Οδηγίες προγραμματισμού δυναμικότητας για το Power BI Report ServerCapacity planning guidance for Power BI Report Server

Το Power BI Report Server είναι ένα BI με λειτουργία από το χρήστη και μια εταιρική λύση δημιουργίας αναφορών την οποία αναπτύσσουν οι πελάτες στις εγκαταστάσεις τους, πίσω από το τείχος προστασίας τους.Power BI Report Server is a self-service BI and enterprise reporting solution that customers can deploy on their premises, behind their firewall. Συνδυάζει τη δυνατότητα αλληλεπιδραστικής αναφοράς του Power BI Desktop με την πλατφόρμα διακομιστή εσωτερικής εγκατάστασης των Υπηρεσιών αναφοράς του SQL Server.It combines the interactive report capability of Power BI Desktop with the on-premises server platform of SQL Server Reporting Services. Με υψηλή και αυξανόμενη χρήση αναλύσεων και αναφορών στις εταιρείες, ο προϋπολογισμός για την υποδομή υλικού και τις άδειες χρήσης λογισμικού που απαιτούνται για την κλιμάκωση σε μια εταιρική βάση χρηστών μπορεί να αποτελέσει μια πρόκληση.With heavy and growing usage of analytics and reporting within enterprises, budgeting the hardware infrastructure and software licenses required to scale to an enterprise user base can be a challenge. Στόχος του παρόντος εγγράφου είναι η παροχή οδηγιών σχετικά με τον προγραμματισμό δυναμικότητας για τον Power BI Report Server, μέσω της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων πολυάριθμων εκτελέσεων δοκιμών φόρτωσης διαφόρων φόρτων εργασίας σε έναν διακομιστή αναφορών.This paper aims to offer guidance on capacity planning for Power BI Report Server by sharing results of numerous load test executions of various workloads against a report server. Ενώ οι αναφορές, ερωτήματα και μοτίβα χρήσης των οργανισμών ποικίλλουν σημαντικά, τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σε αυτό το έγγραφο, μαζί με τις πραγματικές δοκιμές που χρησιμοποιήθηκαν και μια αναλυτική περιγραφή του τρόπου που εκτελέστηκαν, λειτουργούν ως σημείο αναφοράς για όλους στην πρώιμη διαδικασία προγραμματισμού της ανάπτυξης του Power BI Report Server.While organizations' reports, queries, and usage patterns vary widely, the results presented in this paper, along with the actual tests used and a detailed description of how they were executed, serve as a reference point for anyone in the early-stage planning process of deploying Power BI Report Server.

Εκτελεστική σύνοψηExecutive summary

Εκτελέσαμε δύο διαφορετικούς τύπους φόρτων εργασίας στο Power BI Report Server. Κάθε φόρτος εργασίας ήταν συνδυασμός απόδοσης διαφορετικών τύπων αναφοράς, καθώς και εκτέλεσης διαφόρων λειτουργιών της πύλης Web.We executed two different types of workloads against Power BI Report Server; each workload consisted of rendering different types of reports as well as performing various web portal operations.

 • Στον φόρτο εργασίας "Υψηλός φόρτος αναφοράς Power BI", η πλέον συχνά εκτελεσμένη λειτουργία (δηλαδή η λειτουργία που εκτελέστηκε στο 60% των περιπτώσεων) ήταν η απόδοση αναφορών Power BI.In "Power BI Report Heavy" workload, the most frequently executed operation (i.e. the operation executed 60% of the time) was rendering Power BI reports.
 • Στον φόρτο εργασίας "Υψηλός φόρτος σελιδοποιημένης αναφοράς", η πλέον συχνά εκτελεσμένη λειτουργία ήταν η απόδοση σελιδοποιημένων αναφορών.In "Paginated Report Heavy" workload, the most frequently executed operation was rendering paginated reports.

Σε μια τοπολογία τεσσάρων διακομιστών του Power BI Report Server και με την προοπτική ότι το πολύ 5% των χρηστών θα έχει πρόσβαση σε ένα διακομιστή αναφορών οποιαδήποτε στιγμή, ο παρακάτω πίνακας περιγράφει το μέγιστο αριθμό χρηστών που μπορεί να διαχειριστεί το Power BI Report Server με τουλάχιστον 99% αξιοπιστία.Under a four-server topology of Power BI Report Server and the expectation that no more than 5% of users will access a report server at any one time, the following table describes the maximum number of users Power BI Report Server can handle with at least 99% reliability.

