Δημιουργία υπολογιζόμενων πινάκων στο Power BI DesktopCreate calculated tables in Power BI Desktop

Τις περισσότερες φορές, δημιουργείτε πίνακες εισάγοντας δεδομένα στο μοντέλο σας από μια εξωτερική προέλευση δεδομένων.Most of the time, you create tables by importing data into your model from an external data source. Όμως οι υπολογιζόμενοι πίνακες σάς επιτρέπουν να προσθέτετε νέους πίνακες με βάση δεδομένα που έχετε φορτώσει ήδη στο μοντέλο.But calculated tables let you add new tables based on data you've already loaded into the model. Αντί για την υποβολή ερωτημάτων και τη φόρτωση τιμών στις στήλες του νέου πίνακα από μια προέλευση δεδομένων, δημιουργείτε έναν τύπο παραστάσεων ανάλυσης δεδομένων (DAX) για να καθοριστούν οι τιμές του πίνακα.Instead of querying and loading values into your new table's columns from a data source, you create a Data Analysis Expressions (DAX) formula to define the table's values.

Το DAX είναι μια γλώσσα τύπων για εργασία με σχεσιακά δεδομένα, όπως στο Power BI Desktop.DAX is a formula language for working with relational data, like in Power BI Desktop. Το DAX περιλαμβάνει μια βιβλιοθήκη με περισσότερες από 200 συναρτήσεις, τελεστές και κατασκευές, παρέχοντας τεράστια ευελιξία στη δημιουργία τύπων για υπολογισμό αποτελεσμάτων για σχεδόν κάθε ανάγκη ανάλυσης δεδομένων.DAX includes a library of over 200 functions, operators, and constructs, providing immense flexibility in creating formulas to calculate results for just about any data analysis need. Οι υπολογιζόμενοι πίνακες είναι προτιμότεροι για ενδιάμεσους υπολογισμούς και δεδομένα που θέλετε να αποθηκεύσετε ως μέρος του μοντέλου, αντί να υπολογίζετε επί τόπου ή ως αποτελέσματα ερωτημάτων.Calculated tables are best for intermediate calculations and data you want to store as part of the model, rather than calculating on the fly or as query results. Για παράδειγμα, μπορεί να επιλέξετε να εκτελέσετε ένωση ή διασταυρούμενη ένωση δύο υπαρχόντων πινάκων.For example, you might choose to union or cross join two existing tables.

Όπως και σε άλλους πίνακες του Power BI Desktop, οι υπολογιζόμενοι πίνακες μπορούν να έχουν σχέσεις με άλλους πίνακες.Just like other Power BI Desktop tables, calculated tables can have relationships with other tables. Οι υπολογιζόμενες στήλες πίνακα έχουν τύπους δεδομένων, μορφοποίηση και μπορούν να ανήκουν σε μια κατηγορία δεδομένων.Calculated table columns have data types, formatting, and can belong to a data category. Μπορείτε να ονομάσετε τις στήλες σας όπως θέλετε και να τις προσθέσετε σε απεικονίσεις αναφοράς όπως με άλλα πεδία.You can name your columns whatever you want, and add them to report visualizations just like other fields. Οι υπολογιζόμενοι πίνακες υπολογίζονται εκ νέου εάν οποιοσδήποτε από τους πίνακες από τους λαμβάνουν δεδομένα ανανεωθεί ή ενημερωθεί, εκτός εάν ο πίνακας χρησιμοποιεί δεδομένα από έναν πίνακα που χρησιμοποιεί DirectQuery. Στην περίπτωση με το DirectQuery, ο πίνακας θα ενημερώνεται με τις αλλαγές μόνο όταν ανανεώνεται το σύνολο δεδομένων.Calculated tables are recalculated if any of the tables they pull data from are refreshed or updated, unless the table uses data from a table that uses DirectQuery; in the case with DirectQuery, the table will only reflect the changes once the dataset has been refreshed. Εάν ένας πίνακας πρέπει να χρησιμοποιεί το DirectQuery, είναι προτιμότερο να έχετε και τον υπολογιζόμενο πίνακα στο DirectQuery.If a table needs to use DirectQuery, it's best to have the calculated table in DirectQuery as well.

Δημιουργία υπολογιζόμενου πίνακαCreate a calculated table

Δημιουργείτε υπολογιζόμενους πίνακες χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Νέος πίνακας σε προβολή αναφοράς ή προβολή δεδομένων του Power BI Desktop.You create calculated tables by using the New Table feature in Report View or Data View of Power BI Desktop.

