Hierarkkisesti järjestettyjen tietojen kysely ja tietojen visualisoiminen

Voit saada liiketoimintaan liittyviä arvokkaita tietoja visualisoimalla toisiinsa liittyviä tietoja hierarkkisesti. Hierarkkisista mallinnus- ja visualisoimistoiminnoista on paljon hyötyä.

 • Voit tarkastella ja selailla monitasoisia hierarkkisia tietoja.

 • Voit tarkastella tunnuslukuja hierarkian tilannekohtaisessa näkymässä.

 • Voit analysoida verkossa ja taulutietokoneilla olevia tärkeimpiä tietoja.

Joidenkin entiteettien, kuten asiakkaan ja käyttäjän, visualisoinnit ovat valmiita visualisointeja. Muissa entiteeteissä, kuten mukautetuissa entiteeteissä, voidaan ottaa hierarkia käyttöön ja niille voidaan luoda visualisoinnit. Käyttäjä voi valita tarpeidensa mukaan puunäkymän, jossa näkyy koko hierarkia, tai ruutunäkymän, joka esittää pienemmän osan hierarkiasta. Näkymät esitetään rinnakkain. Voit tutkia hierarkian laajentamalla ja supistamalla hierarkiapuuta. Visualisoinnin samat hierarkkiset asetuksen määritetään kerran, mutta niitä käytetään sekä :n WWW-sovelluksessa että mobiiliasiakasohjelmissa. Taulutietokoneissa visualisoinnit esitetään niille sopivassa muokatussa muodossa. Hierarkkisille visualisoinneille vaadittavat mukautettavat komponentit ovat ratkaisukohtaisia, jonka vuoksi ne voidaan siirtää organisaatiosta toiseen muiden mukautusten tavoin. Voit määrittää visualisoinnissa näytettävät määritteet mukauttamalla pikalomakkeen lomake-editorin avulla. Koodia ei tarvitse kirjoittaa.

Kyselyn tekeminen hierarkkisista tiedoista

Common Data Service tukee hierarkkisten tietorakenteiden liittyvien tietueiden itseen viittaavia suhteita. Aiemmin hierarkkisten tietojen tarkasteleminen vaati toisiinsa liittyvien tietueiden toistuvia kyselyjä. Tällä hetkellä liittyvistä tiedoista voi tehdä kyselyn hierarkiana yhdessä vaiheessa. Entiteetin tietueista voi tehdä kyselyn käyttämällä alle- ja ei alle -logiikkaa. Hierarkkisia alle- ja ei alle -operaattoreita ovat käytettävissä Erikoishaku-toiminnossa ja työnkulkueditorissa. Katso lisätietoja siitä, miten näitä operaattoreita käytetään kohdassa työnkulun osavaiheiden määritys. Lisätietoja erikoishausta on artikkelissa Erikoishaun luominen, muokkaaminen tai tallentaminen.

Seuraavassa esimerkissä kuvataan eri skenaariot, joiden avulla hierarkioista voi tehdä kyselyn.

Kyselyn tekeminen asiakashierarkiasta

Tilihierarkien tilikysely

Kyselyn tekeminen asiakashierarkiasta ja liittyvistä aktiviteeteista

Asiakkaaseen liittyvien aktiviteettien kysely

Kyselyn tekeminen asiakashierarkiasta ja liittyvistä mahdollisuuksista

Asiakkaaseen liittyvien mahdollisuuksien kysely

Jos haluat tehdä kyselyn tiedoista hierarkiana, sinun on määritettävä jokin entiteetin itseen viittaava yksi moneen- tai monta yhteen -suhde käyttöön hierarkkisena. Voit ottaa hierarkian käyttöön seuraavasti:

 1. Laajenna powerapps.com-sivustossa Tiedot-osa ja napsauta tai napauta Entiteetit-kohtaa vasemmanpuoleisessa siirtymisruudussa.

 2. Napsauta tai napauta olemassa olevaan entiteettiä tai luo uusi entiteetti

 3. Valitse Suhteet

 4. Valitse itseen viittaava suhde.

 5. Valitse suhteen tietopaneelissa Hierarkkinen.

Huomautus

 • Joitakin valmiita suhteita ei voi mukauttaa. Tämä estää valitsemasta näitä suhteita hierarkkisiksi suhteiksi.
 • Voit määrittää hierarkkisen suhteen järjestelmän itseen viittaaville suhteille. Tämä sisältää järjestelmätyypin itseen viittaavat suhteet, kuten contact_master_contact-suhteen.

Hierarkkisten tietojen visualisoiminen

Valmiita visualisointeja on seuraavilla järjestelmäentiteeteillä Account, Position, Product ja User. Näiden entiteettien ruudukkonäkymässä on hierarkiakaaviokuvake tietueen nimen vasemmalla puolella. Hierarkiakuvake ei näy oletusarvoisesti kaikissa tietueissa. Kuvake näkyy tietueissa, joilla on pää- tai alitietue tai molemmat.

Aktiiviset tilit

Jos valitset hierarkiakuvakkeen, voit tarkastella hierarkiaa vasemmalla olevan puunäkymän tai oikealla näkyvän ruutunäkymän avulla alla kuvatulla tavalla.

Asiakaspuu ja ruudun näkymä

Hierarkiaa varten voi ottaa käyttöön muutaman muunkin valmiin järjestelmäentiteetin. Näitä entiteettejä ovat Case, Contact, Opportunity, Order, Quote, Campaign ja Team. Kaikki mukautetut kohteet voi ottaa käyttöön hierarkiassa.

Vihje

Jos entiteetin voi ottaa käyttöön hierarkiassa, tee seuraavat toimet:
Laajenna ratkaisunhallinnassa entiteetti, jonka haluat. Näkyviin tulee entiteettikomponentti nimeltä Hierarkia-asetukset. Entiteeteillä, joita ei voi ottaa käyttöön hierarkiassa, ei ole tätä komponenttia. Dynamics 365:n myyntialueen entiteetti on kuitenkin poikkeus. Vaikka myyntialueen entiteetti sisältää Hierarkia-asetukset-kohdan, entiteettiä ei voi ottaa käyttöön hierarkiassa.

Seuraavassa luetellaan asioita, jotka on tärkeä muistaa visualisointien luonnin yhteydessä.

 • Entiteetille voi määrittää hierarkkiseksi vain yhden itseen viittaavan 1:N-suhteen. Tässä suhteessa ensisijaisella ja liittyvällä entiteetillä on oltava sama tyyppi, kuten account_parent_account tai Widget_new_Widget_new_Widget.

 • Tällä hetkellä hierarkia ja visualisointi perustuvat vain yhteen entiteettiin. Asiakkaan hierarkia voidaan esittää niin, että se näyttää asiakkaat useilla tasoilla. Asiakkaita ja yhteyshenkilöitä ei kuitenkaan voi näyttää samassa hierarkian visualisoinnissa.

 • Ruudussa voi näyttää enintään neljä kenttää. Jos lisäät ruutunäkymässä käytettävään pikalomakkeeseen enemmän kenttiä, vain neljä ensimmäistä kenttää näytetään.

Visualisointiesimerkki

Tarkastellaan esimerkkiä mukautetun entiteetin visualisoinnin luonnista. Loimme mukautetun entiteetin nimeltä new_Widget. Loimme myös itseen viittaavan suhteen ja merkitsimme sen hierarkkiseksi alla esitetyllä tavalla.

Pienoisohjelman suhteen määritys

Seuraavaksi valitsimme Hierarkia-asetukset-ruudukkonäkymässä hierarkkisen suhteen nimeltä Widget_new_Widget_new_Widget. Täytimme lomakkeen pakolliset kentät. Jos suhdetta ei ole vielä merkitty hierakkiseksi, voit siirtyä lomakkeen linkillä perinteisen entiteetin editoriin. Siellä voi myös merkitä suhteen hierarkkiseksi.

Loimme pikanäyttölomakkeeseen pikalomakkeen nimeltä Pienoissovellushierarkiaruutu-lomake. Tähän lomakkeeseen lisättiin neljä kenttää, jotka näkyvät kussakin ruudussa.

Luo pienoisohjelman pikalomake

Kun asetukset on tehty valmiiksi, luotiin kaksi tietuetta: vakiopienoissovellus ja premium-pienoissovellus. Kun premium-pienoissovelluksesta on tehty vakiopienoissovelluksen päätaso valintakentän avulla, uusi pienoissovellusruudukkonäkymä näyttää hierarkiakuvakkeet alla kuvatulla tavalla.

Pienoissovelluksen hierarkiaruudukko

Vihje

Hierarkiakuvakkeet näkyvät tietueruudukkonäkymässä vasta sitten, kun tietueille on muodostettu pää- ja alitason suhde.

Jos hierarkiakuvake valitaan, näkyviin tulee uusi kaksi tietuetta esittävä pienoissovellushierarkia, jonka vasemmalla puolella on puunäkymä ja oikealle puolella ruutunäkymä. Kukin ruutu sisältää neljä Pienoissovellushierarkiaruutu-lomakkeessa määritettyä kenttää.

Pienoissovelluksen puu- ja ruutunäkymä

Katso myös

Video: Hierarkkisen suojauksen mallinnus
Video: Hierarkian visualisointi