Töövoosammude konfigureerimine

Kehtib rakendustes PowerApps ja Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x

Töövoogude konfigureerimisel on vaja arvesse võtta nelja peamist valdkonda.

  • Millal need käivitada?

  • Kas need peaksid töötama reaalajas töövoona või taustal töötava töövoona?

  • Milliseid toiminguid need peaksid sooritama?

  • Millistel tingimustel tuleks toiminguid sooritada?

    Teemas Töövooprotsesside ülevaade näidatakse, kuidas leida töövooprotsesse, millal neid käivitada ja seda, kas need peaksid töötama reaalajas või taustal. Teema näitab, milliseid toiminguid töövood saavad teha ja millistel tingimustel.

Töövooetapid ja -sammud

Töövoogude kujundamisel on teil võimalik kaasata loogika, mida soovite etappides ja sammudes kasutada.

Etapid
Etapid lihtsustavad töövooloogika lugemist ja selgitavad töövooloogikat. Kuid etapid ei mõjuta töövoogude loogikat ega käitumist Kui protsessil on etapid, peavad kõik protsessi sammud sisalduma etapis.

Sammud
Sammud on element, mis määratleb töövoos äriloogika üksuse. Sammud võivad sisaldada tingimusi, tegevusi, muid samme või kõiki neid elemente.

Toimingud, mida töövooprotsessid saavad sooritada

Järgmises tabelis on loetletud toimingud, mida töövooprotsessid saavad sooritada.

Toiming Kirjeldus
Kirje loomine Loob olemi jaoks uue kirje ja määrab teie valitud väärtused atribuutideks.
Värskenda kirjet Saate värskendada kirjet, mida töövoog töötamiseks kasutab, kõiki selle kirjega N:1 seostega lingitud kirjeid või kõiki varasemates sammudes loodud kirjeid.
Kirje määramine Saate määrata kirje, mida töövoog töötamiseks kasutab, kõiki selle kirjega N:1 seosega lingitud kirjeid või kõiki varasemates sammudes loodud kirjeid.
Saada meilisõnum Saadab meilisõnumi. Soovi korral saate luua uue meilisõnumi või kasutada selle kirje olemi jaoks konfigureeritud meilimalli, mida töövoog töötamiseks kasutab, või olemeid, millel on olemiga N:1 seos või varasemates sammudes mis tahes kirjete jaoks loodud olemit.
Töövoo tütarüksuse käivitamine Käivitab töövooprotsessi, mis on konfigureeritud töövoo tütarüksusena.
Muuda olekut Muudab selle kirje oleku, mida protsess töötamiseks kasutab, kõik selle kirjega N:1 seosega lingitud kirjeid või kõiki varasemates sammudes loodud kirjeid.
Peata töövoog Peatab praeguse töövoo. Olekuks saate määrata Õnnestunud või Tühistatud ja määrake olekuteade.

Kui sündmuse jaoks konfigureeritakse reaalajas toimivad töövood, takistab töövoo peatamine olekuga Tühistatud sündmuse toimingu lõpetamist. Vt lisateavet jaotisest Reaalajas töövoogude kasutamine.
Kohandatud juhis Arendajad saavad toimingute määratlemiseks luua kohandatud töövoosamme. Vaikimisi pole saadaval ühtegi kohandatud sammu.

Kirje väärtuste määramine

Kirje loomisel saate määrata kirjele väärtused. Kirje värskendamisel saate väärtusi määrata, lisada, suurendada, vähendada, korrutada või tühjendada.

Kui valite suvandi Sea atribuudid, avaneb dialoog, milles kuvatakse olemi vaikevorm.

Dialoogi allosas näete täiendavate väljade loendit, mida vormil näha ei ole.

Iga välja jaoks saate määrata statistilise väärtuse ja selle määrab töövoog.

Dialoogis paremal on Vormiabimees, mille abil saate määrata või lisada dünaamilisi väärtusi praeguse kirje kontekstist. See sisaldab väärtusi seostatud kirjetest, millele pääseb juurde olemi N:1 (mitu-ühele-vastavused) seostest.

