Παρακολούθηση δραστηριοτήτων χρηστών στο Power BITrack user activities in Power BI

Το να γνωρίζετε ποιος κάνει τι και σε ποιο στοιχείο στον μισθωτή σας Power BI μπορεί να έχει κρίσιμη σημασία, προκειμένου η εταιρεία σας να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις, όπως η κανονιστική συμμόρφωση και η διαχείριση εγγραφών.Knowing who is taking what action on which item in your Power BI tenant can be critical in helping your organization fulfill its requirements, like meeting regulatory compliance and records management. Με το Power BI, έχετε δύο επιλογές για την παρακολούθηση της δραστηριότητας χρήστη: Το αρχείο καταγραφής δραστηριότητας του Power BI και το ενοποιημένο αρχείο καταγραφής ελέγχου.With Power BI, you have two options to track user activity: The Power BI activity log and the unified audit log. Αυτά τα αρχεία καταγραφής περιέχουν ένα πλήρες αντίγραφο των δεδομένων ελέγχου Power BI, αλλά υπάρχουν πολλές βασικές διαφορές, όπως συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα.These logs both contain a complete copy of the Power BI auditing data, but there are several key differences, as summarized in the following table.

Ενοποιημένο αρχείο καταγραφής ελέγχουUnified audit log Αρχείο καταγραφής δραστηριότητας του Power BIPower BI activity log
Περιλαμβάνει συμβάντα από το SharePoint Online, το Exchange Online, το Dynamics 365 και άλλες υπηρεσίες, εκτός από τα συμβάντα ελέγχου του Power BI.Includes events from SharePoint Online, Exchange Online, Dynamics 365, and other services in addition to the Power BI auditing events. Περιλαμβάνει μόνο τα συμβάντα ελέγχου Power BI.Includes only the Power BI auditing events.
Μόνο οι χρήστες με αρχεία καταγραφής ελέγχου μόνο για προβολή ή δικαιώματα αρχείων καταγραφής ελέγχου έχουν πρόσβαση, όπως οι καθολικοί διαχειριστές και οι ελεγκτές.Only users with View-Only Audit Logs or Audit Logs permissions have access, such as global admins and auditors. Οι Καθολικοί διαχειριστές και οι Διαχειριστές υπηρεσιών του Power BI έχουν δυνατότητα πρόσβασης.Global admins and Power BI service admins have access.
Οι Καθολικοί διαχειριστές και οι ελεγκτές μπορούν να κάνουν αναζήτηση στο Ενοποιημένο αρχείο καταγραφής ελέγχου, χρησιμοποιώντας το Κέντρο ασφάλειας του Microsoft 365 και το Κέντρο συμμόρφωσης του Microsoft 365.Global admins and auditors can search the unified audit log by using the Microsoft 365 Security Center and the Microsoft 365 Compliance Center. Δεν υπάρχει ακόμα περιβάλλον εργασίας χρήστη για την αναζήτηση στο αρχείο καταγραφής δραστηριότητας.There's no user interface to search the activity log yet.
Οι καθολικοί διαχειριστές και οι ελεγκτές μπορούν να κάνουν λήψη καταχωρήσεων του αρχείου καταγραφής ελέγχου, χρησιμοποιώντας τα API διαχείρισης και τα cmdlet του Microsoft 365.Global admins and auditors can download audit log entries by using Microsoft 365 Management APIs and cmdlets. Οι Καθολικοί διαχειριστές και οι διαχειριστές υπηρεσιών του Power BI μπορούν να κάνουν λήψη καταχωρήσεων του αρχείου καταγραφής δραστηριότητας, χρησιμοποιώντας ένα REST API του Power BI και ένα cmdlet διαχείρισης.Global admins and Power BI service admins can download activity log entries by using a Power BI REST API and management cmdlet.
Διατηρεί τα δεδομένα ελέγχου για 90 ημέρεςKeeps audit data for 90 days Διατηρεί τα δεδομένα δραστηριότητας για 30 ημέρες (δημόσια προεπισκόπηση).Keeps activity data for 30 days (public preview).
Διατηρεί τα δεδομένα ελέγχου, ακόμη και αν ο μισθωτής μετακινηθεί σε διαφορετική περιοχή του Azure.Retains audit data, even if the tenant is moved to a different Azure region. Δεν διατηρεί τα δεδομένα δραστηριότητας όταν ο μισθωτής μετακινηθεί σε διαφορετική περιοχή του Azure.Doesn't retain activity data when the tenant is moved to a different Azure region.

Χρήση του αρχείου καταγραφής δραστηριότηταςUse the activity log

Σημείωση

Η καταγραφή δραστηριοτήτων δεν υποστηρίζεται για το Microsoft Cloud Γερμανίας.Activity logging isn't supported for Microsoft Cloud Deutschland. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους περιορισμούς υπηρεσιών για το cloud Γερμανίας στις Συχνές ερωτήσεις για το Power BI για πελάτες του cloud Γερμανίας.Learn more about service limitations for the Germany cloud in Frequently Asked Questions for Power BI for Germany Cloud customers.

Ως διαχειριστής υπηρεσιών Power BI, μπορείτε να αναλύσετε τη χρήση για όλους τους πόρους Power BI στο επίπεδο μισθωτή, χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένες αναφορές που βασίζονται στο αρχείο καταγραφής δραστηριότητας Power BI.As a Power BI service admin, you can analyze usage for all Power BI resources at the tenant level by using custom reports based on the Power BI activity log. Μπορείτε να κάνετε λήψη των δραστηριοτήτων, χρησιμοποιώντας ένα REST API ή ένα cmdlet PowerShell.You can download the activities by using a REST API or PowerShell cmdlet. Μπορείτε επίσης να φιλτράρετε τα δεδομένα ελέγχου κατά περιοχή ημερομηνιών, χρήστη, πίνακα εργαλείων, χρήστη και τύπο δραστηριότητας.You can also filter the activity data by date range, user, and activity type.

Απαιτήσεις αρχείου καταγραφής δραστηριότηταςActivity log requirements

Πρέπει να πληροίτε αυτές τις προϋποθέσεις για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο καταγραφής ελέγχου του Power BI:You must meet these requirements to access the Power BI activity log:

 • Πρέπει να είστε καθολικός διαχειριστής ή διαχειριστής υπηρεσιών του Power BI.You must either be a global admin or a Power BI service admin.
 • Έχετε εγκαταστήσει τα cmdlet διαχείρισης του Power BI τοπικά ή χρησιμοποιείτε τα cmdlet διαχείρισης Power BI στο Azure Cloud Shell.You have installed the Power BI Management cmdlets locally or use the Power BI Management cmdlets in Azure Cloud Shell.

REST API ActivityEventsActivityEvents REST API

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή διαχείρισης με βάση τα REST API του Power BI για να εξαγάγετε συμβάντα δραστηριότητας σε ένα χώρο αποθήκευσης αντικειμένων blob ή σε μια βάση δεδομένων SQL.You can use an administrative application based on the Power BI REST APIs to export activity events into a blob store or SQL database. Στη συνέχεια, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη αναφορά χρήσης πάνω από τα δεδομένα που έχουν εξαχθεί.You can then build a custom usage report on top of the exported data. Στην κλήση REST API ActivityEvents, πρέπει να καθορίσετε μια ημερομηνία έναρξης και λήξης και, προαιρετικά, ένα φίλτρο για να επιλέξετε δραστηριότητες κατά τύπο δραστηριότητας ή αναγνωριστικό χρήστη.In the ActivityEvents REST API call, you must specify a start date and end date and optionally a filter to select activities by activity type or user ID. Επειδή το αρχείο καταγραφής δραστηριότητας μπορεί να περιέχει μεγάλο όγκο δεδομένων, το API ActivityEvents αυτήν τη στιγμή υποστηρίζει μόνο τη λήψη έως και μίας ημέρας δεδομένων ανά αίτηση.Because the activity log could contain a large amount of data, the ActivityEvents API currently only supports downloading up to one day of data per request. Με άλλα λόγια, η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία λήξης πρέπει να καθορίζονται την ίδια ημέρα, όπως στο παρακάτω παράδειγμα.In other words, the start date and end date must specify the same day, as in the following example. Βεβαιωθείτε ότι καθορίζετε τις τιμές Ημερομηνίας/Ώρας σε μορφή UTC.Make sure you specify the DateTime values in UTC format.

https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/admin/activityevents?startDateTime='2019-08-31T00:00:00'&endDateTime='2019-08-31T23:59:59'

Εάν ο αριθμός των καταχωρήσεων είναι μεγάλος, το API ActivityEvents επιστρέφει μόνο περίπου 5.000 έως 10.000 καταχωρήσεις και ένα διακριτικό συνέχειας.If the number of entries is large, the ActivityEvents API returns only around 5,000 to 10,000 entries and a continuation token. Καλέστε ξανά το API ActivityEvents με το διακριτικό συνέχειας για να λάβετε την επόμενη δέσμη καταχωρήσεων, και ούτω καθεξής, μέχρι να ανακτήσετε όλες τις καταχωρήσεις και να μην λαμβάνετε πλέον διακριτικά συνέχειας.Call the ActivityEvents API again with the continuation token to obtain the next batch of entries, and so forth, until you have retrieved all entries and no longer receive a continuation token. Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει τον τρόπο χρήσης του διακριτικού συνέχειας.The following example shows how to use the continuation token.

https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/admin/activityevents?continuationToken='%2BRID%3ARthsAIwfWGcVAAAAAAAAAA%3D%3D%23RT%3A4%23TRC%3A20%23FPC%3AARUAAAAAAAAAFwAAAAAAAAA%3D'

Ανεξάρτητα από τον αριθμό των καταχωρήσεων που επιστρέφονται, εάν τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν ένα διακριτικό συνέχειας, βεβαιωθείτε ότι καλείτε ξανά το API χρησιμοποιώντας αυτό το διακριτικό για να ανακτήσετε τα εναπομείναντα δεδομένα, μέχρι να μην επιστρέφεται πλέον ένα διακριτικό συνέχειας.Regardless of the number of entries returned, if the results include a continuation token, make sure you call the API again using that token to retrieve the remaining data, until a continuation token is no longer returned. Ενδέχεται μια κλήση να επιστρέφει ένα διακριτικό συνέχειας ακόμα και χωρίς καταχωρήσεις συμβάντων.It can happen that a call even returns a continuation token without any event entries. Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει τον τρόπο δημιουργίας βρόχου με ένα διακριτικό συνέχειας που επιστρέφεται στην απόκριση:The following example shows how to loop with a continuation token returned in the response:

while(response.ContinuationToken != null)
{
  // Store the activity event results in a list for example
  completeListOfActivityEvents.AddRange(response.ActivityEventEntities);

  // Make another call to the API with continuation token
  response = GetPowerBIActivityEvents(response.ContinuationToken)
}
completeListOfActivityEvents.AddRange(response.ActivityEventEntities);

Σημείωση

Μπορεί να χρειαστούν έως και 24 ώρες για να εμφανιστούν όλα τα συμβάντα, παρόλο που τα πλήρη δεδομένα είναι συνήθως διαθέσιμα πολύ νωρίτερα.It can take up to 24 hours for all events to show up, though full data is typically available much sooner.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Power BI REST API, συμπεριλαμβανομένων παραδειγμάτων για τον τρόπο λήψης συμβάντων δραστηριότητας ελέγχου, ανατρέξτε στο άρθρο Διαχειριστής - Λήψη συμβάντων δραστηριότητας στην τεκμηρίωση αναφοράς του Power BI REST API.To learn more about using the Power BI REST API, including examples of how to get audit activity events, see Admin - Get Activity Events in the Power BI REST API reference documentation.

cmdlet Get-PowerBIActivityEventGet-PowerBIActivityEvent cmdlet

Κάντε λήψη συμβάντων δραστηριότητας χρησιμοποιώντας τα cmdlet διαχείρισης του Power BI για το PowerShell.Download activity events by using the Power BI Management cmdlets for PowerShell. Το cmdlet Get-PowerBIActivityEvent χειρίζεται αυτόματα το διακριτικό συνέχειας για εσάς.The Get-PowerBIActivityEvent cmdlet automatically handles the continuation token for you. Το cmdlet Get-PowerBIActivityEvent λαμβάνει μια παράμετρο StartDateTime και μια παράμετρο EndDateTime με τους ίδιους περιορισμούς όπως το REST API ActivityEvents.The Get-PowerBIActivityEvent cmdlet takes a StartDateTime and an EndDateTime parameter with the same restrictions as the ActivityEvents REST API. Με άλλα λόγια, η ημερομηνία έναρξης και λήξης πρέπει να αναφέρει την ίδια τιμή ημερομηνίας, επειδή μπορείτε να ανακτήσετε μόνο τα δεδομένα δραστηριότητας για μία ημέρα κάθε φορά.In other words, the start date and end date must reference the same date value because you can only retrieve the activity data for one day at a time.

Η ακόλουθη δέσμη ενεργειών παρουσιάζει τον τρόπο λήψης όλων των δραστηριοτήτων Power BI.The following script demonstrates how to download all Power BI activities. Η εντολή μετατρέπει τα αποτελέσματα από JSON σε αντικείμενα .NET για άμεση πρόσβαση σε μεμονωμένες ιδιότητες δραστηριότητας.The command converts the results from JSON into .NET objects for straightforward access to individual activity properties. Αυτά τα παραδείγματα εμφανίζουν τις μικρότερες και μεγαλύτερες χρονικές σημάνσεις για μια ημέρα, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα χαθούν συμβάντα.These examples show the smallest and largest timestamps possible for a day to ensure no events are missed.

Login-PowerBI

$activities = Get-PowerBIActivityEvent -StartDateTime '2019-08-31T00:00:00' -EndDateTime '2019-08-31T23:59:59' | ConvertFrom-Json

$activities.Count
$activities[0]

Φιλτράρισμα δεδομένων δραστηριότηταςFilter activity data

Μπορείτε να φιλτράρετε συμβάντα δραστηριότητας κατά τύπο δραστηριότητας και αναγνωριστικό χρήστη.You can filter activity events by activity type and user ID. Η ακόλουθη δέσμη ενεργειών δείχνει πώς μπορείτε να κάνετε λήψη μόνο των δεδομένων συμβάντων για τη δραστηριότητα ViewDashboard.The following script demonstrates how to download only the event data for the ViewDashboard activity. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες παραμέτρους, χρησιμοποιήστε την εντολή Get-Help Get-PowerBIActivityEvent.For additional information about supported parameters, use the command Get-Help Get-PowerBIActivityEvent.

