Υπηρεσία καταλόγου Active Directory

Σύνδεση σε διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory και εκτέλεση λειτουργιών

Δημιουργία ομάδας
Λήψη πληροφοριών ομάδας
Λήψη μελών ομάδας
Τροποποίηση ομάδας
Δημιουργήστε αντικείμενο
Διαγραφή αντικειμένου
Μετακίνηση αντικειμένου
Μετονομασία αντικειμένου
Δημιουργία χρήστη
Λήψη πληροφοριών χρήστη
Τροποποίηση χρήστη
Ξεκλείδωμα χρήστη
Ενημέρωση πληροφοριών χρήστη
Συνδεθείτε στον διακομιστή SQL
Κλείσιμο σύνδεσης

Έναρξη με τις ενέργειες του Active Directory

Οι ενέργειες του Active Directory απαιτούν μια σύνδεση σε διακομιστή Active Directory. Ορίστε τη σύνδεση χρησιμοποιώντας την ενέργεια Σύνδεσης σε διακομιστή, η οποία απαιτεί τη διαδρομή LDAP για τον καθορισμό των ελεγκτών τομέα. Το πεδίο Διαδρομή LDAP πρέπει να καθορίζει τους ελεγκτές τομέα και να έχει την ακόλουθη μορφή:

LDAP://DC=contoso,DC=demo

Όταν εργάζεστε με ομάδες, αντικείμενα ή χρήστες, θα απαιτείται η θέση τους. Το πεδίο "Θέση" πρέπει να προσδιορίζει το κοντέινερ, καθώς και τους ελεγκτές τομέα και να έχει την ακόλουθη μορφή:

CN=Users,DC=contoso,DC=demo

Αφού καταχωρήσετε όλα τα διακριτικά ονόματα με χρήση της εντολής χρήστη dsquery, εισαγάγετε το διακριτικό όνομα στην ακόλουθη μορφή (nvarga είναι το όνομα χρήστη):

CN=nvarga,CN=Users,DC=contoso,DC=demo

Σημειώστε ότι εάν το όνομα του περιέκτη περιέχει κόμμα, το όνομα πρέπει να περιέχεται σε διπλά εισαγωγικά. π.χ.: το CN=Varga, Norbert πρέπει να μορφοποιηθεί έτσι:

CN="Varga, Norbert",DC=contoso,DC=com

Ενέργειες Active Directory

Ομάδα

Δημιουργήστε, τροποποιήστε και αποκτήστε πληροφορίες σχετικά με μια ομάδα σε ένα διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

Δημιουργία ομάδας

Δημιουργεί μια ομάδα στο Active Directory

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
Parent directory entry Όχι Καταχώρηση σε υπηρεσία καταλόγου Active Directory Η γονική καταχώρηση του διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Group name Όχι Τιμή κειμένου Το όνομα της ομάδας πόρου που δημιουργήθηκε πρόσφατα
Location Ναι Τιμή κειμένου Η θέση όπου η ομάδα θα δημιουργηθεί
Description Ναι Τιμή κειμένου Μια περιγραφή για την ομάδα
Group scope Μη διαθέσιμο Τοπικός, Καθολικός, Παγκόσμιος Καθολικές Το πεδίο της ομάδας στο Active Directory
Group type Μη διαθέσιμο Ασφάλεια, Δδιανομή Ασφάλεια Ο τύπος του ομάδας
Μεταβλητές που παράχθηκαν
 • Αυτή η ενέργεια δεν παράγει μεταβλητές
Εξαιρέσεις
Εξαίρεση Περιγραφή
Σφάλμα ελέγχου ταυτότητας Υποδεικνύει ένα σφάλμα με τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη
Η λειτουργία δεν είναι έγκυρη Υποδεικνύει ένα σφάλμα μη έγκυρης λειτουργίας
Ο διακομιστής δεν λειτουργεί Υποδεικνύει ότι ο διακομιστής υπηρεσίας καταλόγου Active Directory δεν λειτουργεί
Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση Υποδεικνύει ότι παρουσιάστηκε σφάλμα εξουσιοδότησης
Η καταχώρηση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory δεν βρέθηκε Υποδεικνύει ότι η καταχώρηση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory που δόθηκε δεν βρέθηκε στον διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Το αντικείμενο υπάρχει ήδη Υποδεικνύει ότι υπάρχει ήδη ένα αντικείμενο με το καθορισμένο όνομα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Σφάλμα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory Γενικό σφάλμα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

