Χρήση θεμάτων αναφορών στο Power BI DesktopUse report themes in Power BI Desktop

Με τα θέματα αναφορών του Power BI Desktop μπορείτε να εφαρμόσετε αλλαγές σχεδίασης σε ολόκληρη την αναφορά σας, όπως είναι η χρήση εταιρικών χρωμάτων, η αλλαγή συνόλων εικονιδίων ή η εφαρμογή νέας προεπιλεγμένης μορφοποίησης απεικόνισης.With Power BI Desktop report themes, you can apply design changes to your entire report, such as using corporate colors, changing icon sets, or applying new default visual formatting. Όταν εφαρμόζετε ένα θέμα αναφοράς, όλα τα οπτικά στοιχεία στην αναφορά σας χρησιμοποιούν τα χρώματα και τη μορφοποίηση από το επιλεγμένο θέμα σας ως προεπιλογές τους.When you apply a report theme, all visuals in your report use the colors and formatting from your selected theme as their defaults. Υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις, οι οποίες περιγράφονται αργότερα σε αυτό το άρθρο.A few exceptions apply, which are described later in this article.

Τα θέματα αναφοράς μπορούν να επιλεγούν με περιήγηση στην κορδέλα Προβολή, στη συνέχεια, επιλέγοντας το κουμπί αναπτυσσόμενου βέλους στην ενότητα Θέματα της κορδέλας και, τέλος, επιλέγοντας το θέμα που θέλετε.Report themes can be selected by navigating to the View ribbon, then selecting the drop-down arrow button in the Themes section of the ribbon, then selecting the theme you want. Τα διαθέσιμα θέματα είναι παρόμοια με τα θέματα που εμφανίζονται σε άλλα προϊόντα της Microsoft, όπως το Microsoft PowerPoint.Available themes are similar to themes seen in other Microsoft products, such as Microsoft PowerPoint.

Θέματα αναφοράς

Υπάρχουν δύο τύποι θεμάτων αναφοράς, τα ενσωματωμένα θέματα αναφοράς και τα αρχεία προσαρμοσμένων θεμάτων αναφοράς.There are two types of report themes: built-in report themes and custom report theme files.

 • Τα Ενσωματωμένα θέματα αναφοράς παρέχουν διαφορετικά είδη προκαθορισμένων συνδυασμών χρωμάτων που εγκαθίστανται με το Power BI Desktop.Built-in report themes provide different kinds of predefined color schemes that are installed with Power BI Desktop. Μπορείτε να επιλέξετε ενσωματωμένα θέματα αναφοράς απευθείας από το μενού του Power BI Desktop.You select built-in report themes directly from the Power BI Desktop menu.

 • Τα Προσαρμοσμένα θέματα αναφοράς δημιουργούνται με την προσαρμογή ενός τρέχοντος θέματος και, στη συνέχεια, την αποθήκευσή του ως προσαρμοσμένου θέματος ή με τη δημιουργία του δικού σας θέματος προσαρμογής με χρήση ενός αρχείου JSON.Custom report themes are created by adjusting a current theme then saving it as a custom theme, or creating your own customize theme using a JSON file. Το αρχείο JSON παρέχει λεπτομερή έλεγχο σε πολλά στοιχεία ενός θέματος αναφοράς, όπως περιγράφεται παρακάτω σε αυτό το άρθρο.The JSON file provides granular control over many aspects of a report theme, as described later in this article.

Ας συζητήσουμε τον τρόπο λειτουργίας των θεμάτων αναφοράς και, στη συνέχεια, θα προχωρήσουμε στο πώς μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα θέματα αναφοράς.Let's discuss how report themes work, then jump into how to create customized report themes.

Τρόπος λειτουργίας των θεμάτων αναφοράςHow report themes work

Για να εφαρμόσετε ένα θέμα αναφοράς σε μια αναφορά Power BI Desktop, μπορείτε να επιλέξετε από τις παρακάτω επιλογές:To apply a report theme to a Power BI Desktop report, you can select from the following options:

Θα ρίξουμε μια ματιά σε κάθε μία από αυτές τις επιλογές με τη σειρά.We'll take a look at each of these options in turn.

Σημείωση

Τα θέματα μπορούν να εφαρμοστούν μόνο κατά τη χρήση του Power BI Desktop.Themes can only be applied when using Power BI Desktop. Δεν μπορείτε να εφαρμόσετε θέματα σε υπάρχουσες αναφορές εντός της υπηρεσίας Power BI.You cannot apply themes to existing reports within the Power BI service.

Ενσωματωμένα θέματα αναφοράςBuilt-in report themes

Για να επιλέξετε από τα διαθέσιμα ενσωματωμένα θέματα αναφοράς:To select from the available built-in report themes:

 1. Επιλέξτε το κουμπί αναπτυσσόμενου βέλους Θέματα και επιλέξτε Αλλαγή θέματος από την κορδέλα Προβολή.Select the Themes drop-down arrow button Switch Theme from the View ribbon.

  Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει την επιλεγμένη προβολή της κορδέλας, η οποία παρέχει διάφορα θέματα.

 2. Επιλέξτε από τα συμπεριλαμβανόμενα θέματα από το αναπτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται.Select from among the included themes from the drop-down menu that appears.

  Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει θέματα του Power B I που έχουν επεκταθεί για να μπορέσετε να επιλέξετε.

  Το θέμα αναφοράς εφαρμόζεται στην αναφορά.Your report theme is now applied to the report.

  Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τα διαθέσιμα ενσωματωμένα θέματα αναφοράς.The following table shows the available built-in report themes.

  Ενσωματωμένο θέμα αναφοράςBuilt-in report theme Προεπιλεγμένη αλληλουχία χρωμάτωνDefault color sequence
  ΠροεπιλογήDefault Προεπιλογή
  ΟυρανοξύστηςHighrise Ουρανοξύστης
  ΣτέλεχοςExecutive Στέλεχος
  ΣύνοραFrontier Σύνορα
  ΚαινοτομίαInnovate Καινοτομία
  ΛουλούδιαBloom Λουλούδια
  ΠαλιρροϊκόTidal Παλιρροϊκό
  ΘερμοκρασίαTemperature Θερμοκρασία
  ΗλιακόSolar Ηλιακό
  ΑπόκλισηDivergent Απόκλιση
  ΚαταιγίδαStorm Καταιγίδα
  ΚλασικόClassic Κλασικό
  Αστικό πάρκοCity park Αστικό πάρκο
  ΤάξηClassroom Τάξη
  Αχρωματοψία ασφαλήςColor blind safe Αχρωματοψία ασφαλής
  ΗλεκτρικόElectric Ηλεκτρικό
  Υψηλή αντίθεσηHigh contrast Υψηλή αντίθεση
  ΗλιοβασίλεμαSunset Ηλιοβασίλεμα
  ΛυκόφωςTwilight Λυκόφως
 3. Επίσης, μπορείτε να περιηγηθείτε στη συλλογή θεμάτων που δημιουργήθηκαν από τα μέλη της Κοινότητας Power BI, επιλέγοντας Συλλογή θεμάτων από την αναπτυσσόμενη λίστα "Θέματα".You can also browse the collection of themes created by members of the Power BI Community, by selecting Theme gallery from the Themes drop-down.

  Συλλογή θεμάτων

  Από τη συλλογή, μπορείτε να επιλέξετε ένα θέμα που σας αρέσει και να κάνετε λήψη του συσχετισμένου αρχείου JSON.From the gallery, you can select a theme you like and download its associated JSON file.

  Για να εγκαταστήσετε το αρχείο που λάβατε, επιλέξτε Αναζήτηση θεμάτων από την αναπτυσσόμενη λίστα Θέματα, μεταβείτε στη θέση όπου κάνατε λήψη του αρχείου JSON και επιλέξτε το για την εισαγωγή του θέματος στο Power BI Desktop ως νέο θέμα.To install the downloaded file, select Browse for themes from the Themes drop-down, navigate to the location where you downloaded the JSON file, and select it to import the theme into Power BI Desktop as a new theme.

  Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί με επιτυχία, το Power BI εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου που αναφέρει ότι η εισαγωγή ολοκληρώθηκε με επιτυχία.When successful, Power BI shows a dialog that the import was successful.

  Επιτυχής εισαγωγή θέματος

Προσαρμογή θεμάτων αναφοράςCustomize report themes

Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε και να τυποποιήσετε σχεδόν όλα τα στοιχεία που εμφανίζονται στην ενότητα Μορφοποίηση του τμήματος παραθύρου Απεικονίσεις, είτε μέσω προσαρμογών που κάνετε απευθείας στο Power BI Desktop είτε μέσω ενός αρχείου JSON θέματος αναφοράς.You can customize and standardize nearly all the elements that are listed in the Format section of the Visualizations pane, either through customizations made directly in Power BI Desktop, or through a report theme JSON file. Ο στόχος είναι να λάβετε τον πλήρη έλεγχο της προεπιλεγμένης εμφάνισης και αίσθησης της αναφοράς σας, σε λεπτομερές επίπεδο.The goal is to give you full control over your report's default look and feel, on a granular level.

Οι δύο τρόποι προσαρμογής των θεμάτων αναφορών είναι οι ακόλουθοι:The two ways to customize report themes are the following:

Ας ρίξουμε μια ματιά σε κάθε μία από αυτές τις προσεγγίσεις, με τη σειρά, στις παρακάτω ενότητες.Let's take a look at each of these approaches, in turn, in the following sections.

Δημιουργία και προσαρμογή ενός θέματος στο Power BI DesktopCreate and customize a theme in Power BI Desktop

Για να προσαρμόσετε ένα θέμα απευθείας στο Power BI Desktop, μπορείτε να επιλέξετε ένα θέμα που είναι κοντά σε αυτό που θέλετε και να κάνετε μερικές αλλαγές.To customize a theme directly in Power BI Desktop, you can select a theme that's close to what you like, and make a few adjustments. Επιλέξτε πρώτα το θέμα που είναι κοντά σε αυτό που θέλετε (ή απλώς ξεκινήστε με οποιοδήποτε θέμα και προσαρμόστε το μακριά από εκεί) και εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:First select the theme that's close (or just begin with any theme, and customize away from there), and take the following steps:

 1. Από την κορδέλα Προβολή, επιλέξτε το αναπτυσσόμενο κουμπί Θέματα και επιλέξτε Προσαρμογή τρέχοντος θέματος.From the View ribbon, select the Themes drop down button and select Customize current theme.

  Προσαρμογή του θέματος

 2. Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου, όπου μπορείτε να κάνετε πολλές αλλαγές στο τρέχον θέμα και, στη συνέχεια, να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας ως νέο θέμα.A dialog appears, where you can make all sorts of changes to the current theme, and then, can save your settings as a new theme.

  Προσαρμογή του τρέχοντος θέματος

Οι ρυθμίσεις θέματος με δυνατότητα προσαρμογής βρίσκονται στις ακόλουθες κατηγορίες, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στο παράθυρο Προσαρμογή θέματος:Customizable theme settings are found in the following categories, reflected in the Customize theme window:

 • Όνομα και χρώματα: Οι ρυθμίσεις ονόματος και χρώματος θέματος περιλαμβάνουν χρώματα θέματος, χρώματα συναισθήματος, αποκλίνουσες αποχρώσεις και δομικά χρώματα (Για προχωρημένους).Name and colors: Theme name and color settings include theme colors, sentiment colors, divergent colors, and structural colors (Advanced).
 • Κείμενο: Οι ρυθμίσεις κειμένου περιλαμβάνουν την οικογένεια γραμματοσειρών, το μέγεθος και το χρώμα, τα οποία ορίζουν τις κύριες προεπιλογές κλάσης κειμένου για τις ετικέτες, τους τίτλους, τις κάρτες και τα KPI και τις κεφαλίδες καρτελών.Text: Text settings include font family, size, and color, which sets the primary text class defaults for labels, titles, cards and KPIs, and tab headers.
 • Απεικονίσεις: Οι ρυθμίσεις απεικόνισης περιλαμβάνουν το φόντο, το περίγραμμα, την κεφαλίδα και τις συμβουλές εργαλείων.Visuals: Visual settings include background, border, header, and tooltips.
 • Σελίδα: Οι ρυθμίσεις στοιχείου σελίδας περιλαμβάνουν την ταπετσαρία και το φόντο.Page: Page element settings include wallpaper and background.
 • Τμήμα παραθύρου φίλτρων: Οι ρυθμίσεις του τμήματος παραθύρου φίλτρων περιλαμβάνουν το χρώμα φόντου, τη διαφάνεια, το χρώμα γραμματοσειράς και εικονιδίου, το μέγεθος, κάρτες φίλτρου.Filter pane: Filter pane settings include background color, transparency, font and icon color, size, filter cards.

Αφού κάνετε τις αλλαγές σας, επιλέξτε Εφαρμογή και αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το θέμα σας.After you make your changes, select Apply and save to save your theme. Το θέμα σας μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί στην τρέχουσα αναφορά, καθώς και να εξαχθεί.Your theme can now be used in the current report, and exported.

Η προσαρμογή του τρέχοντος θέματος με αυτόν τον τρόπο διευκολύνει και επιταχύνει την προσαρμογή των θεμάτων.Customizing the current theme in this way makes it quick and easy to customize themes. Ωστόσο, μπορείτε να κάνετε λεπτότερες προσαρμογές στα θέματα, οι οποίες απαιτούν την τροποποίηση του αρχείου JSON του θέματος.However, you can make finer adjustments to themes, which require modifying the theme's JSON file.

Συμβουλή

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις πιο συνηθισμένες επιλογές θέματος αναφοράς, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ελέγχου στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή θέματος.You can customize the most common report theme options by using the controls in the Customize theme dialog. Για ακόμα περισσότερο έλεγχο, μπορείτε προαιρετικά να εξαγάγετε ένα αρχείο JSON θέματος και να κάνετε ακριβείς προσαρμογές, τροποποιώντας με μη αυτόματο τρόπο τις ρυθμίσεις σε αυτό το αρχείο.For even more control, you can optionally export a theme's JSON file and make fine-tuned adjustments by manually modifying the settings in that file. Μπορείτε να μετονομάσετε αυτό το λεπτομερώς προσαρμοσμένο αρχείο JSON και αργότερα να το εισαγάγετε.You can rename that fine-tuned JSON file and later import it.

Εισαγωγή αρχείων προσαρμοσμένων θεμάτων αναφοράςImport custom report theme files

Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε ένα προσαρμοσμένο αρχείο θέματος αναφοράς, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:You can also import a custom report theme file, by taking the following steps:

 1. Επιλέξτε την κορδέλα Προβολή, στη συνέχεια, επιλέξτε το αναπτυσσόμενο κουμπί Θέματα και επιλέξτε Αναζήτηση για θέματα.Select the View ribbon, then from the Themes drop down button, select Browse for themes.

  Εισαγωγή θέματος

  Εμφανίζεται ένα παράθυρο που σας επιτρέπει να μεταβείτε στη θέση του αρχείου θέματος JSON.A window appears that lets you browse to the location of the JSON theme file.

 2. Στην παρακάτω εικόνα, υπάρχουν μερικά αρχεία θέματος για διάφορες γιορτές.In the following image, a handful of holiday theme files are available. Θα επιλέξουμε ένα θέμα για μια γιορτή τον Μάρτιο, St Patricks Day.json.We'll choose a holiday theme for March, St Patricks Day.json.

  Θέμα γιορτής

  Το Power BI Desktop εμφανίζει ένα μήνυμα για την επιτυχή φόρτωση του αρχείου θέματος.When the theme file has loaded successfully, Power BI Desktop displays a success message.

  Επιτυχής εισαγωγή θέματος

Εισαγωγή στα αρχεία JSON θεμάτων αναφοράςIntroduction to report theme JSON files

Όταν ανοίγετε το βασικό αρχείο JSON που αναφέρεται στην προηγούμενη ενότητα (St Patricks Day.json), εμφανίζεται ως εξής:When you open the basic JSON file mentioned in the previous section (St Patricks Day.json), it appears as follows:

  {
    "name": "St Patrick's Day",
    "dataColors": ["#568410", "#3A6108", "#70A322", "#915203", "#D79A12", "#bb7711", "#114400", "#aacc66"],
    "background":"#FFFFFF",
    "foreground": "#3A6108",
    "tableAccent": "#568410"
  }

Αυτό το αρχείο JSON θέματος αναφοράς έχει τις εξής γραμμές:This report theme JSON file has the following lines:

 • name: Το όνομα του θέματος αναφοράς.name: The report theme name. Αυτό το πεδίο είναι το μόνο απαιτούμενο πεδίο.This field is the only required field.
 • dataColors: Η λίστα δεκαεξαδικών κωδικών χρωμάτων για χρήση σε δεδομένα απεικονίσεων του Power BI Desktop.dataColors: The list of color hexadecimal codes to use for data in Power BI Desktop visuals. Αυτή η λίστα μπορεί να περιέχει όσα χρώματα θέλετε.This list can have as many or as few colors as you want.
 • φόντο, πρώτο πλάνο και tableAccent (κ. λπ.): χρωματικές κλάσεις.background, foreground, and tableAccent (etc.): Color classes. Οι χρωματικές κλάσεις σάς επιτρέπουν να ορίσετε πολλά δομικά χρώματα στην αναφορά σας ταυτόχρονα.Color classes enable you to set many structural colors in your report at once.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο JSON ως βάση για να δημιουργήσετε το δικό σας αρχείο προσαρμοσμένου θέματος αναφοράς για εισαγωγή.You can use this JSON file as a basis to create your own custom report theme file to import. Εάν θέλετε να προσαρμόσετε μόνο τα βασικά χρώματα της αναφοράς σας, αλλάξτε το όνομα και τους δεκαεξαδικούς κωδικούς στο αρχείο.If you want to adjust only the basic colors of your report, change the name and hex codes in the file.

Σε ένα αρχείο JSON θέματος αναφοράς, ορίζετε μόνο τη μορφοποίηση που θέλετε να αλλάξετε.In a report theme JSON file, you define only the formatting that you want to change. Ό,τι δεν καθορίζετε στο αρχείο JSON επαναφέρεται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Power BI Desktop.Whatever you don't specify in the JSON file reverts to the Power BI Desktop default settings.

Τα πλεονεκτήματα της δημιουργίας ενός αρχείου JSON είναι πολλά.The advantages of creating a JSON file are many. Για παράδειγμα, μπορείτε να καθορίσετε ότι όλα τα γραφήματα θα χρησιμοποιούν μέγεθος γραμματοσειράς 12, ότι ορισμένες απεικονίσεις θα χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη οικογένεια γραμματοσειράς ή ότι οι ετικέτες δεδομένων είναι απενεργοποιημένες για συγκεκριμένους τύπους γραφημάτων.For example, you can specify that all charts use a font size of 12, that certain visuals use a particular font family, or that data labels are turned off for specific chart types. Χρησιμοποιώντας ένα αρχείο JSON, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο θέματος αναφοράς που τυποποιεί τα γραφήματα και τις αναφορές σας, με αποτέλεσμα οι αναφορές του οργανισμού σας να είναι συνεπείς πιο εύκολα.By using a JSON file, you can create a report theme file that standardizes your charts and reports, making it easy for your organization's reports to be consistent.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μορφή του αρχείου JSON, ανατρέξτε στο θέμα Μορφή αρχείου JSON θέματος αναφοράς.For more information about the format of the JSON file, see Report theme JSON file format.

Σημείωση

Η τροποποίηση ενός προσαρμοσμένου θέματος αναφοράς JSON με το παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή θέματοςείναι ασφαλής.Modifying a custom JSON report theme with the Customize theme dialog box is safe. Το παράθυρο διαλόγου δεν θα τροποποιήσει τις ρυθμίσεις θέματος που δεν μπορεί να ελέγξει και θα ενημερώσει τις αλλαγές που έγιναν στο θέμα της αναφοράς επιτόπου.The dialog will not modify theme settings that it cannot control, and will update the changes made to the report theme in-place.

Πώς τα χρώματα θέματος αναφοράς παραμένουν στις αναφορές σαςHow report theme colors stick with your reports

Όταν δημοσιεύετε την αναφορά σας στην υπηρεσία Power BI, τα χρώματα θέματος αναφοράς παραμένουν σε αυτή.When you publish your report to the Power BI service, your report theme colors stay with it. Η ενότητα Χρώματα δεδομένων στο πλαίσιο Μορφοποίηση εμφανίζει το θέμα αναφοράς που επιλέξατε.The Data colors section of the Format panel reflects your report theme.

Για να προβάλετε τα διαθέσιμα χρώματα σε ένα θέμα αναφοράς:To view the available colors in a report theme:

 1. Επιλέξτε μια απεικόνιση.Select a visual.

 2. Από την ενότητα Μορφοποίηση του τμήματος παραθύρου Απεικόνιση, επιλέξτε Χρώματα δεδομένων.From the Format section of the Visualization pane, select Data colors.

 3. Επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού ενός στοιχείου για να προβάλετε τις πληροφορίες για τα Χρώματα θέματος του θέματος αναφοράς.Select the drop-down of an item to view the Theme colors information of the report theme.

  Χρώματα θέματος

Για παράδειγμα, μετά την εφαρμογή της πληθώρας πράσινων και καφέ χρωμάτων από το θέμα St. Patrick's Day, προβάλετε τα χρώματα θέματος.In our example, after you apply the multitude of green and brown colors from the St. Patrick's Day report theme, view the theme colors. Βλέπετε όλα αυτά τα πράσινα;See all that green? Αυτό συμβαίνει επειδή αυτά τα χρώματα αποτελούσαν τμήμα του θέματος αναφοράς που εισαγάγαμε και εφαρμόσαμε.That's because those colors were part of the report theme that we imported and applied.

Τα χρώματα στην παλέτα χρωμάτων είναι σχετικά με το τρέχον θέμα.The colors in the color palette are relative to the current theme. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε επιλέξει το τρίτο χρώμα της επάνω γραμμής για ένα σημείο δεδομένων.For example, suppose you select the third color of the top row for a data point. Αργότερα, εάν αλλάξετε σε διαφορετικό θέμα, το χρώμα αυτού του σημείου δεδομένων ενημερώνεται αυτόματα στο τρίτο χρώμα της επάνω γραμμής στο νέο θέμα, όπως ακριβώς θα βλέπατε κατά την αλλαγή θεμάτων στο Microsoft Office.Later, if you change to a different theme, that data point's color updates automatically to the third color of the top row in the new theme, just as you'd see when changing themes in Microsoft Office.

Ο ορισμός θεμάτων αναφοράς αλλάζει τα προεπιλεγμένα χρώματα που χρησιμοποιούνται σε απεικονίσεις σε ολόκληρη την αναφορά.Setting a report themes changes the default colors used in visuals throughout the report. Το Power BI διατηρεί μια λίστα που αποτελείται από εκατοντάδες χρώματα, για να εξασφαλίσει ότι οι απεικονίσεις έχουν πολλά μοναδικά χρώματα για να εμφανίζονται σε μια αναφορά.Power BI maintains a list consisting of hundreds of colors, to ensure visuals have plenty of unique colors to display in a report. Όταν το Power BI αντιστοιχίζει χρώματα σε μια σειρά απεικόνισης, τα χρώματα επιλέγονται κατά σειρά προτεραιότητας, καθώς αντιστοιχίζονται τα χρώματα σειράς.When Power BI assigns colors to a visual's series, colors are selected on a first-come, first-served basis as series colors are assigned. Κατά την εισαγωγή ενός θέματος, γίνεται επαναφορά της αντιστοίχισης χρωμάτων για τη σειρά δεδομένων.When you import a theme, the mapping of colors for data series is reset.

Το Power BI παρακολουθεί το χρώμα για μια δυναμική σειρά και χρησιμοποιεί το ίδιο χρώμα για την τιμή σε άλλες απεικονίσεις.Power BI tracks the color for a dynamic series, and uses the same color for the value in other visuals. Σε μια δυναμική σειρά, ο αριθμός των σειρών που εμφανίζονται στις απεικονίσεις μπορεί να αλλάξει με βάση τις μετρήσεις, τις τιμές ή άλλες πτυχές.In a dynamic series, the number of series presented in visuals may change based on measures, values, or other aspects. Για παράδειγμα, αν εμφανίζετε Κέρδη κατά περιοχή σε μια αναφορά, ο αριθμός των περιοχών πωλήσεων που έχετε μπορεί να είναι πέντε ή μπορεί να είναι 9.For example, if you show Profit by Region in a report, the number of sales regions you have might be five, or it might be nine. Ο αριθμός των περιοχών είναι δυναμικός, επομένως θεωρείται μια δυναμική σειρά.The number of regions is dynamic, so it's considered a dynamic series.

Αντίστροφα, για μια στατική σειρά, ο αριθμός σειρών είναι γνωστός.Conversely, for static series, the number of series is known. Για παράδειγμα, οι σειρές Κέρδη και Έσοδα είναι στατικές.For example, Profit and Revenue revenue are static series. Στις στατικές σειρές, το Power BI αντιστοιχίζει τα χρώματα βάσει ευρετηρίου στις παλέτες του θέματος.In static series, Power BI assigns colors by index within the theme palettes. Μπορείτε να παρακάμψετε την προεπιλεγμένη αντιστοίχιση χρωμάτων επιλέγοντας ένα χρώμα από το τμήμα παραθύρου μορφοποίησης στην περιοχή Χρώματα δεδομένων.You can override the default color assignment by selecting a color from the formatting pane under Data colors. Ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τις επιλογές του αναλυτή σας για να βλέπετε όλες τις δυνητικές τιμές σειρών, καθώς και να ορίσετε τα χρώματά τους.You may have to change your slicer selections to see all potential series values, and set their colors as well. Εάν ορίσετε ρητά ένα χρώμα σε μια μεμονωμένη απεικόνιση χρησιμοποιώντας το τμήμα παραθύρου Ιδιότητες, το εισαγόμενο θέμα δεν εφαρμόζεται σε κανένα από αυτά τα ρητά καθορισμένα χρώματα.If you explicitly set a color explicitly a single visual using the Properties pane, the imported theme does not apply to any of those explicitly defined colors.

Για να επιτρέψετε να εφαρμοστεί το θέμα σε αυτά τα ρητά επιλεγμένα χρώματα, χρησιμοποιήστε την επιλογή Επαναφορά σε προεπιλογή στην ενότητα Χρώματα δεδομένων στην απεικόνιση στην οποία έχει οριστεί ρητά το χρώμα, για να αναιρέσετε τη ρητή εφαρμογή χρώματος και να επιτρέψετε την εφαρμογή του θέματος.To allow the theme to apply to those explicitly selected colors, use Revert to default in the Data Colors section the visual to which the color has been explicitly set, to undo the explicit color application and allow the theme to apply.

Περιπτώσεις κατά τις οποίες τα χρώματα θέματος αναφοράς δεν παραμένουν στις αναφορές σαςSituations when report theme colors won't stick to your reports

Ας υποθέσουμε ότι εφαρμόζετε ένα σύνολο προσαρμοσμένων χρωμάτων (ή ένα μεμονωμένο χρώμα) σε ένα συγκεκριμένο σημείο δεδομένων μιας απεικόνισης, χρησιμοποιώντας την επιλογή Προσαρμοσμένο χρώμα στον επιλογέα χρώματος.Suppose you apply a custom color set (or individual color) to a particular data point in a visual by using the Custom color option in the color picker. Όταν εφαρμόζετε ένα θέμα αναφοράς, αυτό δεν θα παρακάμψει το προσαρμοσμένο χρώμα σημείου δεδομένων.When you apply a report theme, it does not override that customized data point color.

Εναλλακτικά ας υποθέσουμε ότι θέλετε να ορίσετε με μη αυτόματο τρόπο το χρώμα ενός χρώματος σημείου δεδομένων, χρησιμοποιώντας την ενότητα Χρώματα θέματος.Or, suppose you want to manually set the color of a data point color by using the Theme colors section. Όταν εφαρμόζετε ένα νέο θέμα αναφοράς, αυτά τα χρώματα δεν ενημερώνονται.When you apply a new report theme, those colors are not updated. Για να επαναφέρετε τα προεπιλεγμένα χρώματα ώστε να ενημερώνονται όταν εφαρμόζετε ένα νέο θέμα αναφοράς, μπορείτε να επιλέξετε Επαναφορά σε προεπιλογή ή να επιλέξετε ένα χρώμα από την παλέτα Χρώματα θέματος στον επιλογέα χρώματος.To get your default colors back, so they'll update when you apply a new report theme, select Revert to default, or select a color from the Theme colors palette in the color picker.

Επαναφορά προεπιλογής

Επίσης, πολλές απεικονίσεις Power BI δεν θα εφαρμόζουν θέματα αναφοράς.Many Power BI visuals won't apply to report themes.

Αρχεία προσαρμοσμένων θεμάτων αναφοράς που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη στιγμήCustom report theme files you can use right now

Θέλετε να ξεκινήσετε με τα θέματα αναφοράς;Want to get started with report themes? Δείτε τα προσαρμοσμένα θέματα αναφοράς στη συλλογή θεμάτων ή δοκιμάστε τα παρακάτω έτοιμα αρχεία JSON προσαρμοσμένων θεμάτων αναφοράς, τα οποία μπορείτε να λάβετε και να εισαγάγετε στην αναφορά σας Power BI Desktop:Check out the custom report themes in the themes gallery or try the following ready-made custom report theme JSON files, which you can download and import into your Power BI Desktop report:

Βρείτε εδώ μερικά ακόμα θέματα αναφοράς που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως σημεία εκκίνησης:Here are a few more report themes you can use as starting points:

Τα θέματα αναφοράς μπορούν να κάνουν τις αναφορές του Power BI Desktop μια πολύχρωμη αντανάκλαση του εαυτού σας, του οργανισμού σας ή ακόμη και της τρέχουσας εποχής ή γιορτής.Report themes can make your Power BI Desktop reports a colorful reflection of you, your organization, or even the current season or holiday.

Εξαγωγή θεμάτων αναφοράςExport report themes

Μπορείτε να εξαγάγετε το τρέχον εφαρμοσμένο θέμα αναφοράς απευθείας από το Power BI Desktop σε ένα αρχείο JSON.You can export the currently applied report theme directly from Power BI Desktop to a JSON file. Μετά την εξαγωγή ενός θέματος αναφοράς, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ξανά σε άλλες αναφορές.After you export a report theme, you can then re-use it in other reports. Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να εξαγάγετε το αρχείο JSON για τα περισσότερα ενσωματωμένα θέματα.This option lets you export the JSON file for most of the built-in themes. Οι μόνες εξαιρέσεις είναι τα βασικά θέματα, "Κλασικό" και "Προεπιλογή", στα οποία βασίζονται άλλα θέματα κατά την εισαγωγή.The only exceptions are the base themes, Classic and Default, which other themes build upon when imported.

Για να εξαγάγετε το τρέχον εφαρμοσμένο θέμα από το Power BI Desktop:To export the currently applied theme from Power BI Desktop:

 1. Επιλέξτε Προβολή και επιλέξτε την αναπτυσσόμενη λίστα θέματα .Select View and choose the Themes dropdown.

  Επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού θέματα.

 2. Κοντά στο κάτω μέρος του αναπτυσσόμενου μενού, επιλέξτε Αποθήκευση τρέχοντος θέματος.Near the bottom of the dropdown menu, select Save current theme.

 3. Από το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, αναζητήστε έναν κατάλογο στον οποίο θα αποθηκευτεί το αρχείο JSON και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.From the Save As dialog box, browse to a directory in which to save the JSON file, and then select Save.

Μορφή αρχείου JSON θέματος αναφοράςReport theme JSON file format

Στο πιο βασικό του επίπεδο, το αρχείο JSON του θέματος έχει μόνο μία απαιτούμενη γραμμή: name.At its most basic level, the theme JSON file has only one required line: name.

{
  "name": "Custom Theme"
}

Εκτός από την ιδιότητα name όλα τα άλλα είναι προαιρετικά, το οποίο σημαίνει ότι μπορείτε να προσθέσετε μόνο τις συγκεκριμένες ιδιότητες που θέλετε να μορφοποιήσετε στο αρχείο θέματος και να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις προεπιλογές του Power BI για τα υπόλοιπα.Other than name, everything else is optional, which means you're free to only add the properties you specifically want to format to the theme file, and continue to use Power BI's defaults for the rest.

Ορισμός χρωμάτων θέματοςSetting theme colors

Κάτω από την ιδιότητα name, μπορείτε να προσθέσετε τις παρακάτω βασικές ιδιότητες που σχετίζονται με το χρώμα των δεδομένων:Under name, you can add the following basic data color-related properties:

 • dataColors: Η λίστα δεκαεξαδικών κωδικών χρωμάτων για χρήση σε χρωματικά σχήματα που αναπαριστούν δεδομένα στις απεικονίσεις του Power BI Desktop.dataColors: The list of color hexadecimal codes to use to color shapes that represent data in Power BI Desktop visuals. Αυτή η λίστα μπορεί να περιέχει όσα χρώματα θέλετε.This list can have as many or as few colors as you want. Όταν έχουν χρησιμοποιηθεί όλα τα χρώματα από αυτή τη λίστα, εάν η απεικόνιση εξακολουθεί να χρειάζεται περισσότερα χρώματα, επανέρχεται στη χρήση της προεπιλεγμένης παλέτας χρωμάτων του Power BI.Once all colors from this list have been used, if the visual still needs more colors, it reverts back to using Power BI's default color palette.
 • καλό, ουδέτερο, κακό: Αυτές οι ιδιότητες ορίζουν τα χρώματα κατάστασης που χρησιμοποιούνται από το γράφημα καταρράκτη και την απεικόνιση KPI.good, neutral, bad: These properties set the status colors used by the waterfall chart and the KPI visual.
 • μέγιστο, κέντρο, ελάχιστο, null: Αυτά τα χρώματα ορίζουν τα διάφορα χρώματα διαβάθμισης στο παράθυρο διαλόγου μορφοποίησης υπό όρους.maximum, center, minimum, null: These colors set the various gradient colors in the conditional formatting dialog box.

Ένα βασικό θέμα που ορίζει αυτά τα χρώματα ενδέχεται να εμφανίζεται ως εξής:A basic theme that defines these colors might appear as follows:

{
  "name": "Custom Theme",
  "dataColors": [
    "#118DFF",
    "#12239E",
    "#E66C37",
    "#6B007B",
    "#E044A7",
    "#744EC2",
    "#D9B300",
    "#D64550",
    "#197278",
    "#1AAB40"
  ],
  "good": "#1AAB40",
  "neutral": "#D9B300",
  "bad": "#D64554",
  "maximum": "#118DFF",
  "center": "#D9B300",
  "minimum": "#DEEFFF",
  "null": "#FF7F48"
}

Ορισμός δομικών χρωμάτωνSetting structural colors

Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε διάφορες χρωματικές κλάσεις, όπως background και firstLevelElements.Next, you can add various color classes, such as background and firstLevelElements. Αυτές οι χρωματικές κλάσεις ορίζουν τα δομικά χρώματα για στοιχεία της αναφοράς, όπως οι γραμμές πλέγματος άξονα, τα χρώματα επισήμανσης και τα χρώματα φόντου για στοιχεία απεικόνισης.These color classes set the structural colors for elements in the report, such as axis gridlines, highlight colors, and background colors for visual elements.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις έξι χρωματικές κλάσεις που μπορείτε να μορφοποιήσετε.The following table shows the six color classes you can format. Τα ονόματα της Χρωματικής κλάσης αντιστοιχούν στα ονόματα στην υποενότητα "Για προχωρημένους" της ενότητας "Όνομα και χρώματα" στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή θέματος.The Color class names correspond to the names in the "Advanced" subsection of the "Name and Colors" section in the Customize theme dialog box.

Χρωματική κλάσηColor class Τι μορφοποιείWhat it formats
firstLevelElementsfirstLevelElements
foreground (υπό απόσυρση)foreground (deprecated)
Χρώμα φόντου ετικετών (όταν είναι εκτός σημείων δεδομένων)Labels background color (when outside data points)
Χρώμα γραμμής τάσηςTrend line color
Προεπιλεγμένο χρώμα πλαισίου κειμένουTextbox default color
Χρώματα γραμματοσειρών τιμών και συνόλων πίνακα και μήτρας Χρώμα άξονα ράβδων δεδομένωνTable and matrix values and totals font colors Data bars axis color
Ετικέτες δεδομένων καρτώνCard data labels
Χρώμα τιμής επεξήγησης μετρητήGauge callout value color
Χρώμα στόχου KPIKPI goal color
Χρώμα κειμένου KPIKPI text color
Χρώμα στοιχείου αναλυτή (όταν βρίσκεται σε λειτουργία εστίασης)Slicer item color (when in focus mode)
Χρώμα γραμματοσειράς στοιχείου αναπτυσσόμενης λίστας αναλυτήSlicer dropdown item font color
Χρώμα γραμματοσειράς αριθμητικής εισόδου αναλυτήSlicer numeric input font color
Χρώμα γραμματοσειράς κεφαλίδας αναλυτήSlicer header font color
Χρώμα γραμμής αναλογίας γραφήματος διασποράςScatter chart ratio line color
Χρώμα γραμμής πρόβλεψης γραφήματος γραμμώνLine chart forecast line color
Χρώμα γραμμής οδηγού χάρτηMap leader line color
Χρώμα τμήματος παραθύρου φίλτρων και χρώμα κειμένου κάρταςFilter pane and card text color
secondLevelElementssecondLevelElements
foregroundNeutralSecondary (υπό απόσυρση)foregroundNeutralSecondary (deprecated)
"ανοιχτό" δευτερεύουσες κλάσεις κειμένου"light" secondary text classes
Χρώματα ετικέταςLabel colors
Χρώμα υπομνήματος ετικέταςLegend label color
Χρώμα ετικέτας άξοναAxis label color
Χρώμα γραμματοσειράς κεφαλίδας πίνακα και μήτραςTable and matrix header font color
Χρώμα προορισμού μετρητή και γραμμής οδηγού μετρητήGauge target and target leader line color
Χρώμα άξονα τάσεων KPIKPI trend axis color
Χρώμα ρυθμιστικού αναλυτήSlicer slider color
Χρώμα γραμματοσειράς στοιχείου αναλυτήSlicer item font color
Χρώμα περιγράμματος αναλυτήSlicer outline color
Χρώμα κατάδειξης γραφήματος γραμμώνLine chart hover color
Χρώμα τίτλου κάρτας πολλών γραμμώνMulti-row card title color
Χρώμα μολυβιάς γραφήματος κορδέλαςRibbon chart stroke color
Χρώμα περιγράμματος χάρτη σχημάτωνShape map border color
Χρώμα γραμματοσειράς κειμένου κουμπιούButton text font color
Χρώμα γραμμής εικονιδίου κουμπιούButton icon line color
Χρώμα περιγράμματος κουμπιούButton outline color
thirdLevelElementsthirdLevelElements
backgroundLight (υπό απόσυρση)backgroundLight (deprecated)
Χρώμα γραμμής πλέγματος άξοναAxis gridline color
Χρώμα πλέγματος πίνακα και μήτραςTable and matrix grid color
Χρώμα φόντου κεφαλίδας αναλυτή (όταν βρίσκεται σε λειτουργία εστίασης)Slicer header background color (when in focus mode)
Χρώμα περιγράμματος κάρτας πολλών γραμμώνMulti-row card outline color
Χρώμα γεμίσματος σχήματοςShape fill color
Χρώμα φόντου τόξου μετρητήGauge arc background color
Χρώμα φόντου κάρτας με εφαρμοσμένο φίλτροApplied filter card background color
Όταν το παρασκήνιο = FFFFFF:When background = FFFFFF:
Χρώμα γεμίσματος απενεργοποιημένου κουμπιούDisabled button fill color
Χρώμα περιγράμματος απενεργοποιημένου κουμπιούDisabled button outline color
fourthLevelElementsfourthLevelElements
foregroundNeutralTertiary (υπό απόσυρση)foregroundNeutralTertiary (deprecated)
χρώμα αμυδρού υπομνήματοςlegend dimmed color
Χρώμα ετικέτας κατηγορίας κάρταςCard category label color
Χρώμα ετικετών κατηγορίας καρτών πολλών γραμμώνMulti-row card category labels color
Χρώμα ράβδου κάρτας πολλών γραμμώνMulit-row card bar color
Χρώμα μολυβιάς ποσοστού μετατροπής γραφήματος ομαδοποίησηςFunnel chart conversion rate stroke color
Χρώμα γραμματοσειράς κειμένου απενεργοποιημένου κουμπιούDisabled button text font color
Χρώμα γραμμής εικονιδίου απενεργοποιημένου κουμπιούDisabled button icon line color
backgroundbackground Χρώμα φόντου ετικετών (όταν είναι εντός σημείων δεδομένων)Labels background color (when inside data points)
Χρώμα φόντου στοιχείων αναπτυσσόμενης λίστας αναλυτήSlicer dropdown items background color
Χρώμα μολυβιάς γραφήματος δακτυλίουDonut chart stroke color
Χρώμα μολυβιάς γραφήματος treemapTreemap stroke color
Χρώμα φόντου σύνθετου γραφήματοςCombo chart background color
Χρώμα γεμίσματος κουμπιούButton fill color
Χρώμα παραθύρου φίλτρων και διαθέσιμου φόντου κάρτας φίλτρουFilter pane and available filter card background color
secondaryBackgroundsecondaryBackground
backgroundNeutral (υπό απόσυρση)backgroundNeutral (deprecated)
Χρώμα περιγράμματος πλέγματος πίνακα και μήτραςTable and matrix grid outline color
Προεπιλεγμένο χρώμα χάρτη σχημάτωνShape map default color
Χρώμα γεμίσματος κορδέλας γραφήματος κορδέλας (όταν είναι απενεργοποιημένη η επιλογή αντιστοίχισης σειράς)Ribbon chart ribbon fill color (when match series option is turned off)
Όταν το παρασκήνιο != FFFFFF:When background != FFFFFF:
Χρώμα γεμίσματος απενεργοποιημένου κουμπιούDisabled button fill color
Χρώμα περιγράμματος απενεργοποιημένου κουμπιούDisabled button outline color
tableAccenttableAccent Παρακάμπτει το χρώμα περιγράμματος πλέγματος πίνακα και μήτρας όταν υπάρχειOverrides table and matrix grid outline color when present

Ακολουθεί ένα δείγμα θέματος που ορίζει τις χρωματικές κλάσεις:Here's a sample theme that sets the color classes:

{
  "name": "Custom Theme",
  "firstLevelElements": "#252423",
  "secondLevelElements": "#605E5C",
  "thirdLevelElements": "#F3F2F1",
  "fourthLevelElements": "#B3B0AD",
  "background": "#FFFFFF",
  "secondaryBackground": "#C8C6C4",
  "tableAccent": "#118DFF"
}

Συμβουλή

Εάν δημιουργείτε ένα "σκούρο θέμα" ή άλλο πολύχρωμο θέμα που παρεκκλίνει από το τυπικό "μαύρο" firstLevelElements στο "λευκό" στυλ φόντου, βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει επίσης τις τιμές για άλλα δομικά χρώματα και τα χρώματα κύριας κλάσης κειμένου.If you are authoring a "dark theme" or other colorful theme that diverges from the typical "black" firstLevelElements on "white" background style, be sure to also set the values for other structural colors and the primary text class colors. Αυτό θα διασφαλίσει ότι (για παράδειγμα) οι ετικέτες δεδομένων σε γραφήματα με φόντο ετικέτας θα συμφωνούν με το αναμενόμενο στυλ και θα είναι ευανάγνωστα, καθώς επίσης και θα εξασφαλίζουν ότι οι γραμμές πλέγματος του άξονα είναι ορατές.This will ensure that (for example) data labels on charts with a label background will match the anticipated style and be readable, as well as ensuring axis gridlines are visible.

Ρύθμιση προεπιλογών μορφοποιημένου κειμένουSetting formatted text defaults

Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε κλάσεις κειμένου στο αρχείο JSON.Next up, you can add text classes to your JSON file. Οι κλάσεις κειμένου είναι παρόμοιες με τις χρωματικές κλάσεις, αλλά έχουν σχεδιαστεί για να σας επιτρέπουν να ενημερώνετε το μέγεθος, το χρώμα και την οικογένεια γραμματοσειράς για ομάδες κειμένου σε ολόκληρη την αναφορά σας.Text classes are similar to color classes, but are designed to allow you to update the font size, color, and family for groups of text across your report.

Υπάρχουν 12 κλάσεις κειμένου, αλλά χρειάζεται να ορίσετε μόνο τέσσερις κλάσεις, που ονομάζονται κύριες κλάσεις, για να αλλάξετε όλη τη μορφοποίηση κειμένου στην αναφορά σας.There are 12 text classes, but you need to set only four classes, called primary classes, to change all of the text formatting in your report. Μπορείτε να ορίσετε αυτές τις τέσσερις κύριες κλάσεις στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή θέματος στην ενότητα "Κείμενο": Το "Γενικό" αντιστοιχεί στην ετικέτα, το "Τίτλος" στον τίτλο, το "Κάρτες και KPI" στην Επεξήγηση και το "Κεφαλίδες καρτελών" στην κεφαλίδα.These four primary classes can be set in the Customize theme dialog box under the "Text" section: "General" corresponds to label, "Title" to title, "Cards and KPIs" to callout, and "Tab headers" to header.

Οι άλλες κλάσεις κειμένου, που θεωρούνται δευτερεύουσες κλάσεις, αντλούν αυτόματα τις ιδιότητές τους από τις σχετικές με αυτές κύριες κλάσεις.Other text classes, considered secondary classes, automatically derive their properties from their associated primary classes. Συχνά, μια δευτερεύουσα κλάση επιλέγει μια πιο ανοιχτόχρωμη απόχρωση του χρώματος κειμένου ή μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσοστιαίο μέγεθος κειμένου σε σύγκριση με την κύρια κλάση.Often, a secondary class selects a lighter shade of text color, or a percentage large or smaller text size compared to the primary class.

Ας πάρουμε την κλήση label για παράδειγμα.Take the label class as an example. Η προεπιλεγμένη μορφοποίηση για την κλάση label είναι Segoe UI, #252423 (σκούρο γκρι χρώμα) και 12 στιγμών.The default formatting for the label class is Segoe UI, #252423 (a dark grey color), and 12 point. Αυτή η κλάση χρησιμοποιείται για τη μορφοποίηση των τιμών του πίνακα και της μήτρας.This class is used to format the values in the table and matrix. Συνήθως, τα σύνολα σε έναν πίνακα ή μήτρα έχουν παρόμοια μορφοποίηση, αλλά έχουν έντονη γραφή με την κλάση bold label, ώστε να ξεχωρίζουν. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να καθορίσετε αυτήν την κλάση στο JSON του θέματος. Το Power BI το κάνει αυτόματα.Typically, the totals in a table or matrix have similar formatting, but are bolded with the bold label class so they stand out. However, you don't need to specify that class in the theme JSON; Power BI does so automatically. Αργότερα, εάν αποφασίσετε να καθορίσετε ετικέτες που έχουν μια γραμματοσειρά 14 στιγμών στο θέμα σας, δεν χρειάζεται να ενημερώσετε επίσης την κλάση bold label, καθώς λαμβάνει τη μορφοποίηση κειμένου από την κλάση label.Later, if you decide to specify labels that have a 14-point font in your theme, you don't need to also update the bold label class, because it inherits text formatting from the label class.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις ακόλουθες πληροφορίες:The following table shows the following information:

 • Καθεμιά από τις τέσσερις κύριες κλάσεις κειμένου, ποια στοιχεία μορφοποιεί και τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τηςEach of the four primary text classes, what it formats, and its default settings
 • Κάθε δευτερεύουσα κλάση, ποια στοιχεία μορφοποιεί και την προεπιλεγμένη ρύθμισή της που είναι μοναδική σε σύγκριση με την κύρια κλάσηEach secondary class, what it formats, and its default setting that's unique compared to the primary class
Κύρια κλάσηPrimary class Δευτερεύουσες κλάσειςSecondary classes Όνομα κλάσης στο JSONJSON class name Προεπιλεγμένες ρυθμίσειςDefault settings Συσχετισμένα οπτικά αντικείμεναAssociated visual objects
CalloutCallout Δ/ΥN/A calloutcallout DINDIN
#252423#252423
45pt45pt
Ετικέτες δεδομένων καρτώνCard data labels
Δείκτες KPIKPI indicators
ΚεφαλίδαHeader Δ/ΥN/A headerheader Segoe UI SemiboldSegoe UI Semibold
#252423#252423
12pt12pt
Κεφαλίδες σημαντικών παραγόντων επιρροήςKey influencers headers
ΤίτλοςTitle τίτλοςtitle DINDIN
#252423#252423
12pt12pt
Τίτλος άξονα κατηγοριώνCategory axis title
Τίτλος άξονα τιμώνValue axis title
Τίτλος κάρτας πολλών γραμμών *Multi-row card title *
Κεφαλίδα αναλυτήSlicer header
- Μεγάλος τίτλοςLarge title largeTitlelargeTitle 14pt14pt Τίτλος απεικόνισηςVisual title
LabelLabel labellabel Segoe UISegoe UI
#252423#252423
10pt10pt
Κεφαλίδες στηλών πίνακα και μήτραςTable and matrix column headers
Κεφαλίδες γραμμών μήτραςMatrix row headers
Πλέγμα πίνακα και μήτραςTable and matrix grid
Τιμές πίνακα και μήτραςTable and matrix values
- Λιγότερο έντοναSemibold semiboldLabelsemiboldLabel Segoe UI SemiboldSegoe UI Semibold Κείμενο προφίλ σημαντικών παραγόντων επιρροήςKey influencers profile text
- ΜεγάλοLarge largeLabellargeLabel 12pt12pt Ετικέτες δεδομένων καρτών πολλών γραμμώνMulti-row card data labels
- ΜικρόSmall smallLabelsmallLabel 9pt9pt Ετικέτες γραμμής αναφοράς *Reference line labels *
Ετικέτες εύρους ημερομηνιών αναλυτήSlicer date range labels
Στυλ κειμένου αριθμητικής εισόδου αναλυτήSlicer numeric input text style
Πλαίσιο αναζήτησης κειμένουSlicer search box
Κείμενο σημαντικών παραγόντων επιρροήςKey influencers influencer text
- ΑνοιχτόLight lightLabellightLabel #605E5C#605E5C Κείμενο υπομνήματοςLegend text
Κείμενο κουμπιούButton text
Κείμενο άξονα κατηγοριώνCategory Axis labels
Ετικέτες δεδομένων γραφήματος ομαδοποίησηςFunnel chart data labels
Ετικέτες ρυθμού μετατροπής γραφήματος ομαδοποίησηςFunnel chart conversion rate labels
Προορισμός μετρητήGauge target
Ετικέτα κατηγορίας γραφήματος διασποράςScatter chart category label
Στοιχεία αναλυτήSlicer items
- ΈντοναBold boldLabelboldLabel Segoe UI BoldSegoe UI Bold Μερικά σύνολα μήτραςMatrix subtotals
Γενικά σύνολα μήτραςMatrix grand totals
Σύνολα πίνακαTable totals
- Μεγάλη και φωτεινήLarge and Light largeLightLabellargeLightLabel #605E5C#605E5C
12pt12pt
Ετικέτες κατηγορίας κάρταςCard category labels
Ετικέτες μετρητήGauge labels
Ετικέτες κατηγορίας κάρτας πολλών γραμμώνMulti-row card category labels
- Μικρή και φωτεινήSmall and Light smallLightLabelsmallLightLabel #605E5C#605E5C
9pt9pt
Ετικέτες δεδομένωνData labels
Ετικέτες άξονα τιμώνValue axis labels

* Τα στοιχεία με αστέρι χρωματίζονται επίσης με βάση το πρώτο χρώμα δεδομένων του θέματος αναφοράς.* Starred items are also colored based on the first data color of the report theme.

Συμβουλή

Οι ανοιχτόχρωμες παραλλαγές των κλάσεων κειμένου λαμβάνουν το ανοιχτόχρωμο χρώμα τους από τα δομικά χρώματα που ορίστηκαν παραπάνω.The light variations of text classes take their light color from the structural colors defined above. Εάν δημιουργείτε ένα "σκούρο θέμα", βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει επίσης τα χρώματα "firstLevelElements" (που αντιστοιχούν στο κύριο χρώμα κειμένου), "secondLevelElements" (που αντιστοιχούν στο αναμενόμενο "ανοιχτό" χρώμα για το κείμενο) και "background" (με επαρκή αντίθεση και στο πρώτο και στο δεύτερο χρώμα στοιχείων δευτέρου επιπέδου).If you are authoring a "dark theme," be sure to also set the colors "firstLevelElements" (matching the primary text color), "secondLevelElements" (matching the anticipated "light" color for text), and "background" (with sufficient contrast to both first- and second-level elements colors).

Ακολουθεί ένα παράδειγμα θέματος που ορίζει μόνο τις κύριες κλάσεις κειμένου:Here's an example theme that sets only the primary text classes:

{
  "name": "Custom Theme",
  "textClasses": {
    "callout": {
      "fontSize": 45,
      "fontFace": "DIN",
      "color": "#252423"
    },
    "title": {
      "fontSize": 12,
      "fontFace": "DIN",
      "color": "#252423"
    },
    "header": {
      "fontSize": 12,
      "fontFace": "Segoe UI Semibold",
      "color": "#252423"
    },
    "label": {
      "fontSize": 10,
      "fontFace": "Segoe UI",
      "color": "#252423"
    }
  }
}

Επειδή οι δευτερεύουσες κλάσεις λαμβάνουν τις ρυθμίσεις από τις κύριες κλάσεις, δεν χρειάζεται να τις ορίσετε στο αρχείο θέματός σας.Because secondary classes inherit from the primary classes, you don't need to set them in your theme file. Ωστόσο, εάν δεν σας αρέσουν οι κανόνες μεταβίβασης (για παράδειγμα, εάν δεν θέλετε τα σύνολά σας να είναι μια έκδοση με έντονη γραφή των τιμών σε έναν πίνακα), μπορείτε να μορφοποιήσετε ρητά τις δευτερεύουσες κλάσεις στο αρχείο θέματος, όπως ακριβώς μπορείτε να μορφοποιήσετε τις κύριες κλάσεις.However, if you don't like the inheritance rules (for example, if you don't want your totals to be a bolded version of the values in a table), you can explicitly format the secondary classes in the theme file, just like you can format the primary classes.

Ορισμός προεπιλεγμένων ιδιοτήτων απεικόνισης (visualStyles)Setting visual property defaults (visualStyles)

Τέλος, για να δημιουργήσετε ένα αρχείο JSON εκτεταμένης μορφοποίησης, με πιο λεπτομερή και ακριβή έλεγχο της μορφοποίησης ολόκληρης της απεικόνισης σε μια αναφορά, προσθέστε μια ενότητα visualStyles στο αρχείο JSON για να εισαγάγετε συγκεκριμένα στοιχεία μορφοποίησης.Lastly, to create an extended-format JSON file, with more detailed and granular control over all visual formatting in a report, add a visualStyles section to the JSON file to nest the formatting specifics. Ακολουθεί ένα παράδειγμα με πρότυπο της ενότητας visualStyles:Here's a templated example of the visualStyles section:

  "visualStyles": {
    "<visualName>": {
      "<styleName>": {
        "<cardName>": [{
          "<propertyName>": <propertyValue>
        }]
      }
    }
  }

Για τις ενότητες visualName και cardName, χρησιμοποιήστε ένα συγκεκριμένο όνομα απεικόνισης και κάρτας.For the visualName and cardName sections, use a specific visual and card name. Προς το παρόν, το styleName είναι πάντα ένας αστερίσκος (*), αλλά σε μελλοντική έκδοση θα μπορείτε να δημιουργείτε διαφορετικά στυλ για τις απεικονίσεις σας και να τους δίνετε ονόματα (παρόμοια με τη δυνατότητα στυλ πίνακα και μήτρας).Currently, the styleName is always an asterisk (*), but in a future release you'll be able to create different styles for your visuals and give them names (similar to the table and matrix style feature). Το propertyName είναι το όνομα της επιλογής μορφοποίησης και το propertyValue είναι η τιμή για τη συγκεκριμένη επιλογή μορφοποίησης.propertyName is the name of the formatting option and propertyValue is the value for that formatting option.

Για τα visualName και cardName, χρησιμοποιήστε έναν αστερίσκο σε εισαγωγικά, εάν θέλετε αυτή η ρύθμιση να εφαρμοστεί σε όλες τις απεικονίσεις ή τις κάρτες που έχουν μια ιδιότητα.For visualName and cardName, use an asterisk in quotes if you want that setting to apply to all visuals or cards that have a property. Εάν χρησιμοποιήσετε αστερίσκο τόσο για το όνομα της απεικόνισης όσο και για το όνομα της κάρτας, εφαρμόζετε ουσιαστικά μια ρύθμιση καθολικά στην αναφορά σας, όπως ένα μέγεθος γραμματοσειράς ή μια συγκεκριμένη οικογένεια γραμματοσειράς για όλο το κείμενο σε όλες τις απεικονίσεις.If you use an asterisk for both the visual and card name, you're effectively applying a setting globally in your report, such as a font size or specific font family for all text across all visuals.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα που καθορίζει μερικές ιδιότητες μέσω των στυλ απεικόνισης:Here's an example that sets a few properties through the visual styles:

{
  "name":"Custom Theme",
  "visualStyles":{
   "*": {
     "*": {
      "*": [{
        "wordWrap": true
      }],
      "categoryAxis": [{
        "gridlineStyle": "dotted"
      }],
      "filterCard": [
       {
        "$id": "Applied",
        "foregroundColor": {"solid": {"color": "#252423" } }
       },
       {
        "$id":"Available",
        "border": true
       }
      ]
     }
   },
   "scatterChart": {
     "*": {
      "bubbles": [{
         "bubbleSize": -10
      }]
     }
   }
  }
}

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τις εξής ρυθμίσεις:This example makes the following settings:

 • Ενεργοποιεί την αναδίπλωση λέξεων παντούTurns on word wrap everywhere
 • Ορίζει το στυλ της γραμμής πλέγματος σε διάστικτη για όλες τις απεικονίσεις με έναν άξονα κατηγοριώνSets the gridline style to dotted for all visuals with a category axis
 • Ορίζει κάποιες μορφοποιήσεις για τις διαθέσιμες και εφαρμοσμένες κάρτες φίλτρου (σημειώστε τη μορφή που χρησιμοποιεί το "$id" για να ορίσετε τις διαφορετικές εκδόσεις των καρτών φίλτρου)Sets some formatting for the available and applied filter cards (note the format using "$id" to set the different versions of the filter cards)
 • Ορίζει το μέγεθος φυσαλίδων για γραφήματα διασποράς σε -10.Sets the bubble size for scatter charts to -10.

Σημείωση

Το μόνο που χρειάζεται είναι να καθορίσετε τα συγκεκριμένα στοιχεία μορφοποίησης που θέλετε να προσαρμόσετε.You need only specify the formatting elements you want to adjust. Οποιαδήποτε στοιχεία μορφοποίησης που δεν περιλαμβάνονται στο αρχείο JSON επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές και ρυθμίσεις τους.Any formatting elements that aren't included in the JSON file revert to their default values and settings.

visualStyles λίστα ορισμώνvisualStyles definition list

Οι πίνακες σε αυτή την ενότητα ορίζουν τα ονόματα των απεικονίσεων (visualName), τα ονόματα των καρτών (cardName), τα ονόματα των ιδιοτήτων (propertyName) και τις απαριθμήσεις που χρειάζονται για να δημιουργήσετε ένα αρχείο JSON.The tables in this section define visual names (visualName), card names (cardName), property names (propertyName), and the enumerations that are necessary to create your JSON file.

Τιμές visualNamevisualName values
areaChartareaChart
barChartbarChart
basicShapebasicShape
cardcard
clusteredBarChartclusteredBarChart
clusteredColumnChartclusteredColumnChart
columnChartcolumnChart
comboChartcomboChart
donutChartdonutChart
filledMapfilledMap
funnelfunnel
gaugegauge
hundredPercentStackedBarCharthundredPercentStackedBarChart
hundredPercentStackedColumnCharthundredPercentStackedColumnChart
imageimage
kpikpi
lineChartlineChart
lineClusteredColumnComboChartlineClusteredColumnComboChart
lineStackedColumnComboChartlineStackedColumnComboChart
mapmap
multiRowCardmultiRowCard
pieChartpieChart
pivotTablepivotTable
ribbonChartribbonChart
scatterChartscatterChart
shapeMapshapeMap
slicerslicer
stackedAreaChartstackedAreaChart
tableExtableEx
treemaptreemap
waterfallChartwaterfallChart

Ο ακόλουθος πίνακας ορίζει τιμές cardName.The following table defines cardName values. Η πρώτη τιμή σε κάθε κελί είναι ο όρος του αρχείου JSON.The first value in each cell is the JSON file term. Η δεύτερη τιμή είναι το όνομα της κάρτας, όπως φαίνεται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Power BI Desktop.The second value is the name of the card as seen in the Power BI Desktop user interface.

Τιμές cardNamecardName values
axis: Άξονας μετρητήaxis: Gauge axis
breakdown: Ανάλυσηbreakdown: Breakdown
bubbles: Φυσαλίδεςbubbles: Bubbles
calloutValue: Τιμή επεξήγησηςcalloutValue: Callout Value
card: Κάρταcard: Card
cardTitle: Τίτλος κάρταςcardTitle: Card Title
categoryAxis: Άξονας ΧcategoryAxis: X-Axis
categoryLabels: Ετικέτες κατηγοριώνcategoryLabels: Category labels
columnFormatting: Μορφοποίηση πεδίουcolumnFormatting: Field formatting
columnHeaders: Κεφαλίδες στηλώνcolumnHeaders: Column headers
dataLabels: Ετικέτες δεδομένωνdataLabels: Data labels
fill: Γέμισμαfill: Fill
fillPoint: Σημείο συμπλήρωσηςfillPoint: Fill point
forecast: Πρόβλεψηforecast: Forecast
general: Γενικάgeneral: General
goals: Στόχοιgoals: Goals
grid: Πλέγμαgrid: Grid
header: Κεφαλίδαheader: Header
imageScaling: ΚλίμακαimageScaling: Scaling
indicator: Ένδειξηindicator: Indicator
items: Στοιχείαitems: Items
labels: Ετικέτες δεδομένωνlabels: Data labels
legend: Υπόμνημαlegend: Legend
lineStyles: ΣχήματαlineStyles: Shapes
mapControls: Στοιχεία ελέγχου χάρτηmapControls: Map controls
mapStyles: Στυλ χάρτηmapStyles: Map styles
numericInputStyle: Αριθμητικά δεδομένα εισόδουnumericInputStyle: Numeric inputs
percentBarLabel: Ετικέτα ρυθμού μετατροπήςpercentBarLabel: Conversion Rate Label
plotArea: Περιοχή σχεδίασηςplotArea: Plot Area
plotAreaShading: Συμμετρική σκίασηplotAreaShading: Symmetry shading
ratioLine: Γραμμή αναλογίαςratioLine: Ratio line
referenceLine: Γραμμή σταθεράςreferenceLine: Constant Line
ribbonChart: ΚορδέλεςribbonChart: Ribbons
rotation: Περιστροφήrotation: Rotation
rowHeaders: Κεφαλίδες γραμμώνrowHeaders: Row headers
selection: Στοιχεία ελέγχου επιλογήςselection: Selection Controls
sentimentColors: Χρώματα συναισθήματοςsentimentColors: Sentiment colors
shape: Σχήμαshape: Shape
slider: Ρυθμιστικόslider: Slider
status: Κωδικοποίηση με χρώματαstatus: Color coding
subTotals: Μερικά σύνολαsubTotals: Subtotals
target: Στόχοςtarget: Target
total: Γενικό σύνολοtotal: Grand total
trend: Γραμμή τάσηςtrend: Trend Line
trendline: Άξονας τάσεωνtrendline: Trend axis
valueAxis: Άξονας ΥvalueAxis: Y-Axis
values: Τιμέςvalues: Values
wordWrap: Αναδίπλωση λέξεωνwordWrap: Word wrap
xAxisReferenceLine: Γραμμή σταθεράς του άξονα ΧxAxisReferenceLine: X-Axis Constant Line
y1AxisReferenceLine: Γραμμή σταθεράςy1AxisReferenceLine: Constant Line
zoom: Ζουμzoom: Zoom

Ιδιότητες σε κάθε κάρταProperties within each card

Η παρακάτω ενότητα ορίζει τις ιδιότητες μέσα σε κάθε κάρτα.The following section defines the properties within each card. Το όνομα της κάρτας ακολουθείται από κάθε όνομα ιδιότητας.The card name is followed by each property name. Για κάθε ιδιότητα: το όνομα που βλέπετε εάν εμφανίζεται το τμήμα παραθύρου μορφοποίησης, μια περιγραφή του τι κάνει η επιλογή μορφοποίησης και ο τύπος της επιλογής μορφοποίησης.For each property: the name you see if the formatting pane is displayed, a description of what the formatting option does, and the type of the formatting option. Αυτή η προσέγγιση σάς επιτρέπει να γνωρίζετε τι είδους τιμές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο αρχείο θέματός σας.This approach lets you know what kind of values you can use in your theme file.

Όταν χρησιμοποιείτε το στοιχείο dateTime, η ημερομηνία πρέπει να είναι μια ημερομηνία ISO σε μονά εισαγωγικά, με το όρισμα datetime στην αρχή.When you're using dateTime, the date must be an ISO date in single quotes, with datetime at the beginning. Δείτε το παρακάτω παράδειγμα:See the following example:

"datetime'2011-10-05T14:48:00.000Z'""datetime'2011-10-05T14:48:00.000Z'"

Οι τιμές Boolean είναι είτε true είτε false.Booleans are either true or false. Οι συμβολοσειρές πρέπει να είναι σε διπλά εισαγωγικά, όπως στο παράδειγμα "είναι μια συμβολοσειρά".Strings must be in double quotes, as in "this is a string". Οι αριθμοί είναι μόνο η ίδια η τιμή, όχι τα εισαγωγικά.Numbers are just the value itself, not in quotes.

Τα χρώματα χρησιμοποιούν την ακόλουθη μορφή, όπου ο προσαρμοσμένος δεκαεξαδικός κωδικός σας αντικαθιστά το "FFFFFF" στο παρακάτω παράδειγμα:Colors use the following format, where your custom hexadecimal code replaces "FFFFFF" is in the following example:

{ "solid": { "color": "#FFFFFF" } }

Μια απαρίθμηση, η οποία χρησιμοποιείται συνήθως για επιλογές μορφοποίησης αναπτυσσόμενης λίστας, σημαίνει ότι μπορεί να οριστεί σε οποιαδήποτε από τις επιλογές που εμφανίζονται στο τμήμα παραθύρου, για παράδειγμα "RightCenter" για τη θέση του υπομνήματος ή "Τιμή δεδομένων, ποσοστό του συνόλου" για την ετικέτα δεδομένων πίτας.An enumeration, most commonly used for drop-down formatting options, means it can be set to any of the options seen in the pane, for example "RightCenter" for legend position or "Data value, percent of total" for pie data label. Οι επιλογές απαρίθμησης εμφανίζονται κάτω από τη λίστα ιδιοτήτων.The enumeration options are shown below the property list.

{
   "general":{
    "responsive": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "(Preview) Responsive"
     ],
     "description": [
      "The visual will adapt to size changes"
     ]
    },
    "legend": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Select the location for the legend"
     ]
    },
    "showTitle": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Title"
     ],
     "description": [
      "Display a title for legend symbols"
     ]
    },
    "labelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    }
   },
   "categoryAxis": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "axisScale": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Scale type"
     ]
    },
    "start": {
     "type": [
      "numeric",
      "dateTime"
     ],
     "displayName": [
      "Start"
     ],
     "description": [
      "Enter a starting value (optional)"
     ]
    },
    "end": {
     "type": [
      "numeric",
      "dateTime"
     ],
     "displayName": [
      "End"
     ],
     "description": [
      "Enter an ending value (optional)"
     ]
    },
    "axisType": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Type"
     ]
    },
    "showAxisTitle": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Title"
     ],
     "description": [
      "Title for the X-axis",
      "Title for the Y-axis"
     ]
    },
    "axisStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Style"
     ]
    },
    "labelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "concatenateLabels": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Concatenate labels"
     ],
     "description": [
      "Always concatenate levels of the hierarchy instead of drawing the hierarchy."
     ]
    },
    "preferredCategoryWidth": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Minimum category width"
     ]
    },
    "titleColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Title color"
     ]
    },
    "titleFontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "titleFontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Title text size"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Select left or right"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "duration": {
     "type": [
      "numeric"
     ]
    }
   },
   "valueAxis": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Select left or right"
     ]
    },
    "axisScale": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Scale type"
     ]
    },
    "start": {
     "type": [
      "numeric",
      "dateTime"
     ],
     "displayName": [
      "Start"
     ],
     "description": [
      "Enter a starting value (optional)"
     ]
    },
    "end": {
     "type": [
      "numeric",
      "dateTime"
     ],
     "displayName": [
      "End"
     ],
     "description": [
      "Enter an ending value (optional)"
     ]
    },
    "showAxisTitle": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Title"
     ],
     "description": [
      "Title for the Y-axis",
      "Title for the X-axis"
     ]
    },
    "axisStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Style"
     ]
    },
    "labelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "titleColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Title color"
     ]
    },
    "titleFontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "titleFontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Title text size"
     ]
    },
    "axisLabel": {
     "type": [
      "none"
     ],
     "displayName": [
      "Y-Axis (Column)"
     ]
    },
    "secShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show secondary"
     ]
    },
    "alignZeros": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Align zeros"
     ],
     "description": [
      "Align the zero tick marks for both value axes"
     ]
    },
    "secAxisLabel": {
     "type": [
      "none"
     ],
     "displayName": [
      "Y-Axis (Line)"
     ]
    },
    "secPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Select left or right"
     ]
    },
    "secAxisScale": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Scale type"
     ]
    },
    "secStart": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Start"
     ],
     "description": [
      "Enter a starting value (optional)"
     ]
    },
    "secEnd": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "End"
     ],
     "description": [
      "Enter an ending value (optional)"
     ]
    },
    "secShowAxisTitle": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Title"
     ],
     "description": [
      "Title for the Y-axis"
     ]
    },
    "secAxisStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Style"
     ]
    },
    "secLabelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    },
    "secFontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "secFontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "secLabelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "secLabelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "secTitleColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Title color"
     ]
    },
    "secTitleFontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "secTitleFontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Title text size"
     ]
    }
   },
   "dataPoint": {
    "defaultColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Default color",
      "Default Column Color"
     ]
    },
    "fill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Fill"
     ]
    },
    "defaultCategoryColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Default color",
      "Default Column Color"
     ]
    },
    "showAllDataPoints": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show all"
     ]
    }
   },
   "labels": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "showSeries": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "showAll": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Customize series"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "labelDensity": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Label density"
     ]
    },
    "labelOrientation": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Orientation"
     ]
    },
    "labelPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ]
    },
    "percentageLabelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "% decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the percentages"
     ]
    },
    "labelStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Label style"
     ]
    }
   },
   "lineStyles": {
    "strokeWidth": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Stroke width"
     ]
    },
    "strokeLineJoin": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Join type"
     ]
    },
    "lineStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "showMarker": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show marker"
     ]
    },
    "markerShape": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Marker shape"
     ]
    },
    "markerSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Marker size"
     ]
    },
    "markerColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Marker color"
     ]
    },
    "showSeries": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Customize series",
      "Show"
     ]
    },
    "shadeArea": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Shade area"
     ]
    }
   },
   "plotArea": {
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    }
   },
   "trend": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "displayName": {
     "type": [
      "text"
     ],
     "displayName": [
      "Name"
     ],
     "description": [
      "Set trend line name"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set trend line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for trend line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Style"
     ],
     "description": [
      "Set trend line style"
     ]
    },
    "combineSeries": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Combine Series"
     ],
     "description": [
      "Show one trend line per series or combine"
     ]
    }
   },
   "y1AxisReferenceLine": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "value": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value"
     ],
     "description": [
      "Set reference line numeric value"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set reference line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for reference line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Arrange relative to chart data points"
     ]
    },
    "dataLabelShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Data label"
     ],
     "description": [
      "Display a data label for the reference line"
     ]
    },
    "dataLabelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set the reference line data label color"
     ]
    },
    "dataLabelDecimalPoints": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Decimal Places"
     ]
    },
    "dataLabelHorizontalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Horizontal Position"
     ],
     "description": [
      "Set the horizontal position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelVerticalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Vertical Position"
     ],
     "description": [
      "Set the vertical position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    }
   },
   "referenceLine": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "displayName": {
     "type": [
      "text"
     ],
     "displayName": [
      "Name"
     ],
     "description": [
      "Set reference line name"
     ]
    },
    "value": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value"
     ],
     "description": [
      "Set reference line numeric value"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set reference line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for reference line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Arrange relative to chart data points"
     ]
    },
    "dataLabelShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Data label"
     ],
     "description": [
      "Display a data label for the reference line"
     ]
    },
    "dataLabelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set the reference line data label color"
     ]
    },
    "dataLabelDecimalPoints": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Decimal Places"
     ]
    },
    "dataLabelHorizontalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Horizontal Position"
     ],
     "description": [
      "Set the horizontal position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelVerticalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Vertical Position"
     ],
     "description": [
      "Set the vertical position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    }
   },
   "line": {
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    },
    "weight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Weight"
     ]
    },
    "roundEdge": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Round edges"
     ]
    }
   },
   "fill": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "fillColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Fill color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    }
   },
   "rotation": {
    "angle": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Rotation"
     ]
    }
   },
   "categoryLabels": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "wordWrap": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    }
   },
   "dataLabels": {
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "cardTitle": {
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "card": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "outlineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Outline color"
     ],
     "description": [
      "Color of the outline"
     ]
    },
    "outlineWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Outline weight"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the outline in pixels"
     ]
    },
    "barShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show bar"
     ],
     "description": [
      "Display a bar to the left side of the card as an accent"
     ]
    },
    "barColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Bar color"
     ]
    },
    "barWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Bar thickness"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the bar in pixels"
     ]
    },
    "cardPadding": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Padding"
     ],
     "description": [
      "Background"
     ]
    },
    "cardBackground": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background"
     ]
    }
   },
   "percentBarLabel": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "axis": {
    "min": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Min"
     ]
    },
    "max": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Max"
     ]
    },
    "target": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Target"
     ]
    }
   },
   "target": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "calloutValue": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    }
   },
   "forecast": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "displayName": {
     "type": [
      "text"
     ],
     "displayName": [
      "Name"
     ],
     "description": [
      "Set forecast name"
     ]
    },
    "confidenceBandStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Confidence band style"
     ],
     "description": [
      "Set forecast confidence band style"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set forecast line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "transform": {
     "type": [
      "queryTransform"
     ]
    }
   },
   "bubbles": {
    "bubbleSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Size"
     ]
    }
   },
   "mapControls": {
    "autoZoom": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Auto zoom"
     ]
    },
    "zoomLevel": {
     "type": [
      "numeric"
     ]
    },
    "centerLatitude": {
     "type": [
      "numeric"
     ]
    },
    "centerLongitude": {
     "type": [
      "numeric"
     ]
    }
   },
   "mapStyles": {
    "mapTheme": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Theme"
     ]
    }
   },
   "shape": {
    "map": {
     "type": [
      "geoJson"
     ]
    },
    "projectionEnum": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Projection"
     ],
     "description": [
      "Projection"
     ]
    }
   },
   "zoom": {
    "autoZoom": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Auto zoom"
     ],
     "description": [
      "Zoom in on shapes with available data"
     ]
    },
    "selectionZoom": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Selection zoom"
     ],
     "description": [
      "Zoom in on selected shapes"
     ]
    },
    "manualZoom": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Manual zoom"
     ],
     "description": [
      "Allow user to zoom and pan"
     ]
    }
   },
   "xAxisReferenceLine": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "value": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value"
     ],
     "description": [
      "Set reference line numeric value"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set reference line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for reference line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Arrange relative to chart data points"
     ]
    },
    "dataLabelShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Data label"
     ],
     "description": [
      "Display a data label for the reference line"
     ]
    },
    "dataLabelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set the reference line data label color"
     ]
    },
    "dataLabelDecimalPoints": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Decimal Places"
     ]
    },
    "dataLabelHorizontalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Horizontal Position"
     ],
     "description": [
      "Set the horizontal position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelVerticalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Vertical Position"
     ],
     "description": [
      "Set the vertical position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    }
   },
   "fillPoint": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    }
   },
   "colorByCategory": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    }
   },
   "plotAreaShading": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "upperShadingColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Upper shading"
     ],
     "description": [
      "Shading color of the upper region"
     ]
    },
    "lowerShadingColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Lower shading"
     ],
     "description": [
      "Shading color of the lower region"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    }
   },
   "ratioLine": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set reference line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    }
   },
   "grid": {
    "outlineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Outline color"
     ],
     "description": [
      "Color of the outline"
     ]
    },
    "outlineWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Outline weight"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the outline in pixels"
     ]
    },
    "gridVertical": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Vert grid"
     ],
     "description": [
      "Show/Hide the vertical gridlines"
     ]
    },
    "gridVerticalColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Vert grid color"
     ],
     "description": [
      "Color for the vertical gridlines"
     ]
    },
    "gridVerticalWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Vert grid thickness"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the vertical gridlines in pixels"
     ]
    },
    "gridHorizontal": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Horiz grid"
     ],
     "description": [
      "Show/Hide the horizontal gridlines"
     ]
    },
    "gridHorizontalColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Horiz grid color"
     ],
     "description": [
      "Color for the horizontal gridlines"
     ]
    },
    "gridHorizontalWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Horiz grid thickness"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the horizontal gridlines in pixels"
     ]
    },
    "rowPadding": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Row padding"
     ],
     "description": [
      "Padding in pixels applied to top and bottom of every row"
     ]
    },
    "imageHeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Image height"
     ],
     "description": [
      "The height of images in pixels"
     ]
    },
    "textSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    }
   },
   "columnHeaders": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "wordWrap": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Word wrap"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "autoSizeColumnWidth": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Auto-size column width"
     ]
    },
    "urlIcon": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "URL icon"
     ],
     "description": [
      "Show an icon instead of the full URL"
     ]
    }
   },
   "values": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color scales"
     ]
    },
    "fontColorPrimary": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the odd rows"
     ]
    },
    "backColorPrimary": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the odd rows"
     ]
    },
    "fontColorSecondary": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Alternate font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the even rows"
     ]
    },
    "backColorSecondary": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Alternate background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the even rows"
     ]
    },
    "urlIcon": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "URL icon"
     ],
     "description": [
      "Show an icon instead of the full URL"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "wordWrap": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Word wrap"
     ]
    },
    "bandedRowHeaders": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Banded row style"
     ],
     "description": [
      "Apply banded row style to the last level of the row group headers, using the colors of the values."
     ]
    },
    "valuesOnRow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show on rows"
     ],
     "description": [
      "Show values in row groups rather than columns"
     ]
    }
   },
   "total": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "applyToHeaders": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Apply to labels"
     ]
    },
    "totals": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Totals"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    }
   },
   "columnFormatting": {
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "styleHeader": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Color header"
     ]
    },
    "styleValues": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Color values"
     ]
    },
    "styleTotal": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Color total"
     ]
    },
    "styleSubtotals": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Color subtotals"
     ]
    }
   },
   "rowHeaders": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "wordWrap": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Word wrap"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "stepped": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Stepped layout"
     ],
     "description": [
      "Render row headers with stepped layout"
     ]
    },
    "steppedLayoutIndentation": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Stepped layout indentation"
     ],
     "description": [
      "Set the indentation, in pixels, applied to row headers"
     ]
    },
    "urlIcon": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "URL icon"
     ],
     "description": [
      "Show an icon instead of the full URL"
     ]
    }
   },
   "subTotals": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "rowSubtotals": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Total row"
     ]
    },
    "columnSubtotals": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Total column"
     ]
    },
    "applyToHeaders": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Apply to labels"
     ]
    }
   },
   "selection": {
    "selectAllCheckboxEnabled": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Select All"
     ]
    },
    "singleSelect": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Single Select"
     ]
    }
   },
   "header": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "background": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background"
     ]
    },
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "textSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "items": {
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "background": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background"
     ]
    },
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "textSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "numericInputStyle": {
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "textSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "background": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background"
     ]
    }
   },
   "slider": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    }
   },
   "dateRange": {
    "includeToday": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Include today"
     ]
    }
   },
   "sentimentColors": {
    "increaseFill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Increase"
     ]
    },
    "decreaseFill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Decrease"
     ]
    },
    "totalFill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Total"
     ]
    },
    "otherFill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Other"
     ]
    }
   },
   "breakdown": {
    "maxBreakdowns": {
     "type": [
      "integer"
     ],
     "displayName": [
      "Max breakdowns"
     ],
     "description": [
      "The number of individual breakdowns to show (rest grouped into Other)"
     ]
    }
   },
   "indicator": {
    "indicatorDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "indicatorPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "kpiFormat": {
     "type": [
      "text"
     ],
     "displayName": [
      "Format"
     ]
    }
   },
   "trendline": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    }
   },
   "goals": {
    "showGoal": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Goal"
     ]
    },
    "showDistance": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Distance"
     ]
    }
   },
   "status": {
    "direction": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Direction"
     ]
    },
    "goodColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Good Color"
     ]
    },
    "neutralColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Neutral Color"
     ]
    },
    "badColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Bad Color"
     ]
    }
   }

Απαριθμήσεις στο αρχείο JSONEnumerations in the JSON file

Η παρακάτω ενότητα ορίζει τις απαριθμήσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο αρχείο JSON.The following section defines the enumerations that you can use in the JSON file.

  {
    "legend": {
      "position": [
        {
          "value": "Top",
          "displayName": "Top"
        },
        {
          "value": "Bottom",
          "displayName": "Bottom"
        },
        {
          "value": "Left",
          "displayName": "Left"
        },
        {
          "value": "Right",
          "displayName": "Right"
        },
        {
          "value": "TopCenter",
          "displayName": "Top Center"
        },
        {
          "value": "BottomCenter",
          "displayName": "Bottom Center"
        },
        {
          "value": "LeftCenter",
          "displayName": "Left Center"
        },
        {
          "value": "RightCenter",
          "displayName": "Right center"
        }
      ],
      "legendMarkerRendering": [
        {
          "value": "markerOnly",
          "displayName": "Markers only"
        },
        {
          "value": "lineAndMarker",
          "displayName": "Line and markers"
        },
        {
          "value": "lineOnly",
          "displayName": "Line only"
        }
      ]
    },
    "categoryAxis": {
      "axisScale": [
        {
          "value": "linear",
          "displayName": "Linear"
        },
        {
          "value": "log",
          "displayName": "Log"
        }
      ],
      "axisType": [
        {
          "value": "Scalar",
          "displayName": "Continuous"
        },
        {
          "value": "Categorical",
          "displayName": "Categorical"
        }
      ],
      "axisStyle": [
        {
          "value": "showTitleOnly",
          "displayName": "Show title only"
        },
        {
          "value": "showUnitOnly",
          "displayName": "Show unit only"
        },
        {
          "value": "showBoth",
          "displayName": "Show both"
        }
      ],
      "gridlineStyle": [
        {
          "value": "dashed",
          "displayName": "Dashed"
        },
        {
          "value": "solid",
          "displayName": "Solid"
        },
        {
          "value": "dotted",
          "displayName": "Dotted"
        }
      ],
      "position": [
        {
          "value": "Left",
          "displayName": "Left"
        },
        {
          "value": "Right",
          "displayName": "Right"
        }
      ]
    },
    "valueAxis": {
      "position": [
        {
          "value": "Left",
          "displayName": "Left"
        },
        {
          "value": "Right",
          "displayName": "Right"
        }
      ],
      "axisScale": [
        {
          "value": "linear",
          "displayName": "Linear"
        },
        {
          "value": "log",
          "displayName": "Log"
        }
      ],
      "axisStyle": [
        {
          "value": "showTitleOnly",
          "displayName": "Show title only"
        },
        {
          "value": "showUnitOnly",
          "displayName": "Show unit only"
        },
        {
          "value": "showBoth",
          "displayName": "Show both"
        }
      ],
      "gridlineStyle": [
        {
          "value": "dashed",
          "displayName": "Dashed"
        },
        {
          "value": "solid",
          "displayName": "Solid"
        },
        {
          "value": "dotted",
          "displayName": "Dotted"
        }
      ],
      "secPosition": [
        {
          "value": "Left",
          "displayName": "Left"
        },
        {
          "value": "Right",
          "displayName": "Right"
        }
      ],
      "secAxisScale": [
        {
          "value": "linear",
          "displayName": "Linear"
        },
        {
          "value": "log",
          "displayName": "Log"
        }
      ],
      "secAxisStyle": [
        {
          "value": "showTitleOnly",
          "displayName": "Show title only"
        },
        {
          "value": "showUnitOnly",
          "displayName": "Show unit only"
        },
        {
          "value": "showBoth",
          "displayName": "Show both"
        }
      ]
    },
    "lineStyles": {
      "strokeLineJoin": [
        {
          "value": "miter",
          "displayName": "Miter"
        },
        {
          "value": "round",
          "displayName": "Round"
        },
        {
          "value": "bevel",
          "displayName": "Bevel"
        }
      ],
      "lineStyle": [
        {
          "value": "dashed",
          "displayName": "Dashed"
        },
        {
          "value": "solid",
          "displayName": "Solid"
        },
        {
          "value": "dotted",
          "displayName": "Dotted"
        }
      ],
      "markerShape": [
        {
          "value": "circle",
          "displayName": "●"
        },
        {
          "value": "square",
          "displayName": "■"
        },
        {
          "value": "diamond",
          "displayName": "◆"
        },
        {
          "value": "triangle",
          "displayName": "▲"
        },
        {
          "value": "x",
          "displayName": "☓"
        },
        {
          "value": "shortDash",
          "displayName": " -"
        },
        {
          "value": "longDash",
          "displayName": "—"
        },
        {
          "value": "plus",
          "displayName": "+"
        }
      ]
    },
    "trend": {
      "style": [
        {
          "value": "dashed",
          "displayName": "Dashed"
        },
        {
          "value": "solid",
          "displayName": "Solid"
        },
        {
          "value": "dotted",
          "displayName": "Dotted"
      }
    ]
  },
  "y1AxisReferenceLine": {
    "style": [
      {
        "value": "dashed",
        "displayName": "Dashed"
      },
      {
        "value": "solid",
        "displayName": "Solid"
      },
      {
        "value": "dotted",
        "displayName": "Dotted"
      }
    ],
    "position": [
      {
        "value": "back",
        "displayName": "Behind"
      },
      {
        "value": "front",
        "displayName": "In Front"
      }
    ],
    "dataLabelText": [
      {
        "value": "Value",
        "displayName": "Value"
      },
      {
        "value": "Name",
        "displayName": "Name"
      },
      {
        "value": "ValueAndName",
        "displayName": "Name and Value"
      }
    ],
    "dataLabelHorizontalPosition": [
      {
        "value": "left",
        "displayName": "Left"
      },
      {
        "value": "right",
        "displayName": "Right"
      }
    ],
    "dataLabelVerticalPosition": [
      {
        "value": "above",
        "displayName": "Above"
      },
      {
        "value": "under",
        "displayName": "Under"
      }
    ]
  },
  "referenceLine": {
    "style": [
      {
        "value": "dashed",
        "displayName": "Dashed"
      },
      {
        "value": "solid",
        "displayName": "Solid"
      },
      {
        "value": "dotted",
        "displayName": "Dotted"
      }
    ],
    "position": [
      {
        "value": "back",
        "displayName": "Behind"
      },
      {
        "value": "front",
        "displayName": "In Front"
      }
    ],
    "dataLabelText": [
   {
    "value": "Value",
    "displayName": "Value"
   },
   {
    "value": "Name",
    "displayName": "Name"
   },
   {
    "value": "ValueAndName",
    "displayName": "Name and Value"
   }
  ],
  "dataLabelHorizontalPosition": [
   {
    "value": "left",
    "displayName": "Left"
   },
   {
    "value": "right",
    "displayName": "Right"
   }
  ],
  "dataLabelVerticalPosition": [
   {
    "value": "above",
    "displayName": "Above"
   },
   {
    "value": "under",
    "displayName": "Under"
   }
  ]
  },
  "labels": {
  "labelOrientation": [
   {
    "value": "vertical",
    "displayName": "Vertical"
   },
   {
    "value": "horizontal",
    "displayName": "Horizontal"
   }
  ],
  "labelPosition": [
   {
    "value": "Auto",
    "displayName": "Auto"
   },
   {
    "value": "InsideEnd",
    "displayName": "Inside End"
   },
   {
    "value": "OutsideEnd",
    "displayName": "Outside End"
   },
   {
    "value": "InsideCenter",
    "displayName": "Inside Center"
   },
   {
    "value": "InsideBase",
    "displayName": "Inside Base"
   }
  ],
  "labelStyle": [
   {
    "value": "Category",
    "displayName": "Category"
   },
   {
    "value": "Data",
    "displayName": "Data value"
   },
   {
    "value": "Percent of total",
    "displayName": "Percent of total"
   },
   {
    "value": "Both",
    "displayName": "Category, data value"
   },
   {
    "value": "Category, percent of total",
    "displayName": "Category, percent of total"
   },
   {
    "value": "Data value, percent of total",
    "displayName": "Data value, percent of total"
   },
   {
    "value": "Category, data value, percent of total",
    "displayName": "All detail labels"
   }
   ]
  },
  "card": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
     ]
  },
  "imageScaling": {
    "imageScalingType": [
     {
      "value": "Normal",
      "displayName": "Normal"
     },
     {
      "value": "Fit",
      "displayName": "Fit"
     },
     {
      "value": "Fill",
      "displayName": "Fill"
     }
    ]
  },
  "forecast": {
    "confidenceBandStyle": [
     {
      "value": "fill",
      "displayName": "Fill"
     },
     {
      "value": "line",
      "displayName": "Line"
     },
     {
      "value": "none",
      "displayName": "None"
     }
    ],
    "style": [
     {
      "value": "dashed",
      "displayName": "Dashed"
     },
     {
      "value": "solid",
      "displayName": "Solid"
     },
     {
      "value": "dotted",
      "displayName": "Dotted"
     }
    ]
    },
    "mapStyles": {
    "mapTheme": [
     {
      "value": "aerial",
      "displayName": "Aerial"
     },
     {
      "value": "canvasDark",
      "displayName": "Dark"
     },
     {
      "value": "canvasLight",
      "displayName": "Light"
     },
     {
      "value": "grayscale",
      "displayName": "Grayscale"
     },
     {
      "value": "road",
      "displayName": "Road"
     }
    ]
  },
  "shape": {
    "projectionEnum": [
     {
      "value": "albersUsa",
      "displayName": "Albers USA"
     },
     {
      "value": "equirectangular",
      "displayName": "Equirectangular"
     },
     {
      "value": "mercator",
      "displayName": "Mercator"
     },
     {
      "value": "orthographic",
      "displayName": "Orthographic"
     }
    ]
    },
    "xAxisReferenceLine": {
    "style": [
     {
      "value": "dashed",
      "displayName": "Dashed"
     },
     {
      "value": "solid",
      "displayName": "Solid"
     },
     {
      "value": "dotted",
      "displayName": "Dotted"
     }
    ],
    "position": [
     {
      "value": "back",
      "displayName": "Behind"
     },
     {
      "value": "front",
      "displayName": "In Front"
     }
    ],
    "dataLabelText": [
     {
      "value": "Value",
      "displayName": "Value"
     },
     {
      "value": "Name",
      "displayName": "Name"
     },
     {
      "value": "ValueAndName",
      "displayName": "Name and Value"
     }
    ],
    "dataLabelHorizontalPosition": [
     {
      "value": "left",
      "displayName": "Left"
     },
     {
      "value": "right",
      "displayName": "Right"
     }
    ],
    "dataLabelVerticalPosition": [
     {
      "value": "above",
      "displayName": "Above"
     },
     {
      "value": "under",
      "displayName": "Under"
     }
    ]
    },
    "ratioLine": {
    "style": [
     {
      "value": "dashed",
      "displayName": "Dashed"
     },
     {
      "value": "solid",
      "displayName": "Solid"
     },
     {
      "value": "dotted",
      "displayName": "Dotted"
     }
    ]
    },
    "columnHeaders": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "values": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "total": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "rowHeaders": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "subTotals": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ],
    "rowSubtotalsPosition": [
     {
      "value": "Top",
      "displayName": "Top"
     },
     {
      "value": "Bottom",
      "displayName": "Bottom"
     }
    ]
    },
    "general": {
    "orientation": [
     {
      "value": "vertical",
      "displayName": "Vertical"
     },
     {
      "value": "horizontal",
      "displayName": "Horizontal"
     }
    ]
    },
    "data": {
    "relativeRange": [
     {
      "value": "Last",
      "displayName": "Last"
     },
     {
      "value": "Next",
      "displayName": "Next"
     },
     {
      "value": "This",
      "displayName": "This"
     }
    ],
    "relativePeriod": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "Select"
     },
     {
      "value": "Days",
      "displayName": "Days"
     },
     {
      "value": "Weeks",
      "displayName": "Weeks"
     },
     {
      "value": "Calendar Weeks",
      "displayName": "Weeks (Calendar)"
     },
     {
      "value": "Months",
      "displayName": "Months"
     },
     {
      "value": "Calendar Months",
      "displayName": "Months (Calendar)"
     },
     {
      "value": "Years",
      "displayName": "Years"
     },
     {
      "value": "Calendar Years",
      "displayName": "Years (Calendar)"
     }
    ],
    "mode": [
     {
      "value": "Between",
      "displayName": "Between"
     },
     {
      "value": "Before",
      "displayName": "Before"
     },
     {
      "value": "After",
      "displayName": "After"
     },
     {
      "value": "Basic",
      "displayName": "List"
     },
     {
      "value": "Dropdown",
      "displayName": "Dropdown"
     },
     {
      "value": "Relative",
      "displayName": "Relative"
     },
     {
      "value": "Single",
      "displayName": "Single Value"
     }
    ]
    },
    "header": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "items": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "status": {
    "direction": [
     {
      "value": "Positive",
      "displayName": "High is good"
     },
     {
      "value": "Negative",
      "displayName": "Low is good"
     }
     ]
    }
  }
 }
}

Περιορισμοί και ζητήματαLimitations and considerations

Εάν χρησιμοποιείτε ένα από τα αρχικά θέματά μας, το "Κλασικό" θέμα ή ένα προσαρμοσμένο θέμα που εισαγάγατε πάνω από ένα από αυτά, η ενότητα κείμενο του παραθύρου διαλόγου θέμα δεν είναι διαθέσιμη για τη ρύθμιση παραμέτρων.If you're using one of our original themes, the "Classic" theme, or a custom theme that you imported on top of one of these, the text section of the theme dialog box isn't available for configuring.

Τα ενσωματωμένα θέματα που επηρεάζονται από αυτόν τον περιορισμό περιλαμβάνουν τα παρακάτω θέματα:Built-in themes that are affected by this limitation include the following themes:

 • ΚλασικόClassic
 • Αστικό πάρκοCity park
 • ΤάξηClassroom
 • Αχρωματοψία ασφαλήςColor blind safe
 • ΗλεκτρικόElectric
 • Υψηλή αντίθεσηHigh contrast
 • ΗλιοβασίλεμαSunset
 • ΛυκόφωςTwilight

Εάν χρησιμοποιείτε ένα από τα θέματα που επηρεάζονται και δεν χρειάζεται να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια τις άλλες καρτέλες του παραθύρου διαλόγου χωρίς προβλήματα.If you're using one of the affected themes and you don't need to modify the text settings, you can safely use the other tabs of the dialog box with no issues. Ωστόσο, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις κλάσεις κειμένου με ένα από τα θέματα που επηρεάζονται, έχετε δύο επιλογές:However, if you want to use the text classes with one of the affected themes, you have a couple options:

 • Ο ταχύτερος και ευκολότερος τρόπος για να ενεργοποιήσετε τις κλάσεις κειμένου είναι να επιλέξετε τις προεπιλογές θέματος.The quickest and easiest way to enable the text classes is to select the Default theme options.
 • Αν θέλετε να διατηρήσετε το τρέχον προσαρμοσμένο θέμα, για να ενεργοποιήσετε την καρτέλα κείμενο:If you want to keep your current custom theme, to enable the text tab:
  1. Εξαγάγετε το τρέχον θέμα σας.Export your current theme.
  2. Επιλέξτε το προεπιλεγμένο θέμα.Select the default theme.
  3. Εισαγάγετε το προσαρμοσμένο θέμα που εξαγάγατε στο πρώτο βήμα.Import the custom theme you exported in the first step.

Το κείμενο στην αναφορά σας θα φαίνεται διαφορετικό, αλλά θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην καρτέλα κείμενο στο παράθυρο διαλόγου θέματος.The text in your report will look different, but you will be able to access the text tab in the theme dialog box.