Az SQL Server használatának áttekintése az Azure Virtual Machines szolgáltatásban (Windows rendszeren)Overview of SQL Server on Azure Virtual Machines (Windows)

Ez a témakör az SQL Server Azure-beli, Windows rendszerű virtuális gépeken történő futtatásának lehetőségeit ismerteti, hivatkozásokat tartalmaz a portálon elérhető rendszerképekhez, valamint tartalmazza a gyakori feladatok áttekintését.This topic describes your options for running SQL Server on Azure Windows virtual machines (VMs), along with links to portal images and an overview of common tasks.

Megjegyzés

Ha már ismeri az SQL Server használatát, és csak azt szeretné megtudni, hogyan helyezhet üzembe egy SQL Servert futtató, Windows rendszerű virtuális gépet, tekintse meg az SQL Servert futtató, Windows rendszerű virtuális gép az Azure szolgáltatásban történő létrehozását ismertető cikket.If you're already familiar with SQL Server and just want to see how to deploy a SQL Server Windows VM, see Provision a Windows SQL Server VM in the Azure. Ha pedig egy Linux rendszerű virtuális gépet szeretne létrehozni egy SQL Server futtatásához, tekintse meg az SQL Servert futtató, Linux rendszerű virtuális gép az Azure szolgáltatásban történő létrehozását ismertető cikket.Or if you want to create a Linux VM with SQL Server, see Provision a Linux SQL Server VM in the Azure

Amennyiben Ön adatbázis-rendszergazda vagy fejlesztő, az Azure virtuális gépek lehetőséget nyújtanak a helyszíni SQL Server számítási feladatok és alkalmazások áthelyezésére a felhőbe.If you are a database administrator or a developer, Azure VMs provide a way to move your on-premises SQL Server workloads and applications to the Cloud.

ForgatókönyvekScenarios

Számos oka lehet annak, amiért úgy dönt, az adatokat az Azure-ban tárolja.There are many reasons that you might choose to host your data in Azure. Ha az alkalmazást áthelyezi az Azure-ba, az növeli a teljesítményt az adatok áthelyezéséhez.If your application is moving to Azure, it improves performance to also move the data. De a használata további előnyökkel is jár.But there are other benefits. Automatikusan hozzáférést kap több különböző adatközponthoz is a globális jelenlét érdekében, illetve vészhelyreállítás esetére.You automatically have access to multiple data centers for a global presence and disaster recovery. Emellett az adatok is tartósak, és magas szintű biztonság védi őket.The data is also highly secured and durable.

Az Azure virtuális gépeken futó SQL Server a relációs adatok Azure-ban való tárolásának egyik módja.SQL Server running on Azure VMs is one option for storing your relational data in Azure. Ez számos forgatókönyv esetében jó választás.It is good choice for several scenarios. Előfordulhat például, hogy egy helyszíni SQL Server-géphez hasonlóan konfigurált Azure-beli virtuális gépre van szüksége,For example, you might want to configure the Azure VM as similarly as possible to an on-premises SQL Server machine. vagy további alkalmazásokat és szolgáltatásokat szeretne futtatni ugyanazon az adatbázis-kiszolgálón.Or you might want to run additional applications and services on the same database server. Két fő erőforrás segítheti abban, hogy még több forgatókönyvet és megfontolást végiggondoljon:There are two main resources that can help you think through even more scenarios and considerations:

Új SQL virtuális gép létrehozásaCreate a new SQL VM

Az alábbi szakaszokban közvetlen hivatkozások találhatók az Azure Portalra az SQL Server virtuálisgép-katalógus rendszerképeinek letöltéséhez.The following sections provide direct links to the Azure portal for the SQL Server virtual machine gallery images. Attól függően, hogy milyen rendszerképet választott ki, fizetheti percalapon az SQL Server licencelési költségeit, vagy használhatja a saját licencét (BYOL).Depending on the image you select, you can either pay for SQL Server licensing costs on a per-minute basis, or you can bring your own license (BYOL).

Az új SQL-alapú virtuális gép létrehozásának részletes útmutatója az SQL Server rendszerű virtuális gép létrehozása az Azure Portalon című oktatóanyagban található.Find step-by-step guidance for creating a new SQL VM in the tutorial, Provision a SQL Server virtual machine in the Azure portal. Emellett tekintse át az Performance best practices for SQL Server VMs (Az SQL Server virtuális gépek teljesítményével kapcsolatos ajánlott eljárások) című cikket, amely leírja, hogyan válassza ki a kiépítés során a megfelelő gépméretet és egyéb lehetőségeket.Also, review the Performance best practices for SQL Server VMs, which explains how to select the appropriate machine size and other features available during provisioning.

1. lehetőség: SQL virtuális gép létrehozása percalapú licencelésselOption 1: Create a SQL VM with per-minute licensing

A következő táblázat a virtuálisgép-katalógus legújabb SQL Server-rendszerképeit foglalja össze.The following table provides a matrix of the latest SQL Server images in the virtual machine gallery. Kattintson bármelyik hivatkozásra egy új SQL virtuális gép létrehozásának megkezdéséhez az Ön által választott verzióval, kiadással és operációs rendszerrel.Click on any link to begin creating a new SQL VM with your specified version, edition, and operating system.

Tipp

Az ezekhez a rendszerképekhez tartozó virtuális gépek és SQL díjszabásának megismeréséhez tekintse meg az SQL Server Azure virtuális gépek díjszabási útmutatóját.To understand the VM and SQL pricing for these images, see Pricing guidance for SQL Server Azure VMs.

VerzióVersion Operációs rendszerOperating System KiadásEdition
SQL Server 2017SQL Server 2017 Windows Server 2016Windows Server 2016 Enterprise, Standard, Web, Express, DeveloperEnterprise, Standard, Web, Express, Developer
SQL Server 2016 SP1SQL Server 2016 SP1 Windows Server 2016Windows Server 2016 Enterprise, Standard, Web, Express, DeveloperEnterprise, Standard, Web, Express, Developer
SQL Server 2014 SP2SQL Server 2014 SP2 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Enterprise, Standard, Web, ExpressEnterprise, Standard, Web, Express
SQL Server 2012 SP3SQL Server 2012 SP3 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Enterprise, Standard, Web, ExpressEnterprise, Standard, Web, Express

Megjegyzés

A Linux rendszerhez elérhető SQL Server-virtuálisgépek rendszerképeivel kapcsolatban lásd az SQL Server használatának áttekintését az Azure Virtual Machines szolgáltatásban (Linux rendszeren).To see the available Linux SQL Server virtual machine images, see Overview of SQL Server on Azure Virtual Machines (Linux).

2. lehetőség: SQL virtuális gép létrehozása meglévő licenchez Option 2: Create a SQL VM with an existing license

Saját licencet is használhat (BYOL).You can also bring your own license (BYOL). Ebben az esetben csak a virtuális gépért kell fizetnie, az SQL Server licencelésével kapcsolatos egyéb költségek nélkül.In this scenario, you only pay for the VM without any additional charges for SQL Server licensing. A saját licenc használatához használja az SQL Server verzióinak, kiadásainak és operációs rendszereinek alábbi mátrixát.To use your own license, use the matrix of SQL Server versions, editions, and operating systems below. A portálon ezek a rendszerképnevek {BYOL} előtagot kapnak.In the portal, these image names are prefixed with {BYOL}.

Tipp

Saját licence használatával hosszú távon pénzt takaríthat meg a folyamatos éles számítási feladatok esetében.Bringing your own license can save you money over time for continuous production workloads. További információkért tekintse meg az SQL Server Azure virtuális gépek díjszabási útmutatóját.For more information, see Pricing guidance for SQL Server Azure VMs.

VerzióVersion Operációs rendszerOperating system KiadásEdition
SQL Server 2016 SP1SQL Server 2016 SP1 Windows Server 2016Windows Server 2016 Enterprise BYOL, Standard BYOLEnterprise BYOL, Standard BYOL
SQL Server 2014 SP2SQL Server 2014 SP2 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Enterprise BYOL, Standard BYOLEnterprise BYOL, Standard BYOL
SQL Server 2012 SP2SQL Server 2012 SP2 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Enterprise BYOL, Standard BYOLEnterprise BYOL, Standard BYOL

E listán kívül az SQL Server-verziók valamint az operációs rendszerek egyéb kombinációi is elérhetők.In addition to this list, other combinations of SQL Server versions and operating systems are available. További rendszerképeket az Azure Portal piacterén keresgélve találhat (keressen a „{BYOL} SQL Server” kifejezésre).Find other images through a marketplace search in the Azure portal (search for "{BYOL} SQL Server").

Fontos

A BYOL VM-rendszerképek használatához nagyvállalati szerződéssel kell rendelkeznie az Azure frissítési garancián keresztüli licenchordozhatósági programjával.To use BYOL VM images, you must have an Enterprise Agreement with License Mobility through Software Assurance on Azure. Továbbá szüksége van egy érvényes licencre is az SQL Server kívánt verziójához/kiadásához.You also need a valid license for the version/edition of SQL Server you want to use. Meg kell adnia a Microsoftnak a szükséges BYOL-információkat a virtuális gép kiépítésétől számított 10 napon belül.You must provide the necessary BYOL information to Microsoft within 10 days of provisioning your VM.

Megjegyzés

Nem lehetséges saját licencre módosítani egy percalapú SQL Server virtuális gép licencelési modelljét.It is not possible to change the licensing model of a pay-per-minute SQL Server VM to use your own license. Jelen esetben létre kell hoznia egy új BYOL virtuális gépet, majd az új virtuális gépre kell telepítenie az adatbázisokat.In this case, you must create a new BYOL VM and migrate your databases to the new VM.

Az SQL virtuális gép felügyeleteManage your SQL VM

Az SQL Server virtuális gép kiépítése után több választható felügyeleti feladatot is végrehajthat.After provisioning your SQL Server VM, there are several optional management tasks. Bizonyos szempontokból az SQL Server konfigurálását és felügyeletét pontosan ugyanúgy kell elvégeznie, ahogy egy helyszíni SQL Server-példánnyal tenné.In many aspects, you configure and manage SQL Server exactly like you would manage an on-premises SQL Server instance. Néhány feladat azonban csak az Azure-ra érvényes.However, some tasks are specific to Azure. A következő szakaszok kiemelnek néhány ilyen területet, és további információkra mutató hivatkozásokat is tartalmaznak.The following sections highlight some of these areas with links to more information.

Kapcsolódás a virtuális géphezConnect to the VM

Az egyik legalapvetőbb felügyeleti lépés az SQL Serverhez való csatlakozás olyan eszközök segítségével, mint az SQL Server Management Studio (SSMS).One of the most basic management steps is to connect to your SQL Server VM through tools, such as SQL Server Management Studio (SSMS). További információ az SQL Servert futtató új virtuális géphez való csatlakozásról:Csatlakozás SQL Servert futtató virtuális gépekhez az Azure-ban.For instructions on how to connect to your new SQL Server VM, see Connect to a SQL Server Virtual Machine on Azure.

Adatok áttelepítéseMigrate your data

Ha van meglévő adatbázisa, érdemes áthelyeznie az újonnan kiépített SQL virtuális gépre.If you have an existing database, you'll want to move that to the newly provisioned SQL VM. Az áttelepítési lehetőségekért és útmutatásért lásd: Migrating a Database to SQL Server on an Azure VM (Adatbázis áttelepítése egy Azure virtuális gépen SQL Serverre).For a list of migration options and guidance, see Migrating a Database to SQL Server on an Azure VM.

Magas rendelkezésre állás konfigurálásaConfigure high availability

Ha magas rendelkezésre állásra van szüksége, fontolja meg az SQL Server rendelkezésre állási csoportok konfigurálását.If you require high availability, consider configuring SQL Server Availability Groups. Ehhez több Azure virtuális gépre van szükség egy virtuális hálózaton.This involves multiple Azure VMs in a virtual network. Az Azure portálon találhat egy sablont, amely beállítja ezt a konfigurációt.The Azure portal has a template that sets up this configuration for you. További információ: Configure an AlwaysOn availability group in Azure Resource Manager virtual machines (AlwaysOn rendelkezésre állási csoport konfigurálása Azure Resource Manager virtuális gépeken).For more information, see Configure an AlwaysOn availability group in Azure Resource Manager virtual machines. Ha saját kezűleg szeretné konfigurálni a rendelkezésre állási csoportot és a kapcsolódó figyelőt, lásd:: Configure AlwaysOn Availability Groups in Azure VM (AlwaysOn rendelkezésre állási csoportok konfigurálása Azure virtuális gépeken).If you want to manually configure your Availability Group and associated listener, see Configure AlwaysOn Availability Groups in Azure VM.

