PowerApps Community Plan: et gratis udviklingsmiljø til individuel brugPowerApps Community Plan: a free development environment for individual use

Hvis du vil bygge videre på dine færdigheder og lære mere om PowerApps, Microsoft Flow og Common Data Service, er PowerApps Community Plan den helt rette plan for dig.If you want to build skills and learn more about PowerApps, Microsoft Flow, and the Common Data Service, the PowerApps Community Plan is the right plan for you. Med PowerApps Community Plan får du et gratis udviklingsmiljø til individuel brug, hvor du kan:The PowerApps Community Plan gives you a free development environment for individual use, where you can:

 • Lære at bygge virksomhedsapps og arbejdsprocesser med adgang til al funktionalitet i PowerApps og Microsoft Flow.Learn to build business apps and workflows with the full functionality of PowerApps and Microsoft Flow.
 • Oprette forbindelse til enhver datakilde ved at bruge vores mere end 100 connectorer eller ved at oprette dine egne brugerdefinerede connectorer.Connect to any data source by using our 100+ out of the box connectors or by creating your own custom connectors.
 • Undersøge, hvordan du kan bruge Common Data Service til at bygge effektive virksomhedsapps med Common Data Model og SDK'et.Explore how you can use the Common Data Service to build powerful business apps with the common data model and the SDK.
 • Eksportér de løsninger, du opretter i dit individuelle miljø, og udgiv dem på AppSource, så dine kunder kan prøve dem.Export the solutions you create in your individual environment, and list them on AppSource so your customers can test-drive them.

Hvem kan tilmelde sig PowerApps Community Plan?Who can sign-up for the PowerApps Community Plan?

Alle, der har en arbejdskonto eller skolekonto kan tilmelde sig PowerApps Community Plan.Anyone with a work or school account can sign-up for the PowerApps Community Plan. Vi anbefaler planen, hvis du:But we especially recommend this plan if you:

 • Vil udbygge dine færdigheder og lære mere om PowerApps, Microsoft Flow og Common Data Service.Want to build skills and learn more about PowerApps, Microsoft Flow, and the Common Data Service.
 • Er interesseret i at bygge virksomhedsapps og arbejdsprocesser, som du kan distribuere på AppSource.Are interested in building business apps and workflows to distribute on AppSource.

Hvor kan jeg tilmelde mig PowerApps Community Plan?Where can I sign-up for the PowerApps Community Plan?

Tilmeld dig på PowerApps Community Plan-webstedet.Sign-up on the PowerApps Community Plan website. Hvis du allerede bruger PowerApps med Office 365 eller Dynamics 365, kan du også oprette et miljø til individuel brug.If you are an existing user of PowerApps with Office 365 or Dynamics 365, you can also create an environment for individual use.

Når du har tilmeldt dig Community Plan, bliver du viderestillet til PowerApps-webstedet, hvor du kommer til dit individuelle miljø.After signing up for the Community Plan, you will be redirected to the PowerApps site and will land in your individual environment. Miljøet er navngivet med dit navn, f.eks. 'Jens Hansens miljø'.The environment is named with your name, for example 'John Doe's environment'. Hvis der allerede er et miljø med det navn, vil det individuelle miljø være navngivet som 'Jens Hansens (1) miljø'.If there is already an environment with that name, the individual environment will be named as 'John Doe's (1) environment'. I det følgende billede kan du se, hvordan miljøet vises.The following image shows how the environment appears.

Individuelt miljø for Community Plan

Få Community Plan med Visual Studio Dev EssentialsGet the Community Plan with Visual Studio Dev Essentials

Hvis du bruger Visual Studio Dev Essentials, er PowerApps inkluderet i dine fordele.If you are a Visual Studio Dev Essentials user, PowerApps is included in your benefits. Besøg My benefits, og klik eller tryk på PowerApps-feltet for at tilmelde dig PowerApps Community Plan.Visit My benefits and click or tap the PowerApps tile to sign-up for the PowerApps Community Plan.

Community Plan i Visual Studio

Hvilke funktioner er inkluderet i PowerApps Community Plan?Which features are included in the PowerApps Community Plan?

