Χρήση λιστών γραμμών σε ροές

Χρησιμοποιήστε την ενέργεια Γραμμές λιστών για την ανάκτηση πολλαπλών γραμμών ταυτόχρονα από το Microsoft Dataverse με ένα δομημένο ερώτημα.

Λήψη λίστας γραμμών

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να προσθέσετε την ενέργεια Γραμμές λίστας στη ροή σας για επιστροφή έως και 5.000 λογαριασμών από τον πίνακα Λογαριασμοί στο Dataverse.

 1. Επιλέξτε Νέο βήμα για να προσθέσετε μια ενέργεια στη ροή σας.

 2. Εισαγάγετε γραμμή λίστας στο πλαίσιο αναζήτησης για Αναζήτηση συνδέσεων και ενεργειών, στην κάρτα Επιλογή λειτουργίας.

 3. Επιλέξτε Microsoft Dataverse για να φιλτράρετε τα αποτελέσματα αναζήτησης ώστε να εμφανίζονται μόνο ενέργειες και εναύσματα για το Microsoft Dataverse.

 4. Επιλέξτε Γραμμές λίστας.

  Φιλτράρισμα για παράθεση σε λίστα ενεργειών γραμμών.

 5. Επιλέξτε τον πίνακα Λογαριασμοί από τη λίστα Όνομα πίνακα.

  Επιλέξτε τον πίνακα λογαριασμών.

 6. Αποθηκεύστε και εκτελέστε τη ροή σας για να επιβεβαιώσετε ότι δεν επιστρέφονται περισσότερες από 5.000 γραμμές.

Ενεργοποίηση σελιδοποίησης για αίτηση περισσότερων από 5.000 γραμμών

Για να λάβετε περισσότερες από 5.000 γραμμές από ένα ερώτημα αυτόματα, ενεργοποιήστε τη δυνατότητα Σελιδοποίηση από τις Ρυθμίσεις, όπως υποδεικνύουν τα παρακάτω βήματα:

 1. Στην επάνω δεξιά γωνία της κάρτας Παράθεση γραμμών σε λίστα, επιλέξτε το μενού (...).

 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις.

  Ρυθμίσεις για καρτέλα "Παράθεση γραμμών σε λίστα".

 3. Μετακινήστε το ρυθμιστικό Σελιδοποίηση στη θέση Ενεργό εάν δεν έχει ήδη ενεργοποιηθεί.

 4. Στην Τιμή κατωφλίου, εισαγάγετε τον μέιγστο αριθμό γραμμών που ζητήθηκε. Εσωτερικά, ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται κατά πολλαπλάσια του προεπιλεγμένου μεγέθους σελίδας. Για παράδειγμα, εάν αυτό το μέγεθος σελίδας είναι 5.000 και καταχωρήσετε 7.000, ο αριθμός των γραμμών που επιστρέφονται είναι 10.000.

  ![Ρυθμίσεις σελιδοποίησης για την καρτέλα "Παράθεση γραμμών σε λίστα".](../media/list-rows/pagination-settings.png "Ρυθμίσεις σελιδοποίησης για την καρτέλα "Παράθεση γραμμών σε λίστα"")

Note

Τα όρια ταχύτητας μετάδοσης περιεχομένου και τα όρια μεγέθους μηνύματος ισχύουν για να διασφαλιστούν γενικές εγγυήσεις υπηρεσίας. Όταν δεν οριστεί σελιδοποίηση, η απόκριση περιλαμβάνει μια παράμετρο @odata.nextLink που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αίτηση του επόμενου συνόλου γραμμών. Ανατρέξτε στην ενότητα Παράλειψη διακριτικού στη συνέχεια αυτού του άρθρου για να μάθετε πώς να το χρησιμοποιείτε.

Επιλογές για προχωρημένους

Οι επιλογές για προχωρημένους για την ενέργεια Γραμμές λίστας σάς επιτρέπουν να ταξινομείτε, να φιλτράρετε, να ταξινομείτε και να επεκτείνετε τα αποτελέσματα ενός ερωτήματος. Ακολουθεί ένα παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κοινού:

Παράδειγμα επιλογών για προχωρημένους για την ενέργεια Γραμμές λίστας.

Επιλέξτε στήλες: Εισαγάγετε μια λίστα στηλών διαχωρισμάτων με κόμματα προς επιστροφή, όπως "name,createdon,preferredcontactmethodcode,emailaddress1,telephone1" για τον πίνακα Λογαριασμός.

Γραμμές φιλτραρίσματος: Χρησιμοποιήστε την για να καθορίσετε μια παράσταση φίλτρου τύπου OData για να περιορίσετε το σύνολο των γραμμών που επιστρέφονται από το Dataverse, όπως "createdon ge 2021-01-01T00:00:00-00:00" για γραμμές με τιμή createdon μεγαλύτερη από ή ίση με το έτος 2021.

Tip

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τυπικούς τελεστές φίλτρου και συναρτήσεις ερωτήματος για την κατασκευή παραστάσεων φίλτρου ερωτήματος.

Important

Οι παραστάσεις φίλτρου δεν είναι δυνατό να περιέχουν αυτήν τη συμβολοσειρά: $filter=, επειδή ισχύει μόνο όταν χρησιμοποιείτε τα API απευθείας.

Ταξινόμηση κατά: χρήση για τον καθορισμό μιας παράστασης τύπου OData που καθορίζει τη σειρά με την οποία επιστρέφονται τα στοιχεία, όπως "name desc". Χρησιμοποιήστε το επίθημε asc ή desc για να υποδείξετε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά, αντίστοιχα. Η προεπιλεγμένη σειρά είναι αύξουσα.

Ανάπτυξη ερωτήματος: Χρήση για τον καθορισμό μιας παράστασης τύπου OData που καθορίζει τα δεδομένα που επιστρέφονται από το Dataverse από τους σχετικούς πίνακες, όπως "primarycontactid($select=contactid,fullname)" για τη χρήση της κύριας επαφής primarycontactid του λογαριασμού για την ανάκτηση της στήλης fullname από τη σχετική επαφή με αναγνωριστικό επαφής contactid στην απόκριση.

Υπάρχουν δύο τύποι ιδιοτήτων πλοήγησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην Ανάπτυξη ερωτήματος:

 1. Ο ιδιότητες πλοήγησης μίας τιμής αντιστοιχούν σε στήλες αναζήτησης που υποστηρίζουν σχέσεις πολλά προς ένα και σας επιτρέπουν να ορίσετε μια αναφορά σε έναν άλλο πίνακα.

 2. Οι ιδιότητες πλοήγησης εκτίμησης ως συλλογής αντιστοιχούν σε σχέσεις "ένα προς πολλά" ή "πολλά προς πολλά".

Εάν συμπεριλάβετε μόνο το όνομα της ιδιότητας πλοήγησης, θα λάβετε όλες τις ιδιότητες για τις σχετικές γραμμές. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Ανάκτηση σχετικών γραμμών πίνακα με ένα ερώτημα.

Για να το χρησιμοποιήσετε σε ένα βήμα ροής, εισαγάγετε μια παράσταση Odata όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Αυτό παράδειγμα δείχνει πώς μπορείτε να λάβετε τις στήλες contactid και fullname για το primarycontactid κάθε λογαριασμού.

Πλήθος γραμμών: χρησιμοποιείται για την ένδειξη του συγκεκριμένου αριθμού γραμμών ώστε το Dataverse να επιστρέψει. Ακολουθεί ένα παράδειγμα που δείχνει τον τρόπο αίτησης 10 γραμμών.

Fetch Xml Query: Χρησιμοποιήστε το για να καθορίσετε Dataverse-style FetchXML snippet που παρέχει πρόσθετη ευελιξία στη δημιουργία προσαρμοσμένων ερωτημάτων. Αυτά μπορούν να είναι χρήσιμα όταν εργάζεστε με έναν πίνακα που έχει πολλούς σχετικούς πίνακες ή σελιδοποίηση. Το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης δείχνει πώς να χρησιμοποιήσετε το FetchXML για τα ίδια φίλτρα και συνθήκες ταξινόμησης με το προηγούμενο παράδειγμα:

Παράδειγμα λίστας λογαριασμών με FetchXML.

Παράδειγμα ερωτήματος FetchXML για τον πίνακα Λογαριασμός:

<fetch count="10">
  <entity name="account">
    <attribute name="name" />
    <attribute name="preferredcontactmethodcode" />
    <attribute name="emailaddress1" />
    <attribute name="telephone1" />
    <link-entity name="contact" to="primarycontactid" from="contactid">
        <attribute name="fullname" />
    </link-entity>
    <filter> 
      <condition attribute="createdon" operator="ge" value="2021-01-01T00:00:00-00:00" />
    </filter>
    <order attribute="name" descending="true" />
  </entity>
</fetch>

Παράλειψη διακριτικού: επειδή το Power Automate εφαρμόζει όρια ταχύτητας μετάοδησς περιχομένου και όρια μεγέθους μηνύματος για να εξασφαλίσει γενικές εγγυήσεις υπηρεσίας, είναι συχνά χρήσιμο γθα χρήση σελιδοποίησης για επιστροφή ενός μικρότερου αριθμού γραμμών σε μια δέσμη, αντί των προεπιλεγμένων ορίων σε αριθμό πινάκων που επιστρέφονται.

Το προεπιλεγμένο όριο σελίδας 5.000 γραμμών ισχύει εάν δεν χρησιμοποιείτε σελιδοποίηση.

Για να το χρησιμοποιήσετε, εφαρμόστε έναν βρόχο για ανάλυση της τιμής @odata.nextLink στην απόκριση JSON, εξαγάγετε το διακριτικό παράλειψης και στείλτε ένα άλλο αίτημα μέχρι να παρατεθεί ο αριθμός των γραμμών που χρειάζεστε.

HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: application/json; odata.metadata=minimal 
OData-Version: 4.0 
Content-Length: 402 
Preference-Applied: odata.maxpagesize=3 
 
{ 
  "@odata.context":"[Organization URI]/api/data/v9.1/$metadata#accounts(name)",
  "value":[ 
   { 
     "@odata.etag":"W/\"437194\"",
     "name":"Fourth Coffee (sample)",
     "accountid":"7d51925c-cde2-e411-80db-00155d2a68cb"
   },
   { 
     "@odata.etag":"W/\"437195\"",
     "name":"Litware, Inc. (sample)",
     "accountid":"7f51925c-cde2-e411-80db-00155d2a68cb"
   },
   { 
     "@odata.etag":"W/\"468026\"",
     "name":"Adventure Works (sample)",
     "accountid":"8151925c-cde2-e411-80db-00155d2a68cb"
   }
  ],
  "@odata.nextLink":"[Organization URI]/api/data/v9.1/accounts?$select=name&$skiptoken=%3Ccookie%20pagenumber=%222%22%20pagingcookie=%22%253ccookie%2520page%253d%25221%2522%253e%253caccountid%2520last%253d%2522%257b8151925C-CDE2-E411-80DB-00155D2A68CB%257d%2522%2520first%253d%2522%257b7D51925C-CDE2-E411-80DB-00155D2A68CB%257d%2522%2520%252f%253e%253c%252fcookie%253e%22%20/%3E"
}

Αναγνωριστικό διαμερίσματος: μια επιλογή για τον καθορισμό του αναγνωριστικού διαμερίσματος κατά την ανάκτηση δεδομένων για τους πίνακες NoSQL. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Βελτίωση απόδοσης χρησιμοποιώντας διαμερίσματα χώρου αποθήκευσης κατά την πρόσβαση σε δεδομένα πίνακα.