Παρακολούθηση αναφοράς δεδομένων Power BI EmbeddedMonitoring Power BI Embedded data reference

Ανατρέξτε στην ενότητα παρακολούθηση Power BI Embedded για λεπτομέρειες σχετικά με τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων παρακολούθησης για το Power BI Embedded.See Monitor Power BI Embedded for details on collecting and analyzing monitoring data for Power BI Embedded.

ΜετρικάMetrics

Αυτή η ενότητα εμφανίζει όλα τα μετρικά πλατφόρμας που συλλέγονται αυτόματα για Power BI Embedded.This section lists all the automatically collected platform metrics collected for Power BI Embedded.

Τύπος μετρικούMetric Type Χώρος ονομάτων υπηρεσίας παροχής/τύπου πόρουResource Provider / Type Namespace
και σύνδεση σε μεμονωμένες μετρήσειςand link to individual metrics
Εκχωρημένοι πόροιCapacities Microsoft. PowerBIDedicated/χωρητικότητεςMicrosoft.PowerBIDedicated/capacities

Εκχωρημένοι πόροιCapacities

Υπηρεσία παροχής πόρων και τύπος: Microsoft. PowerBIDedicated/χωρητικότητεςResource Provider and Type: Microsoft.PowerBIDedicated/capacities

ΌνομαName ΜετρικόMetric ΜονάδαUnit ΠεριγραφήDescription
CPU (Gen2)CPU (Gen2) cpu_metriccpu_metric ΠοσοστόPercent Χρήση CPU.CPU utilization. Υποστηρίζεται μόνο για πόρους Power BI Embedded Generation 2.Supported only for Power BI Embedded Generation 2 resources.
Μνήμη (Gen1)Memory (Gen1) memory_metricmemory_metric ByteBytes Μνήμης.Memory. Περιοχή 0-3 GB για a1, 0-5 GB για a2, 0-10 GB για a3, 0-25 GB για a4, 0-50 GB για Α5 και 0-100 GB για a6.Range 0-3 GB for A1, 0-5 GB for A2, 0-10 GB for A3, 0-25 GB for A4, 0-50 GB for A5 and 0-100 GB for A6. Υποστηρίζεται μόνο για πόρους Power BI Embedded Generation 1.Supported only for Power BI Embedded Generation 1 resources.
Συγκινήσεις μνήμης (σύνολα δεδομένων) (Gen1)Memory Thrashing (Datasets) (Gen1) memory_thrashing_metricmemory_thrashing_metric ΠοσοστόPercent Μέση ήττα μνήμης.Average memory thrashing. Υποστηρίζεται μόνο για πόρους Power BI Embedded Generation 1.Supported only for Power BI Embedded Generation 1 resources.
Υπερφόρτωση (Gen2)Overload (Gen2) overload_metricoverload_metric 0/10/1 Υπερφόρτωση πόρου, 1 αν ο πόρος έχει υπερφορτωθεί, διαφορετικά 0.Resource overload, 1 if resource is overloaded, otherwise 0. Υποστηρίζεται μόνο για πόρους Power BI Embedded Generation 2.Supported only for Power BI Embedded Generation 2 resources.
Υψηλή χρησιμοποίηση QPU (Gen1)QPU High Utilization (Gen1) qpu_high_utilization_metricqpu_high_utilization_metric CountCount Υψηλή χρησιμοποίηση QPU στο τελευταίο λεπτό, 1 για την υψηλή χρησιμοποίηση QPU, ειδάλλως 0.QPU High Utilization In Last Minute, 1 For High QPU Utilization, Otherwise 0. Υποστηρίζεται μόνο για πόρους Power BI Embedded Generation 1.Supported only for Power BI Embedded Generation 1 resources.
Διάρκεια ερωτήματος (σύνολα δεδομένων) (Gen1)Query Duration (Datasets) (Gen1) QueryDurationQueryDuration ΔευτερολέπτουMilliseconds Διάρκεια ερωτήματος DAX στο τελευταίο διάστημα.DAX Query duration in last interval. Υποστηρίζεται μόνο για πόρους Power BI Embedded Generation 1.Supported only for Power BI Embedded Generation 1 resources.
Μήκος ουράς εργασίας χώρου συγκέντρωσης ερωτημάτων (σύνολα δεδομένων) (Gen1)Query Pool Job Queue Length (Datasets) (Gen1) QueryPoolJobQueueLengthQueryPoolJobQueueLength CountCount Αριθμός εργασιών στην ουρά του χώρου συγκέντρωσης νημάτων ερωτήματος.Number of jobs in the queue of the query thread pool. Υποστηρίζεται μόνο για πόρους Power BI Embedded Generation 1.Supported only for Power BI Embedded Generation 1 resources.

Διαστάσεις μετρικούMetric dimensions

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαστάσεις μετρικών, ανατρέξτε στην ενότητα πολυδιάστατων μετρικών.For more information on what metric dimensions are, see Multi-dimensional metrics.

Power BI Embedded δεν έχει μετρικά που να περιέχουν διαστάσεις.Power BI Embedded does not have any metrics that contain dimensions.

Αρχεία καταγραφής πόρωνResource logs

Αυτή η ενότητα εμφανίζει τους τύπους αρχείων καταγραφής πόρων που μπορείτε να συλλέξετε για Power BI Embedded.This section lists the types of resource logs you can collect for Power BI Embedded.

Για αναφορά, δείτε μια λίστα με όλους τους τύπους κατηγοριών αρχείων καταγραφής πόρων που υποστηρίζονται στο Azure Monitor.For reference, see a list of all resource logs category types supported in Azure Monitor.

Σε αυτή την ενότητα παρατίθενται όλοι οι τύποι κατηγοριών του αρχείου καταγραφής πόρων που συλλέγονται για Power BI Embedded.This section lists all the resource log category types collected for Power BI Embedded.

Τύπος αρχείου καταγραφής πόρωνResource Log Type Χώρος ονομάτων υπηρεσίας παροχής/τύπου πόρουResource Provider / Type Namespace
και σύνδεση σε μεμονωμένες μετρήσειςand link to individual metrics
Εκχωρημένοι πόροιCapacities Microsoft. PowerBIDedicated/χωρητικότητεςMicrosoft.PowerBIDedicated/capacities

Πίνακες αρχείων καταγραφής εποπτείας AzureAzure Monitor Logs tables

Αυτή η ενότητα αναφέρεται σε όλα τα αρχεία καταγραφής εποπτείας Azure Kusto πίνακες που σχετίζονται με το Power BI Embedded και είναι διαθέσιμα για το Query μέσω του log Analytics.This section refers to all of the Azure Monitor Logs Kusto tables relevant to Power BI Embedded and available for query by Log Analytics.

Τύπος πόρουResource Type ΣημειώσειςNotes
Power BI EmbeddedPower BI Embedded Δείτε μια λίστα με τους παρακάτω πίνακεςSee a list of tables below

Power BI EmbeddedPower BI Embedded

ΠίνακαςTable ΠεριγραφήDescription
AzureActivityAzureActivity Καταχωρήσεις από το αρχείο καταγραφής δραστηριότητας του Azure που παρέχει πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε συμβάντα επιπέδου συνδρομής ή ομάδας διαχείρισης που έχουν παρουσιαστεί στο Azure.Entries from the Azure Activity log that provides insight into any subscription-level or management group level events that have occurred in Azure.
AzureDiagnosticsAzureDiagnostics Αποθηκεύει αρχεία καταγραφής πόρων για τις υπηρεσίες Azure που χρησιμοποιούν τη λειτουργία διαγνωστικών Azure.Stores resource logs for Azure services that use Azure Diagnostics mode. Τα αρχεία καταγραφής πόρων περιγράφουν την εσωτερική λειτουργία των πόρων του Azure.Resource logs describe the internal operation of Azure resources.
AzureMetricsAzureMetrics Μετρικά δεδομένα εκπεμπόμενα από τις υπηρεσίες Azure που μετρούν την εύρυθμη λειτουργία και τις επιδόσεις τους.Metric data emitted by Azure services that measure their health and performance.

Για μια αναφορά όλων των πινάκων καταγραφής/αρχείων καταγραφής εποπτείας Azure, ανατρέξτε στην αναφορά πίνακα καταγραφής του Azure Monitor.For a reference of all Azure Monitor Logs / Log Analytics tables, see the Azure Monitor Log Table Reference.

Αρχείο καταγραφής δραστηριότηταςActivity log

Μπορείτε να επιλέξετε τις κατηγορίες Μηχανισμός ή/και Όλα τα μετρικά.You can select Engine and/or the AllMetrics categories.

ΜηχανισμόςEngine

Η κατηγορία Engine καθοδηγεί τον πόρο να καταγράψει τα συμβάντα που παρατίθενται παρακάτω.The engine category instructs the resource to log the events listed below. Για κάθε συμβάν, υπάρχουν ιδιότητες.For each event, there are properties.

Όνομα συμβάντοςEvent Name Περιγραφή συμβάντοςEvent Description
Σύνδεση ελέγχουAudit Login Καταγράφει όλα τα συμβάντα νέας σύνδεσης στον μηχανισμό από την έναρξη της ανίχνευσης.Records all new connection to the engine events since the trace started.
Προετοιμασία περιόδου λειτουργίαςSession Initialize Καταγράφει όλα τα συμβάντα προετοιμασίας περιόδου λειτουργίας από την έναρξη της ανίχνευσης.Records all session initialization events since the trace started.
Έναρξη ερωτήματος VertipaqVertipaq Query Begin Καταγράφει όλα τα συμβάντα έναρξης ερωτήματος VertiPaq SE από την έναρξη της ανίχνευσης.Records all VertiPaq SE query begin events since the trace started.
Έναρξη ερωτήματοςQuery Begin Καταγράφει όλα τα συμβάντα έναρξης ερωτήματος από την έναρξη της ανίχνευσης.Records all query begin events since the trace started.
Λήξη ερωτήματοςQuery End Καταγράφει όλα τα συμβάντα λήξης ερωτήματος από την έναρξη της ανίχνευσης.Records all query end events since the trace started.
Λήξη ερωτήματος VertipaqVertipaq Query End Καταγράφει όλα τα συμβάντα λήξης ερωτήματος VertiPaq SE από την έναρξη της ανίχνευσης.Records all VertiPaq SE query end events since the trace started.
Αποσύνδεση ελέγχουAudit Logout Καταγράφει όλες τα συμβάντα αποσύνδεσης από τον μηχανισμό από την έναρξη της ανίχνευσης.Records all disconnect from engine events since the trace started.
ΣφάλμαError Καταγράφει όλες τα συμβάντα σφάλματος του μηχανισμού από την έναρξη της ανίχνευσης.Records all engine error events since the trace started.

Παράδειγμα συμβάντοςEvent example

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει ένα παράδειγμα συμβάντος.The table below shows an event example.

Όνομα ιδιότηταςProperty Name Παράδειγμα λήξης ερωτήματος VertipaqVertipaq Query End Example Περιγραφή ιδιότηταςProperty Description
EventClassEventClass XM_SEQUERY_ENDXM_SEQUERY_END Η κλάση συμβάντος χρησιμοποιείται για την κατηγοριοποίηση των συμβάντων.Event Class is used to categorize events.
EventSubclassEventSubclass 00 Η δευτερεύουσα κλάση συμβάντος παρέχει πρόσθετες πληροφορίες για κάθε τάξη συμβάντος.Event Subclass provides additional information about each event class. (για παράδειγμα, 0: Σάρωση VertiPaq)(for example, 0: VertiPaq Scan)
RootActivityIdRootActivityId ff217fd2-611d-43c0-9c12-19e202a94f70ff217fd2-611d-43c0-9c12-19e202a94f70 Αναγνωριστικό δραστηριότητας ρίζας.Root activity ID.
CurrentTimeCurrentTime 2018-04-06T18:30:11.9137358Z2018-04-06T18:30:11.9137358Z Η ώρα κατά την οποία ξεκίνησε το συμβάν, όταν είναι διαθέσιμη.Time at which the event started when available.
StartTimeStartTime 2018-04-06T18:30:11.9137358Z2018-04-06T18:30:11.9137358Z Η ώρα κατά την οποία ξεκίνησε το συμβάν, όταν είναι διαθέσιμη.Time at which the event started when available.
JobIDJobID 00 Το αναγνωριστικό εργασίας για την πρόοδο.Job ID for progress.
ObjectIDObjectID 464464 Αναγνωριστικό αντικειμένουObject ID
ObjectTypeObjectType 802012802012 ObjectTypeObjectType
EndTimeEndTime 2018-04-06T18:30:11.9137358Z2018-04-06T18:30:11.9137358Z Η ώρα κατά την οποία έληξε το συμβάν.Time at which the event ended.
ΔιάρκειαDuration 00 Χρονικό διάστημα (σε χιλιοστά δευτερολέπτου) που διήρκεσε το συμβάν.Amount of time (in milliseconds) taken by the event.
SessionTypeSessionType UserUser Τύπος περιόδου λειτουργίας (τι είδους οντότητα προκάλεσε τη λειτουργία).Session type (what entity caused the operation).
ProgressTotalProgressTotal 00 Σύνολο προόδου.Progress total.
IntegerDataIntegerData 00 Δεδομένα ακέραιου.Integer data.
ΣοβαρότηταSeverity 00 Επίπεδο σοβαρότητας μιας εξαίρεσης.Severity level of an exception.
ΕπιτυχίαSuccess 11 1 = επιτυχία.1 = success. 0 = αποτυχία (για παράδειγμα, το 1 σημαίνει επιτυχία ελέγχου δικαιωμάτων και το 0 σημαίνει αποτυχία αυτού του ελέγχου).0 = failure (for example, a 1 means success of a permissions check and a 0 means a failure of that check).
ΣφάλμαError 00 Αριθμός σφάλματος συγκεκριμένου συμβάντος.Error number of a given event.
ConnectionIDConnectionID 33 Μοναδικό αναγνωριστικό σύνδεσης.Unique connection ID.
DatasetIDDatasetID 5eaa550e-06ac-4adf-aba9-dbf0e8fd15275eaa550e-06ac-4adf-aba9-dbf0e8fd1527 Το αναγνωριστικό του συνόλου δεδομένων όπου εκτελείται η πρόταση του χρήστη.Id of the dataset in which the statement of the user is running.
SessionIDSessionID 3D063F66-A111-48EE-B960-141DEBDA89513D063F66-A111-48EE-B960-141DEBDA8951 GUID περιόδου λειτουργίας.Session GUID.
SPIDSPID 180180 Αναγνωριστικό διεργασίας διακομιστή.Server process ID. Αυτό προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο μια περίοδο λειτουργίας χρήστη.This uniquely identifies a user session. Αυτό αντιστοιχεί απευθείας στο GUID περιόδου λειτουργίας που χρησιμοποιούνται από την XML/A.This directly corresponds to the session GUID used by XML/A.
ClientProcessIDClientProcessID nullnull Το αναγνωριστικό διεργασίας της εφαρμογής-πελάτη.The process ID of the client application.
ApplicationNameApplicationName nullnull Το όνομα της εφαρμογής-πελάτη που δημιούργησε τη σύνδεση με τον διακομιστή.Name of the client application that created the connection to the server.
CapacityNameCapacityName pbi641fb41260f84aa2b778a85891ae2d97pbi641fb41260f84aa2b778a85891ae2d97 Το όνομα του πόρου χωρητικότητας του Power BI Embedded.The name of the Power BI Embedded capacity resource.

Όλα τα μετρικάAllMetrics

Η ενεργοποίηση της επιλογής Όλα τα μετρικά καταγράφει τα δεδομένα όλων των μετρικών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με έναν πόρο Power BI Embedded.Checking the AllMetrics option logs the data of all the metrics that you can use with a Power BI Embedded resource.

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις λειτουργίες που σχετίζονται με Power BI Embedded που μπορούν να δημιουργηθούν στο αρχείο καταγραφής δραστηριοτήτων.The following table lists the operations related to Power BI Embedded that may be created in the Activity log.

ΣχήματαSchemas

Power BI Embedded χρησιμοποιεί το Power BI αποκλειστικό σχήμα.Power BI Embedded uses the Power BI Dedicated schema.

Επόμενα βήματαNext steps