Ενσωμάτωση ειδοποιήσεων δεδομένων Power BI με το Power AutomateIntegrate Power BI data alerts with Power Automate

Χρησιμοποιήστε το Power Automate για να ενσωματώσετε το Power BI με τις αγαπημένες σας εφαρμογές και υπηρεσίες.Use Power Automate to integrate Power BI with your favorite apps and services. Με το Power Automate, δημιουργείτε αυτοματοποιημένες ροές εργασιών για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις, να συγχρονίζετε αρχεία, να συλλέγετε δεδομένα και πολλά άλλα.With Power Automate, you create automated workflows to get notifications, synchronize files, collect data, and more. Σε αυτό το άρθρο, αυτοματοποιείτε τη δημιουργία ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από μια ειδοποίηση δεδομένων Power BI.In this article, you automate generating an email from a Power BI data alert.

Προαπαιτούμενα στοιχείαPrerequisites

Αυτό το άρθρο δείχνει πώς να δημιουργήσετε δύο διαφορετικές ροές: μία από ένα πρότυπο και μία από την αρχή.This article shows how to create two different flows: one from a template and one from scratch. Για να ακολουθήσετε τις οδηγίες, δημιουργήστε μια ειδοποίηση δεδομένων στο Power BI και εγγραφείτε στο Power Automate.To follow along, create a data alert in Power BI, and sign up for Power Automate. Είναι δωρεάν!It's free!

Δημιουργία ροής από πρότυποCreate a flow from a template

Σε αυτή την εργασία χρησιμοποιούμε ένα πρότυπο για να δημιουργήσουμε μια απλή ροή που ενεργοποιείται από μια ειδοποίηση δεδομένων του Power BI (ειδοποίηση).In this task, we use a template to create a simple flow that is triggered by a Power BI data alert (notification).

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Power Automate (flow.microsoft.com).Sign in to Power Automate (flow.microsoft.com).

 2. Επιλέξτε Πρότυπα, πραγματοποιήστε αναζήτηση για Power BI > Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν ενεργοποιείται μια ειδοποίηση δεδομένων Power BI.Select Templates, search for Power BI > Send an e-mail to any audience when a Power BI data alert is triggered.

  Στιγμιότυπο οθόνης "Πρότυπο Power Automate Αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε οποιοδήποτε κοινό κατά την ενεργοποίηση μιας ειδοποίησης δεδομένων του Power BI".

Δημιουργία της ροήςBuild the flow

Αυτό το πρότυπο διαθέτει ένα έναυσμα, μία ειδοποίηση δεδομένων Power BI και μία ενέργεια, για την αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.This template has one trigger, a Power BI data alert, and one action, to send an email. Καθώς επιλέγετε ένα πεδίο, το Power Automate εμφανίζει δυναμικό περιεχόμενο που μπορείτε να συμπεριλάβετε.As you select a field, Power Automate displays dynamic content that you can include. Σε αυτό το παράδειγμα συμπεριλαμβάνουμε την τιμή του πλακιδίου και τη διεύθυνση URL του πλακιδίου στο σώμα του μηνύματος.In this example, we include the tile value and the tile URL in the message body.

 1. Επιλέξτε Συνέχεια.Select Continue.

  Στιγμιότυπο οθόνης "Power Automate, Power BI αλληλογραφία".

 2. Στο πλαίσιο Αναγνωριστικό ειδοποίησης, επιλέξτε μια ειδοποίηση δεδομένων Power BI.In the Alert ID box, select a Power BI data alert. Για να μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μια ειδοποίηση, ανατρέξτε στο θέμα Ειδοποιήσεις δεδομένων στο Power BI.To learn how to create an alert, see Data alerts in Power BI.

  Στιγμιότυπο οθόνης "Επιλογή ειδοποίησης στο πλαίσιο Αναγνωριστικό ειδοποίησης".

 3. Εισαγάγετε μία ή περισσότερες έγκυρες διευθύνσεις email.Enter one or more valid email addresses.

 4. Το Power Automate δημιουργεί αυτόματα ένα Θέμα και Σώμα για εσάς, τα οποία μπορείτε να διατηρήσετε ή να τροποποιήσετε.Power Automate automatically generates a Subject and Body for you, which you can keep or modify. Το κείμενο σώματος χρησιμοποιεί HTML για μορφοποίηση.The body text uses HTML for formatting.

  Στιγμιότυπο οθόνης "Κείμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημιουργείται αυτόματα από το Power Automate".

 5. Όταν ολοκληρώσετε το μήνυμα, επιλέξτε Επόμενο βήμα ή Αποθήκευση.When you're done with the message, select Next step or Save. Η ροή δημιουργείται και αξιολογείται.The flow is created and evaluated. Το Power Automate σάς ειδοποιεί εάν εντοπίσει σφάλματα.Power Automate lets you know if it finds errors.

 6. Εάν εντοπιστούν σφάλματα, επιλέξτε Επεξεργασία ροής για να τα διορθώσετε, διαφορετικά, επιλέξτε Τέλος για να εκτελέσετε τη νέα ροή.If errors are found, select Edit flow to fix them, otherwise, select Done to run the new flow.

  Στιγμιότυπο οθόνης "Μήνυμα επιτυχίας του Power Automate".

 7. Όταν ενεργοποιείται η ειδοποίηση δεδομένων, το Power Automate στέλνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που έχετε υποδείξει.When the data alert is triggered, Power Automate sends an email to the addresses you indicated.

  Στιγμιότυπο οθόνης "Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίησης του Power Automate".

Δημιουργία ροής από την αρχήCreate a flow from scratch

Σε αυτή την εργασία ξεκινάμε από το μηδέν για να δημιουργήσουμε μια απλή ροή που ενεργοποιείται από μια ειδοποίηση δεδομένων του Power BI (ειδοποίηση).In this task, we create a simple flow from scratch that is triggered by a Power BI data alert (notification).

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Power Automate (flow.microsoft.com).Sign in to Power Automate (flow.microsoft.com).

 2. Επιλέξτε Δημιουργία > Αυτοματοποιημένη ροή.Select Create > Automated flow.

  Στιγμιότυπο οθόνης "Power Automate > Δημιουργία αυτοματοποιημένης ροής".

 3. Στη Δημιουργία μιας αυτοματοποιημένης ροής, ονομάστε τη ροή σας.In Build an automated flow, give your flow a name.

 4. Στην Επιλογή του εναύσματος της ροής σας, πραγματοποιήστε αναζήτηση για Power BI.In the Choose your flow's trigger, search for Power BI.

 5. Επιλέξτε Power BI - Όταν ενεργοποιείται μια ειδοποίηση βάσει δεδομένων > Δημιουργία.Select Power BI - When a data driven alert is triggered > Create.

  Στιγμιότυπο οθόνης "Δημιουργία αυτοματοποιημένης ροής".

Δημιουργήστε τη ροή σαςBuild your flow

 1. Στο πλαίσιο Αναγνωριστικό ειδοποίησης, επιλέξτε το όνομα για την ειδοποίησή σας.In the Alert ID box, select the name of your alert. Για να μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μια ειδοποίηση, ανατρέξτε στο θέμα Ειδοποιήσεις δεδομένων στο Power BI.To learn how to create an alert, see Data alerts in Power BI.

  Στιγμιότυπο οθόνης "Επιλογή ονόματος ειδοποίησης".

 2. Επιλέξτε Νέο βήμα.Select New step.

 3. Στην Επιλογή ενέργειας, πραγματοποιήστε αναζήτηση για Outlook > Δημιουργία συμβάντος.In Choose an action, search for Outlook > Create event.

  Στιγμιότυπο οθόνης "Επιλογή ενέργειας > Δημιουργία συμβάντος".

 4. Συμπληρώστε τα πεδία συμβάντος.Fill in the event fields. Καθώς επιλέγετε ένα πεδίο, το Power Automate εμφανίζει δυναμικό περιεχόμενο που μπορείτε να συμπεριλάβετε.As you select a field, Power Automate displays dynamic content that you can include.

  Στιγμιότυπο οθόνης συνέχισης δημιουργίας της ροής.

 5. Επιλέξτε Δημιουργία ροής όταν τελειώσετε.Select Create flow when done. Το Power Automate αποθηκεύει και αξιολογεί τη ροή.Power Automate saves and evaluates the flow. Εάν δεν υπάρχουν σφάλματα, επιλέξτε Τέλος για να εκτελέσετε αυτή τη ροή.If there are no errors, select Done to run this flow. Η νέα ροή προστίθεται στη σελίδα Οι ροές μου.The new flow is added to your My flows page.

  Στιγμιότυπο οθόνης "Ολοκλήρωση της ροής".

 6. Όταν η ροή ενεργοποιηθεί από την ειδοποίηση δεδομένων του Power BI, θα λάβετε μια ειδοποίηση συμβάντος του Outlook παρόμοια με αυτή.When the flow is triggered by your Power BI data alert, you'll receive an Outlook event notification similar to this one.

  Στιγμιότυπο οθόνης "Το Power Automate ενεργοποιεί την ειδοποίηση του Outlook".

Επόμενα βήματαNext steps