Εκμάθηση: Ορισμός ειδοποιήσεων σε πίνακες εργαλείων Power BITutorial: Set alerts on Power BI dashboards

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ: Ισχύει για.Υπηρεσία Power BI για επιχειρηματικούς χρήστες Ισχύει για.Υπηρεσία Power BI για σχεδιαστές και προγραμματιστές Δεν ισχύει για.Power BI Desktop Δεν ισχύει για.Απαιτεί άδεια χρήσης Pro ή PremiumAPPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Applies to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Ορίστε ειδοποιήσεις στην υπηρεσία Power BI για να ειδοποιείστε όταν τα δεδομένα σε έναν πίνακα εργαλείων αλλάζουν πάνω ή κάτω από τα όρια που έχετε ορίσει.Set alerts in the Power BI service to notify you when data on a dashboard changes above or below limits you set. Οι ειδοποιήσεις μπορούν μόνο να οριστούν σε πλακίδια καρφιτσωμένα από απεικονίσεις αναφορών και μόνο σε μετρητές, KPI και κάρτες.Alerts can only be set on tiles pinned from report visuals, and only on gauges, KPIs, and cards.

πλακίδιο, κάρτα, KPI

Οι ειδοποιήσεις μπορούν να δημιουργηθούν σε πίνακες εργαλείων:Alerts can be created on dashboards:

 • που δημιουργήσατε και αποθηκεύσατε στην ενότητα Ο χώρος εργασίας μουthat you have created and saved in My workspace
 • που έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με εσάς σε Premium εκχωρημένους πόρους.that have been shared with you in a Premium capacity.
 • σε όλους τους χώρους εργασίας στους οποίους μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, εάν έχετε άδεια χρήσης Power BI Pro.in any workspace you can access, if you have a Power BI Pro license.

Οι ειδοποιήσεις λειτουργούν μόνο σε δεδομένα που ανανεώνονται.Alerts only work on data that is refreshed. Όταν ανανεώνονται δεδομένα, το Power BI αναζητά εάν έχει οριστεί ειδοποίηση για αυτά τα δεδομένα.When data refreshes, Power BI looks to see if an alert is set for that data. Εάν τα δεδομένα έχουν καλύψει ένα όριο ειδοποίησης, ενεργοποιείται μια ειδοποίηση.If the data has reached an alert threshold, an alert is triggered.

Αυτή η δυνατότητα εξελίσσεται ακόμα, επομένως ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα Συμβουλές και αντιμετώπιση προβλημάτων.This feature is still evolving, so refer to the Tips and troubleshooting section below.

Μόνο εσείς μπορείτε να δείτε τις ειδοποιήσεις που ορίζετε, ακόμα και αν κάνετε κοινή χρήση του πίνακα εργαλείων σας.Only you can see the alerts you set, even if you share your dashboard. Οι ειδοποιήσεις δεδομένων συγχρονίζονται πλήρως σε όλες τις πλατφόρμες. Μπορείτε να ορίσετε και να προβάλετε τις ειδοποιήσεις δεδομένων στις εφαρμογές για κινητές συσκευές του Power BI και στην υπηρεσία Power BI.Data alerts are fully synchronized across platforms; set and view data alerts in the Power BI mobile apps and in the Power BI service.

Προειδοποίηση

Αυτές οι ειδοποιήσεις παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα σας.These alerts provide information about your data. Εάν προβάλετε τα δεδομένα του Power BI σε κινητή συσκευή και αυτή η συσκευή κλαπεί, συνιστούμε τη χρήση της υπηρεσίας Power BI για την απενεργοποίηση όλων των ειδοποιήσεων.If you view your Power BI data on a mobile device and that device gets stolen, we recommend using the Power BI service to turn off all alerts.

Αυτό το εκπαιδευτικό βοήθημα καλύπτει τα ακόλουθα.This tutorial covers the following.

