Επισκόπηση του οδηγού συμβολής στο Microsoft DocsMicrosoft Docs contributor guide overview

Καλώς ορίσατε στον οδηγό συμβολής στο docs.microsoft.com (Docs)!Welcome to the docs.microsoft.com (Docs) Contributor Guide!

Πολλά από τα σύνολα τεκμηρίωσης της Microsoft είναι ανοιχτού κώδικα και φιλοξενούνται στο GitHub.Several of the Microsoft documentation sets are open source and hosted on GitHub. Δεν είναι όλα τα σύνολα εγγράφων εξ ολοκλήρου ανοιχτού κώδικα, αλλά πολλά από αυτά διαθέτουν δημόσια αποθετήρια δεδομένων, όπου μπορείτε να κάνετε προτεινόμενες αλλαγές μέσω αιτημάτων έλξης.Not all document sets are completely open source but many have public-facing repos where you can make suggested changes via pull requests. Αυτή η προσέγγιση ανοιχτού κώδικα απλοποιεί και βελτιώνει την επικοινωνία μεταξύ μηχανικών προϊόντων, ομάδων περιεχομένου και πελατών, ενώ προσφέρει και άλλα οφέλη:This open source approach streamlines and improves communication between product engineers, content teams, and customers, and has other advantages:

 • Τα αποθετήρια δεδομένων ανοιχτού κώδικα λειτουργούν δημόσια ώστε να λαμβάνουν σχόλια για τα έγγραφα που είναι περισσότερο απαραίτητα.Open source repos plan in the open to get feedback on what docs are most needed.
 • Τα αποθετήρια δεδομένων ανοιχτού κώδικα αναθεωρούνται δημόσια ώστε να δημοσιεύεται το πιο χρήσιμο περιεχόμενο κατά την πρώτη έκδοση.Open source repos review in the open to publish the most helpful content on our first release.
 • Τα αποθετήρια δεδομένων ανοιχτού κώδικα ενημερώνονται δημόσια ώστε να είναι ευκολότερη η συνεχής βελτίωση του περιεχομένου.Open source repos update in the open to make it easier to continuously improve the content.

Η εμπειρία χρήστη στο docs.microsoft.com ενοποιεί τις ροές εργασιών GitHub απευθείας ώστε να είναι ακόμη πιο εύκολο.The user experience on docs.microsoft.com integrates GitHub workflows directly to make it even easier. Ξεκινήστε με την επεξεργασία του εγγράφου που προβάλλετε.Start by editing the document you are viewing. Εναλλακτικά, συμβάλετε με την αναθεώρηση νέων θεμάτων ή τη δημιουργία ποιοτικών ζητημάτων.Or, help by reviewing new topics, or create quality issues.

Σημαντικό

Όλα τα αποθετήρια δεδομένων που δημοσιεύουν στην τοποθεσία docs.microsoft.com έχουν υιοθετήσει τον Κώδικα δεοντολογίας ανοιχτού κώδικα της Microsoft ή τον Κώδικα δεοντολογίας του .NET Foundation.All repositories that publish to docs.microsoft.com have adopted the Microsoft Open Source Code of Conduct or the .NET Foundation Code of Conduct. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Συνήθεις ερωτήσεις για τον Κώδικα δεοντολογίας.For more information, see the Code of Conduct FAQ. Εναλλακτικά, επικοινωνήστε στη διεύθυνση opencode@microsoft.com ή conduct@dotnetfoundation.org με τυχόν ερωτήσεις ή σχόλια.Or contact opencode@microsoft.com, or conduct@dotnetfoundation.org with any questions or comments.

Οι δευτερεύουσες διορθώσεις ή διευκρινίσεις σε τεκμηρίωση ή παραδείγματα κώδικα σε δημόσια αποθετήρια δεδομένων καλύπτονται από τους Όρους χρήσης της τοποθεσίας docs.microsoft.com.Minor corrections or clarifications to documentation and code examples in public repositories are covered by the docs.microsoft.com Terms of Use. Νέες ή σημαντικές αλλαγές δημιουργούν ένα σχόλιο στο αίτημα έλξης, ζητώντας σας να υποβάλετε μια ηλεκτρονική άδεια συμβολής (CLA) αν δεν είστε υπάλληλος της Microsoft.New or significant changes generate a comment in the pull request, asking you to submit an online Contribution License Agreement (CLA) if you are not an employee of Microsoft. Για να μπορούμε να αναθεωρήσουμε ή να δεχτούμε το αίτημα έλξης, θα πρέπει να συμπληρώσετε μια ηλεκτρονική φόρμα.We need you to complete the online form before we can review or accept your pull request.

Γρήγορες αλλαγές σε υπάρχοντα έγγραφαQuick edits to existing documents

Οι γρήγορες αλλαγές βελτιώνουν τη διαδικασία αναφοράς και επιδιόρθωσης μικρών σφαλμάτων και παραλείψεων σε έγγραφα.Quick edits streamline the process to report and fix small errors and omissions in documents. Παρ’ όλες τις προσπάθειες, στα δημοσιευμένα έγγραφα μπορεί να φτάνουν γραμματικά και ορθογραφικά μικρολάθη.Despite all efforts, small grammar and spelling errors do make their way into our published documents. Αν και μπορείτε να δημιουργήσετε ζητήματα για να αναφέρετε λάθη, είναι ταχύτερο και ευκολότερο να δημιουργήσετε ένα αίτημα έλξης (PR) για να διορθώσετε το πρόβλημα, όταν αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη.While you can create issues to report mistakes, it's faster and easier to create a pull request (PR) to fix the issue, when the option is available.

 1. Ορισμένες σελίδες εγγράφων σάς επιτρέπουν να επεξεργάζεστε περιεχόμενο απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης.Some docs pages allow you to edit content directly in the browser. Σε αυτή την περίπτωση, θα δείτε ένα κουμπί Επεξεργασία όπως αυτό που εμφανίζεται παρακάτω.If so, you'll see an Edit button like the one shown below. Κάνοντας κλικ στο κουμπί Επεξεργασία μεταφέρεστε στο αρχείο προέλευσης στο GitHub.Clicking the Edit (or equivalently localized) button takes you to the source file on GitHub. Αν το κουμπί Επεξεργασία λείπει, αυτό σημαίνει ότι η σελίδα τεκμηρίωσης δεν είναι διαθέσιμη για τροποποίηση.If the Edit button is missing, that means the documentation page is not available to be changed.

  Θέση της σύνδεσης "Επεξεργασία"

  Εάν δεν εμφανίζεται το κουμπί Επεξεργασία, αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενο δεν είναι ανοιχτό για δημόσιες συνεισφορές.If the Edit button doesn't appear it means the content is not open to public contributions.

 2. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι για να επεξεργαστείτε το άρθρο όπως υποδεικνύεται.Next, click the pencil icon, to edit the article as shown. Αν το εικονίδιο μολυβιού είναι απενεργοποιημένο, πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας GitHub ή να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό.If the pencil icon is grayed out, you need to either log in to your GitHub account or create a new account.

  Θέση του εικονιδίου με το μολύβι

 3. Κάντε τις αλλαγές σας στο πρόγραμμα επεξεργασίας web.Make your changes in the web editor. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προεπισκόπηση αλλαγών για να ελέγξετε τη μορφοποίηση της αλλαγής σας.Click the Preview changes tab to check the formatting of your change.

 4. Αφού κάνετε τις αλλαγές σας, κάντε κύλιση στο κάτω μέρος της σελίδας.Once you have made your changes, scroll to the bottom of the page. Εισαγάγετε έναν τίτλο και μια περιγραφή για τις αλλαγές σας και κάντε κλικ στην επιλογή Πρόταση αλλαγής αρχείου όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:Enter a title and description for your changes and click Propose file change as shown in the following figure:

  Πρόταση αλλαγής αρχείου

 5. Τώρα που προτείνατε την αλλαγή σας, πρέπει να ζητήσετε από τους κατόχους του αποθετηρίου δεδομένων να "τραβήξουν" τις αλλαγές σας στο αποθετήριό τους.Now that you've proposed your change, you need to ask the owners of the repository to "pull" your changes into their repository. Αυτό γίνεται μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται "αίτημα έλξης".This is done using something called a "pull request". Όταν κάνατε κλικ στην επιλογή Πρόταση αλλαγής αρχείου στην παραπάνω εικόνα, κανονικά πρέπει να είχατε μεταφερθεί σε μια νέα σελίδα που μοιάζει με την παρακάτω εικόνα:When you clicked on Propose file change in the figure above, you should have been taken to a new page that looks like the following figure:

  δημιουργία αιτήματος έλξης

  Κάντε κλικ στο στοιχείο Δημιουργία αιτήματος έλξης, πληκτρολογήστε έναν τίτλο (και προαιρετικά μια περιγραφή) για το αίτημα έλξης και κατόπιν πατήστε ξανά Δημιουργία αιτήματος έλξης.Click Create pull request, enter a title (and optionally a description) for the pull request, and then click Create pull request again. (Εάν είστε νέος χρήστης του GitHub, ανατρέξτε στο θέμα Πληροφορίες για τα αιτήματα έλξης, για περισσότερες πληροφορίες.)(If you are new to GitHub, see About Pull Requests for more information.)

 6. Αυτό ήταν!That's it! Τα μέλη της ομάδας περιεχομένου θα αναθεωρήσουν και θα συγχωνεύσουν το αίτημα έλξης σας.Content team members will review and merge your PR. Ίσως λάβετε σχόλια που ζητούν αλλαγές, σε περίπτωση που πραγματοποιήσετε αλλαγές μεγαλύτερης κλίμακας.You may get some feedback requesting changes if you made larger changes.

Το περιβάλλον εργασίας χρήστη επεξεργασίας του GitHub ανταποκρίνεται στα δικαιώματά σας στο αποθετήριο δεδομένων.The GitHub editing UI responds to your permissions on the repository. Οι προηγούμενες εικόνες είναι ακριβείς για συμβάλλοντες που δεν έχουν δικαιώματα εγγραφής στο αποθετήριο δεδομένων προορισμού.The preceding images are accurate for contributors that do not have write permissions to the target repository. Το GitHub δημιουργεί αυτόματα ένα διπλότυπο του αποθετηρίου δεδομένων προορισμού στον λογαριασμό σας.GitHub automatically creates a fork of the target repository in your account. Αν έχετε πρόσβαση εγγραφής στο αποθετήριο δεδομένων προορισμού, το GitHub δημιουργεί μια νέα διακλάδωση στο αποθετήριο δεδομένων προορισμού.If you have write-access to the target repository, GitHub creates a new branch in the target repo. Το όνομα της διακλάδωσης έχει τη μορφή <GitHubId>-patch-n και χρησιμοποιεί το αναγνωριστικό σας στο GitHub και ένα αριθμητικό αναγνωριστικό για την διακλάδωση της επιδιόρθωσης.The branch name has the form <GitHubId>-patch-n using your GitHub ID, and a numeric identifier for the patch branch.

Χρησιμοποιούμε αιτήματα έλξης για όλες τις αλλαγές, ακόμη και για συμβάλλοντες που έχουν δικαίωμα πρόσβασης εγγραφής.We use pull requests for all changes, even for contributors that have write-access. Τα περισσότερα αποθετήρια έχουν προστατευμένη την προεπιλεγμένη διακλάδωση, έτσι ώστε οι ενημερώσεις να πρέπει να υποβάλλονται ως αιτήματα έλξης.Most repositories have the default branch protected so that updates must be submitted as pull requests.

Η εμπειρία επεξεργασίας εντός του προγράμματος περιήγησης είναι καλύτερη για μικρές ή μη συχνές αλλαγές.The in-browser editing experience is best for minor or infrequent changes. Εάν πραγματοποιείτε συμβολές μεγάλης κλίμακας ή χρησιμοποιείτε σύνθετες δυνατότητες του Git (όπως διαχείριση διακλάδωσης ή σύνθετη επίλυση διένεξης συγχώνευσης), πρέπει να δημιουργήσετε ένα διπλότυπο του αποθετηρίου και να εργαστείτε τοπικά.If you make large contributions or use advanced Git features (such as branch management or advanced merge conflict resolution), you need to fork the repo and work locally.

Σημείωση

Εφόσον η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα άρθρο σε οποιαδήποτε γλώσσα και, με βάση τον τύπο επεξεργασίας, θα συμβούν τα εξής:If enabled, you can edit an article in any language and, based on the type of edit, the following will happen:

 1. οποιαδήποτε γλωσσική αλλαγή εγκριθεί, θα συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της μηχανής μας για μηχανική μετάφρασηany linguistic change that is approved, will also help improve our Machine Translation engine
 2. όσες αλλαγές τροποποιούν σημαντικά το περιεχόμενο του άρθρου, τις χειριζόμαστε εσωτερικά για να υποβάλουμε μια αλλαγή στο ίδιο άρθρο στα αγγλικά, ώστε να μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες, εφόσον εγκριθεί.any edit that significantly modifies the content of the article will be handled internally to submit a change to the same article in English so that it will get localized in all languages if approved. Οι βελτιώσεις που προτείνετε δεν θα επηρεάσουν θετικά μόνο τα άρθρα στη δική σας γλώσσα, αλλά και σε όλες τις διαθέσιμες γλώσσες.Your suggested improvements will not only positively affect articles in your own language, but in all available languages.

Αναθεώρηση ανοιχτών αιτημάτων έλξηςReview open PRs

Μπορείτε να διαβάσετε νέα θέματα πριν από τη δημοσίευσή τους, ελέγχοντας τα τρέχοντα ανοιχτά αιτήματα έλξης.You can read new topics before they are published by checking the currently open PRs. Οι αναθεωρήσεις ακολουθούν τη διαδικασία ροής του GitHub.Reviews follow the GitHub flow process. Μπορείτε να δείτε τις προτεινόμενες ενημερώσεις ή νέα άρθρα σε δημόσια αποθετήρια.You can see proposed updates or new articles in public repositories. Αναθεωρήστε τες και προσθέστε τα σχόλιά σας.Review them and add your comments. Ανατρέξτε σε οποιαδήποτε από τα αποθετήρια δεδομένων εγγράφων και ελέγξτε τα ανοιχτά αιτήματα έλξης (PR) για τις κατηγορίες που σας ενδιαφέρουν.Look at any of our docs repositories, and check the open pull requests (PRs) for areas that interest you. Τα σχόλια της κοινότητας για τις προτεινόμενες ενημερώσεις βοηθούν όλη την κοινότητα.Community feedback on proposed updates helps the entire community.

Δημιουργία ποιοτικών ζητημάτωνCreate quality issues

Τα έγγραφά μας βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη.Our docs are a continuous work in progress. Τα ουσιαστικά ζητήματα μάς βοηθούν να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στα θέματα μεγαλύτερης προτεραιότητας για την κοινότητα.Good issues help us focus our efforts on the highest priorities for the community. Όσο περισσότερες λεπτομέρειες καταχωρείτε, τόσο πιο χρήσιμο είναι το ζήτημα.The more detail you can provide, the more helpful the issue. Πείτε μας ποιες πληροφορίες αναζητήσατε.Tell us what information you sought. Πείτε μας τους όρους αναζήτησης που χρησιμοποιήσατε.Tell us the search terms you used. Αν δεν μπορείτε να ξεκινήσετε, πείτε μας πώς θέλετε να αρχίσετε την εξερεύνηση της τεχνολογίας με την οποία δεν είστε εξοικειωμένοι.If you can't get started, tell us how you want to start exploring unfamiliar technology.

Πολλές από τις σελίδες τεκμηρίωσης της Microsoft έχουν μια ενότητα Σχόλια στο κάτω μέρος της σελίδας, όπου μπορείτε να κάνετε κλικ για να αφήσετε Σχόλια για το προϊόν ή Σχόλια για το περιεχόμενο για την παρακολούθηση ζητημάτων που αφορούν συγκεκριμένα αυτό το άρθρο.Many of Microsoft's documentation pages have a Feedback section at the bottom of the page where you can click to leave Product feedback or Content feedback to track issues that are specific to that article.

Τα ζητήματα είναι η αρχή της συζήτησης σχετικά με αυτά που χρειάζονται.Issues start the conversation about what's needed. Η ομάδα περιεχομένου θα ανταποκριθεί σε αυτά τα ζητήματα με ιδέες σχετικά με το τι μπορούμε να προσθέσουμε και θα ζητήσει την απόψή σας.The content team will respond to these issues with ideas for what we can add, and ask for your opinions. Μόλις δημιουργήσουμε ένα πρόχειρο, θα σας ζητήσουμε να κάνετε αναθεώρηση του αιτήματος έλξης.When we create a draft, we'll ask you to review the PR.

Ασχοληθείτε περισσότεροGet more involved

Άλλα θέματα μπορούν να σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε την παραγωγική συνεισφορά σας στο Microsoft Docs. Επεξηγούν τη διαδικασία εργασίας με τα αποθετήρια δεδομένων GitHub, τα εργαλεία Markdown και τις επεκτάσεις που χρησιμοποιούνται στην πλατφόρμα Microsoft Docs.Other topics help you get started productively contributing to Microsoft Docs. They explain working with GitHub repositories, Markdown tools, and extensions used in the Microsoft Docs platform.