Osamharc Amharcóir Sonraí Diagnóiseacha le haghaidh PowerShellDiagnostic Data Viewer for PowerShell Overview

Infheidhmithe maidir leApplies to

 • Windows10, leagan 1803 agus níos nuaWindows10, version 1803 and newer
 • Windows Server, leagan 1803Windows Server, version 1803
 • Windows Server 2019Windows Server 2019

RéamhráIntroduction

Is modúl PowerShell é an tAmharcóir Sonraí Diagnóiseacha a ligeann duit na sonraí diagnóiseacha atá á seoladh ag do ghléas chuig Microsoft a athbhreithniú, tríd an bhfaisnéis a ghrúpáil i gcatagóirí simplí bunaithe ar an gcaoi a úsáideann Microsoft an fhaisnéis.The Diagnostic Data Viewer for PowerShell is a PowerShell module that lets you review the diagnostic data your device is sending to Microsoft, grouping the info into simple categories based on how it's used by Microsoft.

RiachtanaisRequirements

Ní mór go mbeadh pribhléid riaracháin agat ar an ngléas chun an modúl PowerShell seo a úsáid.You must have administrative privilege on the device in order to use this PowerShell module. Teastaíonn OS leagan 1803 agus níos airde don mhodúl seo.This module requires OS version 1803 and higher.

Suiteáil agus Úsáid an tAmharcóir Sonraí Diagnóiseacha le haghaidh PowerShellInstall and Use the Diagnostic Data Viewer for PowerShell

Ní mór duit an modúl a shuiteáil sular féidir leat an tAmharcóir Sonraí Diagnóiseacha le haghaidh PowerShell a úsáid.You must install the module before you can use the Diagnostic Data Viewer for PowerShell.

Ag oscailt seisiúin PowerShell ArdaitheOpening an Elevated PowerShell session

Teastaíonn pribhléid riaracháin (ardaithe) chun leas a bhaint as an Amharcóir Sonraí Diagnóiseacha le haghaidh PowerShell.Using the Diagnostic Data Viewer for PowerShell requires administrative (elevated) privilege. Tá dhá bhealach ann chun leid PowerShell ardaithe a oscailt.There are two ways to open an elevated PowerShell prompt. Féadfaidh tú ceachtar den dá mhodh a úsáid.You can use either method.

 • Téigh chuig Tosaigh > Windows PowerShell > Rith mar riarthóirGo to Start > Windows PowerShell > Run as administrator
 • Téigh chuig Tosaigh > Leid ordaithe > Rith mar riarthóir, agus rith an t-ordúGo to Start > Command prompt > Run as administrator, and run the command C:\> powershell.exe

Suiteáil an tAmharcóir Sonraí Diagnóiseacha le haghaidh PowerShellInstall the Diagnostic Data Viewer for PowerShell

Tábhachtach

Moltar súil a chaitheamh ar an doiciméadúchán maidir le Cur Chun Siúil le Gailearaí PowerShell.It is recommended to visit the documentation on Getting Started with PowerShell Gallery. Soláthraítear níos mó mionsonraí maidir le modúl PowerShell a shuiteáil ar an leathanach seo.This page provides more specific details on installing a PowerShell module.

Chun an leagan is nua den mhodúl Amharcóir Sonraí Diagnóiseacha PowerShell a shuiteáil, rith an t-ordú seo a leanas laistigh de sheisiún PowerShell ardaithe:To install the newest version of the Diagnostic Data Viewer PowerShell module, run the following command within an elevated PowerShell session:

PS C:\> Install-Module -Name Microsoft.DiagnosticDataViewer

Chun tuilleadh faisnéise faoin modúl seo a fheiceáil, tabhair cuairt ar Gailearaí PowerShell.To see more information about the module, visit PowerShell Gallery.

Cas air amharc ar shonraíTurn on data viewing

Sular féidir leat an uirlis seo a úsáid, ní mór duit amharc ar shonraí a chasadh air.Before you can use this tool, you must turn on data viewing. Trí amharc ar shonraí a chasadh air cumasaítear Windows chun stair logánta sonraí diagnóiseacha do ghléis a stóráil ionas gur féidir leat amharc ar an stair sula gcastar as é.Turning on data viewing enables Windows to store a local history of your device's diagnostic data for you to view until you turn it off.

Tabhair faoi deara, nach rialaíonn an socrú seo cibé an seolann nó nach seolann do ghléas sonraí diagnóiseacha.Note that this setting does not control whether your device sends diagnostic data. Seachas sin, rialaíonn sé cibé an sábhálann nó nach sábhálann do ghléas Windows cóip logánta de na sonraí diagnóiseacha a seoladh ionas gur féidir leat amharc orthu.Instead, it controls whether your Windows device saves a local copy of the diagnostic data sent for your viewing.

Chun amharc ar shonraí a chasadh air tríd an leathanach SocruitheTo turn on data viewing through the Settings page

 1. Téigh chuig Start, select Settings > Privacy > Diagnostics & feedback.Go to Start, select Settings > Privacy > Diagnostics & feedback.

 2. Faoi Sonraí diagnóiseacha, cas air an rogha Má tá amharc ar shonraí cumasaithe, beidh tú in ann do shonraí diagnóiseacha a fheiceáil.Under Diagnostic data, turn on the If data viewing is enabled, you can see your diagnostics data option.

  An suíomh chun amharc ar shonraí a chasadh air

Chun amharc ar shonraí a chasadh air trí PowerShellTo turn on data viewing through PowerShell

Rith an t-ordú seo a leanas laistigh de sheisiún ardaithe PowerShell:Run the following command within an elevated PowerShell session:

PS C:\> Enable-DiagnosticDataViewing

Ach a gcumasaítear amharc ar shonraí, sábhálfaidh do mheaisín Windows stair de na sonraí diagnóiseacha a sheoltar chuig Microsoft ón bpointe sin ar aghaidh.Once data viewing is enabled, your Windows machine will begin saving a history of diagnostic data that is sent to Microsoft from this point on.

Tábhachtach

Má chastar air amharc ar shonraí, d'fhéadfá suas le 1GB (réamhshocrú) de spás diosca a úsáid ar do thiomántán córais.Turning on data viewing can use up to 1GB (default setting) of disk space on your system drive. Molaimid duit amharc ar shonraí a chasadh as nuair a bhíonn tú críochnaithe leis an Amharcóir Sonraí Diagnóiseacha.We recommend that you turn off data viewing when you're done using the Diagnostic Data Viewer. Chun faisnéis a fháil maidir le hamharc ar shonraí a chasadh as, féach ar an rannán Amharc ar shonraí a chasadh as san alt seo.For info about turning off data viewing, see the Turn off data viewing section in this article.

Buntús Amharcóir Sonraí Diagnóiseacha le haghaidh PowerShellGetting Started with Diagnostic Data Viewer for PowerShell

Chun féachaint ar conas an cmdlet a úsáid, na paraiméadair a nglacann sé leo, agus samplaí, rith an t-ordú seo a leanas ó sheisiún ardaithe PowerShell:To see how to use the cmdlet, the parameters it accepts, and examples, run the following command from an elevated PowerShell session:

PS C:\> Get-Help Get-DiagnosticData

Chun Tús a chur le hAmharc ar Shonraí DiagnóiseachaTo Start Viewing Diagnostic Data

Ó sheisiún ardaithe PowerShell, rith an t-ordú seo a leanas:From an elevated PowerShell session, run the following command:

PS C:\> Get-DiagnosticData

Má tá líon mór teagmhas i gceist, agus más mian leat an t-ordú a stopadh, iontráil Ctrl+C.If the number of events is large, and you'd like to stop the command, enter Ctrl+C.

Tábhachtach

B'fhéidir nach mbeadh ach líon beag torthaí nó nach mbeadh torthaí ar bith de thoradh an ordaithe thuas má chumasaigh tú amharc ar shonraí le déanaí.The above command may produce little to no results if you enabled data viewing recently. D'fhéadfadh go dtógfadh sé cúpla nóiméad sular féidir le do ghléas Windows na sonraí diagnóiseacha atá seolta aige a thaispeáint.It can take several minutes before your Windows device can show diagnostic data it has sent. Úsáid do ghléas mar a dhéanann tú de ghnáth idir an dá linn agus bain triail as arís.Use your device as you normally would in the mean time and try again.

Níos mó a dhéanamh leis an Amharcóir Sonraí Diagnóiseacha le haghaidh PowerShellDoing more with the Diagnostic Data Viewer for PowerShell

Soláthraíonn an tAmharcóir Sonraí Diagnóiseacha le haghaidh PowerShell na gnéithe seo a leanas chun amharc ar na sonraí diagnóiseacha ar do ghléas agus chun na sonraí sin a scagadh.The Diagnostic Data Viewer for PowerShell provides you with the following features to view and filter your device's diagnostic data. Féadfaidh tú an fhoireann fhairsing feidhmchláir d'uirlisí eile PowerShell a úsáid leis an modúl seo freisin.You can also use the extensive suite of other PowerShell tools with this module.

 • Amharc ar do theagmhais dhiagnóiseacha.View your diagnostic events. Trí PS C:\> Get-DiagnosticData a rith, féadfaidh tú athbhreithniú a dhéanamh ar do theagmhais dhiagnóiseacha.Running PS C:\> Get-DiagnosticData, you can review your diagnostic events. Léiríonn na teagmhais seo na gníomhaíochtaí a tharla agus a seoladh chuig Microsoft.These events reflect activities that occurred and were sent to Microsoft.

  Taispeántar gach teagmhas mar Oibiacht PowerShell.Each event is displayed as a PowerShell Object. De réir réamhshocraithe taipseánann gach teagmhas ainm an teagmhais, an t-am a chonaic do ghléas Windows é, cibé an bhfuil nó nach bhfuil an teagmhas Bunúsach, a chatagóir teagmhas diagnóiseach, agus amharc mionsonraithe JSON den fhaisnéis atá ann, a thaispeánann an teagmhas mar a seoladh chuig Microsoft é.By default each event shows the event name, the time when it was seen by your Windows device, whether the event is Basic, its diagnostic event category, and a detailed JSON view of the information it contains, which shows the event exactly as it was when sent to Microsoft. Baineann Microsoft úsáid as an bhfaisnéis seo chun feabhas a chur ar chóras oibriúcháin Windows go leanúnach.Microsoft uses this info to continually improve the Windows operating system.

 • Amharc ar chatagóirí teagmhas diagnóiseach.View diagnostic event categories. Taispeánann gach teagmhas na catagóirí teagmhas diagnóiseach lena mbaineann sé.Each event shows the diagnostic event categories that it belongs to. Sonraíonn na catagóirí seo conas a úsáideann Microsoft teagmhais.These categories define how events are used by Microsoft. Taispeántar na catagóirí mar aitheantóirí uimhriúla.The categories are shown as numeric identifiers. Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi na catagóirí seo, féach Sonraí Diagnóiseacha Windows.For more information about these categories, see Windows Diagnostic Data.

  Chun amharc ar an gcatagóir dhiagnóiseach atá á léiriú ag gach aitheantóir uimhriúil agus céard a chiallaíonn an chatagóir, is féidir leat an t-ordú seo a rith:To view the diagnostic category represented by each numeric identifier and what the category means, you can run the command:

  PS C:\> Get-DiagnosticDataTypes
  
 • Scag teagmhais de réir mar a seoladh iad.Filter events by when they were sent. Féadfaidh tú amharc ar imeachtaí laistigh de raonta ama sonraithe trí am tosaithe agus am críochnaithe gach ordaithe a shonrú.You can view events within specified time ranges by specifying a start time and end time of each command. Mar shampla, chun féachaint ar na sonraí diagnóiseacha ar fad a seoladh idir 12 agus 6 uair an chloig ó shin, rith an t-ordú seo a leanas.For example, to see all diagnostic data sent between 12 and 6 hours ago, run the following command. Tabhair faoi deara go bhfuil sonraí á dtaispeáint in ord na sonraí is sine ar dtús.Note that data is shown in order of oldest first.

  PS C:\> Get-DiagnosticData -StartTime (Get-Date).AddHours(-12) -EndTime (Get-Date).AddHours(-6)
  
 • Easpórtáil sonraí gach ordaithe.Export the results of each command. Féadfaidh tú torthaí gach ordaithe a easpórtáil chun comhad ar leith cosúil le csv trí úsáid a bhaint as píopa |.You can export the results of each command to a separate file such as a csv by using pipe |. Mar shampla,For example,

  PS C:\> Get-DiagnosticData | Export-Csv 'mydata.csv'
  

Cas as amharc ar shonraíTurn off data viewing

Nuair atá do shonraí diagnóiseacha athbhreithnithe agat, molaimid an t-amharc ar shonraí a chasadh as ionas nach mbeidh níos mó cuimhne á húsáid.When you're done reviewing your diagnostic data, we recommend turning off data viewing to prevent using up more memory. Nuair a chastar as amharc ar shonraí, cuirtear stop Windows stair de do shonraí diagnóiseacha a shábháil agus glantar stair reatha na sonraí diagnóiseacha ó do ghléas.Turning off data viewing stops Windows from saving a history of your diagnostic data and clears the existing history of diagnostic data from your device.

Chun amharc ar shonraí a chasadh as tríd an leathanach SocruitheTo turn off data viewing through the Settings page

 1. Téigh chuig Start, select Settings > Privacy > Diagnostics & feedback.Go to Start, select Settings > Privacy > Diagnostics & feedback.

 2. Faoi Sonraí diagnóiseacha, cas as an rogha Má tá amharc ar shonraí cumasaithe, beidh tú in ann do shonraí diagnóiseacha a fheiceáil.Under Diagnostic data, turn off the If data viewing is enabled, you can see your diagnostics data option.

  An suíomh chun amharc ar shonraí a chasadh as

Chun amharc ar shonraí a chasadh as trí PowerShellTo turn off data viewing through PowerShell

Rith an t-ordú seo a leanas laistigh de sheisiún ardaithe PowerShell:Within an elevated PowerShell session, run the following command:

PS C:\> Disable-DiagnosticDataViewing

Méid do staire sonraí a mhionathrúModifying the size of your data history

De réir réamhshocraithe, taispeánfaidh an uirlis suas le 1GB nó 30 lá de shonraí (cibé a tharlaíonn ar dtús).By default, the tool will show you up to 1GB or 30 days of data (whichever comes first). Nuair a shroichtear an teorainn ama nó spáis, scaoiltear na sonraí go hincrimintiúil, agus scaoiltear na pointí sonraí is sine ar dtús.Once either the time or space limit is reached, the data is incrementally dropped with the oldest data points dropped first.

Mionathraigh méid do stair sonraíModify the size of your data history

Tábhachtach

D'fhéadfadh go mbeadh tionchar ag an uasmhéid sonraí diagnóiseacha atá inamhairc ag an uirlis a mhionathrú ar fheidhmíocht do mheaisín.Modifying the maximum amount of diagnostic data viewable by the tool may come with performance impacts to your machine.

Tábhachtach

Má athraíonn tú an t-uasmhéid don stair sonraí ó luach níos mó chuig luach níos lú, ní foláir duit amharc sonraí a chasadh as agus é a chasadh air arís d'fhonn spás ar an diosca a athshlánú.If you modify the maximum data history size from a larger value to a lower value, you must turn off data viewing and turn it back on in order to reclaim disk space.

Féadfaidh tú an t-uasmhéid staire sonraí (i meigibhearta) a athrú ar féidir leat amharc air.You can change the maximum data history size (in megabytes) that you can view. Mar shampla, chun an t-uasmhéid stair sonraí a shocrú ag 2048MB (2GB), féadfaidh tú an t-ordú seo a leanas a rith.For example, to set the maximum data history size to 2048MB (2GB), you can run the following command.

PS C:\> Set-DiagnosticStoreCapacity -Size 2048

Féadfaidh tú an t-uasmhéid am stair sonraí (in uaireanta) ar féidir leat amharc air a athrú.You can change the maximum data history time (in hours) that you can view. Mar shampla, chun an t-uasmhéid am stair sonraí a shocrú ag 24 uair an chloig, féadfaidh tú an t-ordú seo a leanas a rith.For example, to set the maximum data history time to 24 hours, you can run the following command.

PS C:\> Set-DiagnosticStoreCapacity -Time 24

Tábhachtach

B'fhéidir go mbeadh sé riachtanach do mheaisín a atosú chun na socruithe nua a chur i bhfeidhm.You may need to restart your machine for the new settings to take effect.

Tábhachtach

Má an feidhmchlár Amharcóir Sonraí Diagnóiseacha store suiteáilte ar an ngléas céanna agat, beidh mionathruithe ar mhéid do stair sonraí tríd an modúl PowerShell le tabhairt faoi deara san fheidhmchlár freisin.If you have the Diagnostic Data Viewer store app installed on the same device, modifications to the size of your data history through the PowerShell module will also be reflected in the app.

Athshocraigh méid do stair sonraíReset the size of your data history

Chun an t-uasmhéid staire sonraí a athshocrú chuig a luach réamhshocraithe bunaidh 1GB, rith an t-ordú seo a leanas i seisiún ardaithe PowerShell:To reset the maximum data history size back to its original 1GB default value, run the following command in an elevated PowerShell session:

PS C:\> Set-DiagnosticStoreCapacity -Size 1024 -Time 720 

Nuair a athshocráíonn tú uasmhéid do staire sonraí chuig luach níos lú, ní foláir duit amharc sonraí a chasadh as agus é a chasadh air arís d'fhonn spás ar an diosca a athshlánú.When resetting the size of your data history to a lower value, be sure to turn off data viewing and turn it back on in order to reclaim disk space.