Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων "Στείλτε ένα χαμόγελο" του Power BI DesktopPower BI Desktop Send a Smile Privacy Statement

Ξεκινώντας από την έκδοση Μαρτίου 2018 του Power BI Desktop, η αναφορά σφαλμάτων χρησιμοποιεί την πλατφόρμα "Αναφορά σφαλμάτων των Windows" αντί της λειτουργίας Στείλτε ένα χαμόγελο ή Στείλτε ένα συνοφρύωμα.Beginning with the March 2018 version of Power BI Desktop, error reporting uses the Windows Error Reporting platform rather than the Send a Smile or Send a Frown functionality. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα αναφοράς σφαλμάτων των Windows στο ιστολόγιο των Windows για την προστασία προσωπικών δεδομένων .You can get more information about the Windows Error Reporting platform in the Windows Privacy blog.

Για τις εκδόσεις του Power BI Desktop πριν την έκδοση Μαρτίου 2018For versions of Power BI Desktop prior to March 2018

Στη Microsoft, εργαζόμαστε σκληρά για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων παρέχοντας προϊόντα με τις επιδόσεις, την ισχύ και την ευχρηστία που θέλετε.At Microsoft, we are working hard to protect your privacy, while delivering products that bring you the performance, power, and convenience you want. Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί πολλές από τις πρακτικές συλλογής και χρήσης δεδομένων της λειτουργίας αποστολής σχολίων Στείλτε ένα χαμόγελο του Microsoft Power BI Desktop.This Privacy Statement explains many of the data collection and use practices of Microsoft Power BI Desktop Feedback Send a Smile. Δεν ισχύει για άλλες τοποθεσίες, προϊόντα ή υπηρεσίες, με ή χωρίς σύνδεση, της Microsoft.It doesn’t apply to other online or offline Microsoft sites, products, or services.

Εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, η λειτουργία Στείλτε ένα χαμόγελο δεν αποστέλλει προσωπικές πληροφορίες στη Microsoft.Except as otherwise described in this statement, Send a Smile doesn’t send personal information to Microsoft. Οι πληροφορίες που αποστέλλονται στη Microsoft δεν κοινοποιούνται εκτός της Microsoft και στις ελεγχόμενες θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες της χωρίς την άδειά σας.Information that is sent to Microsoft isn’t shared outside of Microsoft and its controlled subsidiaries and affiliates without your permission.

Η λειτουργία Στείλτε ένα χαμόγελο στο Power BI Desktop σάς επιτρέπει να στείλετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαζί με τα σχόλιά σας.Send a Smile to Power BI Desktop allows you to send an email address with your feedback. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιείται για την επικοινωνία της Microsoft μαζί σας σε περίπτωση που χρειάζεται περαιτέρω πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με την αίτησή σας.This email address is used to contact you if Microsoft needs further information or clarification on your request. Δεν χρειάζεται να καταχωρήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στη Microsoft για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Στείλτε ένα χαμόγελο.You don’t have to register your email address with Microsoft to use Send a Smile.

Η λειτουργία Στείλτε ένα χαμόγελο στο Power BI Desktop σάς επιτρέπει να στείλετε σχόλια στη Microsoft και, αν θέλετε, να συμπεριλάβετε στιγμιότυπα οθόνης που επιδεικνύουν τη συγκεκριμένη φιλοφρόνηση ή τις ανησυχίες σας.Send a Smile to Power BI Desktop allows you to send feedback to Microsoft and, if you want, include screenshots showing the specific compliment or concern you have. Παρόλο που η λειτουργία Στείλτε ένα χαμόγελο δεν συλλέγει σκόπιμα προσωπικές πληροφορίες, είναι πιθανό να καταγραφούν τέτοιου είδους πληροφορίες στα σχόλια ή τα στιγμιότυπα οθόνης που παρέχετε.Although Send a Smile doesn’t intentionally collect personally identifiable information, it is possible that such information might be captured in the feedback or screenshots you provide. Η Microsoft δεν χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να σας αναγνωρίσει.Microsoft doesn’t use this information to identify you.

Η λειτουργία Στείλτε ένα χαμόγελο συλλέγει αυτόματα ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους του συστήματός σας, τυπικές πληροφορίες υπολογιστή και βασικές πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της Microsoft.Send a Smile automatically collects some information about your system configuration, standard computer information, and basic information about how you use Microsoft products. Αυτές οι πληροφορίες αποστέλλονται όταν επιλέγετε την αποστολή σχολίων.This information is sent when you choose to send feedback.

Η λειτουργία Στείλτε ένα χαμόγελο συλλέγει γενικά πληροφορίες σχετικά με:Send a Smile generally collects information about:

 • Ρυθμίσεις παραμέτρων συστήματος, όπως είναι η έκδοση λειτουργικού συστήματος και η αρχιτεκτονική που χρησιμοποιείτε (32 bit έναντι 64 bit).System configuration, such as the operating system version and architecture that you use (32-bit vs. 64-bit).
 • Τυπικές πληροφορίες υπολογιστή, όπως την έκδοση του Power BI Desktop, του Internet Explorer και του CLR που χρησιμοποιείτε.Standard computer information, such as the Power BI Desktop, Internet Explorer version and CLR version that you are using.
 • Χρήση του προγράμματος Power BI Desktop, όπως πληροφορίες πακέτου αρχείου (τοπικές ρυθμίσεις εγγράφου, κατάσταση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης λειτουργίας "Γρήγορος συνδυασμός"), ενεργοποιημένες και απενεργοποιημένες δυνατότητες προεπισκόπησης, DirectQuery έναντι λειτουργίας εισόδου, τρέχον σύνολο εργασίας και μέγιστη χρήση μνήμης στην τρέχουσα περίοδο λειτουργίας.Power BI Desktop program usage, such as File Package Info (Document Locale, Fast Combine Enabled/Disabled state), Enabled and Disabled Preview Features, DirectQuery vs. Import mode, current Working Set and Peak Virtual Memory used in the current session.

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς χρησιμοποιούνται από τη Microsoft και τις ελεγχόμενες θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες της για την παροχή των υπηρεσιών ή την εκτέλεση των συναλλαγών που έχετε ζητήσει ή εξουσιοδοτήσει και ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιηθούν για να σας ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες για:The personal information we collect from you is used by Microsoft and its controlled subsidiaries and affiliates to provide the services or carry out the transactions you requested or authorized, and it might also be used to request additional information on:

 • Σχόλια που παρέχετε σχετικά με το προϊόν ή την υπηρεσία που χρησιμοποιείτεFeedback you provide about the product or service you are using
 • Για την παροχή κρίσιμων ενημερώσεων και ειδοποιήσεων σχετικά με το λογισμικόTo provide critical updates and notifications regarding the software
 • Για να βελτιώσουμε το προϊόν ή την υπηρεσία, για παράδειγμα, ερωτήσεις για σφάλματα και φόρμες ερωτηματολογίωνTo improve the product or service, for example, bug and survey form inquiries

Εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε δεν μεταφέρονται σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.Except as described in this statement, personal information you provide isn’t transferred to third parties without your consent. Περιστασιακά, προσλαμβάνουμε άλλες εταιρείες για την παροχή περιορισμένων υπηρεσιών εκ μέρους μας, όπως:We occasionally hire other companies to provide limited services on our behalf, such as:

 • Συσκευασία, αποστολή και παράδοση αγορών και άλλων στοιχείων αλληλογραφίαςPackaging, sending and delivering purchases, and other mailings
 • Απάντηση σε ερωτήσεις πελατών σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίεςAnswering customer questions about products or services
 • Επεξεργασία καταχώρησης συμβάντωνProcessing event registration
 • Εκτέλεση στατιστικής ανάλυσης των υπηρεσιών μαςPerforming statistical analysis of our services

Σε αυτές τις εταιρείες, παρέχουμε μόνο τις προσωπικές πληροφορίες που χρειάζονται για την παροχή της υπηρεσίας και απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.We only provide those companies with the personal information they need to deliver the service, and they are prohibited from using that information for any other purpose.

Η Microsoft ενδέχεται να αποκτήσει πρόσβαση ή να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου των επικοινωνιών σας, στις εξής περιπτώσεις:Microsoft might access or disclose information about you, including the content of your communications, to:

 • Συμμόρφωση με τον νόμο ή ανταπόκριση σε νόμιμες αιτήσεις ή νομικές διαδικασίεςComply with the law or respond to lawful requests or legal process
 • Προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της Microsoft ή των πελατών μας, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής των συμβάσεων ή των πολιτικών μας που διέπουν τη χρήση των υπηρεσιώνProtect the rights or property of Microsoft or our customers, including the enforcement of our agreements or policies governing your use of the services
 • Ενεργώντας με καλή πίστη ότι η εν λόγω πρόσβαση ή αποκάλυψη πληροφοριών είναι απαραίτητη για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των υπαλλήλων και των πελατών της Microsoft ή του κοινούAct on a good faith belief that such access or disclosure is necessary to protect the personal safety of Microsoft employees, customers, or the public

Οι πληροφορίες που συλλέγονται ή αποστέλλονται στη Microsoft μέσω της λειτουργίας Στείλτε ένα χαμόγελο ενδέχεται να αποθηκεύονται και να επεξεργάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία η Microsoft και οι συγγενείς και θυγατρικές εταιρείες ή οι υπηρεσίες παροχής της διατηρούν εγκαταστάσεις.Information collected by or sent to Microsoft by Send a Smile might be stored and processed in the United States or any other country in which Microsoft or its affiliates, subsidiaries, or service providers maintain facilities. Microsoft συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο ασφαλούς που ορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου Η.π.α. σχετικά με τη συλλογή, χρήση και διατήρηση δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.Microsoft abides by the Safe Harbor Framework as set forth by the United States Department of Commerce regarding the collection, use, and retention of data from the European Union.

Ασφάλεια των πληροφοριών σαςSecurity of your information

Η Microsoft δεσμεύεται για την προστασία της ασφάλειας των προσωπικών στοιχείων σας.Microsoft is committed to helping protect the security of your personal information. Χρησιμοποιούμε μια σειρά τεχνολογιών και διαδικασιών ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη.We use a variety of security technologies and procedures to help protect your personal information from unauthorized access, use, or disclosure.

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένωνChanges to this Privacy Statement

Η Microsoft ενδέχεται να ενημερώνει περιστασιακά αυτήν τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.Microsoft might occasionally update this Privacy Statement. Η ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης στο επάνω μέρος της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων ενημερώνεται σε κάθε αναθεώρηση.The last updated date at the top of the Privacy Statement is updated with every revision. Σας προτείνουμε να εξετάζετε τακτικά αυτήν τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, για να είστε ενημερωμένοι σχετικά με τον τρόπο που η Microsoft συμβάλλει στην προστασία των πληροφοριών σας.We encourage you to periodically review this Privacy Statement to be informed of how Microsoft is helping to protect your information.