Προσθήκη διευθύνσεων URL Power BI στη λίστα σας επιτρεπόμενωνAdd Power BI URLs to your allow list

Η υπηρεσία Power BI απαιτεί συνδεσιμότητα στο Internet.The Power BI service requires connectivity to the internet. Τα τελικά σημεία που αναφέρονται στους πίνακες σε αυτό το άρθρο θα πρέπει να είναι προσβάσιμα από πελάτες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία Power BI.The endpoints listed in the tables in this article should be reachable for customers using the Power BI service.

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Power BI, πρέπει να είναι δυνατή η σύνδεσή σας με τα τελικά σημεία που φέρουν τη σήμανση απαιτείται στους παρακάτω πίνακες καθώς και με οποιαδήποτε τελικά σημεία με τη σήμανση απαιτείται στις συνδεδεμένες τοποθεσίες.To use the Power BI service, you must be able to connect to the endpoints marked required in the tables below, and to any endpoints marked required on the linked sites. Εάν η σύνδεση σε μια εξωτερική τοποθεσία αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη ενότητα, αρκεί να ελέγξετε τα τελικά σημεία σε αυτή την ενότητα.If the link to an external site refers to a specific section, you only need to review the endpoints in that section.

Τελικά σημεία που έχουν επισημανθεί ως προαιρετικά μπορούν επίσης να προστεθούν σε λίστες επιτρεπόμενων ώστε να λειτουργούν συγκεκριμένες λειτουργίες.Endpoints marked optional may also be added to allow lists for specific functionality to work.

Η υπηρεσία Power BI απαιτεί να ανοιχτεί μόνο η θύρα TCP 443 για τα τελικά σημεία που αναφέρονται.The Power BI service requires only TCP Port 443 to be opened for the listed endpoints.

Οι χαρακτήρες μπαλαντέρ (*) αντιπροσωπεύουν όλα τα επίπεδα κάτω από τον ριζικό τομέα και χρησιμοποιούμε την ένδειξη Δ/Υ, όταν οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες.Wildcards (*) represent all levels under the root domain, and we use N/A when information isn't available. Η στήλη Destination(s) αναφέρει ονόματα τομέων και συνδέσεων σε εξωτερικές τοποθεσίες, οι οποίες περιέχουν πρόσθετες πληροφορίες τελικού σημείου.The Destination(s) column lists domain names and links to external sites, which contain further endpoint information.

Σημαντικό

Οι πληροφορίες στους παρακάτω πίνακες δεν ισχύουν για το Power BI Γερμανίας, το Power BI Κίνας που λειτουργεί από την 21Vianet ή το Power BI για την κυβέρνηση των Η.Π.Α.The information in the tables below doesn't apply to Power BI Germany, Power BI China operated by 21Vianet, or Power BI for US government. Διαβάστε το άρθρο Σύνδεση δημόσιων και παγκόσμιων υπηρεσιών cloud Azure για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών cloud.Read Connect government and global Azure cloud services to learn more about communicating between cloud services.

Έλεγχος ταυτότηταςAuthentication

Το Power BI εξαρτάται από τα απαιτούμενα τελικά σημεία στις ενότητες ταυτότητας και ελέγχου ταυτότητας του Microsoft 365.Power BI depends on the required endpoints in the Microsoft 365 authentication and identity sections. Για να χρησιμοποιήσετε το Power BI, πρέπει να μπορείτε να συνδεθείτε με τα τελικά σημεία στη συνδεδεμένη τοποθεσία παρακάτω.To use Power BI, you must be able to connect to the endpoints in the linked site below.

ΓραμμήRow ΣκοπόςPurpose ΠροορισμοίDestination(s) ΘύρεςPort(s)
11 Απαιτείται: Έλεγχος ταυτότητας και ταυτότηταRequired: Authentication and identity Ανατρέξτε στο θέμα της τεκμηρίωσης URL για Microsoft 365 Common και Office OnlineSee the documentation for Microsoft 365 Common and Office Online URLs Δ/ΥN/A

Γενική χρήση τοποθεσίαςGeneral site usage

Για γενική χρήση του Power BI, πρέπει να μπορείτε να συνδεθείτε με τα τελικά σημεία στον πίνακα και τις συνδεδεμένες τοποθεσίες παρακάτω.For the general use of Power BI, you must be able to connect to the endpoints in the table and linked sites below.

ΓραμμήRow ΣκοπόςPurpose ΠροορισμοίDestination(s) ΘύρεςPort(s)
11 Απαιτείται: APIs παρασκηνίουRequired: Backend APIs api.powerbi.comapi.powerbi.com TCP 443TCP 443
22 Απαιτείται: APIs παρασκηνίουRequired: Backend APIs *.analysis.windows.net*.analysis.windows.net TCP 443TCP 443
33 Απαιτείται: APIs παρασκηνίουRequired: Backend APIs *.pbidedicated.windows.net*.pbidedicated.windows.net TCP 443TCP 443
44 Απαιτείται: Δίκτυο παροχής περιεχομένου (CDN)Required: Content Delivery Network (CDN) content.powerapps.comcontent.powerapps.com TCP 443TCP 443
55 Απαιτείται: Ολοκλήρωση Microsoft 365Required: Microsoft 365 integration Ανατρέξτε στο θέμα της τεκμηρίωσης URL για Microsoft 365 Common και Office OnlineSee the documentation for Microsoft 365 Common and Office Online URLs Δ/ΥN/A
66 Απαιτείται: ΠύληRequired: Portal *.powerbi.com*.powerbi.com TCP 443TCP 443
77 Απαιτείται: Τηλεμετρία υπηρεσίαςRequired: Service telemetry dc.services.visualstudio.comdc.services.visualstudio.com TCP 443TCP 443
88 Προαιρετικό: Πληροφοριακά μηνύματαOptional: Informational messages dynmsg.modpim.comdynmsg.modpim.com TCP 443TCP 443
99 Προαιρετικό: Έρευνες NPSOptional: NPS surveys nps.onyx.azure.netnps.onyx.azure.net TCP 443TCP 443

ΔιαχείρισηAdministration

Για να εκτελέσετε λειτουργίες διαχείρισης στο Power BI, πρέπει να μπορείτε να συνδεθείτε με τα τελικά σημεία των παρακάτω συνδεδεμένων τοποθεσιών.To perform administrative functions in Power BI, you must be able to connect to the endpoints in the linked sites below.

ΓραμμήRow ΣκοπόςPurpose ΠροορισμοίDestination(s) ΘύρεςPort(s)
11 Απαιτείται: Για τη διαχείριση χρηστών και την προβολή αρχείων καταγραφής ελέγχουRequired: For managing users and viewing audit logs Ανατρέξτε στο θέμα της τεκμηρίωσης URL για Microsoft 365 Common και Office OnlineSee the documentation for Microsoft 365 Common and Office Online URLs Δ/ΥN/A

Λήψη δεδομένωνGetting data

Για να λάβετε δεδομένα από συγκεκριμένες προελεύσεις δεδομένων όπως το OneDrive, πρέπει να μπορείτε να συνδεθείτε με τα τελικά σημεία στον παρακάτω πίνακα.To get data from specific data sources, such as OneDrive, you must be able to connect to the endpoints in the table below. Ενδέχεται να απαιτείται πρόσβαση σε πρόσθετους τομείς internet και διευθύνσεις URL για συγκεκριμένες προελεύσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται στον οργανισμό σας.Access to additional internet domains and URLs may be required for specific data sources used in your organization.

ΓραμμήRow ΣκοπόςPurpose ΠροορισμοίDestination(s) ΘύρεςPort(s)
11 Απαιτείται: AppSource (εσωτερικές ή εξωτερικές εφαρμογές στο Power BI)Required: AppSource (internal or external apps in Power BI) appsource.microsoft.comappsource.microsoft.com
*.s-microsoft.com*.s-microsoft.com
TCP 443TCP 443
22 Προαιρετικό: Είσοδος και λήψη δεδομένων για τα πακέτα περιεχομένουOptional: Sign in and get data for content packs Εξαρτάται από τα πακέτα περιεχομένου που χρησιμοποιούνταιDepends on content packs used Εξαρτάται από τα πακέτα περιεχομένου που χρησιμοποιούνταιDepends on content packs used
33 Προαιρετικό: Εισαγωγή αρχείων από το OneDrive για προσωπική χρήσηOptional: Import files From OneDrive personal Ανατρέξτε στο θέμα Απαιτούμενες διευθύνσεις URL και θύρες για την τοποθεσία του OneDriveSee the Required URLs and ports for OneDrive site Δ/ΥN/A
44 Προαιρετικό: Εκπαιδευτικό βίντεο "Το Power BI σε 60 δευτερόλεπτα"Optional: Power BI in 60-Seconds tutorial video *.doubleclick.net*.doubleclick.net
*.ggpht.com*.ggpht.com
*.google.com*.google.com
*.googlevideo.com*.googlevideo.com
*.youtube.com*.youtube.com
*.ytimg.com*.ytimg.com
fonts.gstatic.comfonts.gstatic.com
TCP 443TCP 443
55 Προαιρετικό: Προελεύσεις δεδομένων ροής PubNubOptional: PubNub streaming data sources Δείτε την τεκμηρίωση PubNubSee the PubNub documentation Δ/ΥN/A

Ενοποίηση πίνακα εργαλείων και αναφοράςDashboard and report integration

Το Power BI εξαρτάται από συγκεκριμένα τελικά σημεία για να υποστηρίζει τους πίνακες εργαλείων και τις αναφορές σας.Power BI depends on certain endpoints to support your dashboards and reports. Πρέπει να μπορείτε να συνδεθείτε με τα τελικά σημεία στον πίνακα και τις συνδεδεμένες τοποθεσίες παρακάτω.You must be able to connect to the endpoints in the table and linked sites below.

ΓραμμήRow ΣκοπόςPurpose ΠροορισμοίDestination(s) ΘύρεςPort(s)
11 Απαιτείται: Ενοποίηση του ExcelRequired: Excel integration Ανατρέξτε στο θέμα της τεκμηρίωσης URL για Microsoft 365 Common και Office OnlineSee the documentation for Microsoft 365 Common and Office Online URLs Δ/ΥN/A

Απεικονίσεις Power BIPower BI visuals

Το Power BI βασίζεται σε συγκεκριμένα τελικά σημεία για την προβολή και πρόσβαση απεικονίσεων Power BI.Power BI depends on certain endpoints to view and access Power BI visuals. Πρέπει να μπορείτε να συνδεθείτε με τα τελικά σημεία στον πίνακα και τις συνδεδεμένες τοποθεσίες παρακάτω.You must be able to connect to the endpoints in the table and linked sites below.

ΓραμμήRow ΣκοπόςPurpose ΠροορισμοίDestination(s) ΘύρεςPort(s)
11 Απαιτείται: Εισαγωγή προσαρμοσμένης απεικόνισης από τη διασύνδεση Marketplace ή από ένα αρχείοRequired: Import a custom visual from the Marketplace interface or from a file *.azureedge.net*.azureedge.net
*.blob.core.windows.net*.blob.core.windows.net
*.osi.office.net*.osi.office.net
*.msecnd.net*.msecnd.net
store.office.comstore.office.com
web.vortex.data.microsoft.comweb.vortex.data.microsoft.com
store-images.s-microsoft.comstore-images.s-microsoft.com
TCP 443TCP 443
22 Προαιρετικό: Χάρτες BingOptional: Bing Maps bing.combing.com
platform.bing.complatform.bing.com
*.virtualearth.net*.virtualearth.net
TCP 443TCP 443
33 Προαιρετικό: PowerAppsOptional: PowerApps Ανατρέξτε στο θέμα Απαιτείται ενότητα για τις υπηρεσίες από την τοποθεσία απαιτήσεων συστήματος PowerAppsSee the Required services section from the PowerApps system requirements site Δ/ΥN/A
44 Προαιρετικό: VisioOptional: Visio Ανατρέξτε στο θέμα της τεκμηρίωσης URL για Microsoft 365 Common και Office Online, καθώς και στο θέμα SharePoint Online και OneDrive για επιχειρήσειςSee the documentation for Microsoft 365 Common and Office Online URLs, as well as SharePoint Online and OneDrive for Business Δ/ΥN/A

Συνδέσεις του Power BI προς άλλες τοποθεσίες.Power BI links to other related sites. Αυτές οι τοποθεσίες φιλοξενούν την τεκμηρίωση, υποστήριξη, αιτήσεις νέων δυνατοτήτων και άλλα.These sites host documentation, support, new feature requests, and more. Η πρόσβαση σε αυτές τις τοποθεσίες δεν θα επηρεάσει τις λειτουργίες του Power BI, συνεπώς η προσθήκη τους σε λίστες επιτρεπόμενων είναι προαιρετική.Access to these sites won't affect the functionality of Power BI, so adding them to allow lists is optional.

ΓραμμήRow ΣκοπόςPurpose ΠροορισμοίDestination(s) ΘύρεςPort(s)
11 Προαιρετικό: Τοποθεσία κοινότηταςOptional: Community site community.powerbi.comcommunity.powerbi.com
oxcrx34285.i.lithium.comoxcrx34285.i.lithium.com
TCP 443TCP 443
22 Προαιρετικό: Τοποθεσία τεκμηρίωσηςOptional: Documentation site docs.microsoft.comdocs.microsoft.com
img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.netimg-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net
statics-uhf-eas.akamaized.netstatics-uhf-eas.akamaized.net
cdnssl.clicktale.netcdnssl.clicktale.net
ing-district.clicktale.neting-district.clicktale.net
TCP 443TCP 443
33 Προαιρετικό: Τοποθεσία λήψης αρχείων (για το Power BI Desktop, κ.λπ.)Optional: Download site (for Power BI Desktop, etc.) download.microsoft.comdownload.microsoft.com TCP 443TCP 443
44 Προαιρετικό: Εξωτερικές ανακατευθύνσειςOptional: External redirects aka.msaka.ms
go.microsoft.comgo.microsoft.com
TCP 443TCP 443
55 Προαιρετικό: Τοποθεσία σχολιασμού ιδεώνOptional: Ideas feedback site ideas.powerbi.comideas.powerbi.com
powerbi.uservoice.compowerbi.uservoice.com
TCP 443TCP 443
66 Προαιρετικό: Τοποθεσία Power BI - σελίδα προορισμού, συνδέσεις "μάθετε περισσότερα" , τοποθεσία υποστήριξης, συνδέσεις λήψης, έκθεση συνεργατών και ούτω καθεξής.Optional: Power BI site - landing page, learn more links, support site, download links, partner showcase, and so on. powerbi.microsoft.compowerbi.microsoft.com TCP 443TCP 443
77 Προαιρετικό: Κέντρο για προγραμματιστές του Power BIOptional: Power BI Developer Center dev.powerbi.comdev.powerbi.com TCP 443TCP 443
88 Προαιρετικό: Τοποθεσία υποστήριξηςOptional: Support site support.powerbi.comsupport.powerbi.com
s3.amazonaws.coms3.amazonaws.com
*.olark.com*.olark.com
logx.optimizely.comlogx.optimizely.com
mscom.demdex.netmscom.demdex.net
tags.tiqcdn.comtags.tiqcdn.com
TCP 443TCP 443