Οδηγίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων με τις σχέσειςRelationship troubleshooting guidance

Αυτό το άρθρο αφορά δημιουργούς μοντέλων που εργάζονται με το Power BI Desktop.This article targets you as a data modeler working with Power BI Desktop. Σας παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης συγκεκριμένων προβλημάτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά την ανάπτυξη μοντέλων και αναφορών.It provides you with guidance on how to troubleshoot specific issues you may encounter when developing models and reports.

Σημείωση

Η εισαγωγή στις σχέσεις μοντέλου δεν καλύπτεται σε αυτό το άρθρο.An introduction to model relationships is not covered in this article. Εάν δεν είστε πλήρως εξοικειωμένοι με τις σχέσεις, τις ιδιότητές τους ή τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων τους, συνιστάται να διαβάσετε πρώτα το άρθρο Σχέσεις μοντέλου στο Power BI Desktop.If you're not completely familiar with relationships, their properties or how to configure them, we recommend that you first read the Model relationships in Power BI Desktop article.

Είναι επίσης σημαντικό να κατανοήσετε τη σχεδίαση αστεροειδούς σχήματος.It's also important that you have an understanding of star schema design. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Κατανοήστε το αστεροειδές σχήμα και τη σημασία του για το Power BI.For more information, see Understand star schema and the importance for Power BI.

Λίστα ελέγχου αντιμετώπισης προβλημάτωνTroubleshooting checklist

Όταν μια απεικόνιση αναφοράς έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να χρησιμοποιεί πεδία από δύο (ή περισσότερα) πίνακες και δεν παρουσιάζει το σωστό αποτέλεσμα (ή οποιοδήποτε αποτέλεσμα), είναι πιθανό το πρόβλημα να σχετίζεται με τις σχέσεις του μοντέλου.When a report visual is configured to use fields from two (or more) tables, and it doesn't present the correct result (or any result), it's possible that the issue is related to model relationships.

Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη γενική λίστα ελέγχου αντιμετώπισης προβλημάτων.In this case, here's a general troubleshooting checklist to follow. Μπορείτε να ακολουθήσετε διαδοχικά τα βήματα της λίστας ελέγχου έως ότου εντοπίσετε το πρόβλημα ή τα προβλήματα.You can progressively work through the checklist until you identify the issue(s).

  1. Αλλάξτε την απεικόνιση σε πίνακα ή μήτρα, ή ανοίξτε το τμήμα παραθύρου "Εμφάνιση δεδομένων" — Είναι πιο εύκολο να επιλύσετε ένα πρόβλημα όταν μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα του ερωτήματοςSwitch the visual to a table or matrix, or open the "See Data" pane—it's easier to troubleshoot issues when you can see the query result
  2. Εάν υπάρχει ένα κενό αποτέλεσμα ερωτήματος, μεταβείτε στην προβολή δεδομένων — Επιβεβαιώστε ότι οι πίνακες έχουν φορτωθεί με γραμμές δεδομένωνIf there's an empty query result, switch to Data view—verify that tables have been loaded with rows of data
  3. Μεταβείτε στην προβολή μοντέλου — Είναι εύκολο να δείτε τις σχέσεις και να προσδιορίσετε γρήγορα τις ιδιότητές τουςSwitch to Model view—it's easy to see the relationships and quickly determine their properties
  4. Επαληθεύστε ότι υπάρχουν σχέσεις μεταξύ των πινάκωνVerify that relationships exist between the tables
  5. Επαληθεύστε ότι οι ιδιότητες πληθικότητας έχουν διαμορφωθεί σωστά — Μπορεί να είναι λανθασμένες εάν μια στήλη της πλευράς "πολλά" περιέχει μοναδικές τιμές και έχει διαμορφωθεί εσφαλμένα ως στήλη της πλευράς "ένα"Verify that cardinality properties are correctly configured—they could be incorrect if a "many"-side column presently contains unique values, and has been incorrectly configured as a "one"-side
  6. Επαληθεύστε ότι οι σχέσεις είναι ενεργές (συνεχόμενη γραμμή)Verify that the relationships are active (solid line)
  7. Επαληθεύστε ότι οι οδηγίες φιλτραρίσματος υποστηρίζουν τη μετάδοση (ερμηνεύστε τα βέλη)Verify that the filter directions support propagation (interpret arrow heads)
  8. Επαληθεύστε ότι έχουν συσχετιστεί οι σωστές στήλες — Επιλέξτε τη σχέση ή τοποθετήστε τον δρομέα πάνω από αυτήν για να αποκαλύψετε τις σχετικές στήλεςVerify that the correct columns are related—either select the relationship, or hover the cursor over it, to reveal the related columns
  9. Επαληθεύστε ότι οι σχετικοί τύποι δεδομένων στήλης είναι ίδιοι ή τουλάχιστον συμβατοί — Είναι δυνατό να συσχετίσετε μια στήλη κειμένου με μια στήλη ακέραιων αριθμών, αλλά τα φίλτρα δεν θα βρουν αντιστοιχίες για να μεταδοθούνVerify that the related column data types are the same, or at least compatible—it's possible to relate a text column to a whole number column, but filters won't find any matches to propagate
  10. Μεταβείτε σε προβολή δεδομένων και επαληθεύστε ότι υπάρχουν αντιστοιχίες τιμών στις σχετικές στήλεςSwitch to Data view, and verify that matching values can be found in related columns