I det individuelle miljø får du følgende funktioner:With the individual environment, you get the following functionality:

FunktionerFunctionalities Miljø til individuel brugEnvironment for individual use
NøglefunktionerKey features
Opret og kør appsCreate and run apps Ja.Yes. Du kan oprette ubegrænsede appsYou can create unlimited apps
Del apps*Share apps* NejNo
Brug Common Data ServiceUse the Common Data Service JaYes
Modellér dine data vha. Common Data ServiceModel your data using the Common Data Service JaYes
Professionel administration af miljø og brugerpolitikkerEnterprise-grade administration of the environment and user policies JaYes
ForbindelserConnectivity
Opret forbindelse til Office 365, Dynamics 365 og andre connectorsConnect to Office 365, Dynamics 365, and other connectors JaYes
Opret forbindelse til cloudbaserede tjenester som Azure SQL, Dropbox, Twitter og mange flereConnect to cloud-based services like Azure SQL, Dropbox, Twitter, and many more JaYes
Anvend Premium-connectors, f.eks. Salesforce, DB2 og mange flereUse premium connectors like Salesforce, DB2 and many more JaYes
Få adgang til data i det lokale miljø vha. en gateway i det lokale miljøAccess on‐premises data using an on-premises gateway JaYes
Opret brugerdefinerede connectors for at oprette forbindelse til dine egne systemerCreate custom connectors to connect to your own systems Ja.Yes. Du kan oprette et ubegrænset antal brugerdefinerede connectorsYou can create unlimited custom connectors
Common Data ServiceCommon Data Service
Opret og kør programmer på Common Data ServiceCreate and run applications on the Common Data Service JaYes
Modellér dine data i Common Data ServiceModel your data in the Common Data Service JaYes
Opret en database i Common Data ServiceCreate a database in the Common Data Service JaYes
AdministrationManagement
Tilføj kollegaer som miljøoprettere og administratorerAdd co-workers as environment makers and admins NejNo
Tilføj kollegaer til databaserollerneAdd co-workers to the database roles NejNo
Understøtter datapolitikker, der er fastlagt af Office 365-administratorenSupports data policies established by the Office 365 administrator JaYes
Etabler datapolitikker for det individuelle miljøEstablish data policies for the individual environment JaYes

Du kan ikke dele apps, flows, forbindelser osv. med andre brugere af din lejer.You can't share apps, flows, connections, etc. with any other users of your tenant. Du kan heller ikke tilføje en anden bruger som miljøadministrator eller -opretter eller til databaseroller fra Administration.You also can't add any other user as an environment admin or maker, or to the database roles from the admin center.

Hvilke kapacitetsgrænser gælder der for det individuelle miljø?What are the capacity limits for the individual environment?

KapacitetCapacity
Flowkørsler/månedFlow runs/month 750750
DatabasestørrelseDatabase size 200 MB200 MB
FillagerFile storage 2 GB2GB

Du kan ikke tilkøbe ekstra kapacitet ud over det, som vi inkluderer.You cannot apply add-ons to the quantities that we include. Hvis du når kapacitetsbegrænsningerne, anbefaler vi, at du køber PowerApps Plan 2.If you hit capacity limits, we recommend purchasing PowerApps Plan 2. Det kan du læse mere om på siden med PowerApps-priser.Learn more about it from the PowerApps pricing page.

Bemærk! Kapaciteten i det individuelle miljø kan ikke deles med virksomhedens samlede kvote, uanset om du udnytter kapaciteten i det individuelle miljø eller ej.Note : the capacity of the individual environment, whether or not it's used, doesn't contribute to your company's overall quota.

Udgivelse på AppSourcePublishing to AppSource

Har du en app, du gerne vil dele med kunder?Do you have an app you would like to share with customers? Vi understøtter nu en PowerApps Test Drive-løsning på AppSource.com, så du kan dele apps og flows med kunder og skabe kundeemner til din virksomhed.We now support a PowerApps Test Drive solution on AppSource.com as a way for you to share apps and flows with customers, and generate leads for your business. Du kan finde flere oplysninger i Lad kunderne prøve dine apps på AppSource.For more information, see Let customers test drive your apps on AppSource.

Ofte stillede spørgsmålFrequently Asked Questions

 1. Spørgsmål: Hvad skal jeg gøre, hvis jeg når kapacitetsgrænserne i miljøet?Q: What should I do if reach the capacity limits of the environment?

  Svar: Der er begrænset kapacitet, da miljøet er beregnet til individuel brug og ikke til et team eller som produktionsmiljø.A: There is a limited capacity provided because this environment is meant for individual use, not for a team or production use. Der er inkluderet følgende kapacitet:The capacity provided is:

  KapacitetCapacity
  Flowkørsler/månedFlow runs/month 750750
  DatabasestørrelseDatabase size 200 MB200 MB
  FillagerFile storage 2 GB2GB

  Hvis du når en eller flere af disse kapacitetsbegrænsningerne, anbefaler vi, at du køber en plan, der understøtter et produktionsmiljø.If you reach one or more capacity limits, we recommend you purchase a plan that supports production use. Du kan læse mere om vores planer og kapacitetsbegrænsningerne for hver plan på siden med PowerApps-priser.Learn more about our plans and their limits on the PowerApps pricing page.

