az mysql

Manage Azure Database for MySQL servers.

Commands

az mysql db Manage MySQL databases on a server.
az mysql db list List the databases for a server.
az mysql server Manage MySQL servers.
az mysql server configuration Manage configuration values for a server.
az mysql server configuration list List the configuration values for a server.
az mysql server configuration set Update the configuration of a server.
az mysql server configuration show Get the configuration for a server.".
az mysql server create Create a server.
az mysql server delete Delete a server.
az mysql server firewall-rule Manage firewall rules for a server.
az mysql server firewall-rule create Create a new firewall rule for a server.
az mysql server firewall-rule delete Delete a firewall rule.
az mysql server firewall-rule list List all firewall rules for a server.
az mysql server firewall-rule show Get the details of a firewall rule.
az mysql server firewall-rule update Update a firewall rule.
az mysql server list List available servers.
az mysql server restore Restore a server from backup.
az mysql server show Get the details of a server.
az mysql server update Update a server.
az mysql server-logs Manage server logs.
az mysql server-logs download Download log files.
az mysql server-logs list List log files for a server.