 • Ποιος μπορεί να ορίσει ειδοποιήσεις;Who can set alerts
 • Ποιες απεικονίσεις υποστηρίζουν τις ειδοποιήσεις;Which visuals support alerts
 • Ποιος μπορεί να δει τις ειδοποιήσεις μου;Who can see my alerts
 • Λειτουργούν οι ειδοποιήσεις στο Power BI Desktop και στο Power BI για κινητές συσκευές;Do alerts work on Power BI Desktop and mobile
 • Πώς να δημιουργήσετε μια ειδοποίησηHow to create an alert
 • Πού θα λαμβάνω τις ειδοποιήσεις μου;Where will I receive my alerts

Προαπαιτούμενα στοιχείαPrerequisites

Εάν δεν έχετε εγγραφεί για το Power BI, εγγραφείτε για μια δωρεάν δοκιμαστική έκδοση πριν ξεκινήσετε.If you're not signed up for Power BI, sign up for a free trial before you begin.

 1. Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί ένα πλακίδιο κάρτας πίνακα εργαλείων από το δείγμα Πωλήσεις και μάρκετινγκ.This example uses a dashboard card tile from the Sales & Marketing sample. Ανοίξτε την υπηρεσία Power BI (app.powerbi.com), εισέλθετε και ανοίξτε την ενότητα Ο χώρος εργασίας μου.Open the Power BI service (app.powerbi.com), sign in, and open your My Workspace.
  Άνοιγμα της σελίδας "Ο χώρος εργασίας μου"Open My Workspace

 2. Στην κάτω αριστερή γωνία, επιλέξτε Λήψη δεδομένων.In the bottom-left corner, select Get data.

  Επιλέξτε "Λήψη δεδομένων"

 3. Στη σελίδα "Λήψη δεδομένων" που εμφανίζεται, επιλέξτε Δείγματα.On the Get data page that appears, select Samples.

 4. Επιλέξτε το Δείγμα πωλήσεων και μάρκετινγκ και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύνδεση.Select the Sales and Marketing Sample, then choose Connect.

  Λάβετε το Δείγμα πωλήσεων και μάρκετινγκ

 5. Μετά τη σύνδεση του Power BI με το δείγμα, επιλέξτε Μετάβαση στον πίνακα εργαλείων από το παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται.After Power BI has connected to the sample, select Go to dashboard from the dialog that appears.
  Ανοίξτε το Δείγμα πωλήσεων και μάρκετινγκOpen the Sales and Marketing sample

Προσθέστε μια ειδοποίηση σε ένα πλακίδιο πίνακα εργαλείωνAdd an alert to a dashboard tile

 1. Από έναν μετρητή πίνακα εργαλείων, ένα KPI ή ένα πλακίδιο κάρτας, επιλέξτε τα αποσιωπητικά.From a dashboard gauge, KPI, or card tile, select the ellipsis.

  πλακίδιο κάρτας

 2. Επιλέξτε το εικονίδιο ειδοποίησης εικονίδιο ειδοποίησης ή Διαχείριση ειδοποιήσεων για να προσθέσετε μία ή περισσότερες ειδοποιήσεις για την κάρτα Μερίδιο αγοράς.Select the alert icon Alert icon, or Manage alerts, to add one or more alerts for the Market share card.

  επιλεγμένο πλακίδιο κάρτας με αποσιωπητικά

 3. Στο τμήμα παραθύρου Διαχείριση ειδοποιήσεων, επιλέξτε + Προσθήκη κανόνα ειδοποίησης.On the Manage alerts pane, select + Add alert rule. Βεβαιωθείτε ότι το ρυθμιστικό είναι Ενεργό και δώστε έναν τίτλο στην ειδοποίηση.Ensure the slider is set to On, and give your alert a title. Οι τίτλοι σάς βοηθούν να αναγνωρίζετε εύκολα τις ειδοποιήσεις σας.Titles help you easily recognize your alerts.

  Παράθυρο "Προσθήκη κανόνα ειδοποίησης"

 4. Κάντε κύλιση προς τα κάτω και πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες της ειδοποίησης.Scroll down and enter the alert details. Σε αυτό το παράδειγμα θα δημιουργήσουμε μια ειδοποίηση που μας ενημερώνει μία φορά την ημέρα εάν το μερίδιο αγοράς αυξηθεί σε 40 ή περισσότερο.In this example we'll create an alert that notifies us once a day if our market share increases to 40 or higher. Οι ειδοποιήσεις θα εμφανίζονται στο Κέντρο ειδοποιήσεων.Alerts will appear in our Notification center. Το Power BI αποστέλλει επίσης μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.And we'll have Power BI send us an email as well.

  Διαχείριση παραθύρου ειδοποιήσεων, καθορισμός ορίου

 5. Επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.Select Save and close.

Λήψη ειδοποιήσεωνReceiving alerts

Όταν τα δεδομένα που παρακολουθούνται καλύψουν ένα από τα όρια που έχετε ορίσει, συμβαίνουν διάφορα πράγματα.When the data being tracked reaches one of the thresholds you've set, several things happen. Πρώτα, το Power BI ελέγχει αν έχουν περάσει περισσότερες από μία ώρες ή περισσότερες από 24 ώρες (ανάλογα με την επιλογή που ενεργοποιήσατε), από τη στιγμή που απεστάλη η πιο πρόσφατη ειδοποίηση.First, Power BI checks to see if it has been more than an hour, or more than 24 hours (depending on the option you selected), since the last alert was sent. Εφόσον τα δεδομένα έχουν ξεπεράσει το όριο, θα λάβετε μια ειδοποίηση.As long as the data is past the threshold, you'll get an alert.

Στη συνέχεια, το Power BI αποστέλλει μια ειδοποίηση στο Κέντρο ειδοποιήσεών σας και, προαιρετικά, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.Next, Power BI sends an alert to your Notification center and, optionally, in email. Κάθε ειδοποίηση περιλαμβάνει μια απευθείας σύνδεση στα δεδομένα σας.Each alert contains a direct link to your data. Επιλέξτε τη σύνδεση για να δείτε το σχετικό πλακίδιο.Select the link to see the relevant tile.

 1. Εάν ορίσατε την ειδοποίηση για αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα βρείτε στα Εισερχόμενά σας κάτι σαν το παρακάτω.If you've set the alert to send you an email, you'll find something like this in your Inbox. Αυτή είναι μια ειδοποίηση που ορίσαμε για την κάρτα Συναίσθημα.This is an alert we set for the Sentiment card.

  Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίησης

 2. Το Power BI επίσης προσθέτει ένα μήνυμα στο Κέντρο ειδοποιήσεων.Power BI also adds a message to your Notification center.

  Εικονίδιο ειδοποίησης στην υπηρεσία Power BI

 3. Ανοίξτε το Κέντρο ειδοποιήσεων για να δείτε τις λεπτομέρειες της ειδοποίησης.Open your Notification center to see the alert details.

  διαβάστε την ειδοποίηση

Διαχείριση ειδοποιήσεωνManaging alerts

Υπάρχουν πολλοί τρόποι διαχείρισης των ειδοποιήσεών σας: από το ίδιο το πλακίδιο του πίνακα εργαλείων, από το μενού ρυθμίσεων του Power BI, σε ένα μεμονωμένο πλακίδιο στην εφαρμογή του Power BI για κινητές συσκευές στο iPhone ή στην εφαρμογή του Power BI για κινητές συσκευές για Windows 10.There are many ways to manage your alerts: from the dashboard tile itself, from the Power BI Settings menu, on an individual tile in the Power BI mobile app on the iPhone, or in the Power BI mobile app for Windows 10.

Από το ίδιο το πλακίδιοFrom the tile itself

 1. Εάν χρειαστεί να αλλάξετε ή να καταργήσετε μια ειδοποίηση για ένα πλακίδιο, ανοίξτε ξανά το παράθυρο Διαχείριση ειδοποιήσεων επιλέγοντας το εικονίδιο ειδοποίησης εικονίδιο ειδοποίησης.If you need to change or remove an alert for a tile, re-open the Manage alerts window by selecting the alert icon Alert icon. Εμφανίζονται όλες οι ειδοποιήσεις που έχετε ορίσει για αυτό το πλακίδιο.All the alerts that you've set for that tile are displayed.

  Παράθυρο "Διαχείριση ειδοποιήσεων"..

 2. Για να τροποποιήσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε το βέλος στα αριστερά του ονόματος ειδοποίησης.To modify an alert, select the arrow to the left of the alert name.

  βέλος δίπλα στο όνομα της ειδοποίησης..

 3. Για να διαγράψετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε τον σκουπιδοτενεκέ στα δεξιά του ονόματος ειδοποίησης.To delete an alert, select the trashcan to the right of the alert name.

  επιλεγμένο εικονίδιο σκουπιδοτενεκέ

Από το μενού "Ρυθμίσεις" του Power BIFrom the Power BI settings menu

 1. Επιλέξτε το εικονίδιο γραναζιού από τη γραμμή μενού του Power BI.Select the gear icon from the Power BI menubar.

  εικονίδιο γραναζιού..

 2. Στην περιοχή Ρυθμίσεις επιλέξτε Ειδοποιήσεις.Under Settings select Alerts.

  Καρτέλα ειδοποιήσεων του παραθύρου "Ρυθμίσεις".

 3. Από εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις, να ανοίξετε το παράθυρο Διαχείριση ειδοποιήσεων για να κάνετε αλλαγές ή να διαγράψετε την ειδοποίηση.From here you can turn alerts on and off, open the Manage alerts window to make changes, or delete the alert.

Συμβουλές και αντιμετώπιση προβλημάτωνTips and troubleshooting

 • Εάν δεν μπορείτε να ορίσετε μια ειδοποίηση για έναν μετρητή, ένα KPI ή μια κάρτα, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του Power BI ή με την υπηρεσία βοήθειας IT για να λάβετε βοήθεια.If you are unable to set an alert for a gauge, KPI, or card, contact your Power BI admin or IT help desk for help. Ορισμένες φορές, οι ειδοποιήσεις απενεργοποιούνται ή δεν είναι διαθέσιμες για τον πίνακα εργαλείων σας ή για συγκεκριμένους τύπους πλακιδίων πίνακα εργαλείων.Sometimes alerts are turned off or unavailable for your dashboard or for specific types of dashboard tiles.
 • Οι ειδοποιήσεις λειτουργούν μόνο σε δεδομένα που ανανεώνονται.Alerts only work on data that is refreshed. Δεν λειτουργούν σε στατικά δεδομένα.They do not work on static data. Τα περισσότερα δείγματα που παρέχονται από τη Microsoft είναι στατικά.Most of the samples supplied by Microsoft are static.
 • Η δυνατότητα λήψης και προβολής κοινόχρηστου περιεχομένου απαιτεί μια άδεια χρήσης Power BI Pro ή Premium.The ability to receive and view shared content requires a Power BI Pro or Premium license. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το θέμα Ποια άδεια χρήσης έχω;.For more information, read Which license do I have?.
 • Οι ειδοποιήσεις μπορούν να οριστούν σε απεικονίσεις που έχουν δημιουργηθεί από σύνολα δεδομένων ροής, τα οποία καρφιτσώνετε από μια αναφορά σε έναν πίνακα εργαλείων.Alerts can be set on visuals created from streaming datasets that are pinned from a report to a dashboard. Οι ειδοποιήσεις δεν μπορούν να οριστούν σε πλακίδια ροής που δημιουργήθηκαν απευθείας στον πίνακα εργαλείων χρησιμοποιώντας την Προσθήκη πλακιδίου > Προσαρμοσμένα δεδομένα ροής.Alerts can't be set on streaming tiles created directly on the dashboard using Add tile > Custom streaming data.

Εκκαθάριση των πόρωνClean up resources

Παραπάνω μπορείτε να βρείτε οδηγίες για τη διαγραφή των ειδοποιήσεων.Instructions for deleting alerts are explained above. Συνοπτικά, επιλέξτε το εικονίδιο γραναζιού από τη γραμμή μενού του Power BI.In brief, select the gear icon from the Power BI menubar. Στις Ρυθμίσεις, επιλέξτε Ειδοποιήσεις και έπειτα διαγράψτε την ειδοποίηση.Under Settings select Alerts and delete the alert.