További magas rendelkezésre állási lehetőségekért lásd: High Availability and Disaster Recovery for SQL Server in Azure Virtual Machines (Magas rendelkezésre állás és vészhelyreállítás Azure virtuális gépeken futó SQL Serveren).For other high availability considerations, see High Availability and Disaster Recovery for SQL Server in Azure Virtual Machines.

Az adatok biztonsági mentéseBack up your data

Az Azure virtuális gépek használni képesek az automatikus biztonsági mentés előnyeit, amely rendszeresen biztonsági másolatokat készít az adatbázisról a Blob Storage tárhelyen.Azure VMs can take advantage of Automated Backup, which regularly creates backups of your database to blob storage. Ezt a technikát manuálisan is alkalmazhatja.You can also manually use this technique. További információ: Use Azure Storage for SQL Server Backup and Restore (Az Azure Storage használata az SQL Server biztonsági mentéséhez és helyreállításához).For more information, see Use Azure Storage for SQL Server Backup and Restore. A biztonsági mentési és helyreállítási lehetőségek teljes körű áttekintéséért lásd: Backup and Restore for SQL Server in Azure Virtual Machines (Az SQL Server biztonsági mentése és helyreállítása Azure virtuális gépeken).For an overview of all backup and restore options, see Backup and Restore for SQL Server in Azure Virtual Machines.

Frissítések automatizálásaAutomate updates

Az Azure virtuális gépek az automatikus javítás segítségével ütemezhetnek egy karbantartási időszakot a fontos Windows- és SQL Server-frissítések automatikus telepítéséhez.Azure VMs can use Automated Patching to schedule a maintenance window for installing important windows and SQL Server updates automatically.

Felhasználói élmény fokozása program (CEIP)Customer experience improvement program (CEIP)

A Felhasználói élmény fokozása program (CEIP) alapértelmezés szerint engedélyezve van.The Customer Experience Improvement Program (CEIP) is enabled by default. Ez a program rendszeres időközönként jelentéseket küld a Microsoftnak az SQL Server fejlesztése érdekében.This periodically sends reports to Microsoft to help improve SQL Server. A CEIP-pel nem kell felügyeleti feladatokat végezni, hacsak nem kívánja letiltani az üzembe helyezés után.There is no management task required with CEIP unless you want to disable it after provisioning. A CEIP testreszabásához vagy letiltásához csatlakozzon a virtuális géphez a távoli asztalról.You can customize or disable the CEIP by connecting to the VM with remote desktop. Ezután futtassa az SQL Server hiba- és használatai jelentések segédprogramot.Then run the SQL Server Error and Usage Reporting utility. A jelentések letiltásához kövesse az utasításokat.Follow the instructions to disable reporting.

Az adatgyűjtésről további információért tekintse meg az SQL Server adatvédelmi nyilatkozatát.For more information about data collection, see the SQL Server Privacy Statement.

Következő lépésekNext steps

A díjszabással kapcsolatos kérdésekről bővebben az SQL Server Azure virtuális gépek díjszabási útmutatójában és az Azure díjszabási oldalán olvashat.For questions about pricing, see Pricing guidance for SQL Server Azure VMs and the Azure pricing page. Az SQL Server célkiadását az OS/Software (Operációs rendszer/Szoftver) listájából választhatja ki.Select your target edition of SQL Server in the OS/Software list. Ezt követően megtekintheti a különböző méretű virtuális gépekre vonatkozó díjakat.Then view the prices for differently sized virtual machines.

További kérdései vannak?More question? Először tekintse át Az SQL Server használatának első lépései az Azure Virtual Machines szolgáltatásban GYIK részét.First, see the SQL Server on Azure Virtual Machines FAQ. Emellett a kérdéseit vagy megjegyzéseit az SQL virtuális gépekre vonatkozó bármelyik témakör alján megírhatja, így kapcsolatba léphet a Microsofttal és a közösséggel.But also add your questions or comments to the bottom of any SQL VM topics to interact with Microsoft and the community.