Λήψη πληροφοριών ομάδας

Λαμβάνει πληροφορίες για μια ομάδα από τον διακομιστή Active Directory

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
Parent directory entry Όχι Καταχώρηση σε υπηρεσία καταλόγου Active Directory Η γονική καταχώρηση του διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Distinguished name Όχι Τιμή κειμένου Το αποκλειστικό όνομα στης καταχώρησης Active Directory
Μεταβλητές που παράχθηκαν
Όρισμα Τύπος Περιγραφή
GroupInfo Πληροφορίες ομάδας Οι πληροφορίες της ομάδας
Εξαιρέσεις
Εξαίρεση Περιγραφή
Σφάλμα ελέγχου ταυτότητας Υποδεικνύει ένα σφάλμα με τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη
Η λειτουργία δεν είναι έγκυρη Υποδεικνύει ένα σφάλμα μη έγκυρης λειτουργίας
Ο διακομιστής δεν λειτουργεί Υποδεικνύει ότι ο διακομιστής υπηρεσίας καταλόγου Active Directory δεν λειτουργεί
Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση Υποδεικνύει ότι παρουσιάστηκε σφάλμα εξουσιοδότησης
Η καταχώρηση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory δεν βρέθηκε Υποδεικνύει ότι η καταχώρηση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory που δόθηκε δεν βρέθηκε στον διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Το αντικείμενο δεν υπάρχει στον διακομιστή Υποδεικνύει ότι το αντικείμενο δεν υπάρχει στον διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Σφάλμα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory Γενικό σφάλμα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

Λήψη μελών ομάδας

Λαμβάνει τα μέλη της ομάδας στο Active Directory

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
Parent directory entry Όχι Καταχώρηση σε υπηρεσία καταλόγου Active Directory Η γονική καταχώρηση του διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Distinguished name Όχι Τιμή κειμένου Το αποκλειστικό όνομα στης καταχώρησης Active Directory
Μεταβλητές που παράχθηκαν
Όρισμα Τύπος Περιγραφή
GroupMembers Λίστα μελών ομάδας Η μεταβλητή που περιέχει τα μέλη της ομάδας
Εξαιρέσεις
Εξαίρεση Περιγραφή
Σφάλμα ελέγχου ταυτότητας Υποδεικνύει ένα σφάλμα με τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη
Η λειτουργία δεν είναι έγκυρη Υποδεικνύει ένα σφάλμα μη έγκυρης λειτουργίας
Ο διακομιστής δεν λειτουργεί Υποδεικνύει ότι ο διακομιστής υπηρεσίας καταλόγου Active Directory δεν λειτουργεί
Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση Υποδεικνύει ότι παρουσιάστηκε σφάλμα εξουσιοδότησης
Η καταχώρηση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory δεν βρέθηκε Υποδεικνύει ότι η καταχώρηση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory που δόθηκε δεν βρέθηκε στον διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Το αντικείμενο δεν υπάρχει στον διακομιστή Υποδεικνύει ότι το αντικείμενο δεν υπάρχει στον διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Σφάλμα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory Γενικό σφάλμα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

Τροποποίηση ομάδας

Τροποποιεί μια ομάδα στο Active Directory

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
Parent directory entry Όχι Καταχώρηση σε υπηρεσία καταλόγου Active Directory Η γονική καταχώρηση του διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Distinguished name Όχι Τιμή κειμένου Το αποκλειστικό όνομα στης καταχώρησης Active Directory
Operation Μη διαθέσιμο Μετονομασία ομάδας, Διαγραφή ομάδας, Προσθήκη χρήστη, Κατάργηση χρήστη Μετονομασία ομάδας Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να πραγματοποιήσετε
New name Όχι Τιμή κειμένου Το νέο όνομα για την ομάδα
User distinguished name Όχι Τιμή κειμένου Καθορίστε το αποκλειστικό όνομα του χρήστη
Μεταβλητές που παράχθηκαν
 • Αυτή η ενέργεια δεν παράγει μεταβλητές
Εξαιρέσεις
Εξαίρεση Περιγραφή
Σφάλμα ελέγχου ταυτότητας Υποδεικνύει ένα σφάλμα με τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη
Η λειτουργία δεν είναι έγκυρη Υποδεικνύει ένα σφάλμα μη έγκυρης λειτουργίας
Ο διακομιστής δεν λειτουργεί Υποδεικνύει ότι ο διακομιστής υπηρεσίας καταλόγου Active Directory δεν λειτουργεί
Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση Υποδεικνύει ότι παρουσιάστηκε σφάλμα εξουσιοδότησης
Η καταχώρηση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory δεν βρέθηκε Υποδεικνύει ότι η καταχώρηση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory που δόθηκε δεν βρέθηκε στον διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Το αντικείμενο δεν υπάρχει στον διακομιστή Υποδεικνύει ότι το αντικείμενο δεν υπάρχει στον διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Το αντικείμενο υπάρχει ήδη Υποδεικνύει ότι υπάρχει ήδη ένα αντικείμενο με το καθορισμένο όνομα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Σφάλμα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory Γενικό σφάλμα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Παράδειγμα

Στο παρακάτω παράδειγμα, η ενέργεια "Τροποποίηση ομάδας" χρησιμοποιείται για την προσθήκη του nvarga χρήστη στην ομάδα RPATest.

Παράδειγμα ενέργειας Τροποποίησης ομάδας.

Αντικείμενο

Δημιουργία ή διαχείριση αντικειμένου σε διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

Δημιουργήστε αντικείμενο

Δημιουργεί ένα αντικείμενο στο Active Directory

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
Parent directory entry Όχι Καταχώρηση σε υπηρεσία καταλόγου Active Directory Η γονική καταχώρηση του διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Location Ναι Τιμή κειμένου Η θέση όπου η ομάδα θα δημιουργηθεί
Object type Μη διαθέσιμο Υπολογιστής, οργανική μονάδα Υπολογιστής Ο τύπος του αντικειμένου
Object name Όχι Τιμή κειμένου Το όνομα αντικειμένου πόρου που δημιουργήθηκε πρόσφατα
Μεταβλητές που παράχθηκαν
 • Αυτή η ενέργεια δεν παράγει μεταβλητές
Εξαιρέσεις
Εξαίρεση Περιγραφή
Σφάλμα ελέγχου ταυτότητας Υποδεικνύει ένα σφάλμα με τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη
Η λειτουργία δεν είναι έγκυρη Υποδεικνύει ένα σφάλμα μη έγκυρης λειτουργίας
Ο διακομιστής δεν λειτουργεί Υποδεικνύει ότι ο διακομιστής υπηρεσίας καταλόγου Active Directory δεν λειτουργεί
Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση Υποδεικνύει ότι παρουσιάστηκε σφάλμα εξουσιοδότησης
Η καταχώρηση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory δεν βρέθηκε Υποδεικνύει ότι η καταχώρηση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory που δόθηκε δεν βρέθηκε στον διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Το αντικείμενο υπάρχει ήδη Υποδεικνύει ότι υπάρχει ήδη ένα αντικείμενο με το καθορισμένο όνομα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Μη έγκυρη σύνταξη χαρακτηριστικού Υποδεικνύει ότι ένα δεδομένο χαρακτηριστικό δεν είναι έγκυρο
Σφάλμα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory Γενικό σφάλμα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

Διαγραφή αντικειμένου

Διαγράφει ένα αντικείμενο στο Active Directory

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
Parent directory entry Όχι Καταχώρηση σε υπηρεσία καταλόγου Active Directory Η γονική καταχώρηση του διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Distinguished name Όχι Τιμή κειμένου Το αποκλειστικό όνομα στης καταχώρησης Active Directory
Μεταβλητές που παράχθηκαν
 • Αυτή η ενέργεια δεν παράγει μεταβλητές
Εξαιρέσεις
Εξαίρεση Περιγραφή
Σφάλμα ελέγχου ταυτότητας Υποδεικνύει ένα σφάλμα με τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη
Η λειτουργία δεν είναι έγκυρη Υποδεικνύει ένα σφάλμα μη έγκυρης λειτουργίας
Ο διακομιστής δεν λειτουργεί Υποδεικνύει ότι ο διακομιστής υπηρεσίας καταλόγου Active Directory δεν λειτουργεί
Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση Υποδεικνύει ότι παρουσιάστηκε σφάλμα εξουσιοδότησης
Η καταχώρηση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory δεν βρέθηκε Υποδεικνύει ότι η καταχώρηση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory που δόθηκε δεν βρέθηκε στον διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Το αντικείμενο δεν υπάρχει στον διακομιστή Υποδεικνύει ότι το αντικείμενο δεν υπάρχει στον διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Σφάλμα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory Γενικό σφάλμα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

Μετακίνηση αντικειμένου

Μετακινεί ένα αντικείμενο στο Active Directory

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
Parent directory entry Όχι Καταχώρηση σε υπηρεσία καταλόγου Active Directory Η γονική καταχώρηση του διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Distinguished name Όχι Τιμή κειμένου Το αποκλειστικό όνομα στης καταχώρησης Active Directory
Move to location Όχι Τιμή κειμένου Η θέση στην οποία θα μετακινηθεί το αντικείμενο
Μεταβλητές που παράχθηκαν
 • Αυτή η ενέργεια δεν παράγει μεταβλητές
Εξαιρέσεις
Εξαίρεση Περιγραφή
Σφάλμα ελέγχου ταυτότητας Υποδεικνύει ένα σφάλμα με τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη
Η λειτουργία δεν είναι έγκυρη Υποδεικνύει ένα σφάλμα μη έγκυρης λειτουργίας
Ο διακομιστής δεν λειτουργεί Υποδεικνύει ότι ο διακομιστής υπηρεσίας καταλόγου Active Directory δεν λειτουργεί
Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση Υποδεικνύει ότι παρουσιάστηκε σφάλμα εξουσιοδότησης
Η καταχώρηση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory δεν βρέθηκε Υποδεικνύει ότι η καταχώρηση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory που δόθηκε δεν βρέθηκε στον διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Το αντικείμενο δεν υπάρχει στον διακομιστή Υποδεικνύει ότι το αντικείμενο δεν υπάρχει στον διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Σφάλμα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory Γενικό σφάλμα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Η θέση δεν μπορεί να είναι κενή Υποδεικνύει ότι μια θέση αντικειμένου υπηρεσίας καταλόγου Active Directory είναι κενή

Μετονομασία αντικειμένου

Μετονομάζει ένα αντικείμενο στο Active Directory

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
Parent directory entry Όχι Καταχώρηση σε υπηρεσία καταλόγου Active Directory Η γονική καταχώρηση του διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Distinguished name Όχι Τιμή κειμένου Το αποκλειστικό όνομα στης καταχώρησης Active Directory
New name Όχι Τιμή κειμένου Τύπος νέου ονόματος για την ομάδα
Μεταβλητές που παράχθηκαν
 • Αυτή η ενέργεια δεν παράγει μεταβλητές
Εξαιρέσεις
Εξαίρεση Περιγραφή
Σφάλμα ελέγχου ταυτότητας Υποδεικνύει ένα σφάλμα με τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη
Η λειτουργία δεν είναι έγκυρη Υποδεικνύει ένα σφάλμα μη έγκυρης λειτουργίας
Ο διακομιστής δεν λειτουργεί Υποδεικνύει ότι ο διακομιστής υπηρεσίας καταλόγου Active Directory δεν λειτουργεί
Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση Υποδεικνύει ότι παρουσιάστηκε σφάλμα εξουσιοδότησης
Η καταχώρηση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory δεν βρέθηκε Υποδεικνύει ότι η καταχώρηση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory που δόθηκε δεν βρέθηκε στον διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Το αντικείμενο δεν υπάρχει στον διακομιστή Υποδεικνύει ότι το αντικείμενο δεν υπάρχει στον διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Το αντικείμενο υπάρχει ήδη Υποδεικνύει ότι υπάρχει ήδη ένα αντικείμενο με το καθορισμένο όνομα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Σφάλμα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory Γενικό σφάλμα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

Χρήστης

Δημιουργήστε, τροποποιήστε και αποκτήστε πληροφορίες σχετικά με έναν χρήστη σε ένα διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

Δημιουργία χρήστη

Δημιουργεί έναν χρήστη στο Active Directory

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
Parent directory entry Όχι Καταχώρηση σε υπηρεσία καταλόγου Active Directory Η γονική καταχώρηση του διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Location Ναι Τιμή κειμένου Η θέση όπου η ομάδα θα δημιουργηθεί
First name Όχι Τιμή κειμένου Το όνομα του χρήστη
Initials Ναι Τιμή κειμένου Τα αρχικά του χρήστη
Last name Ναι Τιμή κειμένου Το επώνυμο του χρήστη
Username Όχι Τιμή κειμένου Το όνομα χρήστη του χρήστη
Password Όχι Κρυπτογραφημένη τιμή Ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη
Password never expires Μη διαθέσιμο Δυαδική τιμή Ανενεργή Καθορίστε αν ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη θα λήξει
Disabled account Μη διαθέσιμο Δυαδική τιμή Ανενεργή Καθορίστε αν θα απενεργοποιηθεί ο λογαριασμός
Μεταβλητές που παράχθηκαν
 • Αυτή η ενέργεια δεν παράγει μεταβλητές
Εξαιρέσεις
Εξαίρεση Περιγραφή
Σφάλμα ελέγχου ταυτότητας Υποδεικνύει ένα σφάλμα με τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη
Η λειτουργία δεν είναι έγκυρη Υποδεικνύει ένα σφάλμα μη έγκυρης λειτουργίας
Ο διακομιστής δεν λειτουργεί Υποδεικνύει ότι ο διακομιστής υπηρεσίας καταλόγου Active Directory δεν λειτουργεί
Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση Υποδεικνύει ότι παρουσιάστηκε σφάλμα εξουσιοδότησης
Η καταχώρηση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory δεν βρέθηκε Υποδεικνύει ότι η καταχώρηση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory που δόθηκε δεν βρέθηκε στον διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Το αντικείμενο υπάρχει ήδη Υποδεικνύει ότι υπάρχει ήδη ένα αντικείμενο με το καθορισμένο όνομα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Δεν ήταν ο ορισμός ή η ενημέρωση κωδικού πρόσβασης Υποδεικνύει μια ρύθμιση προβλημάτων ή την ενημέρωση του κωδικού πρόσβασης χρήστη
Σφάλμα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory Γενικό σφάλμα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Παράδειγμα

Το παρακάτω σχήμα είναι ένα παράδειγμα δημιουργίας ενός χρήστη. Το όνομα χρήστη είναι Norbert Varga και το όνομα χρήστη του είναι nvarga. Ο χρήστης δημιουργείται στο κοντέινερ "Χρήστες", και οι ελεγκτές τομέα contoso και η επίδειξη καθορίζονται επίσης στη θέση.

Παράδειγμα ενέργειας Δημιουργίας χρήστη.

Λήψη πληροφοριών χρήστη

Λαμβάνει τις πληροφορίες χρήστη στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
Parent directory entry Όχι Καταχώρηση σε υπηρεσία καταλόγου Active Directory Η γονική καταχώρηση του διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Distinguished name Όχι Τιμή κειμένου Το αποκλειστικό όνομα στης καταχώρησης Active Directory
Μεταβλητές που παράχθηκαν
Όρισμα Τύπος Περιγραφή
UserInfo Πληροφορίες χρήστη Οι πληροφορίες χρήστη
Εξαιρέσεις
Εξαίρεση Περιγραφή
Σφάλμα ελέγχου ταυτότητας Υποδεικνύει ένα σφάλμα με τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη
Η λειτουργία δεν είναι έγκυρη Υποδεικνύει ένα σφάλμα μη έγκυρης λειτουργίας
Ο διακομιστής δεν λειτουργεί Υποδεικνύει ότι ο διακομιστής υπηρεσίας καταλόγου Active Directory δεν λειτουργεί
Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση Υποδεικνύει ότι παρουσιάστηκε σφάλμα εξουσιοδότησης
Η καταχώρηση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory δεν βρέθηκε Υποδεικνύει ότι η καταχώρηση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory που δόθηκε δεν βρέθηκε στον διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Το αντικείμενο δεν υπάρχει στον διακομιστή Υποδεικνύει ότι το αντικείμενο δεν υπάρχει στον διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Σφάλμα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory Γενικό σφάλμα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

Τροποποίηση χρήστη

Τροποποιεί έναν χρήστη στο Active Directory

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
Parent directory entry Όχι Καταχώρηση σε υπηρεσία καταλόγου Active Directory Η γονική καταχώρηση του διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Distinguished name Όχι Τιμή κειμένου Το αποκλειστικό όνομα στης καταχώρησης Active Directory
Operation Μη διαθέσιμο Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση χρήστη, Μετονομασία χρήστη, Διαγραφή χρήστη, Επαναφορά κωδικού πρόσβασης Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση χρήστη Επιλογή της λειτουργίας που πρόκειται να εκτελεστεί
Enable user Μη διαθέσιμο Δυαδική τιμή Ανενεργή Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του χρήστη
New name Όχι Τιμή κειμένου Τύπος νέου ονόματος για την ομάδα
New password Όχι Κρυπτογραφημένη τιμή Τύπος νέου κωδικού πρόσβασης για την ομάδα
Μεταβλητές που παράχθηκαν
 • Αυτή η ενέργεια δεν παράγει μεταβλητές
Εξαιρέσεις
Εξαίρεση Περιγραφή
Σφάλμα ελέγχου ταυτότητας Υποδεικνύει ένα σφάλμα με τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη
Η λειτουργία δεν είναι έγκυρη Υποδεικνύει ένα σφάλμα μη έγκυρης λειτουργίας
Ο διακομιστής δεν λειτουργεί Υποδεικνύει ότι ο διακομιστής υπηρεσίας καταλόγου Active Directory δεν λειτουργεί
Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση Υποδεικνύει ότι παρουσιάστηκε σφάλμα εξουσιοδότησης
Η καταχώρηση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory δεν βρέθηκε Υποδεικνύει ότι η καταχώρηση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory που δόθηκε δεν βρέθηκε στον διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Το αντικείμενο δεν υπάρχει στον διακομιστή Υποδεικνύει ότι το αντικείμενο δεν υπάρχει στον διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Το αντικείμενο υπάρχει ήδη Υποδεικνύει ότι υπάρχει ήδη ένα αντικείμενο με το καθορισμένο όνομα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Μη έγκυρη σύνταξη χαρακτηριστικού Υποδεικνύει ότι ένα δεδομένο χαρακτηριστικό δεν είναι έγκυρο
Σφάλμα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory Γενικό σφάλμα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Δεν ήταν ο ορισμός ή η ενημέρωση κωδικού πρόσβασης Υποδεικνύει μια ρύθμιση προβλημάτων ή την ενημέρωση του κωδικού πρόσβασης χρήστη

