A következőkre vonatkozik: a Microsoft Cloud App SecurityApplies to: Microsoft Cloud App Security

Felhasználói csoportok importálásaImport user groups

Sikeres csatlakozás alkalmazások API-összekötők használata esetén a Microsoft Cloud App Security lehetővé teszi importálása a felhasználói csoportok, például Office 365 és az Azure Active Directory.When you connect apps using API connectors, Microsoft Cloud App Security enables you to import user groups, for example from Office 365 and Azure Active Directory. Kétféle felhasználói csoport létezik:There are two types of user groups:

 • Automatikus csoportokAutomatic groups
  Automatikus csoportok jönnek létre a Microsoft Cloud App Security által alapértelmezés szerint.Automatic groups are created by default by Microsoft Cloud App Security. Van például egy Külső nevű automatikus felhasználói csoport, amelyben minden alkalmazás minden olyan felhasználója szerepel, aki nem tagja a szervezetnek, de hozzáfér fájlokhoz vagy részt vett a bérlő valamely felhasználói tevékenységében.For example, there is an automatic user group called External which combines all users from all apps who are external to your organization and have access to files or were in user activities in your tenant. A Cloud App Securityben a következő automatikus csoportok találhatók meg:The following automatic groups exist in Cloud App Security:

  • KülsőExternal
  • Dropbox-rendszergazdaDropbox administrator
  • Office 365-rendszergazdaOffice 365 administrator
  • G Suite-rendszergazdaG Suite administrator
  • Box-rendszergazdaBox administrator
  • Az összes szabványos és egyéni Salesforce-profil, például a Salesforce System Administrator.All Salesforce standard and custom profiles, for example, Salesforce System Administrator. A teljes lista itt látható.See the full list here.
 • Importált csoportokImported groups
  Az összekapcsolt alkalmazásokból bármilyen csoportot importálhat,You can import any group from your connected apps. például az Office 365 (az Active Directory) és más összekapcsolt alkalmazások felhasználói csoportjait.For example, you can import user groups from Office 365 (Active Directory) and other connected apps. Így lehetősége nyílik a szervezeti fenyegetéseket nem a teljes szervezetet vagy az egyes felhasználókat, hanem egy konkrét csoportot vizsgálva keresni.This enables you to look for threats in your org, not by looking at the whole org or at a specific user, but by looking at a specific group.

Az importált felhasználói csoportokat például a következőkre használhatja: megvizsgálhatja, hogy a HR-munkatársak mely dokumentumokat nézték meg, vagy ellenőrizheti, hogy nem zajlik-e szokatlan tevékenység a vezetői csoportban, vagy hogy a rendszergazdai csoport valamely tagja folytatott-e az Amerikai Egyesült Államok területén kívüli tevékenységet.Typical scenarios that leverage imported user groups include: you can investigate which docs the HR people look at, or you can check if there's something unusual happening in the executive group, or if someone from the admin group performed an activity outside the US. Felhasználói csoportok importálása:To import user groups:

 1. A menüsávban kattintson a beállítások ikonra beállítások ikon, majd válassza a Felhasználói csoportok lehetőséget.In the menu bar, click the settings icon settings icon and select User groups.

 2. Kattintson a Felhasználói csoportok importálása elemre.Click Import user group.

  Felhasználói csoportok importálása

 3. Válassza ki azt az alkalmazást, amelyikből felhasználói csoportot szeretne importálni.Select the app from which to import the user group. A választható alkalmazások listája a telepített alkalmazás-összekötőktől függ.The list of apps will depend on which App Connectors you deployed.

 4. Válassza ki az importálandó csoportot.Select the group to import. A listában az alkalmazás összes jelenlegi felhasználói csoportja megtalálható.The list of available groups will be a list of all the existing user groups in the app itself. Új csoportot közvetlenül az adott alkalmazásban vehet fel, és csak akkor jelölheti ki itt, amikor már megjelent a listában.If you want to add a new group, you have to do it directly in the app itself, and then when it appears here, select it.

 5. A csoport méretétől függően az importálás akár egy órát is igénybe vehet.Depending on the size of the group, import can take up to an hour. Kérhet értesítő e-mailt az importálási művelet befejeztéről.You can select the option to be notified by email when the import process is complete.

 6. Kattintson az Importálás elemre.Click Import. Csoport importálása után a Cloud App Security automatikusan szinkronizálja a csoport tagjait (ahogyan az Active Directory Connect is).After you import a group, Cloud App Security automatically syncs the group members, just like Active Directory Connect.

 7. Az importálás lezajlása után a Felhasználói csoportok lapon az egyes csoportokra kattintva nézheti meg a tagok listáját.After the import is complete, from the User groups page you can click on a specific group to view a list of all the members of the group. Az egyes tagokra kattintva tovább részletezheti az adott fiók adatait, és megnézheti az adott tag által használt alkalmazásokat, valamint a felhasználóval és tevékenységével kapcsolatos grafikonokat.You can also click on any member of the group to further drill down into the details of a specific account and view which apps they use and a summary of the account including graphs of the user and their activity.

Az importált csoportokat szűrőként is kijelölheti a Tevékenységnapló vizsgálata során és szabályzatok létrehozásakor.Importing groups enables you to select those groups as filters when investigating in the Activity log and when creating policies.

Megjegyzés

Csak a vonatkozó felhasználói csoport importálása után végzett tevékenységek lesznek megjelölve az adott csoport valamely tagja által végrehajtottként.Only activities performed after importing a user group will be tagged as having been performed by a member of the user group.

A Felhasználói csoport típusú szűrők használatáról a Tevékenységek című témakörben olvashat részletesebben.For more information on using the User group filters, see Activities.

Lásd még:See Also

A Cloud Discovery beállításaSet up Cloud Discovery

A Premier ügyfelek a Premier portálról közvetlenül is kiválaszthatják a Cloud App Security szolgáltatást.Premier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal.