Funktionen DataSourceInfo i PowerAppsDataSourceInfo function in PowerApps

Indeholder oplysninger om en datakilde.Provides information about a data source.

OversigtOverview

Datakilder kan indeholde et væld af oplysninger, der kan bruges til at optimere brugeroplevelsen.Data sources can provide a wealth of information to optimize the user experience.

Du kan bruge oplysninger i kolonnertil at validere brugerinput og give øjeblikkelig feedback til brugeren, før du bruger funktionen Patch.You can use column-level information to validate user input and provide immediate feedback to the user before using the Patch function. Funktionen Validate bruger de samme oplysninger.The Validate function uses this same information.

Du kan bruge oplysningerne på datakildeniveau, f.eks. til at deaktivere eller skjule knapperne Rediger og Ny for de brugere, der ikke har tilladelse til at redigere og oprette poster.You can use information at the data-source level, for example, to disable or hide Edit and New buttons for users who don't have permissions to edit and create records.

Det kan variere, hvor mange oplysninger datakilder indeholder, og nogle indeholder ingen oplysninger.Data sources vary in how much information they provide, including not providing any at all. Samlinger leverer ikke nogen oplysninger.Collections provide no information. Hvis der ikke leveres oplysninger, bruges der en standardværdi, eller der returneres blank.If a piece of information isn't provided, a default is used, or blank is returned.

BeskrivelseDescription

KolonneoplysningerColumn information

Du kan bruge DataSourceInfo til at hente oplysninger om en bestemt kolonne i en datakilde:You can use DataSourceInfo to obtain information about a particular column of a data source:

Argument for oplysningerInformation Argument ResultattypeResult Type BeskrivelseDescription
DataSourceInfo.DisplayNameDataSourceInfo.DisplayName StrengString Kolonnens viste navn.Display name for the column. Hvis der ikke er defineret et vist navn, returneres kolonnenavnet.If no display name is defined, returns the column name.
DataSourceInfo.MaxLengthDataSourceInfo.MaxLength TalNumber Det maksimale antal tegn, kolonnen kan indeholde.Maximum number of characters that the column can hold. Gælder kun for de kolonner, der indeholder strenge.Applies only to columns that contain strings. Hvis der ikke er angivet en maksimumværdi, returneres blank.If a maximum isn't set, returns blank.
DataSourceInfo.MaxValueDataSourceInfo.MaxValue TalNumber Den højeste numeriske værdi, der kan angives i en kolonne.Maximum numeric value that a column can hold. Gælder kun for de kolonner, der indeholder tal.Applies only to columns that contain numbers. Hvis der ikke er angivet en maksimumværdi, returneres blank.If a maximum isn't set, returns blank.
DataSourceInfo.MinValueDataSourceInfo.MinValue TalNumber Den laveste numeriske værdi, der kan angives i en kolonne.Minimum numeric value that a column can hold. Gælder kun for de kolonner, der indeholder tal.Applies only to columns that contain numbers. Hvis der ikke er angivet en minimumværdi, returneres blank.If a minimum isn't set, returns blank.
DataSourceInfo.RequiredDataSourceInfo.Required Boolesk værdiBoolean Er det påkrævet at angive en værdi i denne kolonne?Is a value required for this column? Hvis denne værdi ikke er angivet af datakilden, returneres false.If not set by the data source, returns false.

Det tredje argument er navnet på en kolonne som en streng.The third argument is the name of a column as a string. Kolonnen Telefon i samlingen Personer vil f.eks. blive overført som "Telefon" inklusive anførselstegnene.For example, column Phone in collection People would be passed as "Phone" including the double quotes.

Oplysninger om datakildenData-source information

Du kan også bruge DataSourceInfo til at hente oplysninger om selve datakilden:You can also use DataSourceInfo to obtain information about a data source as a whole:

Argument for oplysningerInformation Argument ResultattypeResult Type BeskrivelseDescription
DataSourceInfo.AllowedValuesDataSourceInfo.AllowedValues Boolesk værdiBoolean Hvilke typer tilladelser kan tildeles til brugere af denne datakilde?What types of permissions can users be granted for this data source? Hvis denne værdi ikke er angivet af datakilden, returneres blank.If not set by the data source, returns blank.
DataSourceInfo.CreatePermissionDataSourceInfo.CreatePermission Boolesk værdiBoolean Har den aktuelle bruger tilladelse til at oprette poster i datakilden?Does the current user have permission to create records in this data source? Hvis denne værdi ikke er angivet af datakilden, returneres true.If not set by the data source, returns true.
DataSourceInfo.DeletePermissionDataSourceInfo.DeletePermission Boolesk værdiBoolean Har den aktuelle bruger tilladelse til at slette poster i datakilden?Does the current user have permission to delete records in this data source? Hvis denne værdi ikke er angivet af datakilden, returneres true.If not set by the data source, returns true.
DataSourceInfo.EditPermissionDataSourceInfo.EditPermission Boolesk værdiBoolean Har den aktuelle bruger tilladelse til at redigere poster i datakilden?Does the current user have permission to edit records in this data source? Hvis denne værdi ikke er angivet af datakilden, returneres true.If not set by the data source, returns true.
DataSourceInfo.ReadPermissionDataSourceInfo.ReadPermission Boolesk værdiBoolean Har den aktuelle bruger tilladelse til at læse poster i datakilden?Does the current user have permission to read records in this data source? Hvis denne værdi ikke er angivet af datakilden, returneres true.If not set by the data source, returns true.

