Eksportér og importér ressourcerExport and import resources

Hvis du har oprettet flere miljøer for at understøtte udviklingen af din database og dine apps, kan du flytte ændringerne fra ét miljø til et andet.If you've created multiple environments to support the development of your database and apps, you must move changes from one environment to another environment. Du kan bruge Export resources og Import resources til at flytte ressourcer mellem miljøer.You can use Export resources and Import resources to move resources between environments.

Hvorfor bruge flere miljøer?Why use multiple environments?

Hvert miljø indeholder ressourcer, for eksempel objekter, flows og apps, som du opretter eller ændrer under udviklingsprocessen.Each environment contains resources, such as entities, flows, and apps, that you create or modify during the development process.

Udviklingen foretages som regel i det samme miljø, der bruges af organisationens slutbrugere.Typically, development is done in the same environment that is used by the organization's end users. Dette miljø kaldes også for standardmiljøet.This environment is known as the default environment. Det er relativt nemt at administrere ressourceændringer inden for det samme miljø.It's relatively easy to manage resource changes in the same environment. Du kan validere ændringerne for at sikre, at alle vigtige forretningsprocesser og applikationer virker, som de skal, hvorefter du frigiver appen.You validate the changes to make sure that all critical business processes and applications are functional, and then you release the app.

Nogle gange udføres udvikling og test i separate miljøer, og ændringerne flyttes til standardmiljøet, når de er klar til slutbrugerne.Sometimes, development and testing are done in separate environments, and changes are moved to the default environment when they are ready to be used by end users. Der kan være flere grunde til at bruge forskellige miljøer.There are several reasons why you might use separate environments. Du kan for eksempel have brugt et separat miljø, da du evaluerede systemet til at starte med.For example, you might have used a separate environment when you initially evaluated the system. Alternativt kan du minimere den risiko, der er ved at ændre i standardmiljøet.Alternatively, you might want to minimize the risk that is involved when changes are made to the default environment. Med separate miljøer får du isoleret dine ændringer, da de ikke foretages i standardmiljøet.Separate environments provide isolation, because you make your changes in an environment that isn't the default environment. Afhængigt af risiciene kan du oprette yderligere et testmiljø.Depending on the extent of the risks, you might create an additional staging environment. Hvis det er tilfældet, kan du have et udviklingsmiljø, et testmiljø og et standardmiljø.In this case, you have a development environment, a staging environment, and a default environment.

Flyt ressourceændringerMoving resource changes

Du flytter ressourcer ved hjælp af separate processer for eksport og import, som sker via en pakkefil (.zip).You move resources through separate export and import processes, by using a package (.zip) file. Pakkefilen eksporteres, gemmes lokalt og sendes til administratoren for målmiljøet, som importerer pakkefilen i målmiljøet.The package file is exported, saved to local storage, sent to the administrator of the target environment, and then imported into the target environment. Importen efterfølges ofte af en valideringstest, som sikrer, at vigtige forretningsprocesser ikke berøres af ændringerne.The import process is often followed by validation testing to help guarantee that no critical business processes have been adversely affected.

Funktionerne til eksport og import af ressourcer findes i sektionen Environments i Administration.The functionality for both resource import and resource export is available in the Environments section of the admin center. Både eksporten og importen foretages i konteksten af det valgte miljø.Both export and import occur in the context of a selected environment.

Eksportér ressourcerExport resources

Eksportpakken indeholder alle ændringer i objekter og valglister.The export package will contain all changes to entities, and picklists. Vi arbejder på at gøre det muligt at eksportere flere ressourcetyper som apps, flows, connectors, roller og andre typer.We are working to enable the export of more resource types such as apps, flows, connectors, roles and others. Med denne funktion kan du flytte indhold fra ét miljø til et andet.This option lets you move contents of one environment to another environment.

 1. Klik Environments i navigationen i venstre side afAdministration.In the admin center, in the left navigation pane, click Environments.
 2. Vælg kildemiljøet.Select the source environment.
 3. Klik på Export resources øverst til højre.In the upper right, click Export resources.
 4. Vælg de ressourcer, du vil starte med:Choose the resources you want to start with:
  1. Vælg den fane, der svarer til en ressourcetype, du vil vælge, for eksempel Entities.Select the tab corresponding to a resource type you want to select, such as Entities.
  2. Vælg alle ressourcerne under den valgte type ved at klikke på afkrydsningsfelterne i sidehovedet eller ved at vælge ressourcerne enkeltvis.Select all resources under the type by clicking the header checkbox, or select resources individually.
  3. Klik på Next.Click Next.
 5. Medtag alle de relevante og relaterede ressourcer:Include related resources if appropriate:
  1. Hvis vi finder relaterede ressourcer, vises de på en liste, hvor du kan vælge dem.If we discover any related resources, we will show you a pre-selected list.
  2. Du kan udelade alle relaterede ressourcer ved at klikke på afkrydsningsfelterne i sidehovedet eller ved at fravælge ressourcerne enkeltvis.Exclude all related resources by clicking the header checkbox, or unselect resources individually.
  3. Klik på Next.Click Next.
 6. Angiv et navn til eksportpakken.Add a Name for the exported package.
 7. Du kan eventuelt tilpasse de handlinger, der skal udføres, når ressourcerne importeres:Optionally, you can customize setup actions to be performed upon import of resources:
  1. For hver ressource skal du klikke på Import setup for at åbne en dialogboks.For each resource, click the Import setup to see a dialog.
  2. Vælg den installationshandling, der skal udføres som standard, når pakken importeres.Select the setup action you want performed by default when this package is imported
  3. Klik på Save.Click Save.
 8. Klik på Export.Click Export.
 9. Når eksporten er fuldført, skal du gemme pakkefilen lokalt.When export is completed, save the package file in local storage.

Du kan også vælge Select all resources på ressourcevalgsiden for at inkludere alle ressourcer for alle understøttede typer i pakken og gå direkte til den sidste eksportside.Alternatively, you can click Select all resources in the resource selection page to include all resources of all supported types in the final package, and go directly to the final export page.

Importér ressourcerImport resources

Det første trin er at vælge den pakkefil, der blev eksporteret fra kildemiljøet.The first step is to select a package file that was exported from the source environment. Importprocessen validerer, analyserer og forsøger at importere pakken.The import process validates, analyzes, and tries to import the package.

 1. Klik på Environments i navigationsruden i Administration.In the admin center, in the navigation pane, click Environments.
 2. Vælg målmiljøet.Select the target environment.
 3. Klik på Import resources øverst til højre.In the upper right, click Import resources.
 4. Klik på Upload, og vælg en pakkefil på den lokale disk.Click Upload, and browse to a package file in local storage.
 5. Klik på Next for at gå til den sidste importside.Click Next to go to the final import page.
 6. Løs importvalideringsfejl og -advarsler:Resolve import validation errors and warnings:
  1. Se efter advarsler eller fejl, som vises med et ikon til venstre for en ressources navn.Look for warnings or errors, as indicated by the icon to the left of a resource Name.
  2. Klik på feltet Import setup eller ikonet under Action for at få flere oplysninger.Click the Import setup field or the icon under Action for more information.
  3. Vælg en relevant installationshandling for importen.Select an appropriate import setup action.
  4. Den pakke, der importeres, bliver automatisk valideret igen.The package being imported is automatically validated again.
 7. Fortsæt til Import, hvis der ikke er nogen fejl.Proceed to Import if there are no errors.

Hvis pakken kun anvendes delvist, får du vist en fejlmeddelelse, som viser, hvad der blev importeret, og hvad der ikke blev importeret.If the package is only partially applied, you receive an error message that describes what was imported and what wasn't imported.

RessourcetyperResource types

Udviklingsprocessen kan involvere ændringer i mange typer ressourcer.The development process can involve changes to many types of resources. Hvis du for eksempel opdaterer en app, kan du tilføje, fjerne eller opdatere flere objekter eller forbindelser.For example, if you update an app, you might add, remove, or update several entities or connections. Det er kun ændringerne i nogle ressourcetyper, der kan flyttes til andre miljøer.Changes to some, and not all, resource types can be moved across environments. I de følgende afsnit beskrives det, hvilke typer ressourcer du kan flytte.The following sections describe the types of resources that you can move.

Objekter, valglisterEntities, picklists

Du kan eksportere og importere objekter og valglister på følgende måde:You can export and import entities, and picklists as follows:

 • Standardobjekter – kun tilpasninger flyttes mellem miljøer.Standard entities – Only customizations are moved across environments. Du kan ikke ændre brugerdefinerede felter for standardobjekter.(You can't modify the out-of-box fields of standard entities.)
 • Brugerdefinerede objekter – brugerdefinerede objekter flyttes mellem miljøer.Custom entities – Custom entities are moved across environments.
 • Brugerdefinerede valglister – brugerdefinerede valglister flyttes mellem miljøer.Custom picklists – Custom picklists are moved across environments.

DataData

Du kan ikke flytte databasedata som en del af eksport og import af ressourcer.You can't move database data as part of the export and import of resources. Hvis du vil flytte data, kan du bruge Microsoft Excel.To move data, you can use Microsoft Excel. Du kan finde flere oplysninger under Import eller eksport af data.For more information, see Import or export data.