 2. Spørgsmål: Kan jeg overføre apps, flows og andre ressourcer, som jeg har oprettet i det individuelle miljø, til et andet miljø?Q: Can I transfer the apps, flows, and other resources created in the individual environment, to another environment?

  Svar: Ja, du skulle kunne eksportere ressourcerne fra dette miljø til andre miljøer.A: Yes, you should be able to export the resources from this environment to other environments. Du kan finde flere oplysninger i Overførsel i miljø og lejerapp.For more information, see Environment and tenant app migration.

 3. Spørgsmål: Udløber mit abonnement på PowerApps Community Plan?Q: Will my PowerApps Community Plan subscription ever expire?

  Svar: Det gratis abonnement på PowerApps Community Plan udløber ikke.A: You can use your PowerApps Community Plan subscription perpetually for free. Hvis du aktivt bruger et individuelt miljø, vil du ikke miste adgangen til ressourcer og funktioner i miljøet.If you are actively using an individual environment, then you won't lose access to any of the resources or functionality in that environment. Du kan dog opleve en forsinkelse, når du bruger Common Data Service-databasen første gang, eller hvis du ikke har brugt miljøet aktivt i noget tid.You may, however, notice a delay when accessing your Common Data Service Database for the first time after a long period of inactivity. Forsinkelsen påvirker ikke de data og enheder, der er gemt i Common Data Service.This delay does not impact the data or entities stored in the Common Data Service.

 4. Spørgsmål: Kan jeg få eller oprette flere individuelle miljøer?Q: Can I get or create multiple individual environments?

  Svar: Nej, du kan kun have ét individuelt miljø, som oprettes til dig af PowerApps, når du tilmelder dig Community Plan.A: No, you can only have one individual environment, which is created for you by PowerApps when you sign up for the Community Plan.

 5. Spørgsmål: Hvad er forskellen mellem PowerApps Plan 2 Trial og PowerApps Community Plan? Og hvilken bør jeg tilmelde mig?Q: What's the difference between PowerApps Plan 2 Trial and PowerApps Community Plan; and which one should I sign-up for?

  Svar: Både PowerApps Plan 2 Trial og PowerApps Community Plan er gratis, men de er oprettet til forskellige formål:A: Both PowerApps Plan 2 Trial and PowerApps Community Plan are free, but are created for different purposes:

  PowerApps Plan 2 Trial giver dig PowerApps Plan 2 i 90 dage.PowerApps Plan 2 Trial gives you PowerApps Plan 2 for 90 days. Det er beregnet til at afprøve PowerApps, Common Data Service og Microsoft Flow.This is meant for trying out PowerApps, Common Data Service, and Microsoft Flow. Når prøveversionen udløber, kan du købe en plan.Once your trial expires, you can purchase a plan. Hvis du allerede bruger PowerApps med Office 365 eller Dynamics 365, vil det være den rette plan for dig til at afprøve de betalingsfunktioner i PowerApps, som du får adgang til med PowerApps Plan 2.If you are already using PowerApps with Office 365 or Dynamics 365, this is the right plan to try out the premium functionalities of PowerApps, which are available with PowerApps Plan 2.

  PowerApps Community Plan giver dig adgang til betalingsfunktioner i PowerApps, Common Data Service og Microsoft Flow til individuel brug.PowerApps Community Plan gives you access to PowerApps premium functionalities, Common Data Service, and Microsoft Flow for individual use. Denne plan er primært beregnet til indlæringsformål eller til at oprette forretningsløsninger, der kan distribueres til AppSource Test Drive.This plan is primarily meant for learning purposes or creating business solutions to be distributed for AppSource Test Drive. Denne plan er permanent tilgængelig, men kun til læringsformål og til at udbygge dine færdigheder inden for PowerApps, Common Data Services og Microsoft Flow.This plan is perpetually available, but only for learning and building your skills on PowerApps, Common Data Services, and Microsoft Flow.

 6. Spørgsmål: Kan jeg tilmelde mig min personlige konto?Q: Can I sign-up with my personal account?

  Svar: Nej, du kan kun tilmelde dig med en arbejdskonto eller skolekonto.A: No, you can only sign-up with your work or school account. Vi understøtter ikke aktuelt, at du tilmelder dig med en privat konto.We currently do not support signing up with a personal account.

 7. Spørgsmål: Kan jeg slette mit individuelle miljø?Q: Can I delete my individual environment?

  Svar: Du kan ikke slette dette miljø på egen hånd.A: You can't delete this environment on your own. Din lejeradministrator har tilladelse til at slette miljøet.Your tenant admin has permissions to delete the environment.