Για παράδειγμα, υποθέστε ότι είστε διευθυντής προσωπικού με έναν πίνακα Βορειοδυτικοί υπάλληλοι και έναν άλλο πίνακα Νοτιοδυτικοί υπάλληλοι.For example, imagine you're a personnel manager who has a table of Northwest Employees and another table of Southwest Employees. Θέλετε να συνδυάσετε τους δύο πίνακες σε έναν μοναδικό πίνακα που ονομάζεται Υπάλληλοι δυτικής περιφέρειας.You want to combine the two tables into a single table called Western Region Employees.

Βορειοδυτικοί υπάλληλοιNorthwest Employees

Στιγμιότυπο οθόνης του Power BI Desktop που εμφανίζει δεδομένα σε μορφή πίνακα των Βορειοδυτικών υπαλλήλων.

Νοτιοδυτικοί υπάλληλοιSouthwest Employees

Στιγμιότυπο οθόνης του Power BI Desktop που εμφανίζει δεδομένα σε μορφή πίνακα των Νοτιοδυτικών υπαλλήλων.

Σε προβολή αναφοράς ή προβολή δεδομένων του Power BI Desktop, στην ομάδα Υπολογισμοί της καρτέλας Μοντελοποίηση, επιλέξτε Νέος πίνακας.In Report View or Data View of Power BI Desktop, in the Calculations group of the Modeling tab, select New Table. Είναι λίγο πιο εύκολο να γίνει σε προβολή δεδομένων, καθώς τότε μπορείτε να δείτε αμέσως τον νέο σας υπολογιζόμενο πίνακα.It's a bit easier to do in Data View, because then you can immediately see your new calculated table.

Νέος πίνακας στην προβολή δεδομένων

Εισαγάγετε τον παρακάτω τύπο στη γραμμή τύπων:Enter the following formula in the formula bar:

Western Region Employees = UNION('Northwest Employees', 'Southwest Employees')

Δημιουργείται ένας νέος πίνακας με ονομασία Υπάλληλοι δυτικής περιφέρειας και εμφανίζεται ακριβώς όπως οποιοσδήποτε άλλος πίνακας στο τμήμα παραθύρου Πεδία.A new table named Western Region Employees is created, and appears just like any other table in the Fields pane. Μπορείτε να δημιουργήσετε σχέσεις με άλλους πίνακες, να προσθέσετε μετρήσεις και υπολογιζόμενες στήλες, και να προσθέσετε τα πεδία σε αναφορές ακριβώς όπως με κάθε άλλον πίνακα.You can create relationships to other tables, add measures and calculated columns, and add the fields to reports just like with any other table.

Δημιουργία υπολογιζόμενου πίνακα

Νέος πίνακας στο τμήμα παραθύρου "Πεδία"

Συναρτήσεις για υπολογιζόμενους πίνακεςFunctions for calculated tables

Μπορείτε να καθορίσετε έναν υπολογιζόμενο πίνακα από οποιαδήποτε παράσταση DAX που επιστρέφει έναν πίνακα, συμπεριλαμβανομένης μιας απλής αναφοράς σε έναν άλλο πίνακα.You can define a calculated table by any DAX expression that returns a table, including a simple reference to another table. Για παράδειγμα:For example:

New Western Region Employees = 'Western Region Employees'

Αυτό το άρθρο παρέχει μόνο μια γρήγορη εισαγωγή στους υπολογιζόμενους πίνακες.This article provides only a quick introduction to calculated tables. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπολογιζόμενους πίνακες με το DAX για να λύσετε πολλά προβλήματα ανάλυσης.You can use calculated tables with DAX to solve many analytical problems. Δείτε ορισμένες από τις πιο συνηθισμένες συναρτήσεις πίνακα DAX που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:Here are some of the more common DAX table functions you might use:

  • DISTINCTDISTINCT
  • VALUESVALUES
  • CROSSJOINCROSSJOIN
  • UNIONUNION
  • NATURALINNERJOINNATURALINNERJOIN
  • NATURALLEFTOUTERJOINNATURALLEFTOUTERJOIN
  • INTERSECTINTERSECT
  • CALENDARCALENDAR
  • CALENDARAUTOCALENDARAUTO

Ανατρέξτε στην Αναφορά συναρτήσεων DAX για αυτές και άλλες συναρτήσεις DAX που επιστρέφουν πίνακες.See the DAX Function Reference for these and other DAX functions that return tables.