Κοινή χρήση πίνακα εργαλείων ή αναφοράς από τις εφαρμογές του Power BI για κινητές συσκευέςShare a dashboard or report from the Power BI mobile apps

Ισχύει για:Applies to:

iPhone iPad Τηλέφωνο Android Tablet Android Windows 10
iPhoneiPhones iPadiPads Τηλέφωνα AndroidAndroid phones Tablet AndroidAndroid tablets Συσκευές Windows 10Windows 10 devices

Σημείωση

Η υποστήριξη εφαρμογής Power BI για κινητές συσκευές για τηλέφωνα που χρησιμοποιούν Windows 10 Mobile θα διακοπεί στις 16 Μαρτίου 2021.Power BI mobile app support for phones using Windows 10 Mobile will be discontinued on March 16, 2021. Μάθετε περισσότεραLearn more

Με μια άδεια χρήσης Power BI Pro, μπορείτε να προσκαλέσετε άλλα άτομα για να προβάλουν τους πίνακες εργαλείων και τις αναφορές σας, κάνοντας κοινή χρήση συνδέσεων από τις εφαρμογές του Power BI για κινητές συσκευές.With a Power BI Pro license, you can invite others to view your dashboards and reports by sharing links from the Power BI mobile apps. Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση με οποιοδήποτε άτομο εντός ή εκτός του οργανισμού σας, με ή χωρίς έναν εταιρικό λογαριασμό αλληλογραφίας.You can share with anyone, in or out of your organization, with or without a corporate mail account. Επίσης, δεν χρειάζεται να έχουν μια άδεια χρήσης Power BI Pro ή το περιεχόμενο πρέπει να βρίσκεται σε μια χωρητικότητα Premium.They do need to have a Power BI Pro license, too, or the content needs to be in a Premium capacity.

Από τις εφαρμογές του Power BI για κινητές συσκευές iOS και Android, μπορείτε επίσης να σχολιάσετε και να μοιραστείτε ένα στιγμιότυπο ενός πλακιδίου, μιας αναφοράς ή μιας απεικόνισης με οποιοδήποτε άτομο.From the Power BI mobile apps for iOS and Android, you can also annotate and share a snapshot of a tile, report, or visual with anyone.

Κοινή χρήση από το iPhone ή το iPadShare from your iPhone or iPad

 1. Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση ενός πίνακα εργαλείων ή μιας αναφοράς είτε από τον ίδιο τον πίνακα εργαλείων, είτε από την ίδια την αναφορά, είτε από την αρχική σελίδα του πίνακα εργαλείων ή της αναφοράς:You can share a dashboard or report either from within the dashboard or report itself, or from the dashboard or report home page:

  • Από έναν πίνακα εργαλείων ή αναφορά, πατήστε το εικονίδιο Κοινή χρήση Εικονίδιο πρόσκλησης στη γραμμή ενεργειών στο κάτω μέρος του πίνακα εργαλείων ή της αναφοράς.From within a dashboard or report, tap the Share icon invite icon in the actions bar at the bottom of the dashboard or report.
  • Στην αρχική σελίδα ενός πίνακα εργαλείων ή αναφοράς, πατήστε το εικονίδιο Πληροφορίες Περισσότερες πληροφορίες δίπλα στο όνομα του πίνακα εργαλείων ή της αναφοράς και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο Κοινή χρήση Εικονίδιο πρόσκλησης στην καρτέλα πληροφοριών που εμφανίζεται.On a dashboard or report home page, tap Info icon More info next to the dashboard or report name, and then tap the Share icon Invite icon in the info tab that appears.
 2. Πληκτρολογήστε ονόματα διαχωρισμένα με κόμματα, καθώς και ένα μήνυμα που θα συνοδεύει την πρόσκλησή σας.Type names, separated by commas, and a message to accompany your invitation. Για να επιτρέψετε την κοινή χρήση εκ νέου, αφήστε ενεργοποιημένη την επιλογή Να επιτρέπεται στους παραλήπτες η κοινή χρήση εκ νέου.To allow resharing, leave Allow recipients to reshare selected. Η κοινή χρήση εκ νέου επιτρέπει στους συναδέλφους σας να προωθήσουν την πρόσκληση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε άλλα άτομα στον οργανισμό σας, είτε μέσω web είτε μέσω εφαρμογών για κινητές συσκευές.Resharing allows your colleagues to forward the email invitation to others in your organization, either through the web or the mobile apps.

 3. Πατήστε Αποστολή στην επάνω δεξιά γωνία.Tap Send in the upper-right corner.