Login-PowerBI

$activities = Get-PowerBIActivityEvent -StartDateTime '2019-08-31T00:00:00' -EndDateTime '2019-08-31T23:59:59' -ActivityType 'ViewDashboard' | ConvertFrom-Json

$activities.Count
$activities[0]

Σημείωση

Ένα δείγμα PowerShell είναι διαθέσιμο για να μάθετε πώς να φιλτράρετε και ανακτήσετε συμβάντα αρχείου καταγραφής δραστηριοτήτων.A PowerShell sample is available to help you learn how to filter and retrieve Power BI activity log events. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Πρόσβαση στο αρχείο καταγραφής δραστηριοτήτων του Power BI.For more information, see Access the Power BI activity log.

Χρήση του αρχείου καταγραφής ελέγχουUse the audit log

Εάν η εργασία σας είναι να παρακολουθείτε τις δραστηριότητες χρηστών σε ολόκληρο το Power BI και το Microsoft 365, μπορείτε να εργαστείτε με τον έλεγχο στο Κέντρο συμμόρφωσης και ασφάλειας του Office 365 ή να χρησιμοποιήσετε το PowerShell.If your task is to track user activities across Power BI and Microsoft 365, you work with auditing in the Office 365 Security & Compliance Center or use PowerShell. Ο έλεγχος εξαρτάται από τη λειτουργικότητα στο Exchange Online, το οποίο παρέχεται αυτόματα για την υποστήριξη του Power BI.Auditing relies on functionality in Exchange Online, which is automatically provisioned to support Power BI.

Μπορείτε να φιλτράρετε τα δεδομένα ελέγχου κατά περιοχή ημερομηνιών, χρήστη, πίνακα εργαλείων, αναφορά, σύνολο δεδομένων και τύπο δραστηριότητας.You can filter the audit data by date range, user, dashboard, report, dataset, and activity type. Μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη των δραστηριοτήτων σε αρχείο csv (τιμές διαχωρισμένες με κόμμα), για ανάλυση χωρίς σύνδεση.You can also download the activities in a csv (comma-separated value) file to analyze offline.

Απαιτήσεις αρχείου καταγραφής ελέγχουAudit log requirements

Πρέπει να πληροίτε αυτές τις προϋποθέσεις για να αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής ελέγχου:You must meet these requirements to access audit logs:

 • Πρέπει να είστε καθολικός διαχειριστής ή να σας έχει εκχωρηθεί ο ρόλος "Αρχεία καταγραφής ελέγχου" ή "Αρχεία καταγραφής ελέγχου μόνο για προβολή" στο Exchange Online προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο καταγραφής ελέγχου.You must either be a global admin or assigned the Audit Logs or View-Only Audit Logs role in Exchange Online to access the audit log. Από προεπιλογή, οι ομάδες ρόλων Διαχείρισης συμμόρφωσης και Διαχείρισης οργανισμού παρέχονται με αυτούς τους ρόλους στη σελίδα Δικαιώματα στο κέντρο διαχείρισης του Exchange.By default, the Compliance Management and Organization Management role groups come with these roles assigned on the Permissions page in the Exchange admin center. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ρόλους που μπορούν να προβάλουν αρχεία καταγραφής ελέγχου, ανατρέξτε στο άρθρο Απαιτήσεις για την αναζήτηση του αρχείου καταγραφής ελέγχου.For more information about the roles that can view audit logs, see Requirements to search the audit log.

  Για να παράσχετε σε λογαριασμούς μη διαχειριστών το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο καταγραφής ελέγχου, προσθέστε τον χρήστη ως μέλος σε μία από αυτές τις ομάδες ρόλων.To provide non-admin accounts with access to the audit log, add the user as a member of one of these role groups. Εάν θέλετε να το κάνετε διαφορετικά, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη ομάδα ρόλων στο κέντρο διαχείρισης του Exchange, να εκχωρήσετε τον ρόλο "Αρχεία καταγραφής ελέγχου" ή "Αρχεία καταγραφής ελέγχου μόνο για προβολή" σε αυτή την ομάδα και, στη συνέχεια, να προσθέσετε τον μη διαχειριστικό λογαριασμό στη νέα ομάδα ρόλων.If you want to do it another way, you can create a custom role group in the Exchange admin center, assign the Audit Logs or View-Only Audit Logs role to this group, and then add the non-admin account to the new role group. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση ομάδων ρόλων στο Exchange Online.For more information, see Manage role groups in Exchange Online.

  Αν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο κέντρο διαχείρισης του Exchange από το Κέντρο διαχείρισης Microsoft 365, μεταβείτε στο https://outlook.office365.com/ecp και εισέλθετε χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήριά σας.If you can't access the Exchange admin center from the Microsoft 365 admin center, go to https://outlook.office365.com/ecp and sign in using your credentials.

 • Εάν έχετε πρόσβαση στο αρχείο καταγραφής ελέγχου, αλλά δεν είστε καθολικός διαχειριστής ή διαχειριστής της υπηρεσίας Power BI, δεν θα έχετε πρόσβαση στην πύλη διαχείρισης του Power BI.If you have access to the audit log but aren't a global admin or Power BI Service admin, you can't get to the Power BI Admin portal. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήστε μια απευθείας σύνδεση προς το Κέντρο ασφάλειας και συμμόρφωσης του Office 365.In this case, use a direct link to the Office 365 Security & Compliance Center.

Πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής ελέγχου σαςAccess your audit logs

Για πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής, βεβαιωθείτε πρώτα ότι ενεργοποιήσατε την καταγραφή στο Power BI.To access logs, first make sure to enable logging in Power BI. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αρχεία καταγραφής ελέγχου στην τεκμηρίωση της πύλης διαχείρισης.For more information, see Audit logs in the admin portal documentation. Μπορεί να υπάρχει μια καθυστέρηση έως 48 ωρών μεταξύ της ώρας που ενεργοποιείτε τον έλεγχο και του πότε μπορείτε να δείτε τα δεδομένα ελέγχου.There can be up to a 48-hour delay between the time you enable auditing and when you can view audit data. Εάν δεν βλέπετε αμέσως τα δεδομένα, ελέγξτε τα αρχεία καταγραφής ελέγχου αργότερα.If you don't see data immediately, check the audit logs later. Μπορεί να υπάρχει μια παρόμοια καθυστέρηση μεταξύ της λήψης δικαιωμάτων για την προβολή αρχείων καταγραφής ελέγχου και της δυνατότητας πρόσβασης στα αρχεία καταγραφής.There can be a similar delay between getting permission to view audit logs and being able to access the logs.

