke på Enheder i navigationsruden til venstre.On powerapps.com, expand the Common Data Service section and click or tap Entities in the left navigation pane. Der vises en liste over enheder.A list of entities appears. Hvis du vil have vist brugerdefinerede enheder øverst på listen, skal du klikke eller trykke på kolonneoverskriften Type.To show custom entities at the top of the list, click or tap the Type column header. Du kan også filtrere listen ved at skrive et eller flere tegn på søgelinjen.You can also filter the list by typing one or more characters in the search bar.
 2. Klik eller tryk på en enhed, og klik eller tryk derefter på Tilføj felt øverst på skærmen.Click or tap an entity, and then click or tap Add field near the top of the screen.
 3. Under Display name skal du angive den tekststreng, der skal identificere feltet for brugerne.Under Display name, specify the string of text that will identify the field to users. Du kan finde flere oplysninger under Opret en app.For more information, see Create an app.
 4. Under Name skal du angive den tekststreng, som du vil bruge til at referere til feltet i f.eks. en formel, når du bygger en app.Under Name, specify the string of text that you will use to refer to the field in, for example, a formula when you build an app.

  Vigtigt! Angiv et navn, der skal være entydigt, klart og sigende, da du ikke kan ændre det, når feltet er oprettet.Important: Specify a name that's unique, clear, and meaningful, because you can't change the name after you create the field.

 5. Under Type skal du angive den type data, feltet skal indeholde, f.eks. Text eller Number.Under Type, specify the type of data that the field will contain, such as Text or Number.

  Vigtigt! Vær omhyggelig, når du angiver denne egenskab, da du ikke kan ændre den, når feltet indeholder data.Important: Specify this property carefully, because you might not be able to change it after the field contains data. Du kan finde oplysninger om, hvilke typer data du kan angive, under Forstå enheder.For information about the types of data that you can specify, see Understand entities.

 6. Hvis du bliver bedt om det, skal du angive yderligere oplysninger om den datatype, du har angivet.If you're prompted, specify additional information for the data type that you specified.
 7. Under Unique skal du markere afkrydsningsfeltet, hvis hver enkelt post skal have en entydig værdi i dette felt.Under Unique, select the check box if every record must have a unique value in this field.
 8. Under Required skal du markere afkrydsningsfeltet, hvis hver enkelt post skal have en værdi i dette felt.Under Required, select the check box if every record must have a value in this field.

  Vigtigt! Du kan ikke kræve, at et brugerdefineret felt i en standardenhed skal indeholde data.Important: You can't require that a custom field in a standard entity contain data. Denne begrænsning forhindrer dig i at ødelægge alle apps, der er afhængige af den pågældende enhed.This restriction prevents you from breaking any apps that rely on that entity.

 9. Klik eller tryk på Gem for at sende dine ændringer.Click or tap Save to submit your changes.

  Vigtigt! Dine ændringer går tabt, hvis du ikke gemmer dem, før du åbner en anden side i browseren eller lukker browseren.Important: Your changes will be lost if you don't save them before you open another page in the browser or exit the browser.

Du får besked, når handlingen er fuldført.You're notified when the operation is completed successfully. Hvis handlingen mislykkes, angiver en fejlmeddelelse de problemer, der er opstået, og hvordan du kan løse dem.If the operation is unsuccessful, an error message indicates the issues that occurred and how you can fix them.

Opdater eller slet et feltUpdate or delete a field

 1. Gå til powerapps.com, klik eller tryk på Administrer, klik eller tryk på Enheder, og klik eller tryk derefter på en enhed.On powerapps.com, click or tap Manage, click or tap Entities, and then click or tap an entity.
 2. På listen over felter for den valgte enhed skal du klikke eller trykke på et felt og derefter følge en af følgende fremgangsmåder:In the list of fields for the entity that you selected, click or tap a field, and then follow one of these steps:

  • Skift en eller flere egenskaber for feltet.Change one or more properties of the field. Vær opmærksom på bedste fremgangsmåder og begrænsninger.Keep in mind the best practices and restrictions.

   Tryk på Tab for at vælge den næste egenskab. Du kan fortryde alle ændringer for et felt ved at klikke eller trykke på ellipsen (...) for feltet og derefter klikke eller trykke på Fortryd.To select the next property, press Tab. To undo all changes to a field, click or tap the ellipsis (...) for the field, and then click or tap Undo.

  • Slet feltet ved at klikke eller trykke på ellipsen (...) ved feltets højre kant, og klik eller tryk derefter på Delete.Delete the field by clicking or tapping the ellipsis (...) near the right edge of the field, and then clicking or tapping Delete.
 3. Klik eller tryk på Gem for at sende dine ændringer.Click or tap Save to submit your changes.

  Vigtigt! Dine ændringer går tabt, hvis du ikke gemmer dem, før du åbner en anden side i browseren eller lukker browseren.Important: Your changes will be lost if you don't save them before you open another page in the browser or exit the browser.

Du får besked, når handlingen er fuldført.You're notified when the operation is completed successfully. Hvis handlingen mislykkes, angiver en fejlmeddelelse de problemer, der er opstået, og hvordan du kan løse dem.If the operation is unsuccessful, an error message indicates the issues that occurred and how you can fix them.

Bedste fremgangsmåder og begrænsningerBest practices and restrictions

Når du opretter og redigerer felter, skal du være opmærksom på følgende:As you create and modify fields, keep these points in mind:

 • Du kan ikke ændre eller slette systemfelter eller deres værdier.You can't modify or delete system fields or their values.
 • I en standardenhed kan du ikke ændre eller slette et felt (standard), tilføje et felt, der kræver data, eller foretage andre ændringer, der kan ødelægge en app, som er baseret på denne enhed.In a standard entity, you can't modify or delete a standard (default) field, add a field that requires data, or make any other change that might break an app that relies on that entity.
 • I en brugerdefineret enhed skal du sikre, at de ændringer, du foretager, ikke ødelægger en app, der er baseret på denne enhed.In a custom entity, you should make sure that the changes that you make won't break any app that relies on that entity.
 • Du skal give hvert brugerdefineret felt et navn, der er entydigt i enheden, og du kan ikke omdøbe et felt, når du har oprettet det.You must give each custom field a name that's unique within the entity, and you can't rename a field after you create it.
 • Du kan ændre datatypen for ethvert felt, forudsat at feltet endnu ikke indeholder data.You can change the data type of any field, provided that the field doesn't yet contain data. Hvis feltet allerede indeholder data, kan du ændre datatypen, forudsat at de eksisterende data opfylder kravene til den nye datatype.If the field already contains data, you can change the data type, provided that all the existing data meets the requirements of the new data type. Du kan f.eks. ændre datatypen for et felt fra Number til String, men du kan ikke ændre datatypen for et felt fra String til Number, hvis feltet indeholder ikke-numeriske data.For example, you can change the data type of a field from Number to String, but you can't change the data type from String to Number if the field contains non-numerical data.
 • Du kan komme til at ødelægge en app, der bruger en enhed, hvis du ændrer et felt i den pågældende enhed på en eller flere af følgende måder:You might break an app that uses an entity if you modify a field in that entity in one or more of these ways:
  • Du ændrer feltets datatype.You change the field's data type.
  • Du kræver værdier, men en eller flere poster indeholder ikke en værdi i dette felt.You require values, but one or more records don't contain a value in that field.
  • Du kræver entydige værdier, men en eller flere poster indeholder den samme værdi i dette felt.You require unique values, but two or more records contain the same value in that field.

Næste trinNext steps

Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysningerPrivacy notice

Vi indsamler og gemmer navne på brugerdefinerede enheder og felter i vores diagnostiske systemer vha. den fælles datamodel i Microsoft PowerApps.With the Microsoft PowerApps common data model we collect and store custom entity and field names in our diagnostic systems. Vi bruger denne viden til at forbedre den fælles datamodel for vores kunder.We use this knowledge to improve the common data model for our customers. De objekt- og feltnavne, der oprettes, hjælper os med at forstå scenarier, der er fælles på tværs af Microsoft PowerApps-community'et, og det er med til at klarlægge hullerne i tjenestens standardobjektdækning, f.eks. skemaer, der er relateret til organisationer.The entity and field names that Creators create help us understand scenarios that are common across the Microsoft PowerApps community and ascertain gaps in the service’s standard entity coverage, such as schemas related to organizations. Microsoft har ikke adgang til og anvender ikke dataene i tabellerne i de databaser, der er knyttet til disse objekter, og de replikeres heller ikke uden for det område, databasen er klargjort i.The data in the database tables associated with these entities is not accessed or used by Microsoft or replicated outside of the region in which the database is provisioned. Bemærk dog, at de brugerdefinerede navne på objekter og felter kan replikeres på tværs af områder og slettes i overensstemmelse med vores politikker om dataopbevaring.Note, however, the custom entity and field names may be replicated across regions and are deleted in accordance with our data retention policies. Microsoft har forpligtet sig til at sikre beskyttelsen af dine personlige oplysninger, som beskrevet yderligere i vores Center for sikkerhed og rettighedsadministration.Microsoft is committed to your privacy as described further in our Trust Center.