Analyysiraporttien luominen

Myyntipäälliköiden on analysoitava liikevaihtoa, bruttokatetta ja muita myynnin tunnuslukuja säännöllisesti. Ostajat ovat kiinnostuneempia ostovolyymien dynamiikasta, toimittajien suorituskyvystä ja ostohinnoista. Logistiikka-/varastopäälliköt puolestaan tarvitsevat tietoja varaston kierrosta, varaston siirtoanalyysin ja tilastotietoja varaston arvosta.

Analyysiraporttien avulla voit luoda räätälöityjä raportteja kirjattujen tapahtumien, esimerkiksi myynnin, ostojen, siirtojen ja varastonmuutosten, tietueiden perusteella. Räätälöitävän raportin lähdetietoja, jotka johdetaan nimiketapahtumista (niihin liittyvien arvotapahtumien kera), voidaan yhdistää, vertailla ja esittää mielekkäillä käyttäjän määrittämillä tavoilla. Niinpä analyysiraportti muistuttaa hyvin paljon Microsoft Excelin pivot-taulukkoraporttia.

Voit luoda mukautetun raportin, jossa keskitytään avainasiakkaisiin kokonaisliikevaihdossa sekä summina että myytyinä määrinä, bruttokatteena ja bruttokateprosenttina kuluvana kuukautena, ja verrataan näitä lukuja edellisten kuukausien tai edellisen vuoden saman kuukauden tuloksiin sekä lasketaan poikkeamia. Kaikki tämä voidaan tehdä yhdessä ja samassa näkymässä, jossa on mahdollisuus siirtyä tunnistetun ongelman syyhyn valitsemalla avattavan luettelon painiketta. Näin pääset tietoihin yksittäisten tapahtumien tasolla.

Analyysiraportit koostuvat analysoitavista objekteista, kuten asiakkaista, asiakasryhmistä ja myyjistä, jotka esitetään riveinä, ja analyysin parametreista eli objektin analysointitavasta, kuten katelaskelmista, myyntisummien ja -määrien jaksoittaisista vertailuista tai todellisten ja budjetoitujen lukujen jaksoittaisista vertailuista.

Analyysiraporttien lisäksi voit luoda ja tarkastella samanlaisia tietoja analyysinäkymissä, jotka perustuvat dimensioihin. Lisätietoja on kohdassa Tietojen analysointi dimensioittain.

Esimerkki

Voit määrittää seuraavanlaiset rivit:

 • Tietokoneet
 • Näytöt
 • Varaosat.

Sen jälkeen voit määrittää seuraavanlaiset sarakkeet:

 • Kuluvan kuukauden myynti
 • Edellisen kuukauden myynti
 • Edellisen kuukauden myynti prosentteina.

Rivi- ja sarakeasettelujen määrittäminen

Analyysiraportti-ikkunan avulla voit katsella eri rivi- ja sarakeasetteluja sen mukaan, mitä olet määrittänyt. Rivit tai rivimallit määritetään Analyysirivimallit-ikkunassa. Tässä ikkunassa voit määrittää raportin nimen ja raportin riveillä näkyvät objektit. Sarakkeet määritetään Analyysisarakkeen mallit -ikkunassa. Tässä ikkunassa voit määrittää sarakkeen mallin nimen ja raportissa sarakkeina esitettävät analyysin parametrit. Analyysisarakkeen mallit -ikkunassa jokainen rivi vastaa raportin saraketta. Huomaa, että analyysin rivit ja sarakkeet ovat riippumattomia toisistaan.

Ohjelma yhdistää raportin tuloksen Analyysiraportti-ikkunassa määrittämiesi rivien ja sarakkeiden perusteella käyttämällä esimerkiksi seuraavanlaista matriisia:

Kuluvan kuukauden myynti Edellisen kuukauden myynti Edellisen kuukauden myynti (%)
Tietokoneet
Näytöt
Varaosat
Yhteensä

Voit esimerkiksi esittää kuukausiraportin määrittämällä yhden joukon riviasetteluja ja vuosiraportin määrittämällä useita joukkoja sarakeasetteluja.

Analyysisarakkeen mallien määrittäminen

Seuraava toimenpide perustuu myynnin analyysinäkymiin. Vaiheet ovat samanlaiset ostojen ja varaston analyysinäkymille.

Analyysin parametrit näkyvät analyysiraportissa sarakkeina. Voit määrittää analyysiraporttiin sisällytettävät sarakkeet määrittämällä analyysisarakkeen malleja.

Malli sisältää joukon rivejä, joista jokainen vastaa analyysiraportissa näkyviä analyysisarakkeita. Kun määrität sarakkeen, liitä analyysin tyyppikoodi riviin. Analyysin tyyppikoodi määrittää lähdetietojen tyypin nimiketapahtumissa, joihin analyysi perustuu. Lähdetiedot sisältävät kustannukset, myyntisumman tai määrän ja niihin liittyvät arvotapahtumat. Voit määrittää haluamasi määrän sarakkeen malleja ja luoda sen jälkeen niiden avulla uusia analyysiraportteja.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä Myynnin sarakemallit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.

 2. Valitse ensimmäinen tyhjä rivi ja täytä tarvittavat kentät.

 3. Valitse Sarakkeet-toiminto.

 4. Valitse Sarakkeet ja määritä analyysiraporttiin sisällytettävät sarakkeet täyttämällä Analysointisarakkeet-ikkunan kentät.

  Huomautus

  Kun määrität sarakkeen, täytä Analyysin tyyppikoodi -kenttä (kaikkien saraketyyppien osalta lukuun ottamatta tyyppiä Kaava). Määritä analyysin tyyppikoodi Analyysityypit-ikkunassa.
  Jos lisäksi valitset Tapahtumakirjauksen tyyppi -kentässä Nimiketapahtumat, ohjelma kopioi todelliset luvut nimiketapahtumasta. Jos valitset Nimikkeiden budjettitapahtumat, ohjelma kopioi budjetoidut luvut budjetista.

 5. Tallenna muutokset valitsemalla OK-painike.

Analyysirivimallien määrittäminen

Seuraava toimenpide perustuu myynnin analyysiraportteihin. Vaiheet ovat samanlaiset ostojen ja varaston analyysiraporteille.

Analyysin objektit näkyvät analyysiraportissa riveillä. Voit määrittää analyysiraporttiin sisällytettävät rivit määrittämällä analyysirivimalleja.

Malli sisältää joukon rivejä, jotka vastaavat analyysiraportissa näkyviä rivejä. Rivi voi tarkoittaa yhtä nimikettä tai nimikkeiden aluetta, yhtä asiakasta tai asiakkaiden aluetta, yhtä toimittajaa tai toimittajien aluetta tai yhtä ryhmää tai ryhmien aluetta. Voit myös luoda riville kaavan, joka laskee muut rivit yhteen. Voit määrittää haluamasi määrän rivimalleja ja luoda niiden avulla sen jälkeen uusia analyysiraportteja.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä Myynnin rivimallit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Valitse ensimmäinen tyhjä rivi ja täytä tarvittavat kentät.
 3. Valitse Rivit-toiminto.
 4. Valitse Rivit ja luo Analyysin rivit -ikkunassa rivejä niitä nimikkeitä, asiakkaita, toimittajia tai myyjiä varten, joiden luvut haluat näyttää analyysiraportissa. Täytä Tyyppi-, Alue- ja Kuvaus-kenttä.

Huomautus

Voit myös luoda useita yksittäisiä rivejä jokaista nimikettä, asiakasta ja niin edelleen kohti. Valitse Toiminnot ja sitten haluamasi lisäysvaihtoehto, jolloin ohjelma täyttää rivin kaikki asiaankuuluvat kentät. Sen jälkeen voit tarvittaessa muokata rivejä manuaalisesti. Voit halutessasi muokata rivejä manuaalisesti. Voit lisätä rivejä valitsemalla Lisää nimikkeet tai Lisää nimikeryhmät -toiminnon.

Uusien myynnin analyysiraporttien luominen

Seuraava toimenpide perustuu myynnin analyysiraportteihin. Vaiheet ovat samanlaiset ostojen ja varaston analyysiraporteille.

Analyysiraporttien avulla voit analysoida myynnin dynamiikkaa tunnuslukujen mukaan, jotka valitset, esimerkiksi liikevaihto, sekä summat että määrät, katetuotto tai todellisen myynnin edistyminen budjettiin verraten. Raportin avulla voit myös analysoida keskimääräisiä myyntihintojasi ja arvioida myyntihenkilöstösi myyntituloksia.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä Myynnin analyysiraportit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Valitse Analyysiraportti - Myynti -ikkunassa Uusi-toiminto.
 3. Täytä tarvittavat kentät. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.
 4. Valitse Muokkaa analyysiraporttia -toiminto.
 5. Valitse Myynnin analyysiraportti -ikkunassa Näytä matriisi -toiminto.

Huomautus

Rivi- ja sarakemallien yhdistelmien muodostaminen raporttien luontia varten sekä yksilöivien nimien määrittäminen niille on vapaavalintaista. Jos teet näin, sinun ei tarvitse valita rivi- ja sarakemalleja Myynnin analyysiraportti -ikkunassa, jos valitset raportin nimen. Kun raportin nimi on valittu, voidaan rivi- ja sarakemalleja muuttaa itsenäisesti. Alkuperäinen yhdistelmä voidaan sitten myöhemmin palauttaa valitsemalla raportin nimi uudelleen.

Katso myös

Business Intelligence
Rahoitus
Rahoituksen määrittäminen
Pääkirjanpito ja tilikartta
Business Central -ohjelman käyttäminen