Φόρτος εργασίαςWorkload 8 πυρήνες/32 GB RAM8 Core/32 GB RAM 16 πυρήνες/64 GB RAM16 Core/64 GB RAM
Υψηλός φόρτος αναφοράς Power BI (>60%)Power BI Report Heavy (>60%) 1.000 χρήστες1,000 users 3.000 χρήστες3,000 users
Υψηλός φόρτος σελιδοποιημένης αναφοράς (RDL) (>60%)Paginated (RDL) Report Heavy (>60%) 2.000 χρήστες2,000 users 3.200 χρήστες3,200 users

Σε κάθε φάση η CPU ήταν ο πόρος με το μεγαλύτερο βαθμό καταπόνησης.In each run, the most overwhelmed resource was CPU. Για αυτόν τον λόγο, η αύξηση του αριθμού των πυρήνων στο Power BI Report Server θα μπορούσε να αποφέρει υψηλότερο κέρδος στην αξιοπιστία του συστήματος παρά η αύξηση της ποσότητας μνήμης ή της χωρητικότητας του σκληρού δίσκου.Due to this, increasing the number of cores to Power BI Report Server would yield a higher gain in the reliability of the system than increasing the amount of memory or hard-disk space.

Μεθοδολογία δοκιμήςTest methodology

Η τοπολογία δοκιμής που χρησιμοποιήθηκε βασίστηκε στις Εικονικές μηχανές Microsoft Azure, αντί για το φυσικό υλικό συγκεκριμένου προμηθευτή.The testing topology used was based on Microsoft Azure Virtual Machines instead of vendor-specific physical hardware. Όλα τα μηχανήματα φιλοξενούνται σε περιοχές των Η.Π.Α.All machines were hosted in US regions. Αυτό δείχνει τη γενική τάση απεικόνισης υλικού τόσο στις εσωτερικές εγκαταστάσεις, όσο και στο δημόσιο cloud.This reflects the general trend of hardware virtualization both on-premises and in the public cloud.

Τοπολογία του Power BI Report ServerPower BI Report Server topology

Η ανάπτυξη του Power BI Report Server αποτελείται από τις παρακάτω εικονικές μηχανές:The Power BI Report Server deployment consisted of the following virtual machines:

 • Ελεγκτής τομέων Active Directory: αυτό ήταν απαραίτητο από το μηχανισμό βάσης δεδομένων του SQL Server, τις Υπηρεσίες ανάλυσης του SQL Server και το Power BI Report Server για τον ασφαλή έλεγχο ταυτότητας όλων των αιτήσεων.Active Directory Domain Controller: this was needed by SQL Server Database Engine, SQL Server Analysis Services, and Power BI Report Server to securely authenticate all requests.
 • Μηχανισμός βάσης δεδομένων του SQL Server και Υπηρεσίες ανάλυσης του SQL Server: ήταν το σημείο αποθήκευσης όλων των βάσεων δεδομένων για κατανάλωση από τις αναφορές όταν τις αποδώσαμε.SQL Server Database Engine and SQL Server Analysis Services: this was where we stored all the databases for the reports to consume when we rendered them.
 • Power BI Report ServerPower BI Report Server
 • Βάση δεδομένων του Power BI Report Server.Power BI Report Server Database. Η βάση δεδομένων του διακομιστή αναφορών φιλοξενείται σε ένα διαφορετικό υπολογιστή από το Power BI Report Server, ώστε να μην απαιτείται ανταγωνισμός με τη μηχανή της βάσης δεδομένων του SQL Server για πόρους μνήμης, CPU, δικτύου και δίσκου.The report server database is hosted on a different machine than Power BI Report Server so that it does not need to compete with SQL Server Database Engine for memory, CPU, network, and disk resources.

Διάγραμμα που εμφανίζει σχέσεις μεταξύ του Power BI Report Server, της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory και των συσχετισμένων βάσεων δεδομένων.

