NSButton.CreateButton Method

Definition

Overloads

CreateButton(String, NSImage, Action)
CreateButton(String, Action)
CreateButton(NSImage, Action)

CreateButton(String, NSImage, Action)

public static AppKit.NSButton CreateButton (string title, AppKit.NSImage image, Action action);
static member CreateButton : string * AppKit.NSImage * Action -> AppKit.NSButton

Parameters

title
String
image
NSImage
action
Action

Returns

CreateButton(String, Action)

public static AppKit.NSButton CreateButton (string title, Action action);
static member CreateButton : string * Action -> AppKit.NSButton

Parameters

title
String
action
Action

Returns

CreateButton(NSImage, Action)

public static AppKit.NSButton CreateButton (AppKit.NSImage image, Action action);
static member CreateButton : AppKit.NSImage * Action -> AppKit.NSButton

Parameters

image
NSImage
action
Action

Returns

Applies to