SyntaksSyntax

DataSourceInfo(Datakilde, Oplysninger, Kolonnenavn )DataSourceInfo( DataSource, Information, ColumnName )

 • Datakilde – påkrævet.DataSource – Required. Den datakilde, der skal bruges.The data source to use.
 • Oplysninger – påkrævet.Information – Required. Den type af oplysninger, du vil hente.The type of information that you want to retrieve.
 • Kolonnenavn – valgfri.ColumnName – Optional. Hvis du vil hente oplysninger om selve kolonnen, skal du angive kolonnenavnet som en streng.For column-level information, the column name as a string. Kolonnen Telefon vil f.eks. bliver overført som "Telefon" inklusive anførselstegnene.Column Phone would be passed as "Phone", including the double quotes. Hvis du vil hente oplysninger om selve datakilden, kan du ikke bruge argumentet Kolonnenavn.For information at the data-source level, the ColumnName argument can't be used.

  Bemærk! For de SharePoint- og Excel-datakilder, der indeholder kolonnenavne med mellemrum, skal du angive hvert mellemrum som "_x0020_".Note: For SharePoint and Excel data sources that contain column names with spaces, specify each space as "_x0020_". Eksempelvis vil "Kolonnens navn" blive vist som "Kolonnens_x0020_navn".For example, specify "Column Name" as "Column_x0020_Name".

EksemplerExamples

Eksemplerne i dette afsnit bruger datakilden Is:The examples in this section use this data source, named IceCream:

Datakilden har også leveret disse oplysninger:The data source has also provided this information:

 • Det viste navn for Antal er "Antal på lager".The display name for Quantity is "Quantity on Hand".
 • Den maksimale længde på Smag er 30 tegn.The maximum length of Flavor is 30 characters.
 • Kolonnen Smag skal indeholde en værdi.The Flavor column must contain a value. Kolonnen Antal er ikke påkrævet.The Quantity column isn't required.
 • Antal skal mindst være 0.The minimum Quantity is 0.
 • Antal må højst være 100.The maximum Quantity is 100.
 • Den aktuelle bruger kan læse og redigere posterne i datakilden Is, men brugeren kan ikke oprette nye eller slette eksisterende poster.The current user can read and edit the records of the IceCream data source but can't create or delete records.
FormelFormula BeskrivelseDescription ResultatResult
DataSourceInfo( Is, DataSourceInfo.DisplayName, "Antal" )DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.DisplayName, "Quantity" ) Returnerer det viste navn for kolonnen Antal i datakilden Is.Returns the display name for the Quantity column of the IceCream data source. "Antal på lager""Quantity on Hand"
DataSourceInfo( Is, DataSourceInfo.MaxLength, "Smag" )DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.MaxLength, "Flavor" ) Returnerer den maksimale længde på strengen i kolonnen Smag i datakilden Is.Returns the maximum length of the string for the Flavor column of the IceCream data source. 3030
DataSourceInfo( Is, DataSourceInfo.Required, "Smag" )DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.Required, "Flavor" ) Er kolonnen Smag i datakilden Is påkrævet?Is the Flavor column of the IceCream data source required? truetrue
DataSourceInfo( Is, DataSourceInfo.Required, "Antal" )DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.Required, "Quantity" ) Er kolonnen Antal i datakilden Is påkrævet?Is the Quantity column of the IceCream data source required? falsefalse
DataSourceInfo( Is, DataSourceInfo.MaxValue, "Antal" )DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.MaxValue, "Quantity" ) Returnerer den maksimale numeriske værdi for kolonnen Antal i datakilden Is.Returns the maximum numeric value for the Quantity column of the IceCream data source. 100100
DataSourceInfo( Is, DataSourceInfo.MinValue, "Antal" )DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.MinValue, "Quantity" ) Returnerer den laveste numeriske værdi for kolonnen Antal i datakilden Is.Returns the minimum numeric value for the Quantity column of the IceCream data source. 00
DataSourceInfo( Is, DataSourceInfo.ReadPermission)DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.ReadPermission) Kan den aktuelle bruger læse poster i datakilden Is?Can the current user read records in the IceCream data source? truetrue
DataSourceInfo( Is, DataSourceInfo.EditPermission)DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.EditPermission) Kan den aktuelle bruger redigere poster i datakilden Is?Can the current user edit records in the IceCream data source? truetrue
DataSourceInfo( Is, DataSourceInfo.CreatePermission)DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.CreatePermission) Kan den aktuelle bruger oprette poster i datakilden Is?Can the current user create records in the IceCream data source? falsefalse
DataSourceInfo( Is, DataSourceInfo.DeletePermission)DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.DeletePermission) Kan den aktuelle bruger slette poster i datakilden Is?Can the current user delete records in the IceCream data source? falsefalse