Αντιμετώπιση προβλημάτων κατά το άνοιγμα του Power BI DesktopTroubleshoot opening Power BI Desktop

Αυτό το άρθρο περιγράφει και παρέχει μια λύση για έναν αριθμό περιπτώσεων όπου το Power BI δεν μπορεί να ανοίξει.This article describes and provides a remedy for a number of circumstances where Power BI cannot open.

Επίλυση προβλημάτων με το άνοιγμα κρυπτογραφημένων αρχείων PBIXResolve issues with opening encrypted PBIX files

Δεν μπορείτε να ανοίξετε κρυπτογραφημένα αρχεία PBIX με μια έκδοση Power BI Desktop που δεν υποστηρίζει προστασία πληροφοριών.You cannot open encrypted PBIX files using a Power BI Desktop version that does not support information protection.

Εάν χρειάζεται να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Power BI Desktop, η προτεινόμενη λύση είναι να το ενημερώσετε σε μια έκδοση που υποστηρίζει προστασία πληροφοριών.If you need to continue using Power BI Desktop, the recommended resolution is to update it to a version that supports information protection. Μπορείτε να κάνετε λήψη της τελευταίας έκδοσης του Power BI Desktop (αυτή η σύνδεση είναι μια σύνδεση απευθείας λήψης προς το εκτελέσιμο αρχείο εγκατάστασης).You can download the latest version of Power BI Desktop (this link is a direct download link to the installation executable). Η τελευταία έκδοση του Power BI Desktop υποστηρίζει προστασία πληροφοριών και μπορεί να αποκρυπτογραφήσει και ανοίξει οποιοδήποτε κρυπτογραφημένο αρχείο PBIX.The latest version of Power BI Desktop supports information protection and can decrypt and open any encrypted PBIX file.

Επίλυση προβλημάτων σχετικά με την πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης και το Power BI DesktopResolve issues with the On-premises data gateway and Power BI Desktop

Στο Power BI Desktop, οι χρήστες οι οποίοι εγκατέστησαν και εκτελούν προηγούμενες εκδόσεις της πύλης δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης του Power BI μπορούν να αποκλειστούν από την εκκίνηση του Power BI Desktop, λόγω περιορισμών πολιτικής διαχείρισης τους οποίους η πύλη εσωτερικής εγκατάστασης του Power BI εφάρμοσε σε επώνυμες διοχετεύσεις στον τοπικό υπολογιστή.In Power BI Desktop, users who installed and are running previous versions of the Power BI On-premises data gateway can be blocked from opening Power BI Desktop, because of administrative policy restrictions that the Power BI on-premises gateway placed on named pipes on the local machine.

Έχετε τρεις επιλογές για να επιλύσετε το ζήτημα που σχετίζεται με την πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης και να ανοίξετε το Power BI Desktop:You have three options to resolve the issue associated with the On-premises data gateway, and to enable Power BI Desktop to open:

Επίλυση 1: Εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη έκδοση της πύλης δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης του Power BIResolution 1: Install the latest version of Power BI On-premises data gateway

Η πιο πρόσφατη έκδοση της πύλης δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης του Power BI δεν εφαρμόζει περιορισμούς σε επώνυμες διοχετεύσεις στον τοπικό υπολογιστή και επιτρέπει το σωστό άνοιγμα του Power BI Desktop.The latest version of the Power BI On-premises data gateway doesn't place named pipe restrictions on the local machine, and allows Power BI Desktop to open properly. Εάν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης του Power BI, ο συνιστώμενος τρόπος είναι να την ενημερώσετε.If you need to continue using Power BI On-premises data gateway, the recommended resolution is to update it. Μπορείτε να κάνετε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης της πύλης δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης του Power BI.You can download the latest version of Power BI On-premises data gateway. Η σύνδεση είναι μια σύνδεση απευθείας λήψης προς το εκτελέσιμο αρχείο εγκατάστασης.The link is a direct download link to the installation executable.

Επίλυση 2: Διακόψτε την υπηρεσία πύλης δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης Power BI της Microsoft ή καταργήστε την εγκατάστασή τηςResolution 2: Uninstall or stop the Power BI On-premises data gateway Microsoft service

Μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση της πύλης δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης του Power BI αν δεν την χρειάζεστε πλέον.You can uninstall the Power BI On-premises data gateway if you no longer need it. Εναλλακτικά, μπορείτε να διακόψετε την υπηρεσία πύλης δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης Power BI της Microsoft, το οποίο καταργεί τον περιορισμό πολιτικής και επιτρέπει το άνοιγμα του Power BI Desktop.Or you can stop the Power BI On-premises data gateway Microsoft service, which removes the policy restriction and allows Power BI Desktop to open.

Επίλυση 3: Εκτελέστε το Power BI Desktop με δικαιώματα διαχειριστήResolution 3: Run Power BI Desktop with administrator privilege

Εναλλακτικά, μπορείτε να ξεκινήσετε με επιτυχία το Power BI Desktop ως διαχειριστής, το οποίο επιτρέπει επίσης το επιτυχές άνοιγμα του Power BI Desktop.You can instead successfully launch Power BI Desktop as administrator, which also allows Power BI Desktop to successfully open. Ωστόσο, συνιστάται και πάλι η εγκατάσταση της πιο πρόσφατης έκδοσης της πύλης δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης του Power BI, όπως περιγράφεται παραπάνω.It's still recommended that you install the latest version of Power BI On-premises data gateway, as described earlier.

Το Power BI Desktop έχει σχεδιαστεί ως μια αρχιτεκτονική πολλαπλών διεργασιών. Διάφορες από αυτές τις διεργασίες επικοινωνούν με χρήση επώνυμων διοχετεύσεων των Windows.Power BI Desktop is engineered as a multiprocess architecture, and several of these processes communicate using Windows named pipes. Ενδέχεται να υπάρχουν άλλες διεργασίες που παρεμβάλλονται σε αυτές τις επώνυμες διοχετεύσεις.There may be other processes that interfere with those named pipes. Η πιο κοινή αιτία για αυτή την παρεμβολή είναι η ασφάλεια, για παράδειγμα, σε περιπτώσεις όπου το λογισμικό προστασίας από ιούς ή το τείχος προστασίας μπορεί να αποκλείουν τις διοχετεύσεις ή να ανακατευθύνουν την κυκλοφορία σε συγκεκριμένη θύρα.The most common reason for such interference is security, including situations where antivirus software or firewalls may block the pipes or redirect traffic to a specific port. Το άνοιγμα του Power BI Desktop με δικαιώματα διαχειριστή ενδέχεται να επιλύσει αυτό το ζήτημα.Opening Power BI Desktop with administrator privilege may resolve that issue. Εάν δεν μπορείτε να το ανοίξετε με δικαιώματα διαχειριστή, ζητήστε από το διαχειριστή σας να ορίσει ποιοι κανόνες ασφαλείας εμποδίζουν την κατάλληλη επικοινωνία των επώνυμων διοχετεύσεων.If you can't open with administrator privilege, ask your administrator to determine which security rules are preventing named pipes from properly communicating. Στη συνέχεια, προσθέστε το Power BI Desktop και τις αντίστοιχες υποδιεργασίες στις λίστες αποδοχής.Then, add Power BI Desktop and its respective subprocesses to allow lists.

Επίλυση ζητημάτων κατά τη σύνδεση στον SQL ServerResolve issues when connecting to SQL Server

Όταν επιχειρείτε να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων SQL Server, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος παρόμοιο με το ακόλουθο κείμενο:When you attempt to connect to a SQL Server database, you may come across an error message similar to the following text:

"An error happened while reading data from the provider:
'Could not load file or assembly 'System.EnterpriseServices, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=xxxxxxxxxxxxx' or one of its dependencies.
Either a required impersonation level was not provided, or the provided impersonation level is invalid. (Exception from HRESULT: 0x80070542)'"

Μπορείτε συχνά να επιλύσετε το πρόβλημα, εάν ανοίξετε το Power BI Desktop ως διαχειριστής, πριν δημιουργήσετε τη σύνδεση με τον SQL Server.You can often resolve the issue if you open Power BI Desktop as an administrator before you make the SQL Server connection.

Αφού ανοίξετε το Power BI Desktop ως διαχειριστής και δημιουργήσετε τη σύνδεση, τα απαιτούμενα DLL καταχωρούνται με τον κατάλληλο τρόπο.After you open Power BI Desktop as an administrator and establish the connection, the required DLLs are registered properly. Μετά από αυτό, δεν είναι απαραίτητο να ανοίγετε το Power BI Desktop ως διαχειριστής.After that, opening Power BI Desktop as an administrator isn't necessary. Σε περιπτώσεις όπου συνδέεστε με τον SQL Server με εναλλακτικά διαπιστευτήρια των Windows, θα πρέπει να ανοίγετε το Power BI Desktop ως διαχειριστής κάθε φορά που συνδέεστε.In cases where you are connecting to SQL server with alternate windows credentials, you will have to open Power BI Desktop as an administrator every time you connect.

Λήψη βοήθειας σχετικά με άλλα προβλήματα εκκίνησηςGet help with other launch issues

Προσπαθούμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερα από τα προβλήματα που προκύπτουν με το Power BI Desktop.We strive to cover as many issues that occur with Power BI Desktop as possible. Εξετάζουμε σε τακτική βάση προβλήματα που ενδέχεται να επηρεάζουν πολλούς πελάτες και τα συμπεριλαμβάνουμε στα άρθρα μας.We regularly look at issues that may be affecting many customers, and include them in our articles.

Αν το πρόβλημα με το άνοιγμα του Power BI Desktop δεν σχετίζεται με την πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης ή όταν οι προαναφερόμενοι τρόποι επίλυσης δεν λειτουργούν, μπορείτε να υποβάλετε ένα περιστατικό υποστήριξης στο τμήμα υποστήριξης του Power BI (https://support.powerbi.com) για να λάβετε βοήθεια με τον προσδιορισμό και την επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζετε.If the issue with opening Power BI Desktop isn't associated with the On-premises data gateway, or when the previous resolutions don't work, you can submit a support incident to Power BI support (https://support.powerbi.com) to help identify and solve your issue.

Εάν αντιμετωπίσετε άλλα προβλήματα στο μέλλον με το Power BI Desktop, είναι χρήσιμο να ενεργοποιήσετε την ανίχνευση και να συγκεντρώσετε αρχεία καταγραφής.Should you come across other issues in the future with Power BI Desktop, it's helpful to turn on tracing and gather log files. Τα αρχεία καταγραφής μπορεί να σας βοηθήσουν να απομονώσετε και να αναγνωρίσετε το πρόβλημα.Log files may help to isolate and identify the issue. Για να ενεργοποιήσετε την ανίχνευση, επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές και ρυθμίσεις > Επιλογές, επιλέξτε Διαγνωστικά και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ενεργοποίηση ανίχνευσης.To turn on tracing, choose File > Options and settings > Options, select Diagnostics, and then select Enable tracing. Το Power BI Desktop πρέπει να εκτελείται για να μπορέσετε να ορίσετε αυτή την επιλογή, η οποία είναι περισσότερο χρήσιμη για μελλοντικά προβλήματα που σχετίζονται με το άνοιγμα του Power BI Desktop.Power BI Desktop must be running to set this option, but it's helpful for future issues associated with opening Power BI Desktop.