Valikus Vormiabimees saadaolevad suvandid sõltuvad väljast, mille olete vormilt valinud. Kui määrate dünaamilise väärtuse, näete kollast kohatäidet ehk „komponenti”, mis näitab, kuhu dünaamilised andmed lisatakse. Kui soovite eemaldada väärtust, valige lihtsalt komponent ja kustutage see. Tekstiväljade jaoks võite kasutada statistiliste ja dünaamiliste andmete kombinatsiooni.

Dünaamiliste väärtuste puhul ei saa te kindel olla, et väljal või sellega seotud olemil on väärtus, mille soovite määrata. Saate proovimiseks määrata väljade arvu, väärtuse ja need rohelisi nooli kasutades järjekorda sortida. Kui esimesel väljal pole andmeid, proovitakse teist välja jne. Kui ühelgi väljal pole andmeid, saate määrata kasutamiseks vaikeväärtuse.

Töövootoimingutele tingimuste seadistamine

Toimingud, mida tihti kasutate, sõltuvad sageli tingimustest. Töövooprotsessid pakuvad soovitud tulemuste saamiseks mitut võimalust tingimuste määramiseks ja harudeloogika loomiseks. Saate märkida kirje väärtused, mida töövooprotsess töötamiseks kasutab, kõiki selle kirjega N:1 seosega lingitud kirjeid või protsessis endas olevaid väärtusi

Tingimuse tüüp Kirjeldus
Tingimuse kontroll Loogikaavaldis „kui-<tingimus> siis”.

Saate märkida kehtivad väärtused kirjele, mida töövoog töötamiseks kasutab, kõiki selle kirjega N:1 seostega lingitud kirjeid või kõiki varasemates sammudes loodud kirjeid. Nende väärtuste alusel saate määratleda täiendavad sammud olukorras, kus tingimus on tõene.

Elemendis „kui-<tingimus>” saate kasutada järgmisi tehteid: Võrdub, Ei võrdu, Sisaldab andmeid, Ei sisalda andmeid, All ja Mitte all. Märkus. All ja Mitte all on hierarhilised tehtemärgid. Neid saab kasutada ainult olemites, mille hierarhiline seos on määratud. Kui üritate neid tehtemärke kasutada olemites, kus hierarhiline seos on määramata, kuvatakse tõrketeade „kasutate hierarhilist tehtemärki olemis, mille hierarhiline seos pole määratletud. Muutke olem hierarhiliseks (märkides seose kui hierarhilise) või kasutage muud tehtemärki.” Lisateavet hierarhiliste seoste kohta leiate jaotisest Hierarhiliste andmete visualiseerimine ja nende kohta päringute esitamine. Tabelile järgnevas kuvatõmmises on toodud töövooprotsessi määratluse näide, kus kasutatakse hierarhilisi tehtemärke All ja Mitte all.
Tingimuslik haru Loogikaelemendi „muidu-kui-siis” tuletusreegli puhul kasutab redaktor teksti „Vastasel korral, kui <tingimus>, siis:”

Valige varem määratletud tingimusekontroll ja saate lisada tingimusliku haru, et määratleda täiendavad sammud juhuks, kui vaiketoimingu tingimusekontroll naaseb väärana.
Vaiketoiming Loogikaelemendi „muidu” tuletusreegli korral kasutab redaktor teksti „Muul juhul:”

Valige varem määratletud tingimusekontroll, tingimuslik haru, ootetingimus või paralleelne ooteharu ja saate kasutada vaiketoimingut, et määratleda sammud kõigiks juhtudeks, mis ei vasta tingimuses määratletud kriteeriumitele või haru elementidele.
Ootetingimus Võimaldab taustatöövool ise oodata, kuni tingimuses määratletud kriteeriumid on täidetud. Töövoog käivitub automaatselt pärast tingimuses määratletud kriteeriumide täitmist.

Reaalajalised töövood ei saa kasutada ootetongimusi.
Paralleelne ooteharu Määratleb alternatiivse ootetingimuse taustatöövoole vastava komplekti täiendavate sammudega, mida kasutatakse ainult juhul, kui algtingimus on täidetud. Paralleelseid ooteharusid saate kasutada töövooloogikasse ajalimiitide loomiseks. Need ei lase töövool ootetingimuses määratletud kriteeriumide täitmist liiga kaua oodata.
Kohandatud samm Arendajad saavad tingimuste määratlemiseks luua kohandatud töövoosamme. Vaikimisi pole saadaval ühtegi kohandatud sammu.

Järgmises kuvatõmmises on toodud töövooprotsessi määratluse näide hierarhiliste tehtemärkidega All ja Mitte all. Näites kasutatakse kahte erinevat allahindlust kahel kontaktide rühmal. Jaotises Lisa samm tegime valiku Kontrolli tingimust, et määrata tingimus kui-siis, mis sisaldab tehtemärki All või Mitte all. Esimene tingimus kui-siis kehtib kõigi kontode kohta, mis on konto Alpine Ski House All. Need kontod saavad ostetud kaupadelt ja teenustelt 10% allahindlust. Teine tingimus kui-siis kehtib kõigi kontode kohta, mis ei kuulu konto Alpine Ski House alla ja vastavad seega tingimusele Mitte all ning saavad 5% allahindlust. Seejärel tegime tingimuste põhjal tehtava toimingu määratlemiseks valiku Värskenda kirjet.

Töövooprotsess tehtemärkidega All / Mitte all

Reaalajas töövoogude kasutamine

Saate konfigureerida reaalajas töövooge, kuid neid tuleb kasutada ettevaatlikult. Üldiselt soovitatakse kasutada taustal toimivad töövooge, kuna neid saab süsteem kasutada siis, kui serveris on ressursid saadaval. See aitab muuta sujuvamaks serveri tööd ja aitab kõigi süsteemi kasutajate jaoks tagada parima jõudluse. Miinuseks on see, et toimingud, mis on määratletud taustal töötavate töövoogude kaudu, pole vahetud. Te ei saa eeldada, millal need toimuvad, kuid tavaliselt kulub selleks mõni minut. Enamiku äriprotsesside automatiseerimiseks sobib see hästi, sest süsteemi kasutavad inimestel pole vaja protsessi toimumist endale kogu aeg teadvustada.

Kui kellelgi on vaja protsessi tulemusi kohe näha või kui soovite, et saadaval oleks tühistamistoiming, siis kasutage reaalajas töövooge. Näiteks võite soovida määrata kirjele kindlad vaikeväärtused selle esimesel salvestamisel või tagada kindlasti, et mõnesid kirjeid ei kustutata.

Reaalajas ja taustal töötavate töövoogude teisendamine

Saate muuta reaalajas töövoo taustal toimivaks töövooks, kui teete tööriistaribal valiku Teisenda taustal toimivaks töövooks.

Saate muuta taustal toimiva töövoo reaalajas töövooks, kui teete tööriistaribal valiku Teisenda reaalajaliseks töövooks. Kui taustal toimiv töövoog kasutab ootetongimusi, muutub see kehtetuks ja te ei saa seda enne aktiveerida, kui eemaldate ootetingimuse.

Reaalajas töövoogude algatamine enne või pärast oleku muutumist

Kui konfigureerite valiku Automaatsete protsesside suvandid reaalajas töövoogudele, võimaldab oleku muutmise suvand Alustamine teil oleku muutumisel valida Pärast või Enne. Vaikesuvand on Pärast.

Kui valite Enne, annate teada, et soovite töövoo loogikat rakendada enne oleku muutmise andmete salvestamist. See annab teile võimaluse kontrollida väärtusi enne, kui töö järel on rakendatud muud loogikat, ja takistada loogika kasutamist. Näiteks võib lisandmoodulis või kohandatud töövootoimingus olla täiendav loogika, mis võib algatada toimingud teises süsteemis. Edasise töötlemise lõpetamisega saate vältida väliste süsteemide mõjutamise juhtumeid. Reaalajas töövoogude rakendamine enne seda sündmust tähendab, et muid töövoo või lisandmooduli toiminguid, mis on võinud andmeid salvestada, pole vaja töö tühistamisel n-ö tagasi kerida.

Toimingu Peata töövoog kasutamine reaalajas töövoogudega

Kui rakendate töövoos toimingut Peata töövoog, on teil võimalus määrata oleku tingimuseks Õnnestunud või Tühistatud. Kui seate olekuks Tühistatud, takistab see töö. Kasutajale kuvatakse tõrketeade toimingu peatamise oleku teate tekstiga, pealkirjaga Äriprotsessi tõrge.

Vt ka

Kohandatud äriloogika loomine protsesside kaudu
Töövooprotsesside ülevaade
Töövooprotsesside jälgimine ja haldamine
Töövooprotsesside head tavad