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτωνTroubleshooting guide

Ακολουθεί μια λίστα προβλημάτων και οι πιθανές λύσεις τους.Here's a list of issues together with possible solutions.

ΠρόβλημαIssue Πιθανές αιτίεςPossible reason(s)
Η απεικόνιση δεν εμφανίζει κανένα αποτέλεσμαThe visual displays no result - Το μοντέλο δεν έχει φορτωθεί ακόμα με δεδομένα- The model is yet to be loaded with data
- Δεν υπάρχουν δεδομένα στο περιβάλλον του φίλτρου- No data exists within the filter context
- Έχει επιβληθεί ασφάλεια σε επίπεδο γραμμών- Row-level security is enforced
- Οι σχέσεις δεν μεταδίδονται μεταξύ των πινάκων — Ακολουθήστε την παραπάνω λίστα ελέγχου- Relationships aren't propagating between tables—follow checklist above
- Έχει επιβληθεί ασφάλεια σε επίπεδο γραμμών, αλλά μια σχέση αμφίδρομης κατεύθυνσης δεν έχει δυνατότητα μετάδοσης — Ανατρέξτε στο θέμα Ασφάλεια σε επίπεδο γραμμών (RLS) με το Power BI Desktop- Row-level security is enforced, but a bi-directional relationship isn't enabled to propagate—see Row-level security (RLS) with Power BI Desktop
Η απεικόνιση εμφανίζει την ίδια τιμή για κάθε ομαδοποίησηThe visual displays the same value for each grouping - Δεν υπάρχουν σχέσεις- Relationships don't exist
- Οι σχέσεις δεν μεταδίδονται μεταξύ των πινάκων — Ακολουθήστε την παραπάνω λίστα ελέγχου- Relationships aren't propagating between tables—follow checklist above
Η απεικόνιση εμφανίζει αποτελέσματα, αλλά δεν είναι σωστάThe visual displays results, but they aren't correct - Η απεικόνιση δεν έχει διαμορφωθεί σωστά- Visual is incorrectly configured
- Η λογική μέτρησης είναι εσφαλμένη- Measure logic is incorrect
- Τα δεδομένα του μοντέλου πρέπει να ανανεωθούν- Model data needs to be refreshed
- Τα δεδομένα προέλευσης είναι εσφαλμένα- Source data is incorrect
- Ο συσχετισμός μεταξύ των στηλών της σχέσης δεν είναι σωστός (για παράδειγμα, η στήλη ProductID έχει συσχετιστεί με τη στήλη CustomerID)- Relationship columns are incorrectly related (for example, ProductID column maps to CustomerID)
- Υπάρχει σχέση ανάμεσα σε δύο πίνακες DirectQuery και η στήλη της πλευράς "ένα" της σχέσης περιέχει διπλότυπες τιμές- It's a relationship between two DirectQuery tables, and the "one"-side column of a relationship contains duplicate values
Εμφανίζονται κενές ομαδοποιήσεις ή στοιχεία αναλυτή/φίλτρου και οι στήλες προέλευσης δεν περιέχουν κενάBLANK groupings or slicer/filter items appear, and the source columns don't contain BLANKs - Πρόκειται για μια κανονική σχέση και η στήλη της πλευράς "πολλά" περιέχει τιμές που δεν είναι αποθηκευμένες στη στήλη της πλευράς "ένα" — Ανατρέξτε στο θέμα Σχέσεις μοντέλων στο Power BI Desktop (κανονικές σχέσεις)- It's a regular relationship, and "many"-side column contain values not stored in the "one"-side column—see Model relationships in Power BI Desktop (Regular relationships)
- Πρόκειται για μια κανονική σχέση ένα προς ένα και οι σχετικές στήλες περιέχουν κενά — Ανατρέξτε στο θέμα Σχέσεις μοντέλων στο Power BI Desktop (κανονικές σχέσεις)- It's a regular one-to-one relationship, and related columns contain BLANKs—see Model relationships in Power BI Desktop (Regular relationships)
- Η στήλη της πλευράς "πολλά" σε μια ανενεργή σχέση αποθηκεύει κενά ή περιλαμβάνει τιμές που δεν είναι αποθηκευμένες στην πλευρά "ένα"- An inactivate relationship "many"-side column stores BLANKs, or has values not stored on the "one"-side
Λείπουν δεδομένα από την απεικόνισηThe visual is missing data - Εφαρμόστηκαν εσφαλμένα/μη αναμενόμενα φίλτρα- Incorrect/unexpected filters are applied
- Έχει επιβληθεί ασφάλεια σε επίπεδο γραμμών- Row-level security is enforced
- Πρόκειται για μια περιορισμένη σχέση και υπάρχουν κενά σε σχετικές στήλες ή προβλήματα ακεραιότητας δεδομένων — Ανατρέξτε στο θέμα Σχέσεις μοντέλων στο Power BI Desktop (περιορισμένες σχέσεις)- It's a limited relationship, and there are BLANKs in related columns, or data integrity issues—see Model relationships in Power BI Desktop (limited relationships)
- Πρόκειται για σχέση μεταξύ δύο πινάκων DirectQuery, η οποία έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να υιοθετεί την ακεραιότητα αναφορών, αλλά υπάρχουν προβλήματα ακεραιότητας δεδομένων (αναντιστοιχίες τιμών σε σχετικές στήλες)- It's a relationship between two DirectQuery tables, the relationship is configured to assume referential integrity, but there are data integrity issues (mismatched values in related columns)
Δεν έχει επιβληθεί σωστά η ασφάλεια σε επίπεδο γραμμώνRow-level security is not correctly enforced - Οι σχέσεις δεν μεταδίδονται μεταξύ των πινάκων — Ακολουθήστε την παραπάνω λίστα ελέγχου- Relationships aren't propagating between tables—follow checklist above
- Έχει επιβληθεί ασφάλεια σε επίπεδο γραμμών, αλλά μια σχέση αμφίδρομης κατεύθυνσης δεν έχει δυνατότητα μετάδοσης — Ανατρέξτε στο θέμα Ασφάλεια σε επίπεδο γραμμών (RLS) με το Power BI Desktop- Row-level security is enforced, but a bi-directional relationship isn't enabled to propagate—see Row-level security (RLS) with Power BI Desktop

Επόμενα βήματαNext steps

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με αυτό το άρθρο, ελέγξτε τις παρακάτω προελεύσεις:For more information related to this article, check out the following resources: