Δημιουργία των νέων χώρων εργασίας στο Power BICreate the new workspaces in Power BI

Αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο δημιουργίας ενός νέου χώρου εργασίας αντί ενός κλασικού χώρου εργασίας.This article explains how to create one of the new workspaces instead of a classic workspace. Και στους δύο τύπους χώρου εργασίας μπορείτε να συνεργάζεστε με συναδέλφους.Both kinds of workspaces are places to collaborate with colleagues. Στους χώρους εργασίας δημιουργείτε συλλογές πινάκων εργαλείων, αναφορών και σελιδοποιημένων αναφορών.In them, you create collections of dashboards, reports, and paginated reports. Εάν θέλετε, μπορείτε επίσης να συγκεντρώσετε το περιεχόμενο αυτής της συλλογής σε μια εφαρμογή και να τη διανείμετε σε ένα ευρύτερο κοινό.If you want, you can also bundle that collection into an app and distribute it to a broader audience. Για περισσότερες πληροφορίες υπόβαθρου, ανατρέξτε στο άρθρο νέοι χώροι εργασίας.For more background, see the new workspaces article.

Είστε έτοιμοι να μετεγκαταστήσετε τον κλασικό χώρο εργασίας σας;Ready to migrate your classic workspace? Ανατρέξτε στο θέμα Αναβάθμιση κλασικών χώρων εργασίας στους νέους χώρους εργασίας στο Power BI για λεπτομέρειες.See Upgrade classic workspaces to the new workspaces in Power BI for details.

Σημείωση

Αναζητάτε περιεχόμενο σχετικά με τη δημιουργία πακέτων περιεχομένου;Looking for content about creating content packs? Είναι υπό απόσυρση.They're being deprecated. Τώρα είναι καλή στιγμή για να αναβαθμίσετε τα πακέτα περιεχομένου σας στις εφαρμογές.Now is a good time to upgrade your content packs to apps. Για να δείτε το χρονολόγιο, ανατρέξτε στην ενότητα οδικού χάρτη αναβάθμισης χώρου εργασίας της δημοσίευσης ιστολογίου Ανακοίνωση ότι οι διαχειριστές Power BI μπορούν να αναβαθμίζουν κλασικούς χώρους εργασίας.See the workspace upgrade roadmap section of this blog post Announcing Power BI admins can upgrade classic workspaces for the timeline.

Δημιουργία ενός νέου χώρου εργασίαςCreate one of the new workspaces

 1. Ξεκινήστε με τη δημιουργία του χώρου εργασίας.Start by creating the workspace. Επιλέξτε Χώροι εργασίας > Δημιουργία χώρου εργασίας.Select Workspaces > Create workspace.

  Στιγμιότυπο οθόνης της Δημιουργίας χώρου εργασίας.

 2. Δημιουργείτε αυτόματα έναν αναβαθμισμένο χώρο εργασίας, εκτός αν επιλέξετε Επαναφορά σε κλασικό.You're automatically creating an upgraded workspace, unless you opt to Revert to classic.

  Στιγμιότυπο οθόνης της Νέας εμπειρίας χώρου εργασίας.

  Εάν επιλέξετε Επαναφορά σε κλασικό, δημιουργείτε έναν κλασικό χώρο εργασίας που βασίζεται σε μια ομάδα Microsoft 365.If you select Revert to classic, you create a classic workspace based on a Microsoft 365 group.

 3. Δώστε ένα μοναδικό όνομα στον χώρο εργασίας.Give the workspace a unique name. Εάν το όνομα δεν είναι διαθέσιμο, επεξεργαστείτε το για να καταλήξετε σε ένα μοναδικό όνομα.If the name isn't available, edit it to come up with a unique name.

  Η εφαρμογή που δημιουργείτε από τον χώρο εργασίας θα έχει το ίδιο όνομα και εικονίδιο με τον χώρο εργασίας.The app you create from the workspace will have the same name and icon as the workspace.

 4. Ακολουθούν ορισμένα προαιρετικά στοιχεία που μπορείτε να ορίσετε για τον χώρο εργασίας σας:Here are some optional items you can set for your workspace:

 5. Επιλέξτε Αποθήκευση.Select Save.

  Το Power BI δημιουργεί τον χώρο εργασίας και τον ανοίγει.Power BI creates the workspace and opens it. Θα το δείτε στη λίστα των χώρων εργασίας, των οποίων είστε μέλος.You see it in the list of workspaces you’re a member of.

Παραχώρηση πρόσβαση στον χώρο εργασίας σαςGive access to your workspace

Όποιος διαθέτει έναν ρόλο διαχειριστή σε έναν χώρο εργασίας μπορεί να παρέχει σε άλλους χρήστες πρόσβαση στον χώρο εργασίας προσθέτοντάς τους στους διάφορους ρόλους.Anyone who has an admin role in a workspace can give others access to the workspace by adding them to the different roles. Οι δημιουργοί χώρων εργασίας είναι αυτόματα διαχειριστές.Workspace creators are automatically admins. Ανατρέξτε στο θέμα Ρόλοι στους νέους χώρους εργασίας για επεξηγήσεις σχετικά με τους ρόλους.See Roles in the new workspaces for an explanation of the roles.

Σημείωση

Για να επιβάλετε την ασφάλεια σε επίπεδο γραμμών (RLS) για τους χρήστες του Power BI Pro που κάνουν περιήγηση σε περιεχόμενο σε έναν χώρο εργασίας, εκχωρήστε τον ρόλο "Θεατής" στους χρήστες.To enforce row-level security (RLS) for Power BI Pro users browsing content in a workspace, assign the users the Viewer Role. Ανατρέξτε στο θέμα Ρόλοι στους νέους χώρους εργασίας για επεξηγήσεις σχετικά με τους διάφορους ρόλους.See Roles in the new workspaces for an explanation of the different roles.

 1. Επειδή είστε διαχειριστής, εμφανίζεται η επιλογή Πρόσβαση στη σελίδα της λίστας περιεχομένου χώρου εργασίας.Because you're an admin, on the workspace content list page, you see Access.

  Στιγμιότυπο οθόνης της Λίστας περιεχομένου χώρων εργασίας.

 2. Προσθέστε ομάδες ασφαλείας, λίστες διανομής, ομάδες Microsoft 365 ή μεμονωμένων ατόμων σε αυτούς τους χώρους εργασίας ως διαχειριστές, μέλη, συμβάλλοντες ή θεατές.Add security groups, distribution lists, Microsoft 365 groups, or individuals to these workspaces as admins, members, contributors, or viewers.

  Στιγμιότυπο οθόνης της Προσθήκης μελών, διαχειριστών, συμβαλλόντων σε χώρους εργασίας.

 3. Επιλέξτε Προσθήκη > Κλείσιμο.Select Add > Close.

Ορισμός OneDrive χώρου εργασίαςSet a workspace OneDrive

Το OneDrive χώρου εργασίας σάς δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε μια ομάδα Microsoft 365, της οποίας ο χώρος αποθήκευσης βιβλιοθήκης εγγράφων του SharePoint είναι διαθέσιμος στους χρήστες του χώρου εργασίας.The Workspace OneDrive feature allows you to configure a Microsoft 365 group whose SharePoint Document Library file storage is available to workspace users. Δημιουργήστε πρώτα την ομάδα εκτός του Power BI.You create the group outside of Power BI first.

Το Power BI δεν συγχρονίζει τα δικαιώματα χρηστών ή ομάδων που έχουν ρυθμιστεί ώστε να έχουν πρόσβαση χώρου εργασίας με την ιδιότητα μέλους ομάδας του Microsoft 365.Power BI doesn't synchronize permissions of users or groups who are configured to have workspace access with the Microsoft 365 group membership. Η καλύτερη πρακτική είναι να παραχωρήσετε πρόσβαση για τον χώρο εργασίας στην ίδια ομάδα Microsoft 365 της οποίας τον χώρο αποθήκευσης αρχείων διαμορφώνετε σε αυτήν τη ρύθμιση ομάδας Microsoft 365.The best practice is to give access to the workspace to the same Microsoft 365 group whose file storage you configure in this setting Microsoft 365 group. Στη συνέχεια, διαχειριστείτε την πρόσβαση στον χώρο εργασίας κάνοντας διαχείριση των μελών της ομάδας του Microsoft 365.Then manage workspace access by managing membership of the Microsoft 365 group.

 1. Αποκτήστε πρόσβαση στη ρύθμιση OneDrive χώρου εργασίας με έναν από τους εξής δύο τρόπους:Access the new Workspace OneDrive setting in one of two ways:

  Στο τμήμα παραθύρου Δημιουργία χώρου εργασίας όταν τον δημιουργείτε για πρώτη φορά.In the Create a workspace pane when you first create it.

  Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε το βέλος δίπλα στην ένδειξη Χώροι εργασίας, επιλέξτε Περισσότερες επιλογές (...) δίπλα στο όνομα του χώρου εργασίας > Ρυθμίσεις χώρου εργασίας.In the nav pane, select the arrow next to Workspaces, select More options (...) next to the workspace name > Workspace settings. Ανοίγει το τμήμα παραθύρου Ρυθμίσεις.The Settings pane opens.

  Στιγμιότυπο οθόνης των Ρυθμίσεων χώρου εργασίας.

 2. Στην περιοχή Για προχωρημένους > OneDrive χώρου εργασίας, πληκτρολογήστε το όνομα της ομάδας Microsoft 365 που δημιουργήσατε προηγουμένως.Under Advanced > Workspace OneDrive, type the name of the Microsoft 365 group that you created earlier. Πληκτρολογήστε μόνο το όνομα, όχι τη διεύθυνση URL.Type just the name, not the URL. Το Power BI λαμβάνει αυτόματα το OneDrive για την ομάδα.Power BI automatically picks up the OneDrive for the group.

  Στιγμιότυπο οθόνης του Καθορισμού τοποθεσίας OneDrive.

 3. Επιλέξτε Αποθήκευση.Select Save.

Πρόσβαση στη θέση του OneDrive χώρου εργασίαςAccess the workspace OneDrive location

Αφού ρυθμίσετε την τοποθεσία OneDrive, θα μεταβείτε σε αυτήν όπως και σε άλλες προελεύσεις δεδομένων στην υπηρεσία Power BI.After you've configured the OneDrive location, you get to it in the same way you get to other data sources in the Power BI service.

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Λήψη δεδομένων, έπειτα στο πλαίσιο Αρχεία επιλέξτε Λήψη.In the nav pane, select Get Data, then in the Files box select Get.

  Στιγμιότυπο οθόνης της Λήψης δεδομένων, λήψης αρχείων.

 2. Η καταχώρηση OneDrive – Για επιχειρήσεις είναι το δικό σας προσωπικό OneDrive για επιχειρήσεις.The OneDrive – Business entry is your own personal OneDrive for Business. Το δεύτερο OneDrive είναι αυτό που προσθέσατε.The second OneDrive is the one you added.

  Στιγμιότυπο οθόνης της Θέσης αρχείων χώρου εργασίας - Λήψη δεδομένων.

Δημιουργία λίστας επαφώνCreate a contact list

Μπορείτε να καθορίσετε ποιοι χρήστες λαμβάνουν ειδοποιήσεις σχετικά με θέματα που προκύπτουν στον χώρο εργασίας.You can specify which users receive notification about issues occurring in the workspace. Από προεπιλογή, ειδοποιείται κάθε χρήστης ή ομάδα που έχει καθοριστεί ως διαχειριστής χώρου εργασίας, αλλά μπορείτε να προσθέσετε και άλλα άτομα στη λίστα επαφών.By default, any user or group specified as a workspace admin is notified, but you can add others to the contact list. Χρήστες ή ομάδες στη λίστα επαφών αναφέρονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη (UI) για να βοηθήσουν χρήστες να λάβουν βοήθεια σχετικά με τον χώρο εργασίας.Users or groups in the contact list are listed in the user interface (UI) to help users get help related to the workspace.

 1. Αποκτήστε πρόσβαση στη νέα ρύθμιση Λίστα επαφών με έναν από τους εξής δύο τρόπους:Access the new Contact list setting in one of two ways:

  Στο τμήμα παραθύρου Δημιουργία χώρου εργασίας όταν τον δημιουργείτε για πρώτη φορά.In the Create a workspace pane when you first create it.

  Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε το βέλος δίπλα στην ένδειξη Χώροι εργασίας, επιλέξτε Περισσότερες επιλογές (...) δίπλα στο όνομα του χώρου εργασίας > Ρυθμίσεις χώρου εργασίας.In the nav pane, select the arrow next to Workspaces, select More options (...) next to the workspace name > Workspace settings. Ανοίγει το τμήμα παραθύρου Ρυθμίσεις.The Settings pane opens.

  Στιγμιότυπο οθόνης των Ρυθμίσεων χώρου εργασίας.

 2. Στην περιοχή Για προχωρημένους, Λίστα επαφών, αποδεχτείτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, Διαχειριστές χώρων εργασίας ή προσθέστε τη δική σας λίστα Συγκεκριμένοι χρήστες ή ομάδες.Under Advanced, Contact list, accept the default, Workspace admins, or add your own list of Specific users or groups.

  Στιγμιότυπο οθόνης των Επαφών χώρου εργασίας.

 3. Επιλέξτε Αποθήκευση.Select Save.

Να επιτρέπεται στους συμβάλλοντες η ενημέρωση της εφαρμογήςAllow contributors to update the app

Η ρύθμιση Να επιτρέπεται στους συμβάλλοντες η ενημέρωση της εφαρμογής για αυτόν τον χώρο εργασίας επιτρέπει στους Διαχειριστές χώρου εργασίας να αναθέτουν στους χρήστες με ρόλο Συμβάλλοντα τη δυνατότητα ενημέρωσης της εφαρμογής για τον χώρο εργασίας.The Allow contributors to update the app for this workspace setting allows workspace Admins to delegate to users in the Contributor role the ability to update the app for the workspace. Από προεπιλογή, μόνο οι διαχειριστές χώρου εργασίας και τα μέλη μπορούν να δημοσιεύουν και ενημερώνουν την εφαρμογή για τον χώρο εργασίας.By default, only workspace Admins and Members can publish and update the app for the workspace.

