Αναφορά του Power BI REST APIPower BI REST API Reference

Το Power BI είναι μια υπηρεσία που βασίζεται στο cloud, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία προσαρμοσμένων εφαρμογών πίνακα εργαλείων.Power BI is a cloud-based service that you can use to build custom dashboard applications. Το Power BI REST API είναι ένα API που βασίζεται στο REST και παρέχει πρόσβαση μέσω προγραμματισμού σε όλα τα τεχνουργήματα που χρησιμοποιεί η υπηρεσία, όπως:The Power BI REST API is a REST-based API that provides programmatic access to all the artifacts the service is using, such as:

  • Σύνολα δεδομένωνDatasets
  • Πίνακες εργαλείωνDashboards
  • ΑναφορέςReports
  • ΠύλεςGateways

Το Power BI REST API διαθέτει τις ακόλουθες λειτουργίες:The Power BI REST API has the following operations:

  • Λειτουργίες συνόλου δεδομένων: Λήψη και δημιουργία συνόλων δεδομένων.Dataset operations: Get and create Datasets.
  • Λειτουργίες πίνακα: Λήψη πινάκων και ενημέρωση του σχήματος πίνακα.Table operations: Get Tables and update Table schema.
  • Λειτουργίες γραμμής: Προσθήκη και διαγραφή γραμμών.Row operations: Add Rows and Delete Rows.
  • Λειτουργίες ομάδας: Λήψη ομάδων.Group operations: Get Groups.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Power BI REST API, ανατρέξτε στο θέμα Power BI REST API.To learn more about the Power BI REST API, see Power BI REST API.

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις;More questions? Δοκιμάστε να ρωτήσετε την κοινότητα του Power BITry asking the Power BI Community