Τα αρχεία καταγραφής ελέγχου του Power BI είναι διαθέσιμα απευθείας μέσω του Κέντρου συμμόρφωσης και ασφάλειας του Office 365.The Power BI audit logs are available directly through the Office 365 Security & Compliance Center. Υπάρχει επίσης μια σύνδεση από την πύλη διαχειριστή Power BI:There's also a link from the Power BI admin portal:

 1. Στο Power BI, επιλέξτε το εικονίδιο γραναζιού στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πύλη διαχειριστή.In Power BI, select the gear icon in the upper-right corner, then select Admin portal.

  Στιγμιότυπο οθόνης του αναπτυσσόμενου μενού γραναζιού με κλήση της επιλογής πύλης διαχειριστή.

 2. Επιλέξτε Αρχεία καταγραφής ελέγχου.Select Audit logs.

 3. Επιλέξτε Μετάβαση στο Κέντρο διαχείρισης του Microsoft 365.Select Go to Microsoft 365 Admin Center.

  Στιγμιότυπο οθόνης της πύλης διαχειριστή με κλήση της επιλογής αρχείων καταγραφής ελέγχου και της Μετάβασης στο κέντρο διαχείρισης του Microsoft 365.

Αναζήτηση μόνο δραστηριοτήτων του Power BISearch only Power BI activities

Περιορίστε τα αποτελέσματα μόνο σε δραστηριότητες του Power BI, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.Restrict results to only Power BI activities by following these steps. Για μια λίστα δραστηριοτήτων, ανατρέξτε στην ενότητα Λίστα των δραστηριοτήτων που ελέγχονται από το Power BI παρακάτω σε αυτό το άρθρο.For a list of activities, see the list of activities audited by Power BI later in this article.

 1. Στη σελίδα Αναζήτηση αρχείου καταγραφής ελέγχου, στην περιοχή Αναζήτηση, επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού για Δραστηριότητες.On the Audit log search page, under Search, select the drop-down for Activities.

 2. Επιλέξτε Δραστηριότητες Power BI.Select Power BI activities.

  Στιγμιότυπο οθόνης της αναζήτησης αρχείου καταγραφής ελέγχου με κλήση των δραστηριοτήτων Power BI.

 3. Για να κλείσετε το πλαίσιο επιλογής, πατήστε οπουδήποτε εκτός του πλαισίου.Select anywhere outside of the selection box to close it.

Οι αναζητήσεις σας θα επιστρέψουν μόνο δραστηριότητες του Power BI.Your searches will only return Power BI activities.

Αναζήτηση στα αρχεία καταγραφής ελέγχου κατά ημερομηνίαSearch the audit logs by date

Μπορείτε να αναζητήσετε τα αρχεία καταγραφής κατά εύρος ημερομηνιών χρησιμοποιώντας τα πεδία Ημερομηνία έναρξης και Ημερομηνία λήξης.You can search the logs by date range using the Start date and End date fields. Η προεπιλογή είναι οι τελευταίες επτά ημέρες.The default selection is the past seven days. Η οθόνη παρουσιάζει την ημερομηνία και ώρα σε μορφή Συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC).The display presents the date and time in Coordinated Universal Time (UTC) format. Το μέγιστο εύρος ημερομηνιών που μπορείτε να ορίσετε είναι 90 ημέρες.The maximum date range that you can specify is 90 days.

Θα λάβετε ένα σφάλμα εάν το επιλεγμένο εύρος ημερομηνίας είναι μεγαλύτερο από 90 ημέρες.You'll receive an error if the selected date range is greater than 90 days. Εάν χρησιμοποιείτε το μέγιστο εύρος ημερομηνιών των 90 ημερών, επιλέξτε την τρέχουσα ώρα ως Ημερομηνία έναρξης.If you're using the maximum date range of 90 days, select the current time for Start date. Διαφορετικά, θα εμφανιστεί ένα σφάλμα που αναφέρει ότι η ημερομηνία έναρξης είναι προγενέστερη της ημερομηνίας λήξης.Otherwise, you'll receive an error saying that the start date is earlier than the end date. Εάν έχετε ενεργοποιήσει τον έλεγχο κατά τις τελευταίες 90 ημέρες, το εύρος ημερομηνιών δεν είναι δυνατό να ξεκινά πριν από την ημερομηνία που ενεργοποιήθηκε ο έλεγχος.If you've turned on auditing within the last 90 days, the date range can't start before the date that auditing was turned on.

Στιγμιότυπο οθόνης της αναζήτησης αρχείου καταγραφής ελέγχου με κλήση των επιλογών Ημερομηνία έναρξης και Ημερομηνία λήξης.

Αναζήτηση στα αρχεία καταγραφής ελέγχου κατά χρήστεςSearch the audit logs by users

Μπορείτε να αναζητήσετε καταχωρήσεις αρχείων καταγραφής ελέγχου για τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν από συγκεκριμένους χρήστες.You can search for audit log entries for activities done by specific users. Εισαγάγετε ένα ή περισσότερα ονόματα χρηστών στο πεδίο Χρήστες.Enter one or more user names in the Users field. Το όνομα χρήστη μοιάζει με μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.The user name looks like an email address. Είναι ο λογαριασμός με τον οποίο συνδέονται οι χρήστες στο Power BI.It's the account that users log into Power BI with. Αφήστε αυτό το πλαίσιο κενό για να επιστραφούν οι καταχωρήσεις για όλους τους χρήστες (και τους λογαριασμούς υπηρεσίας) στον οργανισμό σας.Leave this box blank to return entries for all users (and service accounts) in your organization.

Στιγμιότυπο οθόνης της αναζήτησης αρχείου καταγραφής ελέγχου με την κλήση χρηστών.

Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησηςView search results

Αφού επιλέξετε Αναζήτηση, φορτώνουν τα αποτελέσματα αναζήτησης.After you select Search, the search results load. Μετά από λίγα λεπτά, εμφανίζονται στα Αποτελέσματα.After a few moments, they display under Results. Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση, η οθόνη εμφανίζει τον αριθμό των αποτελεσμάτων που βρέθηκαν.When the search finishes, the display shows the number of results found. Η αναζήτηση αρχείου καταγραφής ελέγχου εμφανίζει το πολύ 1000 συμβάντα.Audit log search displays a maximum of 1000 events. Εάν περισσότερα από 1000 συμβάντα ικανοποιούν τα κριτήρια αναζήτησης, η εφαρμογή εμφανίζει τα νεότερα 1000 συμβάντα.If more than 1000 events meet the search criteria, the app displays the newest 1000 events.

Προβολή των κύριων αποτελεσμάτωνView the main results

Η περιοχή Αποτελέσματα περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε συμβάν που επιστρέφεται από την αναζήτηση.The Results area has the following information for each event returned by the search. Επιλέξτε μια κεφαλίδα στήλης στην περιοχή Αποτελέσματα για να ταξινομήσετε τα αποτελέσματα.Select a column header under Results to sort the results.

ΣτήληColumn ΟρισμόςDefinition
ΗμερομηνίαDate Η ημερομηνία και ώρα (σε μορφή UTC) που παρουσιάστηκε το συμβάν.The date and time (in UTC format) when the event occurred.
Διεύθυνση IPIP address Η διεύθυνση IP της συσκευής που χρησιμοποιείται για την καταγεγραμμένη δραστηριότητα.The IP address of the device used for the logged activity. Η εφαρμογή εμφανίζει τη διεύθυνση IP είτε σε μορφή διεύθυνσης IPv4, είτε IPv6.The app displays the IP address in either an IPv4 or IPv6 address format.
ΧρήστηςUser Ο χρήστης (ή λογαριασμός υπηρεσίας) που εκτέλεσε την ενέργεια που ενεργοποίησε το συμβάν.The user (or service account) who performed the action that triggered the event.
ΔραστηριότηταActivity Η δραστηριότητα που εκτελέστηκε από τον χρήστη.The activity performed by the user. Αυτή η τιμή αντιστοιχεί στις δραστηριότητες που επιλέξατε από την αναπτυσσόμενη λίστα Δραστηριότητες.This value corresponds to the activities that you selected in the Activities drop down list. Για ένα συμβάν από το αρχείο καταγραφής ελέγχου διαχειριστή του Exchange, η τιμή σε αυτήν τη στήλη είναι ένα cmdlet του Exchange.For an event from the Exchange admin audit log, the value in this column is an Exchange cmdlet.
ΣτοιχείοItem Το αντικείμενο που δημιουργήθηκε ή τροποποιήθηκε λόγω της αντίστοιχης δραστηριότητας.The object created or modified because of the corresponding activity. Για παράδειγμα, το αρχείο που προβλήθηκε ή τροποποιήθηκε, ή ο ενημερωμένος λογαριασμός χρήστη.For example, the viewed or modified file, or the updated user account. Δεν έχουν όλες οι δραστηριότητες τιμή σε αυτήν τη στήλη.Not all activities have a value in this column.
ΛεπτομέρειαDetail Πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με μια δραστηριότητα.Additional detail about an activity. Και πάλι, δεν έχουν όλες οι δραστηριότητες μία τιμή.Again, not all activities have a value.

Προβολή των λεπτομερειών για ένα συμβάνView the details for an event

Για προβολή περισσότερων λεπτομερειών σχετικά με ένα συμβάν, επιλέξτε την εγγραφή συμβάντος στη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης.To view more details about an event, select the event record in the list of search results. Εμφανίζεται μια σελίδα Λεπτομέρειες που διαθέτει τις αναλυτικές ιδιότητες από την εγγραφή συμβάντος.A Details page appears that has the detailed properties from the event record. Η σελίδα Λεπτομέρειες εμφανίζει ιδιότητες ανάλογα με την υπηρεσία Microsoft 365 στην οποία εμφανίζεται το συμβάν.The Details page displays properties depending on the Microsoft 365 service in which the event occurs.

Για να εμφανίσετε αυτές τις λεπτομέρειες, επιλέξτε Περισσότερες πληροφορίες.To display these details, select More information. Όλες οι καταχωρήσεις του Power BI έχουν την τιμή 20 για την ιδιότητα RecordType.All Power BI entries have a value of 20 for the RecordType property. Για πληροφορίες σχετικά με άλλες ιδιότητες, ανατρέξτε στο θέμα Λεπτομερείς ιδιότητες στο αρχείο καταγραφής ελέγχου.For information about other properties, see Detailed properties in the audit log.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου λεπτομερειών ελέγχου με κλήση της επιλογής Περισσότερες πληροφορίες.

Εξαγωγή αποτελεσμάτων αναζήτησηςExport search results

Για εξαγωγή του αρχείου καταγραφής ελέγχου του Power BI σε ένα αρχείο CSV, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.To export the Power BI audit log to a CSV file, follow these steps.

 1. Επιλέξτε Εξαγωγή αποτελεσμάτων.Select Export results.

 2. Επιλέξτε είτε Αποθήκευση των αποτελεσμάτων φόρτωσης είτε Λήψη όλων των αποτελεσμάτων.Select either Save loaded results or Download all results.

  Στιγμιότυπο οθόνης της επιλογής Εξαγωγή αποτελεσμάτων με κλήση της επιλογής Λήψη όλων των αποτελεσμάτων.

Χρήση PowerShell για αναζήτηση στα αρχεία καταγραφής ελέγχουUse PowerShell to search audit logs

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το PowerShell για να αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής ελέγχου, με βάση τα στοιχεία σύνδεσής σας.You can also use PowerShell to access the audit logs based on your login. Το παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να συνδεθείτε στο Exchange Online PowerShell και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε την εντολή Search-UnifiedAuditLog για την ανάκτηση καταχωρήσεων από αρχεία καταγραφής ελέγχου του Power BI.The following example shows how to connect to Exchange Online PowerShell and then use the Search-UnifiedAuditLog command to pull Power BI audit log entries. Για να εκτελέσετε τη δέσμη ενεργειών, ένας διαχειριστής πρέπει να σας εκχωρήσει τα κατάλληλα δικαιώματα, όπως περιγράφεται στην ενότητα Απαιτήσεις αρχείου καταγραφής ελέγχου.To run the script, an admin must assign you the appropriate permissions, as described in the Audit log requirements section.

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

$UserCredential = Get-Credential

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection

Import-PSSession $Session
Search-UnifiedAuditLog -StartDate 9/11/2018 -EndDate 9/15/2018 -RecordType PowerBI -ResultSize 1000 | Format-Table | More

Χρήση του PowerShell για την εξαγωγή αρχείων καταγραφής ελέγχουUse PowerShell to export audit logs

Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε το PowerShell για να εξαγάγετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης αρχείων καταγραφής ελέγχου.You can also use PowerShell to export the results of your audit logs search. Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει πώς μπορείτε να κάνετε αποστολή από την εντολή Search-UnifiedAuditLog και να εξαγάγετε τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας το cmdlet Export-Csv.The following example shows how to send from the Search-UnifiedAuditLog command, and export the results using the Export-Csv cmdlet. Για να εκτελέσετε τη δέσμη ενεργειών, ένας διαχειριστής πρέπει να σας εκχωρήσει τα κατάλληλα δικαιώματα, όπως περιγράφεται στην ενότητα Απαιτήσεις αρχείου καταγραφής ελέγχου.To run the script, an admin must assign you the appropriate permissions, as described in the Audit log requirements section.

$UserCredential = Get-Credential

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection

Import-PSSession $Session
Search-UnifiedAuditLog -StartDate 9/11/2019 -EndDate 9/15/2019 -RecordType PowerBI -ResultSize 5000 |
Export-Csv -Path "c:\temp\PowerBIAuditLog.csv" -NoTypeInformation

Remove-PSSession $Session

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση στο Exchange Online, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση στο PowerShell του Exchange Online.For more information on connecting to Exchange Online, see Connect to Exchange Online PowerShell. Για ένα άλλο παράδειγμα χρήσης του PowerShell με αρχεία καταγραφής ελέγχου, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του αρχείου καταγραφής ελέγχου του Power BI και του PowerShell για την εκχώρηση αδειών Power BI Pro.For another example of using PowerShell with audit logs, see Using Power BI audit log and PowerShell to assign Power BI Pro licenses.

Λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στα αρχεία καταγραφής ελέγχου και δραστηριότηταςOperations available in the audit and activity logs

Λειτουργίες που είναι διαθέσιμες τόσο στα αρχεία καταγραφής ελέγχου όσο και στα αρχεία καταγραφής δραστηριότητας.The following operations are available in both the audit and activity logs.

Φιλικό όνομαFriendly name Όνομα λειτουργίαςOperation name ΣημειώσειςNotes
Επιλεγμένοι πίνακες Power BI στο Excel με πρόσβασηAccessed Power BI featured tables in Excel AnalyzedByExternalApplicationAnalyzedByExternalApplication
Προστέθηκε προέλευση δεδομένων στην πύλη Power BIAdded data source to Power BI gateway AddDatasourceToGatewayAddDatasourceToGateway
Προστέθηκε πρόσβαση στον φάκελο Power BIAdded Power BI folder access AddFolderAccessAddFolderAccess Δεν χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμήNot currently used
Προστέθηκαν μέλη ομάδας Power BIAdded Power BI group members AddGroupMembersAddGroupMembers
Ο διαχειριστής πρόσθεσε λογαριασμό χώρου αποθήκευσης ροής δεδομένων στον μισθωτήAdmin attached dataflow storage account to tenant AdminAttachedDataflowStorageAccountToTenantAdminAttachedDataflowStorageAccountToTenant Δεν χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμήNot currently used
Αναλυμένο σύνολο δεδομένων Power BIAnalyzed Power BI dataset AnalyzedByExternalApplicationAnalyzedByExternalApplication Δημιουργείται όταν οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την υπηρεσίαGenerated when users interact with the service
Αναλυμένη αναφορά Power BIAnalyzed Power BI report AnalyzeInExcelAnalyzeInExcel
Εκχωρήθηκε ένας χώρος εργασίας σε μια διοχέτευση ανάπτυξηςAssigned a workspace to a deployment pipeline AssignWorkspaceToPipelineAssignWorkspaceToPipeline
Συνημμένος λογαριασμός χώρου αποθήκευσης ροής δεδομένωνAttached dataflow storage account AttachedDataflowStorageAccountAttachedDataflowStorageAccount
Συνδεδεμένο σύνολο δεδομένων Power BI στην πύληBinded Power BI dataset to gateway BindToGatewayBindToGateway
Ακυρωμένη ανανέωση ροής δεδομένωνCanceled dataflow refresh CancelDataflowRefreshCancelDataflowRefresh
Άλλαξε η κατάσταση εκχωρημένων πόρωνChanged capacity state ChangeCapacityStateChangeCapacityState
Άλλαξε η ανάθεση εκχωρημένων πόρων χρήστηChanged capacity user assignment UpdateCapacityUsersAssignmentUpdateCapacityUsersAssignment
Άλλαξαν οι συνδέσεις συνόλου δεδομένων Power BIChanged Power BI dataset connections SetAllConnectionsSetAllConnections
Αλλαγή διαχειριστών πύλης Power BIChanged Power BI gateway admins ChangeGatewayAdministratorsChangeGatewayAdministrators
Αλλαγή χρηστών προέλευσης δεδομένων πύλης Power BIChanged Power BI gateway data source users ChangeGatewayDatasourceUsersChangeGatewayDatasourceUsers
Δημιουργήθηκε μια εταιρική προσαρμοσμένη απεικόνισηCreated an organizational custom visual InsertOrganizationalGalleryItemInsertOrganizationalGalleryItem
Δημιουργήθηκε πακέτο περιεχομένου εταιρικού Power BICreated organizational Power BI content pack CreateOrgAppCreateOrgApp
Δημιουργήθηκε διοχέτευση ανάπτυξηςCreated deployment pipeline CreateAlmPipelineCreateAlmPipeline
Δημιουργήθηκε εφαρμογή Power BICreated Power BI app CreateAppCreateApp
Δημιουργήθηκε πίνακας εργαλείων του Power BICreated Power BI dashboard CreateDashboardCreateDashboard
Δημιουργήθηκε ροή δεδομένων του Power BICreated Power BI dataflow CreateDataflowCreateDataflow
Δημιουργήθηκε σύνολο δεδομένων του Power BICreated Power BI dataset CreateDatasetCreateDataset
Δημιουργήθηκε συνδρομή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Power BICreated Power BI email subscription CreateEmailSubscriptionCreateEmailSubscription
Δημιουργήθηκε φάκελος του Power BICreated Power BI folder CreateFolderCreateFolder
Πύλη Power BICreated Power BI gateway CreateGatewayCreateGateway
Δημιουργήθηκε ομάδα Power BICreated Power BI group CreateGroupCreateGroup
Δημιουργήθηκε αναφορά Power BICreated Power BI report CreateReport 1CreateReport 1
Δημιουργία του χώρου εργασίας της εφαρμογής προτύπουCreate Power BI template app workspace CreateTemplateAppCreateTemplateApp
Δημιουργία του δελτίου εγκατάστασης της εφαρμογής προτύπου Power BICreate Power BI template app install ticket CreateTemplateAppInstallTicketCreateTemplateAppInstallTicket
Δημιουργία του πακέτου της εφαρμογής προτύπου Power BICreate Power BI template app package CreateTemplateAppPackageCreateTemplateAppPackage
Η προσαρμοσμένη απεικόνιση αιτήθηκε διακριτικό πρόσβασης Azure ADCustom visual requested Azure AD access token GenerateCustomVisualAADAccessTokenGenerateCustomVisualAADAccessToken
Η προσαρμοσμένη απεικόνιση αιτήθηκε διακριτικό πρόσβασης Office Web AppsCustom visual requested Office Web Apps access token GenerateCustomVisualWACAccessTokenGenerateCustomVisualWACAccessToken
Έγινε μετεγκατάσταση της ροής δεδομένων σε εξωτερικό λογαριασμό χώρου αποθήκευσηςDataflow migrated to external storage account DataflowMigratedToExternalStorageAccountDataflowMigratedToExternalStorageAccount Δεν χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμήNot currently used
Προστέθηκαν δικαιώματα ροής δεδομένωνDataflow permissions added DataflowPermissionsAddedDataflowPermissionsAdded Δεν χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμήNot currently used
Καταργήθηκαν δικαιώματα ροής δεδομένωνDataflow permissions removed DataflowPermissionsRemovedDataflowPermissionsRemoved Δεν χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμήNot currently used
Διαγράφηκε μια εταιρική προσαρμοσμένη απεικόνισηDeleted an organizational custom visual DeleteOrganizationalGalleryItemDeleteOrganizationalGalleryItem
Διαγράφηκε διοχέτευση ανάπτυξηςDeleted deployment pipeline DeleteAlmPipelineDeleteAlmPipeline
Διαγράφηκε πακέτο περιεχομένου εταιρικού Power BIDeleted organizational Power BI content pack DeleteOrgAppDeleteOrgApp