  Οι παραλήπτες θα λάβουν μια πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μια άμεση σύνδεση για τον πίνακα εργαλείων ή την αναφορά.Recipients get an email invitation with a direct link to the dashboard or report. Η πρόσκληση λήγει μετά από έναν μήνα.The invitation expires after one month. Όταν την ανοίξουν στην υπηρεσία Power BI ή στην εφαρμογή Power BI για κινητές συσκευές, προστίθεται στην ενότητα Σε κοινή χρήση με εμένα του λογαριασμού τους Power BI.When they open it in either the Power BI service or the Power BI mobile app, it's added to the Shared with me section of their Power BI account. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ενότητα "Σε κοινή χρήση με εμένα":To access your Shared with me section:

  • Στην εφαρμογή Power BI για κινητές συσκευές, πατήστε Περισσότερες επιλογές (...) στη γραμμή περιήγησης και επιλέξτε Σε κοινή χρήση με εμένα σε κοινή χρήση με εμένα.On the Power BI mobile app, tap More options (...) on the navigation bar and choose Shared with me Shared with me.
  • Στην υπηρεσία Power BI, κάντε κλικ στην επιλογή Σε κοινή χρήση με εμένα Σε κοινή χρήση με εμένα στο αριστερό παράθυρο περιήγησης.In the Power BI service, click Shared with me Shared with me in the left-hand navigation pane.

  Διαβάστε περισσότερες σημειώσεις σχετικά με την κοινή χρήση με τους συναδέλφους σας.Read more notes about sharing with colleagues.

Κατάργηση κοινής χρήσης από το iPhone ή το iPadUnshare from your iPhone or iPad

Μπορείτε να καταργήσετε την κοινή χρήση μόνο αν είστε ο κάτοχος.You can only unshare if you're the owner.

 1. Στη γραμμή ενεργειών στο κάτω μέρος του πίνακα εργαλείων ή της αναφοράς, πατήστε το εικονίδιο Κοινή χρήσηεικονίδιο κοινής χρήσης.In the actions bar at the bottom of the dashboard or report, tap the Share icon Share icon.

 2. Πατήστε Κοινόχρηστο με.Tap Shared with. Εμφανίζεται η λίστα των συναδέλφων με τους οποίους έχετε κάνει κοινή χρήση αυτού του πίνακα εργαλείων ή της αναφοράς.You see the list of colleagues with whom you've shared this dashboard or report.

 3. Πατήστε περισσότερες επιλογές (...) δίπλα στο όνομα του ατόμου από το οποίο θέλετε να καταργήσετε την κοινή χρήση και επιλέξτε αν θέλετε να καταργήσετε την πρόσβαση μόνο στον κοινόχρηστο πίνακα εργαλείων ή και σε οποιοδήποτε υποκείμενο περιεχόμενο χρησιμοποιεί.Tap More options (...) next to the name of the person you want to unshare, and choose whether you want to remove access just to the shared dashboard or to any underlying content it uses as well.

Κοινή χρήση από τη συσκευή σας AndroidShare from your Android device

 1. Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση ενός πίνακα εργαλείων ή μιας αναφοράς είτε από τον ίδιο τον πίνακα εργαλείων, είτε από την ίδια την αναφορά, είτε από την αρχική σελίδα του πίνακα εργαλείων ή της αναφοράς:You can share a dashboard or report either from within the dashboard or report itself, or from the dashboard or report home page:

  • Μέσα από έναν πίνακα εργαλείων ή αναφορά, πατήστε Περισσότερες επιλογές (...) στο επάνω μέρος του πίνακα εργαλείων ή της αναφοράς και επιλέξτε Πρόσκληση συναδέλφου.From within a dashboard or report, tap More options (...) at the top of the dashboard or report and choose Invite a colleague.
  • Στην αρχική σελίδα ενός πίνακα εργαλείων ή αναφοράς, πατήστε το εικονίδιο Περισσότερες επιλογές (...) δίπλα στο όνομα του πίνακα εργαλείων ή της αναφοράς και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο Κοινή χρήση Εικονίδιο πρόσκλησης στην καρτέλα πληροφοριών που εμφανίζεται.On a dashboard or report home page, tap More options (...) next to the dashboard or report name, and then tap the Share icon Invite icon in the info tab that appears.
 2. Πληκτρολογήστε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ένα μήνυμα που θα συνοδεύει την πρόσκληση για τον πίνακα εργαλείων σας.Type email addresses, and a message to accompany your dashboard invitation. Διαφορετικά, το Power BI κάνει αποστολή ενός προεπιλεγμένου μηνύματος.Otherwise Power BI sends a default message. Για να επιτρέψετε την κοινή χρήση εκ νέου, αφήστε ενεργοποιημένη την επιλογή Να επιτρέπεται στους παραλήπτες η κοινή χρήση αυτού του πίνακα εργαλείων.To allow resharing, leave Allow recipients to share this dashboard selected. Η κοινή χρήση εκ νέου επιτρέπει στους συνεργάτες σας να προωθήσουν την πρόσκληση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε άλλα άτομα στον οργανισμό σας, είτε μέσω του προγράμματος περιήγησης είτε μέσω των εφαρμογών για κινητές συσκευές.Resharing allows your coworkers to forward the email invitation to others in your organization, either through the browser or the mobile apps.

 3. Πατήστε το εικονίδιο Αποστολή στην επάνω δεξιά γωνία για να στείλετε το μήνυμα.

  Οι παραλήπτες θα λάβουν μια πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μια άμεση σύνδεση για τον πίνακα εργαλείων ή την αναφορά.Recipients get an email invitation with a direct link to the dashboard or report. Η πρόσκληση λήγει μετά από έναν μήνα.The invitation expires after one month. Όταν την ανοίξουν στην υπηρεσία Power BI ή στην εφαρμογή Power BI για κινητές συσκευές, προστίθεται στην ενότητα Σε κοινή χρήση με εμένα του λογαριασμού τους Power BI.When they open it in either the Power BI service or the Power BI mobile app, it's added to the Shared with me section of their Power BI account. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ενότητα "Σε κοινή χρήση με εμένα":To access your Shared with me section:

  • Στην εφαρμογή Power BI για κινητές συσκευές, πατήστε Περισσότερες επιλογές (...) στη γραμμή περιήγησης και επιλέξτε Σε κοινή χρήση με εμένα σε κοινή χρήση με εμένα.On the Power BI mobile app, tap More options (...) on the navigation bar and choose Shared with me Shared with me.
  • Στην υπηρεσία Power BI, κάντε κλικ στην επιλογή Σε κοινή χρήση με εμένα Σε κοινή χρήση με εμένα στο αριστερό παράθυρο περιήγησης.In the Power BI service, click Shared with me Shared with me in the left-hand navigation pane.

  Διαβάστε περισσότερες σημειώσεις σχετικά με την κοινή χρήση με τους συναδέλφους σας.Read more notes about sharing with colleagues.

Κατάργηση κοινής χρήσης από τη συσκευή σας AndroidUnshare from your Android device

Μπορείτε να καταργήσετε την κοινή χρήση μόνο αν είστε ο κάτοχος.You can only unshare if you're the owner.

 1. Μπορείτε να καταργήσετε τον πίνακα εργαλείων ή την αναφορά είτε από τον ίδιο τον πίνακα εργαλείων, είτε από την ίδια την αναφορά, είτε από την αρχική σελίδα του πίνακα εργαλείων ή της αναφοράς:You can unshare a dashboard or report from within the dashboard or report itself or from the dashboard or report home page:

  • Μέσα από έναν πίνακα εργαλείων ή αναφορά, πατήστε Περισσότερες επιλογές (...) στο επάνω μέρος του πίνακα εργαλείων ή της αναφοράς και επιλέξτε Πρόσκληση συναδέλφου.From within a dashboard or report, tap More options (...) at the top of the dashboard or report and choose Invite a colleague.
  • Στην αρχική σελίδα ενός πίνακα εργαλείων ή αναφοράς, πατήστε το εικονίδιο Περισσότερες επιλογές (...) δίπλα στο όνομα του πίνακα εργαλείων ή της αναφοράς και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο Κοινή χρήση Εικονίδιο πρόσκλησης στην καρτέλα πληροφοριών που εμφανίζεται.On a dashboard or report home page, tap More options (...) next to the dashboard or report name, and then tap the Share icon Invite icon in the info tab that appears.
 2. Προς το κάτω μέρος της σελίδας Προσθήκη ατόμων που ανοίγει, εμφανίζεται η λίστα των συναδέλφων με τους οποίους έχετε κάνει κοινή χρήση αυτού του πίνακα εργαλείων ή της αναφοράς.Towards the bottom of the Add people page that opens, you see the list of colleagues with whom you've shared this dashboard or report. Πατήστε το όνομα του συναδέλφου με τον οποίο θέλετε να κάνετε κοινή χρήση.Tap the name of the colleague you want to unshare with.

 3. Στη σελίδα Ποιος έχει πρόσβαση που εμφανίζεται, πατήστε το εικονίδιο Κατάργηση Εικονίδιο κατάργησης και επιλέξτε αν θέλετε να καταργήσετε την πρόσβαση μόνο στον κοινόχρηστο πίνακα εργαλείων ή και σε οποιοδήποτε υποκείμενο περιεχόμενο που χρησιμοποιεί.On the Who has access page that appears, tap the Remove icon Remove icon and choose whether to remove access just to the shared dashboard or to any underlying content it uses as well.

Κοινή χρήση από τη συσκευή σας Windows 10Share from your Windows 10 device

 1. Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση ενός πίνακα εργαλείων ή μιας αναφοράς είτε από τον ίδιο τον πίνακα εργαλείων, είτε από την ίδια την αναφορά, είτε από την αρχική σελίδα του πίνακα εργαλείων ή της αναφοράς:You can share a dashboard or report from within the dashboard or report itself or from the dashboard or report home page:

  • Από έναν πίνακα εργαλείων ή μια αναφορά, πατήστε το εικονίδιο Κοινή χρήση Εικονίδιο πρόσκλησης.From within a dashboard or report, tap the Share icon Invite icon.
  • Σε μια κεντρική σελίδα πινάκων εργαλείων ή αναφορών, κάντε δεξί κλικ ή πατήστε παρατεταμένα και επιλέξτε Πρόσκληση.On a dashboard or report home page, right-click or press and hold, and choose Invite.

  Εάν είστε ο κάτοχος του πίνακα εργαλείων, εμφανίζεται η λίστα των συναδέλφων με τους οποίους έχετε κάνει κοινή χρήση αυτού του πίνακα εργαλείων ή της αναφοράς.If you're the owner of the dashboard, you see the list of colleagues with whom you've shared this dashboard or report.

 2. Πληκτρολογήστε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ένα μήνυμα που θα συνοδεύει την πρόσκλησή σας.Type email addresses, and a message to accompany your invitation. Διαφορετικά, το Power BI κάνει αποστολή ενός προεπιλεγμένου μηνύματος.Otherwise Power BI sends a default message. Για να επιτρέψετε την κοινή χρήση εκ νέου, αφήστε ενεργοποιημένη την επιλογή Να επιτρέπεται στους παραλήπτες η κοινή χρήση αυτού του πίνακα εργαλείων.To allow resharing, leave Allow recipients to share this dashboard selected. Η κοινή χρήση εκ νέου επιτρέπει στους συνεργάτες σας να κάνουν κοινή χρήση με άλλα άτομα στον οργανισμό σας, είτε μέσω του προγράμματος περιήγησης είτε μέσω των εφαρμογών για κινητές συσκευές.Resharing allows your coworkers to share with others in your organization, either through the browser or the mobile apps.

 3. Πατήστε το εικονίδιο Αποστολή .

  Οι παραλήπτες θα λάβουν μια πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μια άμεση σύνδεση για τον πίνακα εργαλείων ή την αναφορά.Recipients get an email invitation with a direct link to the dashboard or report. Η πρόσκληση λήγει μετά από έναν μήνα.The invitation expires after one month. Όταν την ανοίξουν στην υπηρεσία Power BI ή στην εφαρμογή Power BI για κινητές συσκευές, προστίθεται στην ενότητα Σε κοινή χρήση με εμένα του λογαριασμού τους Power BI.When they open it in either the Power BI service or the Power BI mobile app, it's added to the Shared with me section of their Power BI account. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ενότητα "Σε κοινή χρήση με εμένα":To access your Shared with me section:

  • Στην εφαρμογή Power BI για κινητές συσκευές, πατήστε Περισσότερες επιλογές (...) στη γραμμή περιήγησης και επιλέξτε Σε κοινή χρήση με εμένα σε κοινή χρήση με εμένα.On the Power BI mobile app, tap More options (...) on the navigation bar and choose Shared with me Shared with me.
  • Στην υπηρεσία Power BI, κάντε κλικ στην επιλογή Σε κοινή χρήση με εμένα Σε κοινή χρήση με εμένα στο αριστερό παράθυρο περιήγησης.In the Power BI service, click Shared with me Shared with me in the left-hand navigation pane.

  Διαβάστε περισσότερες σημειώσεις σχετικά με την κοινή χρήση με τους συναδέλφους σας.Read more notes about sharing with colleagues.

Επόμενα βήματαNext steps