A ServiceNow csatlakoztatása a Microsoft Cloud App Security szolgáltatáshozConnect ServiceNow to Microsoft Cloud App Security

Ez a szakasz a Cloud App Security szolgáltatásnak és meglévő ServiceNow-fiókjának összekötő API-k segítségével történő összekapcsolására vonatkozó útmutatást tartalmaz.This section provides instructions for connecting Cloud App Security to your existing ServiceNow account using the app connector API.

Megjegyzés

Javasoljuk, hogy a ServiceNow szolgáltatást a Fuji és az újabb kiadásokhoz elérhető OAuth-jogkivonatok használatával telepítse (olvassa el a megfelelő ServiceNow-dokumentációt.We recommend deploying ServiceNow using OAuth app tokens, available for Fuji and later releases (see the relevant ServiceNow documentation. A korábbi kiadásokhoz felhasználó/jelszó alapján örökölt csatlakoztatási mód érhető el.For earlier releases, a legacy connection mode is available based on user/password.

Megjegyzés

A Cloud App Security a ServiceNow Eureka, Fiji, Geneva, Helsinki és Istanbul verzióját támogatja.Cloud App Security supports ServiceNow versions of Eureka, Fiji, Geneva, Helsinki and Istanbul. A ServiceNow és a Cloud App Security összekapcsolásához Admin (Rendszergazda) szerepkörrel kell rendelkeznie, illetve meg kell róla győződnie, hogy a ServiceNow-példány támogatja-e az API-hozzáférést.In order to connect ServiceNow with Cloud App Security, you must have the role Admin and make sure the ServiceNow instance supports API access. További információt a ServiceNow termékdokumentációjában talál.For more information refer to the ServiceNow Product Documentation.

A ServiceNow és a Cloud App Security összekapcsolása az OAuth használatávalHow to connect ServiceNow to Cloud App Security using OAuth

 1. Rendszergazdai fiók segítségével jelentkezzen be a ServiceNow-fiókba.Log on with an Admin account to your ServiceNow account.

 2. A Filter navigator (Szűrőnavigátor) keresősávban írja be az OAuth kifejezést, és válassza az Application Registry (Alkalmazás-nyilvántartás) lehetőséget.In the Filter navigator search bar, type OAuth and select Application Registry.

 3. Az Application Registries (Alkalmazás-nyilvántartások) menüsávban a New (Új) elemre kattintva hozzon létre új OAuth-profilt.In the Application Registries menu bar, click New to create a new OAuth profile.

  ServiceNow – új OAuth-profil

 4. A What kind of OAuth application? (Milyen típusú OAuth-alkalmazás?) kérdés alatt kattintson a Create an OAuth API endpoint for external clients (OAuth API-végpont létrehozása külső ügyfeleknek) lehetőségre.Under What kind of OAuth application?, click Create an OAuth API endpoint for external clients.

  ServiceNow – OAuth-típus

 5. Az Application Registries New record (Alkalmazás-nyilvántartások – Új rekord) alatt töltse ki a következőket:Under Application Registries New record fill in the following:

  • Name (Név) mező: az új OAuth-profil neve, például CloudAppSecurity.Name field, name the new OAuth profile, for example, CloudAppSecurity.

  • A Client ID (Ügyfél-azonosító) automatikusan létrejön.The Client ID will be generated automatically. Másolja ki ezt az azonosítót, mert az összekapcsolás befejezéséhez be kell majd illesztenie a Cloud App Securitybe.Copy this ID, you will need to paste it into Cloud App Security to complete connection.

  • A Client Secret (Titkos ügyfélkulcs) mezőbe írjon be egy karakterláncot.In the Client Secret field, enter a string. Ha üresen hagyja a mezőt, automatikusan létrejön egy véletlenszerű titkos kulcs.If left empty, a random Secret will be generated automatically. Másolja ki, és mentse későbbi használatra.Copy and save it for later.

  • Az Access Token Lifespan (Hozzáférési jogkivonat élettartama) értékét növelje legalább 3600-ra.Increase the Access Token Lifespan to at least 3,600.

  • Kattintson a Submit (Küldés) gombra.Click Submit.

  ServiceNow – profilazonosítók

 6. A Cloud App Security-portálon kattintson a Vizsgálat, majd a Csatlakoztatott alkalmazások elemre.In the Cloud App Security portal, click Investigate and then Connected apps.

 7. Az Alkalmazás-összekötők lapon kattintson a pluszjel gombra, majd a ServiceNow elemre.In the App connectors page, click the plus button and then ServiceNow.

  a servicenow összekapcsolásaconnect servicenow

 8. Az előugró ablakban található megfelelő mezőkben adja meg ServiceNow-hoz tartozó felhasználói azonosítóját, jelszavát, a példány URL-címét, az ügyfél-azonosítót és a titkos ügyfélkulcsot.In the popup, add your ServiceNow user ID, password, instance URL, Client ID and Client secret in the appropriate boxes. A ServiceNow-hoz tartozó felhasználói azonosító megtalálható a ServiceNow-portálon, a Felhasználók területen. Keresse meg a nevét a táblázatban: az közvetlenül a felhasználói azonosító mellett jelenik meg.To find your ServiceNow User ID, in the ServiceNow portal, go to Users and then locate your name in the table - it will appear next to your User ID.

  ServiceNow-hoz tartozó felhasználói azonosító

 9. Kattintson a Csatlakozás gombra.Click Connect.

  servicenow összekapcsolása a CAS-salservicenow connect to CAS

 10. A Tesztelés gombra kattintva ellenőrizze, hogy a kapcsolat sikeresen létrejött-e.Make sure the connection succeeded by clicking Test now.

  A teszt több percig is eltarthat.Testing may take a couple of minutes. A sikert jelző értesítés megjelenését követően kattintson a Bezárás gombra.After receiving a success notice, click Close.

A ServiceNow csatlakoztatása után az azt megelőző 60 napra visszamenőleg kapja meg a jelentéseket.After connecting ServiceNow, you will receive events for 60 days prior to connection.

Örökölt ServiceNow-csatlakoztatásLegacy ServiceNow connection

A ServiceNow és a Cloud App Security összekapcsolásához rendszergazdai szintű engedélyekkel kell rendelkeznie, illetve meg kell róla győződnie, hogy a ServiceNow adott verziója támogatja-e az API-hozzáférést.In order to connect ServiceNow with Cloud App Security, you must have admin-level permissions and make sure the ServiceNow instance supports API access.

 1. Rendszergazdai fiók segítségével jelentkezzen be a ServiceNow-fiókba.Log on with an Admin account to your ServiceNow account.

 2. Hozzon létre egy új szolgáltatásfiókot a Cloud App Security szolgáltatásban, majd rendelje hozzá a Rendszergazda szerepkört az újonnan létrehozott fiókhoz.Create a new service account for Cloud App Security and attach the Admin role to the newly created account.

 3. Győződjön meg róla, hogy a REST API beépülő modul be van kapcsolva.Make sure the REST API plug-in is turned on.

  ServiceNow-fiókservicenow account

 4. A Cloud App Security portálon kattintson a Vizsgálat gombra, majd az Engedélyezett alkalmazások elemre.In the Cloud App Security portal, click Investigate and then Sanctioned apps.

 5. A ServiceNow sorban kattintson a Csatlakozás lehetőségre az Alkalmazás-összekötő állapota oszlopban, vagy kattintson az Alkalmazás csatlakoztatása gombra, majd a ServiceNow lehetőségre.In the ServiceNow row, click Connect in the App Connector status column, or click the Connect an app button and then ServiceNow.

  a servicenow összekapcsolásaconnect servicenow

 6. A ServiceNow beállítások oldalának API lapján található megfelelő mezőkben adja meg ServiceNow-hoz tartozó felhasználói azonosítóját, jelszavát, valamint a példány URL-címét.In the ServiceNow settings page, on the API tab, add your ServiceNow user ID, password and instance URL in the appropriate boxes.

 7. Kattintson a Csatlakozás gombra.Click Connect.

  ServiceNow-jelszó frissítéseservicenow update password

 8. Az API tesztelése gombra kattintva ellenőrizze, hogy a kapcsolat sikeresen létrejött-e.Make sure the connection succeeded by clicking Test API.

  A teszt több percig is eltarthat.Testing may take a couple of minutes. A sikert jelző értesítés megjelenését követően kattintson a Bezárás gombra.After receiving a success notice, click Close.
  A ServiceNow csatlakoztatása után az azt megelőző 60 napra visszamenőleg kapja meg a jelentéseket.After connecting ServiceNow, you will receive events for 60 days prior to connection.

Lásd még:See Also

Felhőalkalmazások szabályozása szabályzatokkal Control cloud apps with policies
Műszaki támogatást a Cloud App Security személyes támogatási oldalán kaphat. For technical support, please visit the Cloud App Security assisted support page.
A Premier ügyfelek a Premier portálról közvetlenül is kiválaszthatják a Cloud App Security szolgáltatást.Premier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal.