Common Data Service for Apps Developer -palvelun yleiskatsausCommon Data Service for Apps Developer Overview

PowerApps tarjoaa käyttäjille, yrityksille, itsenäisille ohjelmistovalmistajille sekä laitekokoajille tehokkaan ympäristön liiketoiminta-aluesovellusten rakentamiseen.PowerApps offers users, businesses, independent software vendors (ISVs), and systems integrators (SIs) a powerful platform for building line-of-business apps. Common Data Service -palvelun laajennus, jota kutsutaan Common Data Service for Apps -palveluksi, on uusi lisäys PowerAppsiin ja se sisältää Dynamics 365 -ympäristön ydinfunktiot, joita käytetään Dynamics 356 for Sales, Marketing ja Customer Service -palvelujen kanssa.The new addition to PowerApps in this release is the expansion of the Common Data Service, now called Common Data Service for Apps which now contains the core functionality of the Dynamics 365 platform that powers Dynamics 365 for Sales, Marketing, Customer Service.

AloitaGet Started

Jos olet jo käyttänyt Dynamics 365 for Sales, Marketing tai Customer Service -sovelluksia, pystyt hyödyntämään näitä kokemuksia mukauttaaksesi ja laajentaaksesi Common Data Service for Apps -palvelua.If you are already experienced with the Dynamics 365 for Sales, Marketing, or Customer Service apps, you will find that you will be able to apply your experience to customize and extend Common Data Service for Apps.

Jos et ole käyttänyt Dynamics 365 for Sales, Marketing tai Customer Service -sovelluksia, seuraavat aiheet tarjoavat yleiskatsauksen tärkeimmistä käsitteistä ja auttavat alkuun Common Data Service for Apps -palvelun käytössä.If you are new to the Dynamics 365 for Sales, Marketing, or Customer Service apps, the following topics provide a high-level overview of the important concepts to help you get started working with Common Data Service for Apps.

Huomautus

  • Mallipohjaiset sovellukset ovat yhteydessä Common Data Service for Apps -palveluun.Model-driven apps connect to Common Data Service for Apps. Saadaksesi lisätietoja siitä, miten kehittäjät voivat lisätä arvoja sovellustasolla, katso Mallipohjaisten sovelluksien yleiskuvaus.For information about how developers can add value at the application level, see Model-driven apps Developer Overview. Tämän osan sisältöä viittaa vain laajennuksiin, joita kehittäjät voivat tehdä palvelutasolla.Content in this section will refer only to extensions developers can do at the service level.
  • Koska Common Data Service for Apps -palvelu käyttää samaa alustaa kuin Dynamics 365 Sales, Marketing tai Customer Service -sovellukset, löydät kehittäjille tarkoitettuja tarkempia tietoja Dynamics 365 asiakkaalle suunnatusta kehittäjän -oppaasta.Because Common Data Service for Apps is the same platform used by Dynamics 365 for Sales, Marketing, or Customer Service apps, you will find more complete information for developers in the Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide. Aiheet sisältävät yhteenvedon ja linkkejä kehittäjän oppaaseen sekä muihin oppaisiin, joista löytyy lisätietoja.These topics will provide an overview with links to the developer guide and other guides for more information.

Työkalut ja resurssit kehittäjilleTools and resources for developers

Kehittäjät voivat käyttää seuraavat työkaluja ja resursseja käsitellessään ratkaisuja Common Data Service -palvelun avulla.Developers will use the following tools and resources when working with solutions using Common Data Service for apps.

NuGet:n kautta ladattavissa olevat työkalutTools available for download from NuGet

Seuraavat työkalut ovat saatavilla NuGet-paketteina.The following tools are distributed in NuGet packages. Kehittäjän opas: lataa työkalut NuGet:sta -aihe sisältää PowerShell-komentosarjan, jonka avulla voit ladata ja poimia uusimmat versiot näistä työkaluista.The Developer Guide: Download tools from NuGet topic includes a PowerShell script you can use to download and extract the latest versions of these tools.

TyökaluTool KuvausDescription
Koodin muodostus -työkalu CrmSvcUtil.exeCode generation tool CrmSvcUtil.exe Koodin muodostamisen komentorivityökalu, jonka avulla luodaan aikaisin sidotut .NET Framework -luokat, jotka edustavat organisaatiopalvelun käyttämää entiteettitietomallia.A command-line code generation tool that generates early-bound .NET Framework classes that represent the entity data model used by the organization service.
Lisätietoja:More information:
OrganisaatiopalvelutOrganization Service
Dynamics 365 asiakkaalle suunnattu kehittäjän opas: aikaisin sidottujen entiteettiluokkien luominen koodin muodostus -työkalun avulla Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Create early bound entity classes with the code generation tool
Määritysten siirtotyökalu DataMigrationUtility.exeConfiguration Migration tool DataMigrationUtility.exe Käytetään määritysten siirtoon ympäristöjen välillä.Used to move configuration data across environments. Määritystietoja käytetään määrittämään mukautettuja toimintoja ja ne tallennettaan yleensä mukautettuihin entiteetteihin.Configuration data is used to define custom functionality and is typically stored in custom entities. Työkalua ei ole tarkoitettu yritystietojen siirtoon.This tool is not designed to move business data.
Lisätietoja: Dynamics 365 asiakkaalle suunnattu järjestelmänvalvojan opas: määritystietojen siirto esiintymien ja organisaatioiden välillä kokoonpanon siirtotyökalun avullaMore information: Dynamics 365 Customer Engagement Administrator Guide: Move configuration data across instances and organizations with the Configuration Migration tool
Pakettien käyttöönottaja PackageDeployer.exePackage Deployer PackageDeployer.exe Käytetään pakettien käyttöönottoon Common Data Service for Apps -palvelussa.Used to deploy packages on Common Data Service for Apps instances. Paketti on asennettavissa oleva yksikkö, joka sisältää ratkaisuja.A package is an installable unit that includes solutions.
Lisätietoja:More information:
Ratkaisupakettien käyttöönottoDeploy Solution Packages
Dynamics 365 asiakkaalle suunnattu kehittäjän opas: pakettien luominen Dynamics 365 paketin käyttöönotto -toimintoa vartenDynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Create packages for the Dynamics 365 Package Deployer
Laajennuksen rekisteröintityökalu PluginRegistration.exePlug-in Registration Tool PluginRegistration.exe Työkalu, jonka avulla tilataan .NET -kokoonpanolaajennuksien luokkia palvelimen tapahtumiin.A tool used to subscribe .NET assembly plug-in classes to server events.
Lisätietoja:More information:
Laajennuksen luominenCreate a plug-in
Dynamics 365 asiakkaan suunnattu kehittäjän opas: laajennuksen rekisteröinti laajennus rekisteröinti -työkalun avullaDynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Walkthrough: Register a plug-in using the plug-in registration tool
Ratkaisun pakkaajatyökaluSolutionPackager.exeSolutionPackager tool SolutionPackager.exe Työkalu, jolla voi hajottaa palautuvasti Common Data Service for Apps -palvelun ratkaisutiedoston useiksi XML-tiedostoiksi ja muiksi tiedostoiksi, niin, että näitä tiedostoja voidaan helposti hallittava ohjausobjektin lähdejärjestelmässä.A tool that can reversibly decompose a Common Data Service for Apps compressed solution file into multiple XML files and other files so that these files can be easily managed by a source control system.
Lisätietoja:More information:
Ratkaisujen tiimikehitysTeam development of solutions
Dynamics 365 asiakkaalle suunnattu kehittäjän opas: ratkaisupakkaaja-työkalun käyttäminen ratkaisutiedoston pakkaamiseen ja purkamiseenDynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Use the SolutionPackager tool to compress and extract a solution file

.NET SDK -kokoonpanot.NET SDK Assemblies

Seuraavassa kokoonpanoja, joita .NET-kehittäjät voivat käyttää.The following are assemblies .NET developers can use. Uusimmat versiot ovat ladattavissa vastaavina NuGet-paketteina.The latest versions are available to download in the corresponding NuGet packages.

Tietojen käsittelyWork with data

Näiden kokoonpanojen avulla voit käsitellä organisaatio- ja resurssienetsintäpalveluja.Use these assemblies to interact with the organization service and discovery services.

Lisätietoja: Dynamics 365 asiakkaalle suunnattu kehittäjän opas: Dynamics 365 organisaatiopalvelujen käyttöMore information: Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Use the Dynamics 365 Organization service

NuGet-paketti: Microsoft.CrmSdk.CoreAssembliesNuGet Package: Microsoft.CrmSdk.CoreAssemblies

KokoonpanoAssembly NimitilatNamespaces
Microsoft.Crm.Sdk.Proxy.dllMicrosoft.Crm.Sdk.Proxy.dll Microsoft.Crm.SdkMicrosoft.Crm.Sdk
Microsoft.Crm.Sdk.MessagesMicrosoft.Crm.Sdk.Messages
Microsoft.Xrm.Sdk.dllMicrosoft.Xrm.Sdk.dll Microsoft.Xrm.SdkMicrosoft.Xrm.Sdk
Microsoft.Xrm.Sdk.ClientMicrosoft.Xrm.Sdk.Client
Microsoft.Xrm.Sdk.DiscoveryMicrosoft.Xrm.Sdk.Discovery
Microsoft.Xrm.Sdk.MessagesMicrosoft.Xrm.Sdk.Messages
Microsoft.Xrm.Sdk.MetadataMicrosoft.Xrm.Sdk.Metadata
Microsoft.Xrm.Sdk.Metadata.QueryMicrosoft.Xrm.Sdk.Metadata.Query
Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationMicrosoft.Xrm.Sdk.Organization
Microsoft.Xrm.Sdk.QueryMicrosoft.Xrm.Sdk.Query
Microsoft.Xrm.Sdk.WebServiceClientMicrosoft.Xrm.Sdk.WebServiceClient

Prosessin suunnittelutyökalu (työnkulku) -laajennusten luominenCreate Process Designer (Workflow) extensions

Kokoonpanon avulla voit lisätä prosessin suunnittelutyökaluun mukautettuja toimintoja.Use this assembly to add custom activities to the Process designer.

Lisätietoja Dynamics 365 asiakkaalle suunnattu kehittäjän opas: mukautetut työnkulkuaktiviteetit (työnkulun kokoonpanot)More information Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Custom workflow activities (workflow assemblies)

NuGet-paketti: Microsoft.CrmSdk.WorkflowNuGet Package: Microsoft.CrmSdk.Workflow

KokoonpanoAssembly NimitilatNamespaces
Microsoft.Xrm.Sdk.Workflow.dllMicrosoft.Xrm.Sdk.Workflow.dll Microsoft.Xrm.Sdk.WorkflowMicrosoft.Xrm.Sdk.Workflow
Microsoft.Xrm.Sdk.Workflow.ActivitiesMicrosoft.Xrm.Sdk.Workflow.Activities
Microsoft.Xrm.Sdk.Workflow.DesignersMicrosoft.Xrm.Sdk.Workflow.Designers

Windows-asiakassovellusten kehitysBuild windows client applications

Kokoonpanoja käytetään muodostettaessa yhteyttä organisaatiopalveluun ja rakennettaessa Windows-asiakassovelluksia.Use these assemblies to facilitate connecting to the organization service and to build windows client applications.

Lisätietoja Dynamics 365 asiakkaalle suunnattu kehittäjän opas: Windows-asiakassovellusten rakentaminen XRM-työkaluillaMore information Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Build Windows client applications using the XRM tools

NuGet-paketit:NuGet Packages:

KokoonpanoAssembly NimitilatNamespaces
Microsoft.Xrm.Tooling.Connector.dllMicrosoft.Xrm.Tooling.Connector.dll Microsoft.Xrm.Tooling.ConnectorMicrosoft.Xrm.Tooling.Connector
Microsoft.Xrm.Tooling.Connector.ModelMicrosoft.Xrm.Tooling.Connector.Model
Microsoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControl.dllMicrosoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControl.dll Microsoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControlMicrosoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControl
Microsoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControl.ModelMicrosoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControl.Model
Microsoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControl.PropertiesMicrosoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControl.Properties
Microsoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControl.UtilityMicrosoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControl.Utility
Microsoft.Xrm.Tooling.WebResourceUtility.dllMicrosoft.Xrm.Tooling.WebResourceUtility.dll Microsoft.Xrm.Tooling.WebResourceUtilityMicrosoft.Xrm.Tooling.WebResourceUtility

Pakettien luominenCreate packages

Kokoonpanojen avulla voit luoda paketteja paketin käyttöönottotoiminnolle.Use these assemblies to create packages for the Package Deployer.

Lisätietoja: Dynamics 365 asiakkaalle suunnattu kehittäjän opas: pakettien luonti Dynamics 365 paketin käyttöönotto -toiminnolleMore information: Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Create packages for the Dynamics 365 Package Deployer

NuGet-paketti: Microsoft.CrmSdk.XrmTooling.PackageDeploymentNuGet Package: Microsoft.CrmSdk.XrmTooling.PackageDeployment

KokoonpanoAssembly NimitilaNamespace
Microsoft.Xrm.Tooling.PackageDeployment.CrmPackageExtentionBase.dllMicrosoft.Xrm.Tooling.PackageDeployment.CrmPackageExtentionBase.dll Microsoft.Xrm.Tooling.PackageDeployment.CrmPackageExtentionBaseMicrosoft.Xrm.Tooling.PackageDeployment.CrmPackageExtentionBase

Mukautettujen näennäiskohdetietopalvelujen luontiCreate Custom virtual entity data providers

Kokoonpanon avulla voit luoda mukautettuja näennäiskohdetietopalveluja.Use this assembly to create custom virtual entity data providers.

Lisätietoja: Dynamics 365 asiakkaalle suunnattu kehittäjän opas: näennäisentiteettien käyttöMore information: Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Get started with virtual entities

NuGet-paketti: Microsoft.CrmSdk.DataNuGet Package: Microsoft.CrmSdk.Data

KokoonpanoAssembly NimitilatNamespaces
Microsoft.Xrm.Sdk.Data.dllMicrosoft.Xrm.Sdk.Data.dll Microsoft.Xrm.Sdk.DataMicrosoft.Xrm.Sdk.Data
Microsoft.Xrm.Sdk.Data.CodeGenMicrosoft.Xrm.Sdk.Data.CodeGen
Microsoft.Xrm.Sdk.Data.ConvertersMicrosoft.Xrm.Sdk.Data.Converters
Microsoft.Xrm.Sdk.Data.ExceptionsMicrosoft.Xrm.Sdk.Data.Exceptions
Microsoft.Xrm.Sdk.Data.ExpressionsMicrosoft.Xrm.Sdk.Data.Expressions
Microsoft.Xrm.Sdk.Data.InfraMicrosoft.Xrm.Sdk.Data.Infra
Microsoft.Xrm.Sdk.Data.MappingsMicrosoft.Xrm.Sdk.Data.Mappings

Outlook-asiakasohjelman laajennusExtend Outlook Client

Koonpanon avulla voit käyttää Microsoft Dynamics 365 Outlookia ja Microsoft Dynamics 365 for Microsoft Office Outlookia offline-tilassa.Use this assembly to interact with Microsoft Dynamics 365 for Outlook and Microsoft Dynamics 365 for Microsoft Office Outlook with Offline Access.

Lisätietoja: Dynamics 365 asiakkaalle suunnattu kehittäjän opas: Dynamics 365 Customer Engagement for Outlook -laajennusMore information: Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Extend Dynamics 365 Customer Engagement for Outlook

NuGet-paketti: Microsoft.CrmSdk.OutlookNuGet Package: Microsoft.CrmSdk.Outlook

KokoonpanoAssembly NimitilaNamespace
Microsoft.Crm.Outlook.Sdk.dllMicrosoft.Crm.Outlook.Sdk.dll Microsoft.Crm.Outlook.SdkMicrosoft.Crm.Outlook.Sdk

Common Data Service for Apps -palvelun yhteisötyökalutCommunity Tools for Common Data Service for Apps

Dynamics 365 -yhteisön luo työkaluja!The Dynamics 365 community creates tools! Useat suosituimmista jaetaan XrmToolBoxissa.Many of the most popular ones are distributed in the XrmToolBox. XrmToolBox on Windows-sovellus, joka yhdistää Common Data Service for Apps -palveluun, tarjoten työkaluja, joilla mukauttaminen, kokoonpano ja toimintatehtävät helpottuvat.XrmToolBox is a Windows application that connects to Common Data Service for Apps, providing tools to ease customization, configuration and operation tasks. Se sisältä yli 30 laajennusta tehden hallinnasta, mukauttamisesta tai määritystehtävistä entistä helpompaa ja vähemmän aikaa vievää.It is shipped with more than 30 plugins to make administration, customization or configuration tasks easier and less time consuming.

Seuraavassa luettelo valituista yhteisötyökaluista, jotka ovat saatavilla XrmToolBox,:n kautta, ja jota voidaan käyttää Common Data Service for Apps -palvelun kanssa.The following is a selected list of community tools distributed via the XrmToolBox that you can use with Common Data Service for Apps.

TyökaluTool KuvausDescription
Määritteen hallintaAttribute Manager Käytetään määritteen uudelleennimeämisessä/poistamisessa/tai muutettaessa määritteen tyyppiä.Used to rename/delete/or change the type of an attribute.
Aikaisen sidonnan -muodostinEarly Bound Generator Luo aikaisin sidottuja entiteettejä/asetusjoukkoja/toimintoja.Generates Early Bound Entities/Option Sets/Actions. Käyttää SDK:n CrmSvcUtil:a ja näyttää luokat avaimien luonnissa käytetyn komentorivin.Uses CrmSvcUtil from the SDK, and shows command line used to create the classes.
Vienti ExceliinExport to Excel Vie tietueita helposti valitusta näkymästä/fetchxml:stä Exceliin.Easily export records from the selected view/fetchxml to Excel.
FetchXML-muodostinFetchXML Builder Luo ja testaa FetchXml-kyselyjäCreate and test FetchXml Queries
MetatietoselainMetadata Browser Selaa Dynamics CRM -organisaatiosi metatietojaBrowse metadata from your Dynamics CRM organization
Laajennusten pinojäljityksen katseluohjelmaPlugin Trace Viewer Tutki laajennuksen jäljityslokia helposti, suodatin- ja näkymämahdollisuuksillaInvestigate the Plug-in Trace Log with easy filtering and display possibilities
Käyttäjän asetukset -apuohjelmaUser Settings Utility Hallitse käyttäjien henkilökohtaisia asetuksia joukkoinaManage users personal settings in bulk

Huomautus

Microsoft ei tue yhteisön luomia työkaluja.Tools created by the community are not supported by Microsoft. Jos sinulla on kysymyksiä tai ongelmia yhteisötyökalujen kanssa, ota yhteyttä työkalun julkaisijaan.If you have questions or issues with community tools, contact the publisher of the tool.