Foglalások kezelése az Azure-erőforrásoknálManage Reservations for Azure resources

Egy Azure-foglalás megvásárlása után előfordulhat, hogy a foglalást egy másik előfizetésre szeretné alkalmazni, módosítani szeretné, ki kezelheti a foglalást, vagy módosítaná a foglalás hatókörét.After you buy an Azure reservation, you may need to apply the reservation to a different subscription, change who can manage the reservation, or change the scope of the reservation. Egy foglalást ketté is oszthat annak érdekében, hogy egy másik előfizetéshez vásárolt példányokat alkalmazhasson.You can also split a reservation into two reservations to apply some of the instances you bought to another subscription.

Ha Azure Reserved Virtual Machine Instances-példányokat vásárolt, módosíthatja a foglalás optimalizálási beállítását.If you bought Azure Reserved Virtual Machine Instances, you may change the optimize setting for the reservation. A foglalási kedvezmény vonatkozhat az ugyanahhoz a sorozathoz tartozó virtuális gépekre, vagy fenntartható az adatközpont kapacitása egy adott virtuálisgép-mérethez.The reservation discount can apply to VMs in the same series or you can reserve data center capacity for a specific VM size. Emellett érdemes úgy optimalizálni a foglalásokat, hogy teljesen ki legyenek használva.And, you should try to optimize reservations so that they are fully used.

A foglalás kezeléséhez szükséges engedély eltér az előfizetés engedélyeitől.Permission needed to manage a reservation is separate from subscription permission.

Megjegyzés

A cikk frissítve lett az Azure PowerShell új Az moduljának használatával.This article has been updated to use the new Azure PowerShell Az module. Dönthet úgy is, hogy az AzureRM modult használja, amely továbbra is megkapja a hibajavításokat, legalább 2020 decemberéig.You can still use the AzureRM module, which will continue to receive bug fixes until at least December 2020. Ha többet is meg szeretne tudni az új Az modul és az AzureRM kompatibilitásáról, olvassa el az Azure PowerShell új Az moduljának ismertetését.To learn more about the new Az module and AzureRM compatibility, see Introducing the new Azure PowerShell Az module. Az Az modul telepítési útmutatását az Azure PowerShell telepítését ismertető cikkben találja.For Az module installation instructions, see Install Azure PowerShell.

A foglalási rendelés és a foglalásReservation Order and Reservation

Egy foglalás megvásárlásakor két objektum jön létre: A foglalási rendelés és a foglalás.When you purchase a reservation, two objects are created: Reservation Order and Reservation.

A vásárláskor a foglalási rendelés alá egy foglalás tartozik.At the time of purchase, a Reservation Order has one Reservation under it. Az olyan műveletek, mint például a felosztás, az egyesítés, a részleges visszatérítés vagy a csere, új foglalásokat hoznak létre a foglalási rendelés alatt.Actions such as split, merge, partial refund, or exchange create new reservations under the Reservation Order.

Egy foglalási rendelés megtekintéséhez lépjen a Foglalás elemre > válassza ki a foglalást, majd kattintson a foglalási rendelés azonosítójára.To view a Reservation Order, go to Reservations > select the reservation, and then click the Reservation order ID.

Példa egy foglalási rendelés részleteire, köztük a foglalási rendelés azonosítójávalExample of reservation order details showing Reservation order ID

A foglalások az engedélyeket a foglalási rendelésektől öröklik.A reservation inherits permissions from its reservation order.

Foglalás hatókörének módosításaChange the reservation scope

A foglalási kedvezmény vonatkozhat virtuális gépekre, SQL-adatbázisokra, Azure Cosmos DB-adatbázisokra és egyéb erőforrásokra, amelyek megfelelnek a foglalásnak, és a foglalás hatókörében futnak.Your reservation discount applies to virtual machines, SQL databases, Azure Cosmos DB, or other resources that match your reservation and run in the reservation scope. A számlázási környezet a foglalás megvásárlásához használt előfizetéstől függ.The billing context is dependent on the subscription used to buy the reservation.

Egy foglalás hatókörének frissítése:To update the scope of a reservation:

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign in to the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Reservations lehetőséget.Select All services > Reservations.
 3. Válassza ki a foglalást.Select the reservation.
 4. Válassza a Beállítások > Konfiguráció lehetőséget.Select Settings > Configuration.
 5. Módosítsa a hatókört.Change the scope.

Ha a közös hatókört módosítja egyetlen hatókörre, akkor csak egy olyan előfizetést választhat ki, amelyben Ön a tulajdonos.If you change from shared to single scope, you can only select subscriptions where you're the owner. Csak a foglalással megegyező számlázási környezetben található előfizetések választhatók ki.Only subscriptions within the same billing context as the reservation, can be selected.

A hatókör csak a használatalapú fizetéses díjszabású különálló előfizetésekre (MS-AZR-0003P vagy MS-AZR-0023P ajánlatok), az MS-AZR-0017P vagy az MS-AZR-0148P vállalati ajánlatra, illetve a CSP előfizetési típusokra vonatkozik.The scope only applies to individual subscriptions with pay-as-you-go rates (offers MS-AZR-0003P or MS-AZR-0023P), Enterprise offer MS-AZR-0017P or MS-AZR-0148P, or CSP subscription types.

A foglalást kezelő felhasználók hozzáadása vagy módosításaAdd or change users who can manage a reservation

Delegálhatja a foglalás kezelését, ha személyeket ad hozzá szerepkörökhöz a foglalási rendelésben vagy a foglalásban.You can delegate reservation management by adding people to roles on the reservation order or the reservation. Alapértelmezés szerint a foglalási rendelést leadó személy és a fiókadminisztrátor rendelkezik a tulajdonosi szerepkörrel a foglalás rendelés és a foglalás tekintetében.By default, the person that places the reservation order and the account administrator have the Owner role on the reservation order and the reservation.

A foglalási rendelések és foglalások hozzáférései a foglalási kedvezményben részesülő előfizetésektől függetlenül kezelhetők.You can manage access to reservations orders and reservations independently from the subscriptions that get the reservation discount. Ha valakinek engedélyt ad egy foglalási rendelés vagy a foglalás kezelésére, az a személy ettől még nem lesz jogosult az előfizetés kezelésére.When you give someone permissions to manage a reservation order or the reservation, it doesn't give them permission to manage the subscription. Hasonlóképpen, ha engedélyt ad valakinek egy, a foglalás hatókörébe tartozó előfizetés kezelésére, az még nem lesz jogosult a foglalási rendelés vagy a foglalás kezelésére.Similarly, if you give someone permissions to manage a subscription in the reservation's scope, it doesn't give them rights to manage the reservation order or the reservation.

A csere vagy a visszatérítés végrehajtásához a felhasználónak hozzáféréssel kell rendelkeznie a foglalás megrendeléséhez.To perform an exchange or refund, the user must have access to the reservation order. Az engedélyek megadásakor érdemes a foglalási rendeléséhez engedélyt biztosítani, nem pedig a foglaláshoz.When granting someone permissions, it’s best to grant permissions to the reservation order, not the reservation.

Egy foglalás hozzáférés-kezelésének delegálása:To delegate access management for a reservation:

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign in to the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Foglalások lehetőséget azoknak a foglalásoknak a megtekintéséhez, amelyekhez hozzáféréssel rendelkezik.Select All Services > Reservation to list reservations that you have access to.
 3. Válassza ki azt a foglalást, amelyhez való hozzáférést delegálni szeretné más felhasználóknak.Select the reservation that you want to delegate access to other users.
 4. Válassza a Hozzáférés-vezérlés (IAM) lehetőséget.Select Access control (IAM).
 5. Válassza a Szerepkör-hozzárendelés hozzáadása > Szerepkör > Tulajdonos lehetőséget.Select Add role assignment > Role > Owner. Ha korlátozott hozzáférést szeretne biztosítani, válasszon egy másik szerepkört.Or, if you want to give limited access, select a different role.
 6. Írja be annak a felhasználónak az e-mail-címét, akit tulajdonosként kíván hozzáadni.Type the email address of the user you want to add as owner.
 7. Válassza ki a felhasználót, majd válassza a Mentés lehetőséget.Select the user, and then select Save.

Egy foglalás felosztása két foglalásbaSplit a single reservation into two reservations

Miután egy foglalásban egynél több erőforrás-példányt vásárol, érdemes lehet a foglalásban lévő példányokat különböző előfizetésekhez hozzárendelni.After you buy more than one resource instance within a reservation, you may want to assign instances within that reservation to different subscriptions. Alapértelmezés szerint minden példánynak egy hatóköre van – vagy egyetlen előfizetés, vagy közös.By default, all instances have one scope - either single subscription or shared. Például megvásárolt 10 foglalási példányt, és megadta, hogy a foglalási hatókör legyen az A előfizetés, most pedig módosítani szeretné a foglalások hatókörét, hogy hét foglalásnak az A előfizetés, a maradék háromnak pedig a B előfizetés legyen a hatóköre. A foglalás felosztása lehetővé teszi a példányok elosztását a részletes hatókör-kezelés érdekében.For example, you bought 10 reservation instances and specified the scope to be subscription A. You may now want to change the scope for seven reservations to subscription A and the remaining three to subscription B. Splitting a reservation allows you to distribute instances for granular scope management. A közös hatókör kiválasztásával leegyszerűsítheti az előfizetések közötti elosztást.You can simplify the allocation to subscriptions by choosing shared scope. Azonban költségkezelési vagy költséghatékonysági okokból konkrét mennyiségeket is hozzárendelhet az egyes előfizetésekhez.But for cost management or budgeting purposes, you can allocate quantities to specific subscriptions.

A foglalások kettéosztásához használhatja a PowerShellt, a parancssori felületet, vagy az API-t.You can split a reservation into two reservations though PowerShell, CLI, or through the API.

Foglalások felosztása a PowerShell használatávalSplit a reservation by using PowerShell

 1. Kérje le a foglalási rendelés azonosítóját a következő parancs futtatásával:Get the reservation order ID by running the following command:

  # Get the reservation orders you have access to
  Get-AzReservationOrder
  
 2. Kérje le a foglalás részleteit:Get the details of a reservation:

  Get-AzReservation -ReservationOrderId a08160d4-ce6b-4295-bf52-b90a5d4c96a0 -ReservationId b8be062a-fb0a-46c1-808a-5a844714965a
  
 3. Ossza ketté a foglalást, és ossza el a példányokat:Split the reservation into two and distribute the instances:

  # Split the reservation. The sum of the reservations, the quantity, must equal the total number of instances in the reservation that you're splitting.
  Split-AzReservation -ReservationOrderId a08160d4-ce6b-4295-bf52-b90a5d4c96a0 -ReservationId b8be062a-fb0a-46c1-808a-5a844714965a -Quantity 3,2
  
 4. A hatókört az alábbi parancs futtatásával frissítheti:You can update the scope by running the following command:

  Update-AzReservation -ReservationOrderId a08160d4-ce6b-4295-bf52-b90a5d4c96a0 -ReservationId 5257501b-d3e8-449d-a1ab-4879b1863aca -AppliedScopeType Single -AppliedScope /subscriptions/15bb3be0-76d5-491c-8078-61fe3468d414
  

Foglalások lemondása, cseréje vagy visszatérítéseCancel, exchange, or refund reservations

Bizonyos korlátozásokkal lehetősége van a foglalások lemondására, cseréjére és visszatérítésére.You can cancel, exchange, or refund reservations with certain limitations. További információkért lásd: Az Azure Reservations önkiszolgáló csere- és visszatérítési szolgáltatásai.For more information, see Self-service exchanges and refunds for Azure Reservations.

A Reserved VM Instances optimalizálási beállításának módosításaChange optimize setting for Reserved VM Instances

Amikor megvásárol egy fenntartott virtuálisgép-példányt, kiválaszthatja, hogy a példány méretének rugalmassága vagy a példány kapacitása legyen-e a prioritás.When you buy a Reserved VM Instance, you choose instance size flexibility or capacity priority. A rugalmas példányméret a foglalás kedvezményét az ugyanabban a virtuálisgép-méretcsoportban található egyéb virtuális gépekre is alkalmazza.Instance size flexibility applies the reservation discount to other VMs in the same VM size group. A kapacitás prioritása kiemelt fontosságúként kezeli az adatközpont kapacitását az üzemelő példányok számára.Capacity priority prioritizes data center capacity for your deployments. Ezzel a lehetőséggel biztos lehet benne, hogy szükség esetén nem lesz akadálya újabb virtuálisgép-példányok indításának.This option offers additional confidence in your ability to launch the VM instances when you need them.

Alapértelmezés szerint ha a foglalás hatóköre közös, a példány méretének rugalmassága be van kapcsolva.By default, when the scope of the reservation is shared, the instance size flexibility is on. Az adatközpont kapacitása nincs priorizálva az üzemelő virtuálisgép-példányok számára.The data center capacity isn't prioritized for VM deployments.

Az egyszeres hatókörű foglalások a kapacitás priorizálására is optimalizálhatók a virtuálisgép-példányok méretének rugalmassága helyett.For reservations where the scope is single, you can optimize the reservation for capacity priority instead of VM instance size flexibility.

A foglalás optimalizálási beállításának frissítése:To update the optimize setting for the reservation:

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign in to the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Reservations lehetőséget.Select All Services > Reservations.
 3. Válassza ki a foglalást.Select the reservation.
 4. Válassza a Beállítások > Konfiguráció lehetőséget.Select Settings > Configuration.
  A Konfiguráció elemet bemutató példaExample showing the Configuration item
 5. Módosítsa az Optimalizálás beállítást.Change the Optimize for setting.
  Az Optimalizálás beállítást bemutató példaExample showing the Optimize for setting

Foglalás kihasználtságának optimalizálásaOptimize reservation use

Az Azure-foglalások használatából eredő megtakarítások kizárólag a tartós erőforrás-használatból származnak.Azure reservation savings only result from sustained resource use. Ha megvásárol egy foglalást, akkor azért fizet, ami tulajdonképpen a 100%-ig lehetséges erőforrás-használat egy egy- vagy hároméves időszak alatt.When you make a reservation purchase, you pay for what is essentially 100% possible resource use over a one- or three-year term. Igyekezzen maximálisan kihasználni a foglalást, hogy ezzel minél több megtakarítást érhessen el.Try to maximize your reservation to get as much use and savings possible. Az alábbi szakaszok leírják, hogyan érdemes monitorozni a foglalásokat, és optimalizálni a használatukat.The following sections explain how to monitor a reservation and optimize its use.

Foglalás kihasználtságának megtekintése az Azure PortalonView reservation use in the Azure portal

A foglalás kihasználtságának megtekintésére az egyik mód az Azure Portal használata.One way of viewing reservation usage is in the Azure portal.

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign in to the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Reservations lehetőséget, és figyelje meg egy adott foglalás Kihasználtság (%) mutatóját.Select All services > Reservations and note the Utilization (%) for a reservation.
  Kép a foglalások listájárólImage showing the list of reservations
 3. Válasszon ki egy foglalást.Select a reservation.
 4. Tekintse át a foglalás kihasználtságának időre vetített trendjét.Review the reservation use trend over time.
  Kép egy foglalás kihasználtságárólImage showing reservation use

Foglalás kihasználtságának megtekintése egy API-valView reservation use with API

Ha Ön Nagyvállalati Szerződéssel rendelkező (EA-) ügyfél, programozott módon megtekintheti, hogyan vannak kihasználva a szervezeten belüli foglalások.If you're an Enterprise Agreement (EA) customer, you can programmatically view how the reservations in your organization are being used. A nem használt foglalásokról a használati adatokon keresztül értesülhet.You get unused reservation through usage data. A foglalási díjak áttekintésekor vegye figyelembe, hogy az adatok fel vannak osztva a tényleges költségekre és az amortizációs költségekre.When you review reservation charges, keep in mind that data is divided between actual cost and amortized costs. A tényleges költség olyan adatokat szolgáltat, amelyeket összevethet a havi számlájával.Actual cost provides data to reconcile you monthly bill. Emellett tartalmazza a foglalás vételárát és a foglalás alkalmazásának részleteit is.It also has reservation purchase cost and reservation application details. Az amortizált költség hasonló a tényleges költséghez, azzal a különbséggel, hogy a foglalások használatának érvényben levő díjait időarányosan jeleníti meg.Amortized cost is like actual cost except that the effective price for reservation usage is prorated. Az amortizált költség adataiban az is megjelenik, hogy a foglalás mennyi ideig nem volt kihasználva.Unused reservation hours are shown in amortized cost data. A nagyvállalati ügyfeleknek szánt használati adatokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a Nagyvállalati Szerződés foglalási költségeinek és kihasználtságának lekérése szakaszt.For more information about usage data for EA customers, see Get Enterprise Agreement reservation costs and usage.

Egyéb előfizetéstípusok esetén használja a Foglalások összegzése – Felsorolás foglalási rendelés és foglalás szerint API-t.For other subscription types, use the API Reservations Summaries - List By Reservation Order And Reservation.

Foglalás optimalizálásaOptimize your reservation

Ha azt tapasztalja, hogy a szervezet foglalásai nincsenek kihasználva:If you find that your organization's reservations are being underused:

Segítségre van szüksége?Need help? Vegye fel velünk a kapcsolatot.Contact us.

Ha kérdése van vagy segítségre van szüksége, hozzon létre egy támogatási kérést.If you have questions or need help, create a support request.

További lépésekNext steps

Az Azure Reservationszel kapcsolatos további információkért tekintse meg a következő cikkeket:To learn more about Azure Reservations, see the following articles:

Szolgáltatáscsomag vásárlása:Buy a service plan:

Szoftvercsomag vásárlása:Buy a software plan:

A kedvezmények és a kihasználtság ismertetése:Understand discount and usage: