Εφαρμογή ασφάλειας σε επίπεδο γραμμών σε ενσωματωμένες σελιδοποιημένες αναφορέςImplementing row-level security in embedded paginated reports

Κατά την ενσωμάτωση μιας σελιδοποιημένης αναφοράς, μπορείτε να ελέγξετε τα δεδομένα που θα εμφανίζονται.When you embed a paginated report, you can control which data is displayed. Αυτό επιτρέπει τη προσαρμογή των εμφανιζόμενων πληροφοριών ανά χρήστη.This allows tailoring the displayed information per user. Για παράδειγμα, αν έχετε μια σελιδοποιημένη αναφορά Power BI που περιλαμβάνει τα συνολικά αποτελέσματα πωλήσεων, μπορείτε να την ενσωματώσετε έτσι ώστε να είναι διαθέσιμα μόνο τα αποτελέσματα των πωλήσεων από μια συγκεκριμένη περιοχή.For example, if you have a Power BI paginated report that includes global sale results, you can embed it so that only the sale results from a certain region are available.

Αυτή η δυνατότητα παρέχει έναν ασφαλή τρόπο εμφάνισης ενός υποσυνόλου των δεδομένων, με τρόπο που δεν θέτει σε κίνδυνο τα υπόλοιπα δεδομένα.This feature provides a secure way of displaying a subset of the data, in a way that doesn't compromise the rest of data. Μοιάζει με τη δυνατότητα Ασφάλεια σε επίπεδο γραμμών (RLS), η οποία παρέχει έναν ασφαλή τρόπο εμφάνισης δεδομένων σε αναφορές (που δεν είναι σελιδοποιημένες), πίνακες εργαλείων, πλακίδια και σύνολα δεδομένων του Power BI.It resembles the Row Level Security (RLS) feature, which provides a secure way of displaying data in Power BI reports (that are not paginated), dashboards, tiles, and datasets.

Σημείωση

Αυτή η δυνατότητα λειτουργεί με την ενσωμάτωση σελιδοποιημένων αναφορών για πελάτες.This feature works with embedding paginated reports for customers.

Ρύθμιση μιας παραμέτρου για φιλτράρισμα του συνόλου δεδομένωνConfiguring a parameter to filter the dataset

Κατά την εφαρμογή της ασφάλειας σε επίπεδο γραμμών σε μια σελιδοποιημένη αναφορά Power BI, πρέπει να αντιστοιχίσετε μια παράμετρο στο χαρακτηριστικό UserID.When applying row-level security to a Power BI paginated report, you need to assign a parameter to the UserID attribute. Αυτή η παράμετρος θα περιορίσει τα δεδομένα που αντλούνται από το σύνολο δεδομένων, πριν από την ενσωμάτωση της αναφοράς.This parameter will restrict the data pulled from the dataset, before the report is embedded.

Μετά την εκχώρηση της παραμέτρου στο UserID, χρησιμοποιήστε το API Reports GenerateTokenInGroup για να λάβετε το διακριτικό ενσωμάτωσης.After assigning the parameter to UserID, use the Reports GenerateTokenInGroup API to get the embed token.

Χρήση του χαρακτηριστικού UserID ως φίλτρου σε επίπεδο αναφοράς ή ερωτήματοςUse UserID as a filter at report or query level

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το UserId ως φίλτρο ή σε ένα ερώτημα προς την προέλευση δεδομένων στο Power BI Report Builder.You can use UserId as a filter or in a query to the datasource in Power BI Report Builder.

Χρήση του φίλτρουUsing the filter

 1. Στο παράθυρο Ιδιότητες συνόλου δεδομένων, από το αριστερό τμήμα παραθύρου, επιλέξτε Φίλτρο.In the Dataset Properties window, from the left pane, select Filter.

  Φίλτρο του εργαλείου δόμησης αναφορών του Power BI

 2. Από το αναπτυσσόμενο μενού Παράσταση, επιλέξτε την παράμετρο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το φιλτράρισμα των δεδομένων.From the Expression dropdown menu, select the parameter you want to use for filtering the data.

  Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει το χρώμα τιμής που επιλέχθηκε από το μενού παράστασης.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί συνάρτησης Τιμή.Click the Value function button.

  Τιμή του εργαλείου δόμησης αναφορών του Power BI

 4. Στο παράθυρο Παράσταση, από τη λίστα Κατηγορία, επιλέξτε Ενσωματωμένα πεδία.In the Expression window, from the Category list, select Built-in Fields.

  Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει το παράθυρο παράστασης με ενσωματωμένα πεδία επιλεγμένα ως κατηγορία και ExecutionTime επιλεγμένη ως στοιχείο.

 5. Από τη λίστα Στοιχείο, επιλέξτε UserID και κάντε κλικ στην επιλογή OK.From the Item list, select UserID and click OK.

  UserID του εργαλείου δόμησης αναφορών του Power BI

 6. Στο παράθυρο Ιδιότητες συνόλου δεδομένων, επαληθεύστε ότι η παράσταση είναι η επιλεγμένη σας παράμετρος = UserID και κάντε κλικ στο κουμπί OK.In the Dataset Properties window, verify that the expression is your selected parameter = UserID, and click OK.

  Ιδιότητες συνόλου δεδομένων για το εργαλείο δόμησης αναφορών του Power BI

Χρήση ερωτήματοςUsing a query

 1. Στο παράθυρο Ιδιότητες συνόλου δεδομένων, από το αριστερό τμήμα παραθύρου, επιλέξτε Παράμετροι και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.In the Dataset Properties window, from the left pane, select Parameters and click Add.

  Παράμετροι του εργαλείου δόμησης αναφορών του Power BI

 2. Στο πεδίο Όνομα παραμέτρου εισαγάγετε @UserID και στην Τιμή παραμέτρου προσθέστε [&UserID] .In the Parameter Name enter @UserID, and in the Parameter Value add [&UserID].

  Όνομα παραμέτρου του εργαλείου δόμησης αναφορών του Power BI

 3. Από το αριστερό τμήμα παραθύρου, επιλέξτε Ερώτημα, προσθέστε την παράμετρο UserID ως μέρος του ερωτήματός σας και κάντε κλικ στο κουμπί OK.From the left pane, select Query, in the Query add the UserID parameter as part of your query, and click OK.

  Σημείωση

  Στο στιγμιότυπο οθόνης κάτω από την παράμετρο Color χρησιμοποιείται ως παράδειγμα (whereFinalTable.Color = @UserID).In the screenshot below the color parameter is used as an example (whereFinalTable.Color = @UserID). Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πιο σύνθετο ερώτημα.If needed, it is possible to create a more complex query.

  Επεξεργασία ερωτημάτων εργαλείου δόμησης αναφορών του Power BI

Διαβίβαση της παραμέτρου που έχει ρυθμιστεί με χρήση του διακριτικού ενσωμάτωσηςPassing the configured parameter using the embed token

Κατά την ενσωμάτωση μιας σελιδοποιημένης αναφοράς για τους πελάτες σας, το API Reports GenerateTokenInGroup χρησιμοποιείται για τη λήψη του διακριτικού ενσωμάτωσης.When embedding a paginated report for your customers, the Reports GenerateTokenInGroup API is used to get the embed token. Αυτό το διακριτικό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να φιλτράρετε ορισμένα από τα δεδομένα που έχουν εξαχθεί από την σελιδοποιημένη αναφορά.This token can also be used to filter some of the data that is pulled out of the paginated report.

Για να εμφανίσετε μόνο ορισμένα από τα δεδομένα, αντιστοιχίστε το πεδίο username με τις πληροφορίες που θέλετε να εμφανίζονται.To expose only some of the data, assign the username field with the information you want to be displayed. Για παράδειγμα, σε μια σελιδοποιημένη αναφορά που διαθέτει μια παράμετρο Color, εάν εισαγάγετε πράσινο στο πεδίο username, το διακριτικό ενσωμάτωσης θα περιορίσει τα ενσωματωμένα δεδομένα ώστε να εμφανίζουν μόνο τα δεδομένα που έχουν την τιμή πράσινο στη στήλη χρώματος.For example, in a paginated report that has a color parameter, if you enter green in the username field, the embed token will restrict the embedded data to display only the data that has the green value in the color column.

{
  "accessLevel": "View",
  "reportId": "cfafbeb1-8037-4d0c-896e-a46fb27ff229",
  "identities": [
      {
          // Replace the 'username' with a paginated report parameter
          "username":   "...",
          "reports: [
            "cfafbeb1-8037-4d0c-896e-a46fb27ff229"
          ]
      }
  ]
}