 1. Για πρόσβαση σε αυτήν τη ρύθμιση, στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε το βέλος δίπλα στην ένδειξη Χώροι εργασίας, επιλέξτε Περισσότερες επιλογές (...) δίπλα στο όνομα του χώρου εργασίας > Ρυθμίσεις χώρου εργασίας.To access this setting, in the nav pane, select the arrow next to Workspaces, select More options (...) next to the workspace name > Workspace settings. Ανοίγει το τμήμα παραθύρου Ρυθμίσεις.The Settings pane opens.

  Στιγμιότυπο οθόνης των Ρυθμίσεων χώρου εργασίας.

 2. Στην περιοχή Για προχωρημένους, αναπτύξτε τις Ρυθμίσεις ασφαλείας.Under Advanced, expand Security settings. Επιλέξτε Να επιτρέπεται στους συμβάλλοντες η ενημέρωση της εφαρμογής για αυτόν τον χώρο εργασίας.Select Allow contributors to update the app for this workspace.

Όταν έχει ενεργοποιηθεί, οι συμβάλλοντες μπορούν να κάνουν τα εξής:When enabled, contributors can:

 • Να ενημερώνουν μετα-δεδομένα εφαρμογής όπως το όνομα, το εικονίδιο, την περιγραφή, την τοποθεσία υποστήριξης και το χρώμαUpdate app metadata like name, icon, description, support site, and color
 • Να προσθέτουν ή καταργούν στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή, όπως την προσθήκη αναφορών ή συνόλων δεδομένωνAdd or remove items included in the app, like adding reports or datasets
 • Να αλλάζουν το στοιχείο περιήγησης εφαρμογής ή το προεπιλεγμένο στοιχείο στο οποίο ανοίγει η εφαρμογήChange the app navigation or default item the app opens on

Ωστόσο, οι συμβάλλοντες δεν μπορούν να κάνουν τα εξής:However, contributors can't:

 • Να δημοσιεύουν την εφαρμογή για πρώτη φοράPublish the app for the first time
 • Να αλλάζουν ποιος έχει δικαίωμα στην εφαρμογήChange who has permission to the app

Εφαρμογές στους νέους χώρους εργασίαςApps in the new workspaces

Μπορείτε να δημιουργήσετε και καταναλώσετε εφαρμογές στις νέες εμπειρίες χώρου εργασίας, αντί για πακέτα περιεχομένου.You can create and consume apps the new workspace experiences, instead of content packs. Οι εφαρμογές είναι συλλογές πινάκων εργαλείων, αναφορών και συνόλων δεδομένων που συνδέονται σε υπηρεσίες τρίτων κατασκευαστών και σε δεδομένα οργανισμού.Apps are collections of dashboards, reports, and datasets that connect to third-party services and organizational data. Οι εφαρμογές διευκολύνουν τη λήψη δεδομένων από υπηρεσίες όπως το Microsoft Dynamics CRM, το Salesforce και το Google Analytics.Apps make it easy to get data from the services such as Microsoft Dynamics CRM, Salesforce, and Google Analytics.

Στην νέα εμπειρία χώρων εργασίας, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ή να καταναλώσετε εταιρικά πακέτα περιεχομένου.In the new workspace experience, you can't create or consume organizational content packs. Ζητήστε από τις εσωτερικές ομάδες σας να παρέχουν εφαρμογές για τα πακέτα περιεχομένου που χρησιμοποιείτε αυτήν τη στιγμή.Ask your internal teams to provide apps for any content packs you’re currently using.

Διανομή μιας εφαρμογήςDistribute an app

Εάν θέλετε να διανείμετε επίσημο περιεχόμενο σε ένα μεγάλο κοινό στον οργανισμό σας, μπορείτε να δημοσιεύσετε μια εφαρμογή από τον χώρο εργασίας σας.If you want to distribute official content to a large audience in your organization, you can publish an app from your workspace. Όταν το περιεχόμενό σας είναι έτοιμο, μπορείτε να επιλέξετε τους πίνακες εργαλείων και τις αναφορές που θέλετε και να τα δημοσιεύσετε ως εφαρμογή.When your content is ready, you choose which dashboards and reports you want to publish, and publish them as an app. Μπορείτε να δημιουργήσετε μία εφαρμογή από κάθε χώρο εργασίας.You can create one app from each workspace.

Διαβάστε σχετικά με τον τρόπο δημοσίευσης μιας εφαρμογής από τους νέους χώρους εργασίας.Read about how to publish an app from the new workspaces.

Επόμενα βήματαNext steps