Ανατρέξτε στο Παράρτημα 1.1 Τοπολογία του Power BI Report Server και Παράρτημα 1.2 Ρύθμιση παραμέτρων εικονικής μηχανής Power BI Report Server για μια αναλυτική ρύθμιση παραμέτρων κάθε εικονικής μηχανής που χρησιμοποιείται στην τοπολογία.See Appendix 1.1 Power BI Report Server Topology and Appendix 1.2 Power BI Report Server Virtual Machine Configuration for a thorough configuration of each virtual machine used in the topology.

ΔοκιμέςTests

Οι δοκιμές που χρησιμοποιούνται στις φάσεις δοκιμών φόρτου διατίθενται δημοσίως σε ένα έργο GitHub με την ονομασία Reporting Services LoadTest.The tests used in the load test runs are publicly available in a GitHub project called Reporting Services LoadTest. Αυτό το εργαλείο επιτρέπει στους χρήστες να μελετήσουν τα χαρακτηριστικά επιδόσεων, αξιοπιστίας, δυνατότητας κλιμάκωσης και ανάκτησης των Υπηρεσιών αναφοράς του SQL Server και του Power BI Report Server.This tool allows users to study the performance, reliability, scalability and recoverability characteristics of SQL Server Reporting Services and Power BI Report Server. Το έργο αυτό αποτελείται από τέσσερις ομάδες υποθέσεων δοκιμών:This project consists of four groups of test cases:

 • Δοκιμές προσομοίωσης απόδοσης αναφορών Power BI,Tests simulating rendering Power BI reports,
 • Δοκιμές προσομοίωσης απόδοσης αναφορών κινητών συσκευών,Tests simulating rendering mobile reports,
 • Δοκιμές προσομοίωσης μικρών και μεγάλων σελιδοποιημένων αναφορών καιTests simulating rendering small and large paginated reports, and
 • Δοκιμές προσομοίωσης εκτέλεσης διαφόρων τύπων λειτουργιών πύλης Web.Tests simulating performing various types of web portal operations.

Όλες οι δοκιμές έχουν γραφτεί για εκτέλεση σε μια λειτουργία από τερματικό σε τερματικό (όπως απόδοση μιας αναφοράς, δημιουργία μιας νέας προέλευσης δεδομένων κ.λπ.).All tests were written to perform an end-to-end operation (such as rendering a report, creating a new data source, etc.). Το επιτυγχάνουν πραγματοποιώντας μία ή περισσότερες αιτήσεις Web στο διακομιστή αναφορών (μέσω API).They accomplish this by making one or more web requests to the report server (via APIs). Στον πραγματικό κόσμο, ένας χρήστης μπορεί να χρειαστεί να εκτελέσει μερικές ενδιάμεσες λειτουργίες για την ολοκλήρωση μίας από αυτές τις λειτουργίες από τερματικό σε τερματικό.In the real world, a user may need to perform a few intermediate operations to complete one of these end-to-end operations. Για παράδειγμα, για την απόδοση μιας αναφοράς ένας χρήστης θα χρειαστεί να μεταβεί στην πύλη Web, να πλοηγηθεί στο φάκελο όπου βρίσκεται η αναφορά και, στη συνέχεια, να επιλέξει την αναφορά για την απόδοσή της.For example, to render a report a user will need to go to the web portal, navigate to the folder where the report is, then click the report to render it. Ενώ οι δοκιμές δεν εκτελούν όλες τις λειτουργίες που απαιτούνται για την επίτευξη μιας εργασίας από τερματικό σε τερματικό, ευθύνονται για το μεγαλύτερο ποσοστό του φόρτου που θα αντιμετωπίσει ο Power BI Report Server.While tests don't perform all the operations needed to accomplish an end-to-end task, they still impose most of the load that Power BI Report Server would experience. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους διαφορετικούς τύπους αναφορών που χρησιμοποιούνται, καθώς και την πληθώρα λειτουργιών που εκτελούνται εξερευνώντας το έργο GitHub.You can learn more about the different types of reports used as well as the variety of operations performed by exploring the GitHub project.

Σημείωση

Το εργαλείο δεν υποστηρίζεται επισήμως από τη Microsoft, αλλά η ομάδα προϊόντος συμβάλλει στο έργο και απαντά σε ζητήματα που προκύπτουν από άλλους συνεισφέροντες.The tool isn't officially supported by Microsoft, but the product team does contribute to the project and answer issues that are raised by other contributors.