Διαγράφηκε σχόλιο Power BIDeleted Power BI comment DeleteCommentDeleteComment
Διαγράφηκε πίνακας εργαλείων Power BIDeleted Power BI dashboard DeleteDashboardDeleteDashboard Δεν χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμήNot currently used
Διαγράφηκε ροή δεδομένων Power BIDeleted Power BI dataflow DeleteDataflowDeleteDataflow Δεν χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμήNot currently used
Διαγράφηκε σύνολο δεδομένων Power BIDeleted Power BI dataset DeleteDatasetDeleteDataset
Διαγράφηκε συνδρομή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Power BIDeleted Power BI email subscription DeleteEmailSubscriptionDeleteEmailSubscription
Διαγράφηκε φάκελος του Power BIDeleted Power BI folder DeleteFolderDeleteFolder
Διαγράφηκε πρόσβαση στον φάκελο Power BIDeleted Power BI folder access DeleteFolderAccessDeleteFolderAccess Δεν χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμήNot currently used
Διαγραμμένη πύλη Power BIDeleted Power BI gateway DeleteGatewayDeleteGateway
Διαγράφηκε ομάδα Power BIDeleted Power BI group DeleteGroupDeleteGroup
Διαγράφηκε αναφορά Power BIDeleted Power BI report DeleteReportDeleteReport
Διαγράφηκε χώρος εργασίας της εφαρμογής προτύπου Power BIDeleted Power BI template app workspace DeleteTemplateAppDeleteTemplateApp
Διαγράφηκε πακέτο της εφαρμογής προτύπου Power BIDeleted Power BI template app package DeleteTemplateAppPackageDeleteTemplateAppPackage
Αναπτύχθηκε σε ένα στάδιο διοχέτευσηςDeployed to a pipeline stage DeployAlmPipelineDeployAlmPipeline
Έχουν εντοπιστεί προελεύσεις δεδομένων συνόλου δεδομένων Power BIDiscovered Power BI dataset data sources GetDatasourcesGetDatasources
Ληφθείσα αναφορά Power BIDownloaded Power BI report DownloadReportDownloadReport
Έγινε επεξεργασία ιδιοτήτων ροής δεδομένωνEdited dataflow properties EditDataflowPropertiesEditDataflowProperties
Έγινε επεξεργασία δικαιωμάτων πιστοποίησης Power BIEdited Power BI certification permission EditCertificationPermissionEditCertificationPermission Δεν χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμήNot currently used
Έγινε επεξεργασία πίνακα εργαλείων Power BIEdited Power BI dashboard EditDashboardEditDashboard Δεν χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμήNot currently used
Έγινε επεξεργασία συνόλων εργαλείων Power BIEdited Power BI dataset EditDatasetEditDataset
Έγινε επεξεργασία ιδιοτήτων συνόλων δεδομένων Power BIEdited Power BI dataset properties EditDatasetPropertiesEditDatasetProperties Δεν χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμήNot currently used
Έγινε επεξεργασία αναφοράς Power BIEdited Power BI report EditReportEditReport
Έγινε εξαγωγή της ροής δεδομένων Power BIExported Power BI dataflow ExportDataflowExportDataflow
Έγινε εξαγωγή των δεδομένων απεικόνισης αναφοράς Power BIExported Power BI report visual data ExportReportExportReport
Έγινε εξαγωγή των δεδομένων πλακιδίου Power BIExported Power BI tile data ExportTileExportTile
Έγινε εξαγωγή πακέτου της εφαρμογής προτύπου Power BI στον χώρο εργασίαςExtracted Power BI template app package to workspace ExtractTemplateAppPackageExtractTemplateAppPackage
Απέτυχε η προσθήκη δικαιωμάτων ροής δεδομένωνFailed to add dataflow permissions FailedToAddDataflowPermissionsFailedToAddDataflowPermissions Δεν χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμήNot currently used
Απέτυχε η κατάργηση δικαιωμάτων ροής δεδομένωνFailed to remove dataflow permissions FailedToRemoveDataflowPermissionsFailedToRemoveDataflowPermissions Δεν χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμήNot currently used
Δημιουργήθηκε διακριτικό SAS ροής δεδομένων Power BIGenerated Power BI dataflow SAS token GenerateDataflowSasTokenGenerateDataflowSasToken
Δημιουργήθηκε διακριτικό ενσωμάτωσης Power BIGenerated Power BI Embed Token GenerateEmbedTokenGenerateEmbedToken
Δημιουργία στιγμιότυπου οθόνηςGenerate screenshot Δημιουργία στιγμιότυπου οθόνηςGenerateScreenshot
Έγινε εισαγωγή αρχείου στο Power BIImported file to Power BI ΕισαγωγήImport
Έγινε εγκατάσταση εφαρμογής Power BIInstalled Power BI app InstallAppInstallApp
Έγινε εγκατάσταση εφαρμογής προτύπου Power BIInstalled Power BI template app InstallTemplateAppInstallTemplateApp
Έγινε μετεγκατάσταση χώρου εργασίας σε εκχωρημένους πόρουςMigrated workspace to a capacity MigrateWorkspaceIntoCapacityMigrateWorkspaceIntoCapacity
Δημοσιεύτηκε σχόλιο Power BIPosted Power BI comment PostCommentPostComment
Έγινε εκτύπωση πίνακα εργαλείων Power BIPrinted Power BI dashboard PrintDashboardPrintDashboard
Έγινε εκτύπωση σελίδας αναφοράς Power BIPrinted Power BI report page PrintReportPrintReport
Έγινε προβιβασμός εφαρμογής προτύπου Power BIPromoted Power BI template app package PromoteTemplateAppPackagePromoteTemplateAppPackage
Έγινε δημοσίευση αναφοράς Power BI στο webPublished Power BI report to web PublishToWebReport 2PublishToWebReport 2
Δημοσιευμένοι ή ενημερωμένοι επιλεγμένοι πίνακεςPublished or updated featured tables UpdateFeaturedTables 3UpdateFeaturedTables 3
Ελήφθη μυστικός κωδικός ροής δεδομένων του Power BI από το Key VaultReceived Power BI dataflow secret from Key Vault ReceiveDataflowSecretFromKeyVaultReceiveDataflowSecretFromKeyVault
Καταργήθηκε ένας χώρος εργασίας από μια διοχέτευση ανάπτυξηςRemoved a workspace from a deployment pipeline UnassignWorkspaceFromPipelineUnassignWorkspaceFromPipeline
Καταργήθηκε προέλευση δεδομένων από την πύλη Power BIRemoved data source from Power BI gateway RemoveDatasourceFromGatewayRemoveDatasourceFromGateway
Καταργήθηκαν μέλη ομάδας Power BIRemoved Power BI group members DeleteGroupMembersDeleteGroupMembers
Καταργήθηκε χώρος εργασίας από έναν εκχωρημένο πόροRemoved workspace from a capacity RemoveWorkspacesFromCapacityRemoveWorkspacesFromCapacity
Έγινε μετονομασία πίνακα εργαλείων του Power BIRenamed Power BI dashboard RenameDashboardRenameDashboard