Ξεκλείδωμα χρήστη

Ξεκλειδώνει έναν χρήστη του Active Directory

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
Parent directory entry Όχι Καταχώρηση σε υπηρεσία καταλόγου Active Directory Η γονική καταχώρηση του διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Distinguished name Όχι Τιμή κειμένου Το αποκλειστικό όνομα στης καταχώρησης Active Directory
Μεταβλητές που παράχθηκαν
 • Αυτή η ενέργεια δεν παράγει μεταβλητές
Εξαιρέσεις
Εξαίρεση Περιγραφή
Σφάλμα ελέγχου ταυτότητας Υποδεικνύει ένα σφάλμα με τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη
Η λειτουργία δεν είναι έγκυρη Υποδεικνύει ένα σφάλμα μη έγκυρης λειτουργίας
Ο διακομιστής δεν λειτουργεί Υποδεικνύει ότι ο διακομιστής υπηρεσίας καταλόγου Active Directory δεν λειτουργεί
Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση Υποδεικνύει ότι παρουσιάστηκε σφάλμα εξουσιοδότησης
Η καταχώρηση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory δεν βρέθηκε Υποδεικνύει ότι η καταχώρηση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory που δόθηκε δεν βρέθηκε στον διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Το αντικείμενο δεν υπάρχει στον διακομιστή Υποδεικνύει ότι το αντικείμενο δεν υπάρχει στον διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Σφάλμα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory Γενικό σφάλμα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

Ενημέρωση πληροφοριών χρήστη

Ενημερώνει τις πληροφορίες χρήστη στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
Καταχώρηση γονικού καταλόγου Όχι Καταχώρηση σε υπηρεσία καταλόγου Active Directory Η γονική καταχώρηση του διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Distinguished name Όχι Τιμή κειμένου Το αποκλειστικό όνομα στης καταχώρησης Active Directory
Display name Ναι Τιμή κειμένου Το εμφανιζόμενο όνομα του χρήστη
First name Ναι Τιμή κειμένου Το όνομα του χρήστη
Initials Ναι Τιμή κειμένου Τα αρχικά του χρήστη
Last name Ναι Τιμή κειμένου Το επώνυμο του χρήστη
Title Ναι Τιμή κειμένου Ο τίτλος εργασίας του χρήστη
The email of the user Ναι Τιμή κειμένου Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του χρήστη
The company of the user Ναι Τιμή κειμένου Η εταιρεία του χρήστη
Telephone number Ναι Τιμή κειμένου Ο αριθμός τηλεφώνου του χρήστη
Extension Ναι Τιμή κειμένου Η επέκταση του χρήστη
City Ναι Τιμή κειμένου Η πόλη του χρήστη
Postal code Ναι Τιμή κειμένου Ο ταχυδρομικός κώδικας του χρήστη
State Ναι Τιμή κειμένου Η πολιτεία του χρήστη
Country Μη διαθέσιμο Αφγανιστάν, Νήσοι Όλαντ, ΑΛβανία, Αλγερία, Αμερικανική Σαμόα, Ανδόρρα, Ανγκόλα, Ανγκουίλα, Ανταρκτική, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Αργεντινή, Αρμενία, Αρούμπα, Αυστραλία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Μπαχάμες, Μπαχρέιν, Μπαγκλαντές, Μπαρμέπιντος, Λευκορωσία, Βέλγιο, Μπελίζ, Μπενίν, Βερμούδα, Μπουτάν, Πολυεθνοτικό κράτος της Βολιβίας, Μπονέρ, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μποτσουάνα, Νήσοι Μπουβέτ, Βραζιλία, Βρετανικό Έδαφος του Ινδικού Ωκεανού, Σουλτανάτο του Μπρουνέι, Βουλγαρία, Μπουρκίνα Φσο, Μπουρουντί, Πράσινο Ακρωτήρι, Καμπότζη, Καμερούν, Καναδάς, Μήσοι Κέυμαν, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Τσαντ, Χιλή, Κίνα, Νήσοι Χριστουγέννων, Νήσοι Κόκο (Κήλινγκ), Κολομβία, Κομόρες, Κονγκό, Λαίκή Δημοκρατία του Κονγκό, Νήσοι Κουκ, Κόστα Ρίκα, Ακτή του Ελεφαντοστού, Κορατία, Κούβα, Κουρασάο, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Τζιμουτί, Ντομίνικα, Δομινικανή Δημοκρατία, Εκουαδόρ, Αϊγυπτος, Ελ Σαλβαδόρ, Ισημερινή Γουινέα, Ερυθραία, Εσθονία, Αιθιοπία, Νήσοι Φόκλαντ (Μαλδίβες), Νήσοι Φαρόε, Φϊτζι, Φινλανδία, Γαλλία, Γαλλική Γουιάνα, Γαλλική Πολυνησία, Γαλλικά Νότια Εδάφη, Γκαμπόν, Γκάμπια, Γεωργία, Γερμανία, Γκάνα, Γιβραλτάρ, Ελλάδα, Γροιλανδία, Γρενάδα, Γουδαλούπη, Γκουάμ, Γουατεμάλα, Γκέρνζι, Γουινέα, Γουινέα-Μπισάου, Γουιάνα, Αϊτή, Νήσοι Χερντ και Μακντόναλντ, Αγία Έδρα, Ονδούρες, Χονγκ Κονγκ, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ινδία, Ινδονησία, Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, Ιράκ, Ιρλανδία, Νήος του Μαν, Ισραήλ, Ιταλία, Τζαμάικα, Ιαπωνία, Τζέρσεϋ, Ιορδανία, Καζακστάν, Κένυα, Κιριμπάτι, Λαίκή Δημοκρατία της Κορέας, Δημοκρατία της Κορέας, Κουβέιτ, Κιργιστάν, Λαίκή Δημοκρατία τους Λάος, Λετονία, Λίβανος, Λεσότο, Λιβερία, Λιβύη, Λίχτενσταϊν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μακάο, Βόρεια Μακεδονία, Μαδαγασκάρη, Μαλάουι, Μλαιασία, Μαλδίβες, Μάλι, Μάλτα, Νήσοι Μάρσαλ, Μαριτνίκα, Μαυριτανία, Μαυρίκιος, Μαγιότ, Μεξικό, Μικρονησία, Μολδαβία, Μονακό, Μογγολία, Μαυροβούνιο, Μονσερά, Μαρόκο, Μονζαμβίκη, Μιανμάρ, Να μίμπια, Ναούρου, Νεπάλ, Ολλανδία, Νέα Καληδονία, Νέα Ζηλανδία, Νικαράγουα, Νίγηρας, Νιγηρία, Νιούε, Νήσοι Νόρφολκ, Βόρειες Μαριάνες Νήσοι, Νορβηγία, Ομάν, Πακιστάν, Παλάου, Παλαιστίνη, Παναμάς, Παπούα-Νέα Γουινέα, Παραγουάη, Περού, Φιλιππίνες, Νήσοι Πίτκερν, Πολωνία, Πορτογαλία, Πουέρο Ρϊκο, Κατάρ, Ρεουνιόν, Ρουμανία, Ρωσία, Ρουάντα, Άγιος Βαρθολομαίος, Αγία Ελένη, Αγιος Χριστόφορος και Νέβις, Αγία Λουκία, Άγιος Μαρτίνος (Γαλλικό τμήμα), Σεν Πιερ και Μικελόν, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Σαμόα, Άγιος Μαρίνος, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, Σαουδική Αραβία, Σενεγάλη, Σερβία, Σεϋχέλλες, Σιέρα Λεόνε, Σιγκαπούρη, Άγιος Μαρτίνος (Ολλανδικό τμήμα), Σλοβακία, Σλοβενία, Νήσοι Σολομόντα, Σομαλία, Νότιος Αφρική, Νήσοι Νότια Γεωργία και Νότιες Σάντουιτς, Νότιο Σουδάν, Ισπανία, Σρι Λάνκα, Σουδάν, Σουρινάμ, Σβάλμπαρντ και Γιαν Μαγιέν, Σουαζιλάνδη, Σουηδία, Ελβετία, Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, Ταϊβάν, Τατζικιστάν, Τανζανία, Ταϋλάνδη, Ανατολικό Τιμόρ, Τόγκο, Τοκελάου, Τόνγκα, Τρίνινταντ και Τομπέιγκο, Τυνησία, Τουρκία, Τουρκμενιστάν, Νήσοι Τερκς και Κάικος, Τουβαλού, Ουγκάντα, Ουκρανία, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βρειος Ιρλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Απομακρυσμένες Νησίδες των Ηνωμένων Πολιτειών, Ουρουγουάη, Ουζμπεκιστάν, Βανουάτου, Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας, Βιτενάμ, Παρθένοι Νήσοι (Βρετανικές), Παρθένοι Νήσοι (ΗΠΑ), Ουάλις και Φουτούνα, Υεμένη, Ζ'αμπια, Ζιμπάμπουε, Κανένα Κανένας Η χώρα του χρήστη ως κωδικός δύο γραμμάτων (ISO 3166-1 άλφα-2)
Μεταβλητές που παράχθηκαν
 • Αυτή η ενέργεια δεν παράγει μεταβλητές
Εξαιρέσεις
Εξαίρεση Περιγραφή
Σφάλμα ελέγχου ταυτότητας Υποδεικνύει ένα σφάλμα με τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη
Η λειτουργία δεν είναι έγκυρη Υποδεικνύει ένα σφάλμα μη έγκυρης λειτουργίας
Ο διακομιστής δεν λειτουργεί Υποδεικνύει ότι ο διακομιστής υπηρεσίας καταλόγου Active Directory δεν λειτουργεί
Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση Υποδεικνύει ότι παρουσιάστηκε σφάλμα εξουσιοδότησης
Η καταχώρηση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory δεν βρέθηκε Υποδεικνύει ότι η καταχώρηση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory που δόθηκε δεν βρέθηκε στον διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Το αντικείμενο δεν υπάρχει στον διακομιστή Υποδεικνύει ότι το αντικείμενο δεν υπάρχει στον διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Δεν ήταν ο ορισμός ή η ενημέρωση κωδικού πρόσβασης Υποδεικνύει μια ρύθμιση προβλημάτων ή την ενημέρωση του κωδικού πρόσβασης χρήστη
Σφάλμα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory Γενικό σφάλμα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

Συνδεθείτε στον διακομιστή

Συνδέεται με διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
LDAP path Όχι Τιμή κειμένου Η διαδρομή LDAP του διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Use authentication Μη διαθέσιμο Δυαδική τιμή Ανενεργή Καθορίστε αν απαιτείται έλεγχος ταυτότητας για σύνδεση στο διακομιστή
Username Όχι Τιμή κειμένου Το όνομα χρήστη του χρήστη
Password Όχι Κρυπτογραφημένη τιμή Ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη
Authentication type Μη διαθέσιμο Κανένα, ασφαλές, κρυπτογράφηση, Secure Sockets Layer, διακομιστής μόνο για ανάγνωση, Ανώνυμος, γρήγορη σύνδεση, υπογραφή, σφράγιση, ανάθεση, σύνδεση διακομιστή Ασφαλές Καθορίστε τον τύπο ταυτότητας που θα χρησιμοποιηθεί
Μεταβλητές που παράχθηκαν
Όρισμα Τύπος Περιγραφή
ParentDirectoryEntry Καταχώρηση σε υπηρεσία καταλόγου Active Directory Το γονικό στοιχείο της καταχώρησης υπηρεσίας καταλόγου Active Directory για χρήση με μεταγενέστερες ενέργειες υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Εξαιρέσεις
Εξαίρεση Περιγραφή
Σφάλμα ελέγχου ταυτότητας Υποδεικνύει ένα σφάλμα με τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη
Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση Υποδεικνύει ότι παρουσιάστηκε σφάλμα εξουσιοδότησης
Ο διακομιστής δεν λειτουργεί Υποδεικνύει ότι ο διακομιστής υπηρεσίας καταλόγου Active Directory δεν λειτουργεί
Η λειτουργία δεν είναι έγκυρη Υποδεικνύει ένα σφάλμα μη έγκυρης λειτουργίας
Σφάλμα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory Γενικό σφάλμα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

Κλείσιμο σύνδεσης

Κλείνει τη σύνδεση με τον διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
Parent directory entry Όχι Καταχώρηση σε υπηρεσία καταλόγου Active Directory Η γονική καταχώρηση του διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Μεταβλητές που παράχθηκαν
 • Αυτή η ενέργεια δεν παράγει μεταβλητές
Εξαιρέσεις
 • Αυτή η ενέργεια δεν περιλαμβάνει τυχόν εξαιρέσεις