Φόρτοι εργασίαςWorkloads

Υπάρχουν 2 προφίλ φόρτου εργασίας που χρησιμοποιούνται για δοκιμές: Υψηλός φόρτος αναφοράς Power BI και Υψηλός φόρτος σελιδοποιημένης αναφοράς.There are 2 workload profiles used in testing: Power BI Report Heavy and Paginated Report Heavy. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει την κατανομή αιτήσεων που εκτελούνται στο διακομιστή αναφορών.The table below describes the distribution of requests executed against the Report Server.

ΔραστηριότηταActivity Υψηλός φόρτος αναφοράς Power BI, Συχνότητα εμφάνισηςPower BI Report Heavy, Frequency of occurrence Υψηλός φόρτος σελιδοποιημένης αναφοράς, Συχνότητα εμφάνισηςPaginated Report Heavy, Frequency of occurrence
Απόδοση αναφορών Power BIRendering Power BI reports 60%60% 10%10%
Απόδοση σελιδοποιημένων αναφορών (RDL)Rendering paginated (RDL) reports 30%30% 60%60%
Απόδοση αναφορών κινητών συσκευώνRendering mobile reports 5%5% 20%20%
Λειτουργίες πύλης WebWeb portal operations 5%5% 10%10%

Φόρτος χρήστηUser load

Για κάθε φάση της δοκιμής εκτελέστηκαν δοκιμές βάσει της συχνότητας που καθορίζεται σε έναν από τους δύο φόρτους εργασίας.For each test run, tests were executed based on the frequency specified in one of the two workloads. Οι δοκιμές ξεκίνησαν με αιτήματα 20 ταυτόχρονων χρηστών στο διακομιστή αναφορών.Tests started with 20 concurrent user requests to the report server. Ο φόρτος χρήστη έπειτα αυξανόταν βαθμιαία μέχρι το σημείο που η αξιοπιστία έπεσε κάτω του 99% του στόχου.The user load was then gradually increased until reliability dropped below the 99% target.

ΑποτελέσματαResults

Δυναμικότητα ταυτόχρονων χρηστώνConcurrent user capacity

Όπως προαναφέρθηκε, οι δοκιμές ξεκίνησαν με 20 ταυτόχρονους χρήστες να πραγματοποιούν αιτήματα στο διακομιστή αναφορών.As stated earlier, tests started with 20 concurrent users making requests to the report server. Ο αριθμός ταυτόχρονων χρηστών έπειτα άρχισε να αυξάνεται βαθμιαία μέχρι που το 1% όλων των αιτημάτων άρχισε να αποτυγχάνει.The number of concurrent users was then gradually increased until 1% of all requests were failing. Τα αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζουν τον αριθμό αιτημάτων ταυτόχρονων χρηστών που θα μπορούσε να διαχειριστεί ο διακομιστής με μέγιστο φόρτο και ρυθμό αποτυχίας μικρότερο του 1%.The results in the following table tell us the number of concurrent user requests that the server would be able to handle under peak load with a failure rate of less than 1%.

Φόρτος εργασίαςWorkload 8 πυρήνες/32 GB8 Core/32 GB 16 πυρήνες/64 GB16 Core/64 GB
Υψηλός φόρτος αναφοράς Power BIPower BI Report Heavy 50 ταυτόχρονοι χρήστες50 concurrent users 150 ταυτόχρονοι χρήστες150 concurrent users
Υψηλός φόρτος σελιδοποιημένης αναφοράςPaginated Report Heavy 100 ταυτόχρονοι χρήστες100 concurrent users 160 ταυτόχρονοι χρήστες160 concurrent users

Συνολική δυναμικότητα χρηστώνTotal user capacity

Στη Microsoft διαθέτουμε ένα περιβάλλον ανάπτυξης παραγωγής του Power BI Report Server που χρησιμοποιήθηκε από πολλές ομάδες.At Microsoft, we have a production deployment of Power BI Report Server that several teams used. Όταν αναλύουμε την πραγματική χρήση αυτού του περιβάλλοντος, παρατηρούμε ότι ο αριθμός ταυτόχρονων χρηστών σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή (ακόμη και κατά τη διάρκεια της κορυφής φόρτου) δεν τείνει να υπερβεί το 5% της συνολικής βάσης χρηστών.When we analyze actual usage of this environment, we observe that the number of concurrent users at any given time (even during daily peak load) doesn't tend to exceed 5% of the total user base. Η χρήση αυτού του ποσοστού 5% ταυτόχρονης εκτέλεσης ως σημείο αναφοράς, διαπιστώσαμε τη συνολική βάση χρηστών του Power BI Report Server που μπορεί να διαχειριστεί με 99% αξιοπιστία.Using this 5% concurrency ratio as a benchmark, we extrapolated the total user base Power BI Report Server could handle with 99% reliability.

Φόρτος εργασίαςWorkload 8 πυρήνες/32 GB8 Core/32 GB 16 πυρήνες/64 GB16 Core/64 GB
Υψηλός φόρτος αναφοράς Power BIPower BI Report Heavy 1.000 χρήστες1,000 users 3.000 χρήστες3,000 users
Υψηλός φόρτος σελιδοποιημένης αναφοράςPaginated Report Heavy 2.000 χρήστες2,000 users 3.200 χρήστες3,200 users

ΣύνοψηSummary

Για κάθε φάση της δοκιμής φόρτου, η CPU ήταν ο πόρος με το μεγαλύτερο βαθμό καταπόνησης στο σημείο κορυφής φόρτου στη μηχανή Power BI Report Server.For each load test run, CPU was the most overwhelmed resource at the point of peak load on the Power BI Report Server machine. Για αυτόν το λόγο, ο πρώτος πόρος που θα πρέπει να αυξηθεί είναι ο αριθμός πυρήνων.Due to this, the first resource that should be increased is the number of cores. Εναλλακτικά, μπορείτε να εξετάσετε την κλιμάκωση προσθέτοντας περισσότερους διακομιστές φιλοξενίας του Power BI Report Server στην τοπολογία σας.Alternately, you can consider scaling out by adding more servers hosting Power BI Report Server in your topology.

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σε αυτό το έγγραφο προέρχονται από την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου συνόλου αναφορών που καταναλώνουν ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων, το οποίο έχει επαναληφθεί με συγκεκριμένο τρόπο.The results presented in this paper were derived from executing a specific set of reports consuming a specific set of data, repeated in a specific way. Είναι ένα χρήσιμο σημείο αναφοράς, αλλά να θυμάστε ότι η χρήση σας θα εξαρτάται από τις αναφορές, τα ερωτήματα, τα μοτίβα χρήσης και την ανάπτυξή σας στον Power BI Report Server.It's a useful reference point, but keep in mind that your usage will depend on your reports, queries, usage patterns and deployment of your Power BI Report Server.

ΠαράρτημαAppendix

1 Τοπολογία1 Topology

1.1 Τοπολογία του Power BI Report Server1.1 Power BI Report Server Topology

Για να εστιάσετε αποκλειστικά στη συμπεριφορά του Power BI Report Server υπό διαφορετικές ρυθμίσεις παραμέτρων, η ρύθμιση παραμέτρων του κάθε τύπου μηχανής (με την εξαίρεση της μηχανής που φιλοξενεί το Power BI Report Server) έχει επιδιορθωθεί.To focus solely on Power BI Report Server behavior under different configurations, the VM configuration for each type of machine (except for the machine hosting Power BI Report Server) was fixed. Κάθε μηχανή έχει προμηθευθεί σύμφωνα με τη D σειρά μηχανών δεύτερης γενιάς (v2) με δίσκους αποθήκευσης premium.Each machine was provisioned according to the second-generation (v2) D Series machines with Premium Storage Disks. Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος κάθε εικονικής μηχανής στην ενότητα "Γενικού σκοπού".You can find detailed information about each VM size under the "General Purpose" section.

Τύπος εικονικής μηχανήςVirtual Machine Type ΕπεξεργαστήςProcessor ΜνήμηMemory Μέγεθος εικονικών μηχανών AzureAzure VM Size
Ελεγκτής τομέα Active DirectoryActive Directory Domain Controller 2 πυρήνες2 Cores 7 GB7 GB Standard_DS2_v2Standard_DS2_v2
Μηχανισμός βάσης δεδομένων και υπηρεσίες ανάλυσης SQL ServerSQL Server Database Engine and Analysis Services 16 πυρήνες16 Cores 56 GB56 GB Standard_DS5_v2Standard_DS5_v2
Βάση δεδομένων διακομιστή αναφορώνReport Server Database 16 πυρήνες16 Cores 56 GB56 GB Standard_DS5_v2Standard_DS5_v2

1.2 Ρύθμιση παραμέτρων εικονικής μηχανής Power BI Report Server1.2 Power BI Report Server Virtual Machine Configuration

Για τη φιλοξενία της εικονικής μηχανής Power BI Report Server χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές ρυθμίσεις παραμέτρων επεξεργαστή και μνήμης.Different configurations of processor and memory were used for the Virtual Machine hosting Power BI Report Server. Σε αντίθεση με άλλες εικονικές μηχανές, αυτή η μηχανή προμηθεύθηκε σύμφωνα με τη D σειρά μηχανών τρίτης γενιάς (v3) με δίσκους αποθήκευσης premium.Unlike the other VMs, this machine was provisioned according to the third-generation (v3) D Series Machines with Premium Storage Disks. Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος της εικονικής μηχανής στην ενότητα "Γενικού σκοπού"You can find detailed information about this VM size under the "General Purpose" section

Εικονική μηχανήVirtual Machine ΕπεξεργαστήςProcessor ΜνήμηMemory Μέγεθος εικονικών μηχανών AzureAzure VM Size
Power BI Report Server (Μικρός)Power BI Report Server (Small) 8 πυρήνες8 Cores 32 GB32 GB Standard_D8S_v3Standard_D8S_v3
Power BI Report Server (Μεγάλος)Power BI Report Server (Large) 16 πυρήνες16 Cores 64 GB64 GB vStandard_D16S_v3vStandard_D16S_v3

2 Εκτέλεση του εργαλείου LoadTest2 Run the LoadTest tool

Εάν θα θέλατε να εκτελέσετε το εργαλείο LoadTest των Υπηρεσιών αναφοράς στο δικό σας περιβάλλον ανάπτυξης ή σε ένα περιβάλλον Microsoft Azure του Power BI Report Server, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.If you'd like to run the Reporting Services LoadTest tool against your or a Microsoft Azure deployment of Power BI Report Server, follow these steps.

 1. Κλωνοποίηση του έργου Reporting Services LoadTest από το GitHub (https://github.com/Microsoft/Reporting-Services-LoadTest).Clone the Reporting Services LoadTest project from GitHub (https://github.com/Microsoft/Reporting-Services-LoadTest).
 2. Στον κατάλογο έργου θα βρείτε ένα αρχείο λύσης με την ονομασία RSLoadTests.sln.In the project directory, you will find a solution file called RSLoadTests.sln. Ανοίξτε το αρχείο στο Visual Studio 2015 ή μεταγενέστερη έκδοση.Open this file in Visual Studio 2015 or later.
 3. Καθορίστε εάν θέλετε να εκτελέσετε αυτό το εργαλείο στο δικό σας περιβάλλον ανάπτυξης Power BI Report Server ή σε ένα του Microsoft Azure.Determine whether you want to run this tool against your deployment of Power BI Report Server or against a deployment of Power BI Report Server in Microsoft Azure. Εάν πρόκειται να το εκτελέσετε στο δικό σας περιβάλλον ανάπτυξης, μεταβείτε στο βήμα 5.If you are going to run it against your own deployment, go to step 5.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στο θέμα https://github.com/Microsoft/Reporting-Services-LoadTest#create-a-sql-server-reporting-services-load-environment-in-azure για να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον Power BI Report Server στο Azure.Follow the instructions listed on https://github.com/Microsoft/Reporting-Services-LoadTest#create-a-sql-server-reporting-services-load-environment-in-azure to create a Power BI Report Server environment in Azure.
 5. Αφού ολοκληρώσετε την ανάπτυξη του περιβάλλοντος, ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρεται στο θέμα https://github.com/Microsoft/Reporting-Services-LoadTest#load-test-execution για την εκτέλεση των δοκιμών.Once you finish deploying the environment, follow the instructions listed on https://github.com/Microsoft/Reporting-Services-LoadTest#load-test-execution to run the tests.

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις;More questions? Δοκιμάστε να ρωτήσετε την κοινότητα του Power BITry asking the Power BI Community