Ζητήθηκε ανανέωση ροής δεδομένων Power BIRequested Power BI dataflow refresh RequestDataflowRefreshRequestDataflowRefresh Δεν χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμήNot currently used
Ζητήθηκε ανανέωση του συνόλου δεδομένων Power BIRequested Power BI dataset refresh RefreshDatasetRefreshDataset
Έγινε ανάκτηση χώρων εργασίας Power BIRetrieved Power BI workspaces GetWorkspacesGetWorkspaces
Η ετικέτα ευαισθησίας εφαρμόστηκεSensitivity Label Applied SensitivityLabelAppliedSensitivityLabelApplied
Η ετικέτα ευαισθησίας άλλαξεSensitivity Label Changed SensitivityLabelChangedSensitivityLabelChanged
Η ετικέτα ευαισθησίας καταργήθηκεSensitivity Label Removed SensitivityLabelRemovedSensitivityLabelRemoved
Ορισμός τοποθεσίας χώρου αποθήκευσης ροής δεδομένων για έναν χώρο εργασίαςSet dataflow storage location for a workspace SetDataflowStorageLocationForWorkspaceSetDataflowStorageLocationForWorkspace
Ορισμός προγραμματισμένης ανανέωσης στη ροή δεδομένων Power BISet scheduled refresh on Power BI dataflow SetScheduledRefreshOnDataflowSetScheduledRefreshOnDataflow
Ορισμός προγραμματισμένης ανανέωσης στο σύνολο δεδομένων Power BISet scheduled refresh on Power BI dataset SetScheduledRefreshSetScheduledRefresh
Έγινε κοινή χρήση πίνακα εργαλείων Power BIShared Power BI dashboard ShareDashboardShareDashboard
Έγινε κοινή χρήση αναφοράς Power BIShared Power BI report ShareReportShareReport
Ξεκίνησε η εκτεταμένη δοκιμαστική έκδοση Power BIStarted Power BI extended trial OptInForExtendedProTrialOptInForExtendedProTrial Δεν χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμήNot currently used
Έναρξη δοκιμαστικής έκδοσης του Power BIStarted Power BI trial OptInForProTrialOptInForProTrial
Έγινε ανάληψη ελέγχου προέλευσης δεδομένων Power BITook over a Power BI datasource TakeOverDatasourceTakeOverDatasource
Έγινε ανάληψη ελέγχου συνόλου δεδομένων Power BITook over Power BI dataset TakeOverDatasetTakeOverDataset
Έγινε ανάληψη ελέγχου μιας ροής δεδομένων Power BITook over a Power BI dataflow TookOverDataflowTookOverDataflow
Καταργήθηκε η δημοσίευση εφαρμογής Power BIUnpublished Power BI app UnpublishAppUnpublishApp
Ενημερώθηκαν οι ρυθμίσεις της διαχείρισης εκχωρημένων πόρωνUpdate capacity resource governance settings UpdateCapacityResourceGovernanceSettingsUpdateCapacityResourceGovernanceSettings Δεν υπάρχει προς το παρόν στο Κέντρο διαχείρισης Microsoft 365Not currently in Microsoft 365 admin center
Ενημερώθηκε μια εταιρική προσαρμοσμένη απεικόνισηUpdated an organizational custom visual UpdateOrganizationalGalleryItemUpdateOrganizationalGalleryItem
Ενημερώθηκε η διαχείριση εκχωρημένων πόρωνUpdated capacity admin UpdateCapacityAdminsUpdateCapacityAdmins
Ενημερώθηκε το εμφανιζόμενο όνομα των εκχωρημένων πόρωνUpdated capacity display name UpdateCapacityDisplayNameUpdateCapacityDisplayName
Ενημερώθηκαν τα δικαιώματα ανάθεσης χώρου αποθήκευσης ροής δεδομένωνUpdated dataflow storage assignment permissions UpdatedDataflowStorageAssignmentPermissionsUpdatedDataflowStorageAssignmentPermissions
Ενημερώθηκε η πρόσβαση διοχέτευσης ανάπτυξηςUpdated deployment pipeline access UpdateAlmPipelineAccessUpdateAlmPipelineAccess
Ενημερώθηκαν οι παράμετροι της εγκατεστημένης εφαρμογής προτύπου Power BIUpdated installed Power BI template app parameters UpdateInstalledTemplateAppParametersUpdateInstalledTemplateAppParameters
Ενημερώθηκε η ρύθμιση παραμέτρων διοχέτευσης ανάπτυξηςUpdated deployment pipeline configuration SetConfigurationAlmPipelineSetConfigurationAlmPipeline
Ενημερώθηκαν οι ρυθμίσεις Power BI του οργανισμούUpdated organization's Power BI settings UpdatedAdminFeatureSwitchUpdatedAdminFeatureSwitch
Ενημερώθηκε η εφαρμογή Power BIUpdated Power BI app UpdateAppUpdateApp
Ενημερώθηκε η ροή δεδομένων του Power BIUpdated Power BI dataflow UpdateDataflowUpdateDataflow
Ενημερώθηκαν οι προελεύσεις δεδομένων συνόλου δεδομένων Power BIUpdated Power BI dataset data sources UpdateDatasourcesUpdateDatasources
Ενημερώθηκαν οι παράμετροι συνόλου δεδομένων Power BIUpdated Power BI dataset parameters UpdateDatasetParametersUpdateDatasetParameters
Ενημερώθηκε η συνδρομή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Power BIUpdated Power BI email subscription UpdateEmailSubscriptionUpdateEmailSubscription
Ενημερώθηκε ο φάκελος του Power BIUpdated Power BI folder UpdateFolderUpdateFolder
Ενημερώθηκε η πρόσβαση στον φάκελο Power BIUpdated Power BI folder access UpdateFolderAccessUpdateFolderAccess
Ενημερώθηκαν τα διαπιστευτήρια προέλευσης δεδομένων πύλης Power BIUpdated Power BI gateway data source credentials UpdateDatasourceCredentialsUpdateDatasourceCredentials
Ενημερώθηκαν ρυθμίσεις της εφαρμογής προτύπου Power BIUpdated Power BI template app settings UpdateTemplateAppSettingsUpdateTemplateAppSettings
Ενημερωμένα δικαιώματα πρόσβασης δοκιμής εφαρμογής προτύπου Power BIUpdated Power BI template app test access permissions UpdateTemplateAppTestPackagePermissionsUpdateTemplateAppTestPackagePermissions
Προβλήθηκε πίνακας εργαλείων του Power BIViewed Power BI dashboard ViewDashboardViewDashboard
Προβλήθηκε ροή δεδομένων Power BIViewed Power BI dataflow ViewDataflowViewDataflow
Προβλήθηκε αναφορά Power BIViewed Power BI report ViewReportViewReport
Προβλήθηκε πλακίδιο Power BIViewed Power BI tile ViewTileViewTile
Προβλήθηκαν μετρικά χρήσης Power BIViewed Power BI usage metrics ViewUsageMetricsViewUsageMetrics

1 Η δημοσίευση από το Power BI Desktop στην υπηρεσία είναι ένα συμβάν CreateReport στην υπηρεσία.1 Publishing from Power BI Desktop to the service is a CreateReport event in the service.

2 Το PublishtoWebReport αναφέρεται στη δυνατότητα Δημοσίευση στο web.2 PublishtoWebReport refers to the Publish to web feature.

3 Το UpdateFeaturedTables αναφέρεται στους επιλεγμένους πίνακες του Power BI στο Excel.3 UpdateFeaturedTables refers to Power BI featured tables in Excel.

Επόμενα βήματαNext steps