Συμβουλές για τη μορφοποίηση και την υλοποίηση υπομνημάτων στις αναφορές Power BITips to format and implement legends in Power BI reports

Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε εσάς, υπό την ιδιότητά σας ως συντάκτη αναφορών που σχεδιάζει αναφορές Power BI, και αφορά τη μορφοποίηση και την εφαρμογή υπομνημάτων.This article targets you as a report author designing Power BI reports, when formatting and implementing legends.

Παρακολουθήστε το βίντεο που δείχνει τις έξι κορυφαίες συμβουλές για τη μορφοποίηση και την εφαρμογή υπομνημάτων στις αναφορές Power BI.Watch the video demonstrating the top six tips to format and implement legends in your Power BI reports.

ΣυμβουλέςTips

Συνοπτικά, οι έξι κορυφαίες συμβουλές για τη μορφοποίηση και την υλοποίηση υπομνημάτων στις αναφορές Power BI περιλαμβάνουν τα εξής:In summary, the top six tips to format and implement legends in Power BI reports include:

  1. Ταξινόμηση μεταβλητών υπομνήματοςSort legend variables
  2. Προσομοίωση υπομνήματοςEmulate a legend
  3. Μέγεθος και τοποθέτηση υπομνημάτωνSize and positioning legends
  4. Επίλυση περικομμένων υπομνημάτωνSolve truncated legends
  5. Επιλογές μορφοποίησης για ταίριασμα στυλMatch style format options
  6. Δημιουργία ολοκληρωμένων απεικονίσεων με συγκείμενοCraft comprehensive visuals with context

Επόμενα βήματαNext steps

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με αυτό το άρθρο, ελέγξτε τις παρακάτω προελεύσεις:For more information related to this article, check out the following resources: