Προσθήκη προσαρμοσμένης στήλης στο Power BI DesktopAdd a custom column in Power BI Desktop

Στο Power BI Desktop, μπορείτε εύκολα να προσθέσετε μια νέα προσαρμοσμένη στήλη δεδομένων στο μοντέλο σας, χρησιμοποιώντας το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτημάτων.In Power BI Desktop, you can easily add a new custom column of data to your model by using Query Editor. Με το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτημάτων, δημιουργείτε και μετονομάζετε την προσαρμοσμένη στήλη σας για να δημιουργήσετε ερωτήματα τύπου PowerQuery M, προκειμένου να ορίσετε την προσαρμοσμένη στήλη σας.With Query Editor, you create and rename your custom column to create PowerQuery M formula queries to define your custom column. Τα ερωτήματα τύπου PowerQuery M έχουν ένα πλήρες σύνολο περιεχομένου αναφοράς λειτουργιών.PowerQuery M formula queries have a comprehensive function reference content set.

Όταν δημιουργείτε μια προσαρμοσμένη στήλη στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτημάτων, το Power BI Desktop την προσθέτει ως Εφαρμοσμένο βήμα στις Ρυθμίσεις ερωτήματος του ερωτήματος.When you create a custom column in Query Editor, Power BI Desktop adds it as an Applied Step in the Query Settings of the query. Μπορεί να αλλάξει, μετακινηθεί ή τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή.It can be changed, moved, or modified at any time.

Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου "Προσθήκη προσαρμοσμένης στήλης".

Χρήση του Προγράμματος επεξεργασίας ερωτημάτων για την προσθήκη μιας προσαρμοσμένης στήληςUse Query Editor to add a custom column

Για να ξεκινήσετε να δημιουργείτε μια προσαρμοσμένη στήλη, ακολουθήστε τα εξής βήματα:To start creating a custom column, follow these steps:

 1. Πραγματοποιήστε εκκίνηση του Power BI Desktop και φορτώστε ορισμένα δεδομένα.Launch Power BI Desktop and load some data.

 2. Από την καρτέλα Αρχική στη λωρίδα, επιλέξτε Επεξεργασία ερωτημάτων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία ερωτημάτων από το μενού.From the Home tab on the ribbon, select Edit Queries, and then select Edit Queries from the menu.

  Επιλέξτε "Επεξεργασία ερωτημάτων"

  Εμφανίζεται το παράθυρο Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτημάτων.The Query Editor window appears.

 3. Από την καρτέλα Προσθήκη στήλης στη λωρίδα, επιλέξτε Προσαρμοσμένη στήλη.From the Add Column tab on the ribbon, select Custom Column.

  Επιλέξτε "Προσαρμοσμένη στήλη"

  Εμφανίζεται το παράθυρο Προσθήκη προσαρμοσμένης στήλης.The Add Custom Column window appears.

Το παράθυρο "Προσθήκη προσαρμοσμένης στήλης"The Add Custom Column window

Το παράθυρο Προσθήκη προσαρμοσμένης στήλης έχει τις εξής δυνατότητες:The Add Custom Column window has the following features:

 • Μια λίστα με τις διαθέσιμες στήλες, στη λίστα Διαθέσιμες στήλες στα δεξιά.A list of available columns, in the Available columns list on the right.

 • Το αρχικό όνομα της προσαρμοσμένης στήλης σας, στο πλαίσιο Νέο όνομα στήλης.The initial name of your custom column, in the New column name box. Μπορείτε να μετονομάσετε αυτήν τη στήλη.You can rename this column.

 • Ερωτήματα τύπου PowerQuery M, στο πλαίσιο Τύπος προσαρμοσμένης στήλης.PowerQuery M formula queries, in the Custom column formula box. Δημιουργείτε αυτά τα ερωτήματα με τη δημιουργία του τύπου βάσει του οποίου ορίζεται η νέα προσαρμοσμένη στήλη σας.You create these queries by building the formula on which your new custom column is defined.

  Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου "Προσθήκη προσαρμοσμένης στήλης", το οποίο περιλαμβάνει τις διαθέσιμες στήλες για να επιλέξετε.

Δημιουργία τύπων για την προσαρμοσμένη στήλη σαςCreate formulas for your custom column

 1. Επιλέξτε μια στήλη από τη λίστα Διαθέσιμες στήλες στα δεξιά και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή κάτω από τη λίστα για να τις προσθέσετε στον τύπο προσαρμοσμένης στήλης.Select a column from the Available columns list on the right, and then select Insert below the list to add them to the custom column formula. Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε μια στήλη κάνοντας διπλό κλικ σε αυτήν στη λίστα.You can also add a column by double-clicking it in the list.

 2. Καθώς εισαγάγετε τον τύπο και δημιουργείτε τη στήλη σας, σημειώστε την ένδειξη στο κάτω μέρος του παραθύρου Προσθήκη προσαρμοσμένης στήλης.As you enter the formula and build your column, note the indicator in the bottom of the Add Custom Column window.

  Εάν δεν υπάρχουν σφάλματα, θα δείτε ένα πράσινο σημάδι ελέγχου και το μήνυμα Δεν εντοπίστηκαν σφάλματα σύνταξης.If there are no errors, you'll see a green check mark and the message No syntax errors have been detected.

  Επιτυχής έλεγχος σύνταξης στη σελίδα "Προσθήκη προσαρμοσμένης στήλης"

  Εάν υπάρχει σφάλμα σύνταξης, θα δείτε ένα κίτρινο εικονίδιο προειδοποίησης, μαζί με μια σύνδεση για το σημείο όπου παρουσιάστηκε το σφάλμα στον τύπο σας.If there's a syntax error, you'll see a yellow warning icon, along with a link to where the error occurred in your formula.

  Σφάλμα στη σελίδα "Προσθήκη προσαρμοσμένης στήλης"

 3. Επιλέξτε OK.Select OK.

  Το Power BI Desktop προσθέτει την προσαρμοσμένη στήλη σας στο μοντέλο και προσθέτει το βήμα Προσθήκη προσαρμοσμένου στη λίστα Εφαρμοσμένα βήματα του ερωτήματός σας στις Ρυθμίσεις ερωτήματος.Power BI Desktop adds your custom column to the model, and adds the Added Custom step to your query's Applied Steps list in Query Settings.

  Προστέθηκε προσαρμοσμένη στήλη στις Ρυθμίσεις ερωτήματος

 4. Για να τροποποιήσετε την προσαρμοσμένη στήλη σας, κάντε διπλό κλικ στο βήμα Προσθήκη προσαρμοσμένου στη λίστα Εφαρμοσμένα βήματα.To modify your custom column, double-click the Added Custom step in the Applied Steps list.

  Εμφανίζεται το παράθυρο Προσθήκη προσαρμοσμένης στήλης με τον τύπο προσαρμοσμένης στήλης που δημιουργήσατε.The Add Custom Column window appears with the custom column formula you created.

Χρήση του Προηγμένου προγράμματος επεξεργασίας για προσαρμοσμένες στήλεςUse the Advanced Editor for custom columns

Αφού δημιουργήσετε το ερώτημά σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης το Προηγμένο πρόγραμμα επεξεργασίας για να τροποποιήσετε οποιοδήποτε βήμα του ερωτήματός σας.After you've created your query, you can also use the Advanced Editor to modify any step of your query. Για να συνδεθείτε, ακολουθήστε τα εξής βήματα:To do so, follow these steps:

 1. Στο παράθυρο Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτημάτων, επιλέξτε την καρτέλα Προβολή στη λωρίδα.In the Query Editor window, select the View tab on the ribbon.

 2. Επιλέξτε Προηγμένο πρόγραμμα επεξεργασίας.Select Advanced Editor.

  Εμφανίζεται η σελίδα Προηγμένο πρόγραμμα επεξεργασίας, η οποία σας παρέχει πλήρη έλεγχο του ερωτήματός σας.The Advanced Editor page appears, which gives you full control over your query.

  Σελίδα "Προηγμένο πρόγραμμα επεξεργασίας"

Επόμενα βήματαNext steps