Ταξινόμηση δεδομένων πίνακα εργαλείωνDashboard data classification

Κάθε πίνακας εργαλείων είναι διαφορετικός και αναλόγως της προέλευσης δεδομένων, στην οποία έχετε συνδεθεί, θα διαπιστώσετε ότι εσείς και οι συνάδελφοί σας, με τους οποίους κάνετε κοινή χρήση, θα πρέπει να λάβετε διαφορετικές προφυλάξεις ανάλογα με την ευαισθησία των δεδομένων.Every dashboard is different, and depending on the data source you are connecting to, you will likely find that you and the colleagues you share with will need to take different precautions depending on the sensitivity of the data. Για ορισμένους πίνακες εργαλείων δεν επιτρέπεται πότε η κοινή χρήση με άτομα εκτός της εταιρείας, ούτε η εκτύπωσή τους, ενώ για κάποιους άλλους η κοινή χρήση είναι ελεύθερη.Some dashboards should never be shared with those outside your company or printed out, while others can be shared freely. Χρησιμοποιώντας την ταξινόμηση των δεδομένων πίνακα εργαλείων θα μπορείτε να ενημερώνετε αναλυτικότερα τα άτομα που προβάλλουν τους πίνακες εργαλείων σας σχετικά με το επίπεδο ασφάλειας που θα πρέπει να εφαρμόζεται.By using dashboard data classification, you will be able to raise awareness with those viewing your dashboards about what level of security should be used. Μπορείτε να επισημαίνετε τους πίνακες εργαλείων σας με ταξινομήσεις που έχουν οριστεί από το τμήμα IT της εταιρείας σας έτσι ώστε κάθε άτομο που προβάλλει το περιεχόμενο να έχει το ίδιο επίπεδο κατανόησης σχετικά με την ευαισθησία των δεδομένων.You can tag your dashboards with classifications defined by your company’s IT department, so everyone viewing the content will have the same level of understanding around the sensitivity of the data.

Στιγμιότυπο οθόνης ενός πίνακα εργαλείων, που εμφανίζει την ταξινόμηση δεδομένων από ένα δείγμα.

Ετικέτες ταξινόμησης δεδομένωνData classification tags

Οι ετικέτες ταξινόμησης δεδομένων εμφανίζονται δίπλα στο όνομα πίνακα εργαλείων, επομένως κάθε άτομο που προβάλλει τον πίνακα μπορεί να γνωρίζει το επίπεδο ασφάλειας που θα πρέπει να εφαρμόζεται στον πίνακα εργαλείων και στα δεδομένα που περιέχει.Data classification tags show up next to the dashboard name, letting anyone viewing it know the level of security that should be applied to the dashboard and the data it contains.

Στιγμιότυπο οθόνης ενός πίνακα εργαλείων, που εμφανίζει μια ετικέτα ταξινόμησης δεδομένων δίπλα στο όνομα του πίνακα εργαλείων.

Επίσης θα εμφανίζεται δίπλα στο πλακίδιο του πίνακα εργαλείων στη λίστα με τα Αγαπημένα σας.It will also show up next to the dashboard tile in your Favorites list.

Στιγμιότυπο οθόνης της λίστας Αγαπημένα, που εμφανίζει μια ετικέτα ταξινόμησης δεδομένων δίπλα στο πλακίδιο πίνακα εργαλείων στη λίστα Αγαπημένα.

Όταν τοποθετείτε τον δείκτη του ποντικιού επάνω στην ετικέτα, βλέπετε το πλήρες όνομα της ταξινόμησης.When you hover over the tag, you will see the full name of the classification.

Στιγμιότυπο οθόνης της ετικέτας H B I, που εμφανίζει το πλήρες όνομα της ταξινόμησης όταν τοποθετήσετε τον κέρσορα πάνω από την ετικέτα.Screenshot of the H B I tag, showing the full name of the classification when you hover over the tag.

Οι διαχειριστές μπορούν επίσης να ορίσουν μια διεύθυνση URL για μια ετικέτα για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών.Admins can also set an URL for a tag to provide additional information.

Σημείωση

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις ταξινόμησης που ορίζονται από τον διαχειριστή, ορισμένοι τύποι ταξινόμησης ενδέχεται να μην εμφανίζονται ως ετικέτα στον πίνακα εργαλείων.Depending the classification settings set by your admin, some classification types may not show as a tag on the dashboard. Εάν είστε κάτοχος πίνακα εργαλείων, μπορείτε πάντα να ελέγξετε τον τύπο ταξινόμησης του πίνακα εργαλείων σας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του πίνακα εργαλείων.If you are a dashboard owner, you can always check your dashboard classification type under the dashboard settings.

Ρύθμιση ταξινόμησης πίνακα εργαλείωνSetting a dashboard’s classification

Εάν η ταξινόμηση δεδομένων είναι ενεργοποιημένη για την εταιρεία σας, όλοι οι πίνακες εργαλείων ξεκινούν με έναν προεπιλεγμένο τύπο ταξινόμησης, ωστόσο ως κάτοχος πίνακα εργαλείων μπορείτε να αλλάξετε την ταξινόμηση για να συμφωνεί με το επίπεδο ασφάλειας των πινάκων εργαλείων σας.If data classification is turned on for your company, all dashboards start out with a default classification type, but as a dashboard owner, you can change the classification to match your dashboards security level.

Για να αλλάξετε τον τύπο ταξινόμησης, κάντε τα εξής:To change the classification type, do the following:

 1. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του πίνακα εργαλείων, επιλέγοντας τα αποσιωπητικά δίπλα στο όνομα του πίνακα εργαλείων και επιλέξτε Ρυθμίσεις.Go to the dashboard settings by selecting the ellipsis next to the dashboard name and select Settings.

  Στιγμιότυπο οθόνης ενός πίνακα εργαλείων, που εμφανίζει την επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στις ρυθμίσεις του πίνακα εργαλείων θα μπορείτε να δείτε την τρέχουσα ταξινόμηση για τον πίνακα εργαλείων σας και να χρησιμοποιήσετε την αναπτυσσόμενη λίστα για να αλλάξετε τον τύπο ταξινόμησης.Under Dashboard settings, you will be able to see the current classification for your dashboard and use the drop down to change the classification type.

  Στιγμιότυπο οθόνης των ρυθμίσεων του πίνακα εργαλείων, που εμφανίζει μια τρέχουσα ταξινόμηση και την αναπτυσσόμενη επιλογή Ταξινόμηση δεδομένων.

 3. Επιλέξτε Εφαρμογή όταν τελειώσετε.Select Apply when finished.

Μετά την εφαρμογή της αλλαγής, όλοι οι χρήστες με τους οποίους κάνατε κοινή χρήση θα βλέπουν την ενημερωμένη έκδοση την επόμενη φορά που θα φορτώσουν ξανά τον πίνακα εργαλείων.After you apply the change, anyone you shared with will see the update the next time they reload the dashboard.

Εργασία με ετικέτες ταξινόμησης δεδομένων ως διαχειριστήςWorking with data classification tags as an admin

Η ταξινόμηση δεδομένων έχει ρυθμιστεί από τον καθολικό διαχειριστή για τον οργανισμό σας.Data classification is set up by the global admin for your organization. Για να ενεργοποιήσετε την ταξινόμηση δεδομένων, κάντε τα εξής:To turn data classification on, do the following:

 1. Επιλέξτε το εικονίδιο γραναζιού "Ρυθμίσεις" και επιλέξτε Πύλη διαχείρισης.Select the Settings gear and select Admin Portal.

  Στιγμιότυπο οθόνης του γραναζιού "Ρυθμίσεις", που εμφανίζει την επιλογή Πύλη διαχείρισης.

 2. Ορίστε την επιλογή Ταξινόμηση δεδομένων για πίνακες εργαλείων και αναφορές σε Ενεργή από την καρτέλα Ρυθμίσεις μισθωτή.Switch Data classification for dashboards and reports to on within the Tenant settings tab.

  Στιγμιότυπο οθόνης της επιλογής Πύλη διαχείρισης, που εμφανίζει τις ρυθμίσεις μισθωτή και την ταξινόμηση δεδομένων για πίνακες εργαλείων και αναφορές.

Αφού ενεργοποιηθεί, θα εμφανιστεί με μια φόρμα για να δημιουργήσετε διάφορες ταξινομήσεις στον οργανισμό σας.Once turned on, you will be presented with a form to create the various classifications in your organization.

Στιγμιότυπο οθόνης μιας φόρμας, που εμφανίζει καταχωρίσεις πεδίων για διάφορες ταξινομήσεις στον οργανισμό σας.

Κάθε ταξινόμηση έχει ένα όνομα και μια συντομογραφία που θα εμφανίζεται στον πίνακα εργαλείων.Each classification has a name and a shorthand which will appear on the dashboard. Για κάθε ταξινόμηση μπορείτε να αποφασίσετε αν η ετικέτα συντομογραφίας θα εμφανίζονται στον πίνακα εργαλείων ή όχι κάνοντας κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ετικέτας.For each classification, you can decide if the shorthand tag will appear on the dashboard or not by selecting Show tag. Εάν αποφασίσετε να μην εμφανίζεται ο τύπος ταξινόμησης στον πίνακα εργαλείων, ο κάτοχος θα εξακολουθεί να μπορεί να δει τον τύπο ελέγχοντας τις ρυθμίσεις του πίνακα εργαλείων.If you decide not to show the classification type on the dashboard, the owner will still be able to see the type by checking the dashboard settings. Επιπλέον, μπορείτε προαιρετικά να προσθέσετε μια διεύθυνση URL που περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες ταξινόμησης και τις απαιτήσεις χρήσης του οργανισμού σας.Additionally, you can optionally add a URL that contains more information about your organization’s classification guidelines and usage requirements.

Το τελευταίο πράγμα που πρέπει να αποφασίσετε είναι ο προεπιλεγμένος τύπος ταξινόμησης.The last thing you need to decide is which classification type will be the default.

Αφού συμπληρώσετε τη φόρμα με τους τύπους ταξινόμησης επιλέξτε Εφαρμογή για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.Once you fill in the form with your classification types, select Apply to save the changes.

Στιγμιότυπο οθόνης μιας φόρμας, που εμφανίζει συμπληρωμένες καταχωρήσεις με τους τύπους ταξινόμησης που θα εφαρμοστούν.

Σε αυτό το σημείο, σε όλους τους πίνακες εργαλείων θα αντιστοιχιστεί η προεπιλεγμένη ταξινόμηση.At this point, all dashboards will be assigned the default classification. Οι κάτοχοι πινάκων εργαλείων μπορούν πλέον να ενημερώνουν τον τύπο ταξινόμησης με αυτόν που είναι κατάλληλος για το περιεχόμενό τους.Dashboard owners can now update the classification type to the one appropriate for their content. Μπορείτε να επιστρέψετε εδώ στο μέλλον για να προσθέσετε ή να καταργήσετε τους τύπους ταξινόμησης ή να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο τύπο.You can return here in the future to add or remove classification types or change the default.

Σημείωση

Υπάρχουν μερικές σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να θυμάστε, όταν επιστρέφετε για να κάνετε αλλαγές:There are a few important things to remember when you come back to make changes:

 • Εάν απενεργοποιήσετε την ταξινόμηση δεδομένων, καμία από τις ετικέτες δεν απομνημονεύεται.If you turn data classification off, none of the tags are remembered. Θα πρέπει να ξεκινήσετε από την αρχή, εάν αποφασίσετε να την ενεργοποιήσετε ξανά αργότερα.You will need to start over if you decide to turn it back on later.
 • Εάν καταργήσετε έναν τύπο ταξινόμησης, οι πίνακες εργαλείων στους οποίους έχει αντιστοιχιστεί ο καταργημένος τύπος ταξινόμησης θα επιστρέψουν στον προεπιλεγμένο τύπο έως ότου ο κάτοχος ορίσει τον τύπο ξανά.If you remove a classification type, any dashboards assigned the removed classification type will be assigned back to the default until the owner goes and sets it again.
 • Εάν αλλάξετε την προεπιλογή, όλοι οι πίνακες εργαλείων, στους οποίους δεν είχε ακόμα αντιστοιχιστεί τύπος ταξινόμησης από τον κάτοχο, θα μεταβούν στη νέα προεπιλογή.If you change the default, all dashboards that weren’t already assigned a classification type by the owner will change to the new default.