Φιλτράρισμα μιας αναφοράς κατά γεωγραφική θέση στις εφαρμογές για κινητές συσκευές Power BIFilter a report by geographic location in the Power BI mobile apps

Ισχύει για:Applies to:

iPhone iPad Τηλέφωνο Android Tablet Android Windows phone
iPhoneiPhones iPadiPads Τηλέφωνα AndroidAndroid phones Tablet AndroidAndroid tablets Τηλέφωνα με Windows 10Windows 10 phones

Όταν εξετάζετε μια αναφορά του Power BI στην κινητή συσκευή σας, βλέπετε ένα μικρό εικονίδιο πινέζας στην επάνω δεξιά γωνία;When you look at a Power BI report on your mobile device, do you see a little pushpin icon in the upper-right corner? Εάν ναι, μπορείτε να φιλτράρετε την αναφορά με βάση τη γεωγραφική σας τοποθεσία.If so, then you can filter that report based on your geographic location.

Σημείωση

Μπορείτε να φιλτράρετε κατά τοποθεσία μόνο αν τα γεωγραφικά ονόματα στην αναφορά είναι στα Αγγλικά, για παράδειγμα, "New York City" ή "Germany".You can only filter by location if the geographic names in the report are in English; for example, "New York City" or "Germany". Οι υπολογιστές και τα tablet με Windows 10 δεν υποστηρίζουν το φιλτράρισμα βάσει γεωγραφικής τοποθεσίας, αλλά, η δυνατότητα αυτή υπάρχει στα τηλέφωνα με Windows 10.Windows 10 tablets and PCs don't support geographic filtering, but Windows 10 phones do.

Σημείωση

Η υποστήριξη εφαρμογής Power BI για κινητές συσκευές για τηλέφωνα που χρησιμοποιούν Windows 10 Mobile θα διακοπεί στις 16 Μαρτίου 2021.Power BI mobile app support for phones using Windows 10 Mobile will be discontinued on March 16, 2021. Μάθετε περισσότεραLearn more

Φιλτράρισμα της αναφοράς σας σύμφωνα με τη γεωγραφική τοποθεσία σαςFilter your report by your geographic location

 1. Ανοίξτε μια αναφορά στην εφαρμογή για κινητές συσκευές Power BI στην κινητή συσκευή σας.Open a report in the Power BI mobile app on your mobile device.

 2. Εάν η αναφορά περιέχει γεωγραφικά δεδομένα, μπορείτε να δείτε ένα μήνυμα που σας ζητά να επιτρέψετε στο Power BI την πρόσβαση στην τοποθεσία σας.If the report has geographic data, you see a message asking to allow Power BI to access your location. Κάντε κλικ στην επιλογή Να επιτρέπεται και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά Να επιτρέπεται.Click Allow, then tap Allow again.

 3. Πατήστε την πινέζα σημειώματοςTap the push pin Εικονίδιο πινέζας σημειώματος.. Μπορείτε να φιλτράρετε κατά πόλη, πολιτεία/επαρχία ή χώρα/περιοχή, ανάλογα με τα δεδομένα στην αναφορά.You can filter by city, state/province, or country/region, depending on the data in the report. Το φίλτρο εμφανίζει μόνο τις επιλογές που ταιριάζουν με την τρέχουσα θέση σας.The filter only lists options that match your current location.

  Καρφίτσωμα φίλτρου με πινέζα

Γιατί δεν μπορώ να δω ετικέτες τοποθεσίας σε μια αναφορά;Why don't I see location tags on a report?

Και οι τρεις παρακάτω συνθήκες πρέπει να ικανοποιηθούν για να δείτε τις ετικέτες τοποθεσίας.All three of the conditions below must be met for you to see location tags.

 • Το άτομο που δημιούργησε την αναφορά στο Power BI Desktop πρέπει να έχει κατηγοριοποιημένα γεωγραφικά δεδομένα για τουλάχιστον μία στήλη, όπως Πόλη, Πολιτεία ή Χώρα/Περιοχή.The person who created the report in Power BI Desktop must have categorized geographical data for at least one column, such as City, State, or Country/Region.
 • Βρίσκεστε σε μία από τις θέσεις που περιέχει δεδομένα σε αυτή τη στήλη.You are in one of the locations that has data in that column.
 • Χρησιμοποιείτε μία από αυτές τις κινητές συσκευές:You're using one of these mobile devices:
  • iOS (iPad, iPhone, iPod).iOS (iPad, iPhone, iPod).
  • Android (τηλέφωνο, tablet).Android (phone, tablet).
  • Τηλέφωνο Windows 10 (άλλες συσκευές Windows 10, όπως υπολογιστές και tablet δεν υποστηρίζουν το φιλτράρισμα βάσει γεωγραφικής τοποθεσίας).Windows 10 phone (other Windows 10 devices such as PCs and tablets don't support geographic filtering).

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη ρύθμιση φιλτραρίσματος βάσει γεωγραφικής τοποθεσίας στο Power BI Desktop.Read more about setting up geographic filtering in Power BI Desktop.

Επόμενα βήματαNext steps