Χρήση κλειδιών στο Power BI διαχειριζόμενων από τον πελάτηUse customer-managed keys in Power BI

Το Power BI κρυπτογραφεί αδρανή δεδομένα και όταν είναι σε επεξεργασία.Power BI encrypts data at rest and in process. Από προεπιλογή, το Power BI χρησιμοποιεί διαχειριζόμενα κλειδιά της Microsoft για την κρυπτογράφηση των δεδομένων σας.By default, Power BI uses Microsoft-managed keys to encrypt your data. Οι οργανισμοί μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους κλειδιά για κρυπτογράφηση του περιεχομένου χρήστη σε αδράνεια στο Power BI, από εικόνες αναφοράς έως εισαγόμενα σύνολα δεδομένων σε εκχωρημένους πόρους Premium.Organizations can choose to use their own keys for encryption of user content at rest across Power BI, from report images to imported datasets in Premium capacities.

Γιατί να χρησιμοποιείτε κλειδιά διαχειριζόμενα από τον πελάτηWhy use customer-managed keys

Με τα κλειδιά Power BI διαχειριζόμενα από τον πελάτη (CMK), οι οργανισμοί μπορούν να ικανοποιούν απαιτήσεις συμμόρφωσης για την κρυπτογράφηση δεδομένων σε αδράνεια με την υπηρεσία παροχής cloud τους (στην περίπτωση αυτή, η Microsoft).With Power BI customer-managed keys (CMK), organizations can meet compliance requirements for data encryption at rest with their cloud service provider (in this case, Microsoft). Το CMK προσφέρεται μόνο σε νέους πελάτες Power BI Premium και επιτρέπει στους οργανισμούς να κρυπτογραφούν το περιεχόμενο χρήστη του Power BI που διαθέτουν χρησιμοποιώντας ένα κλειδί το οποίο παρέχουν και διαχειρίζονται.CMK is only offered to new Power BI Premium customers and it enables organizations to encrypt their Power BI user content using a key they provide and manage. Η ανάκληση ενός κλειδιού διαχειριζόμενου από τον πελάτη καθιστά το περιεχόμενο χρήστη στο Power BI δυσανάγνωστο για όλους εντός μίας ώρας, συμπεριλαμβανομένης της Microsoft.Revoking a customer-managed key makes user content within Power BI unreadable for everyone within an hour, including Microsoft. Σε σύγκριση με την προσφορά BYOK, το CMK καλύπτει επίσης το περιεχόμενο χρήστη που δημιουργείται από την υπηρεσία, εκτός από τα δεδομένα πελατών που εισάγονται σε αναφορές και σύνολα δεδομένων που φιλοξενούνται σε Premium εκχωρημένους πόρους, επιβάλλει αυστηρότερες πολιτικές cache και μπορεί να εφαρμόσει μόνο ένα κλειδί για την κρυπτογράφηση όλων των δεδομένων.Compared to the BYOK offering, CMK also covers user content that is generated by the service, in addition to customer data that is imported into reports and datasets hosted on Premium capacities, it enforces stricter caching policies, and can only apply a single key to encrypt all the data.

Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κλειδιά διαχειριζόμενα από τον πελάτηHow to use customer-managed keys

Για να επιλέξει κλειδιά διαχείρισης πελατών Power BI, ο οργανισμός σας πρέπει να επικοινωνήσει με τον διαχειριστή του λογαριασμού Microsoft του οργανισμού σας για να επιβεβαιώσει ότι ο οργανισμός σας πληροί ορισμένες απαιτήσεις μεγέθους, οι οποίες απαιτούνται για την ενεργοποίηση του CMK.To opt in to Power BI customer-managed keys, your organization must contact your organization’s Microsoft account manager to validate that your organization meets certain size requirements that are required for enabling CMK.

Επόμενα βήματαNext steps

Οι παρακάτω συνδέσεις παρέχουν πληροφορίες που μπορεί να είναι χρήσιμες για κλειδιά διαχειριζόμενα από τον πελάτη:The following links provide information that can be useful for customer-managed keys: