Androidos eszközök regisztrálásaEnroll Android devices

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az Intune rendszergazdájaként kezelhet Android-eszközöket, beleértve a Samsung Knox Standard rendszerűeket is.As an Intune administrator, you can manage Android devices, including Samsung Knox Standard devices. Ezen túlmenően felügyelheti az Android for Work-eszközök munkahelyi profiljait is.You can also manage the work profile Android for Work devices.

A Samsung KNOX Standard rendszerű eszközökön használható az Intune többfelhasználós felügyelete.Devices that run Samsung Knox Standard are supported for multi-user management by Intune. Ez azt jelenti, hogy a végfelhasználók Azure AD-beli hitelesítő adataikkal jelentkezhetnek be az eszközökön.This means that users can sign in and out of a device with their Azure AD credentials. Az eszköz központilag felügyelt, függetlenül attól, hogy használatban van-e vagy sem.The device is centrally managed whether it’s in use or not. A bejelentkezett felhasználó hozzáfér az alkalmazásokhoz, és a rá érvényes szabályzatok is működnek.When users sign in, they have access to apps and additionally get any policies applied to them. A felhasználói kijelentkezéskor az összes alkalmazásadat törlődik.When users sign out, all app data is cleared.

ElőfeltételPrerequisite

A mobileszközök kezelésének előkészítéseként a Microsoft Intune-t kell beállítani mobileszköz-kezelő (MDM) szolgáltatóként.To prepare to manage mobile devices, you must set the mobile device management (MDM) authority to Microsoft Intune. Erről Az MDM-szolgáltató beállítása című cikk nyújt útmutatást.See Set the MDM authority for instructions. Ezt a beállítást csak egyszer, az Intune-nak a mobileszközök kezelésére való kezdeti beállítása során kell megadni.You set this item only once, when you are first setting up Intune for mobile device management.

Az androidos eszközök regisztrálásának beállításaSet up Android enrollment

Alapértelmezés szerint az Intune engedélyezi az Android és a Samsung Knox Standard rendszerű eszközök regisztrálását.By default, Intune allows enrollment of Android and Samsung Knox Standard devices.

Az androidos eszközök (vagy csak a személyes tulajdonban levők) regisztrálásának letiltásáról a Típus szerinti korlátozás beállítása című témakörben olvashat.To block Android devices, or to block only personally owned Android devices from enrollment, see Set device type restrictions.

Az eszközfelügyelet engedélyezéséhez a felhasználóknak regisztrálniuk kell eszközeiket úgy, hogy letöltik a Google Play Áruházból az Intune Céges portál alkalmazást, majd azt megnyitva követik kell az útmutatást.To enable device management, your users must enroll their devices by downloading the Intune Company Portal app (available from Google Play), and then opening the app and following the prompts. Miután az Android-eszközök felügyelet alá kerülnek, számos más művelet mellett megfelelőségi szabályzatokat rendelhet hozzájuk, vagy alkalmazásokat felügyelhet.After Android devices are managed, you assign compliance policies, manage apps, and more.

Android for Work-eszközök regisztrálásának engedélyezéseEnable enrollment of Android for Work devices

Ha engedélyezni szeretné az Android for Work támogatású eszközök munkahelyi profiljának felügyeletét, létre kell hoznia egy Android for Work-kötést az Intune-hoz.To enable management of the work profile on devices that support Android for Work, you must add an Android for Work binding to Intune. Az Android for Worköt támogató, de korábban normál Android-eszközként regisztrált eszközök regisztrációját törölni kell, majd újra kell regisztrálni őket.To enroll devices that support Android for Work but were previously enrolled as regular Android devices, you must unenroll the devices and then re-enroll them.

Ha a Készülékregisztráció-kezelővel regisztrál Android for Work-eszközöket, akkor a fiókonként regisztrálható eszközök számának felső korlátja 10.If you're enrolling Android for Work devices by using a Device Enrollment Manager account, there is a limit of 10 devices that can be enrolled per account.

Android for Work-kötés létrehozása az Intune-banAdd Android for Work binding for Intune

 1. Az Intune MDM beállításaSet up Intune MDM
  Ha még nem tette meg, készítse elő a mobileszköz-kezelést úgy, hogy a Microsoft Intune-t állítja be mobileszköz-kezelői szolgáltatóként.If you haven’t already, prepare for mobile device management by setting the mobile device management authority as Microsoft Intune.
 2. Android for Work-kötés konfigurálásaConfigure Android for Work binding
  Az Intune rendszergazdájaként az Azure Portalon válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune elemet.As an Intune administrator, in the Azure portal, choose More Services > Monitoring + Management > Intune.

  a.a. Az Intune panelen válassza az Eszközök beléptetése > Android for Work-regisztráció elemet, majd válassza a Konfigurálás elemet a Google Play Áruház Android for Work-webhelyének megnyitásához.On the Intune blade, choose Device enrollment > Android for Work Enrollment, and choose Configure to open Google Play's Android for Work website. A webhely egy új lapon nyílik meg a böngészőben.The website opens on a new tab in your browser. Képernyőkép az Android for Work-kötés konfigurálására mutató hivatkozásrólScreenshot showing link to configure the Android for Work binding

  b.b. Bejelentkezés a Google-fiókbaSign in to Google
  A Google bejelentkezési oldalán lépjen be az adott bérlő összes Android for Work-alapú felügyeleti feladatához társítandó Google-fiókkal.On Google's sign-in page, enter the Google account that will be associated with all Android for Work management tasks for this tenant. Ezt a Google-fiókot osztják meg a vállalati rendszergazdák az alkalmazások Play for Work konzolon való felügyeletéhez és közzétételéhez.This is the Google account that your company's IT admins share to manage and publish apps in the Play for Work console. Meglévő Google-fiókot is használhat, illetve újat is létrehozhat.You can use an existing Google account or create a new one. A választott fiók nem lehet G Suite-tartományhoz rendelve.The account you choose must not be associated with a G-Suite domain.

  c.c. A szervezet adatainak megadásaProvide organization details
  Az Organization name (Szervezet neve) mezőben adja meg a vállalat nevét.Provide your company's name for Organization name. Az Enterprise mobility management (EMM) provider (Nagyvállalati mobileszköz-felügyeleti (EMM-) szolgáltató) mezőben a Microsoft Intune értéknek kell megjelennie.For Enterprise mobility management (EMM) provider, Microsoft Intune should be displayed. Fogadja el az Android for Work-szerződést, majd válassza a Confirm (Jóváhagyás) gombot.Agree to the Android for Work agreement, and then choose Confirm. Megtörténik a kérelem feldolgozása.Your request will be processed.

Android for Work-regisztrációs beállítások megadásaSpecify Android for Work enrollment settings

Az Android for Work használata csak bizonyos Android-eszközökön támogatott.Android for Work is supported on only certain Android devices. Az Android for Workre vonatkozó követelményeket megtalálja a Google webhelyén.See Google's Android for Work requirements. Az Android for Worköt támogató eszközök mindegyike támogatja a hagyományos Android-alapú felügyeletet is.Any device that supports Android for Work also supports conventional Android management. Az Intune-ban megadhatja, hogyan történjen az Android for Worköt támogató eszközök felügyelete:Intune lets you specify how devices that support Android for Work should be managed:

 • Minden eszköz felügyelete Android-eszközként.Manage all devices as Android. Minden Android-eszköz, az Android for Worköt támogatókat is beleértve, hagyományos Android-eszközként lesz regisztrálva.All Android devices, including devices that support Android for Work, will be enrolled as conventional Android devices.
 • Minden támogatott eszköz felügyelete Android for Work-eszközként.Manage supported devices as Android for Work. Az Android for Worköt támogató eszközök mindegyike Android for Work-eszközként lesz regisztrálva.All devices that support Android for Work are enrolled as Android for Work devices. Az Android for Worköt nem támogató eszközök hagyományos Android-eszközként lesznek regisztrálva.Any Android device that does not support Android for Work is enrolled as a conventional Android device.
 • Csak a megadott felhasználói csoportokban szereplő felhasználók támogatott eszközeinek felügyelete Android for Work-eszközként.Manage supported devices for users only in these user groups as Android for Work. Az Android for Work-alapú felügyelet a megadott felhasználókra korlátozható.You can target Android for Work management to a limited set of users. Csak a kijelölt csoportok tagjai által regisztrált, Android for Worköt támogató eszközök lesznek Android for Work-eszközként lesz regisztrálva.Only members of the selected groups who enroll a device that supports Android for Work are enrolled as Android for Work devices. Minden más eszköz Android-eszközként lesz regisztrálva.All others are enrolled as Android devices. Ez főleg Android for Workös próbák során hasznos.This is useful during Android for Work pilots.

A Céges portál alkalmazás jóváhagyása a felügyelt Google Play ÁruházbanApprove the Company Portal app in the managed Google Play store

Jóvá kell hagynia az Androidhoz készült Céges portál alkalmazást a felügyelt Google Play Áruházban annak érdekében, hogy az alkalmazás megkapja az automatikus frissítéseket.You need to approve the Company Portal app for Android in the managed Google Play store to ensure that it receives automatic app updates. Ha nem hagyja jóvá a Céges portál alkalmazást, előfordulhat, hogy az nem fogja megkapni a Microsoft által kiadott fontos hibajavításokat és új funkciókat, és így idővel elavulttá válik.If you don't approve it, the Company Portal will eventually become out of date and may not receive important bug fixes or new features when Microsoft releases them.

Kövesse az alábbi lépéseket az Intune Céges portál alkalmazás jóváhagyásához:Follow these steps to approve the Intune Company Portal:

 1. Keresse meg a Céges portál alkalmazást a felügyelt Google Play Áruházban.Browse to the Company Portal app on the managed Google Play store.
 2. Jelentkezzen be a felügyelt Google Play Áruházba ugyanazzal a Google-fiókkal, amelyet az Android for Work-kötés konfigurálásához használt.Sign into the managed Google Play store with the same Google account that you used to configure the binding for Android for Work.
 3. Kattintson a Jóváhagyás lehetőségre.Click Approve. Ekkor megnyílik egy új párbeszédpanel.This will open a new dialog.
 4. Tekintse át a párbeszédpanelen látható engedélyeket, majd kattintson a Jóváhagyás lehetőségre.Review the permissions in this dialog, then click Approve. Ezeknek az engedélyeknek a jóváhagyására azért van szükség, hogy a Céges portál alkalmazás kezelni tudja az eszközön lévő munkahelyi profilt.You need these to allow these permissions in order to allow the Company Portal app to manage the work profile on the device.
 5. Válassza a Jóváhagyás fenntartása, amikor az alkalmazás új engedélyeket kér lehetőséget, majd kattintson a Mentés gombra.Select Keep approved when app requests new permissions, then click Save.

A felhasználók tájékoztatása arról, hogy miképpen regisztrálhatják az eszközeiket a vállalati erőforrások eléréséhezTell your users how to enroll their devices to access company resources

A felhasználókat meg kell kérnie, hogy a Google Play Áruházból töltsék le az Intune Céges portál alkalmazást, és annak útmutatása alapján regisztrálják eszközeiket.Tell your users to go to Google Play to download the Intune Company Portal app, and then open the app and follow the prompts to enroll their device. Az alkalmazás végigvezeti a felhasználókat a beléptetési folyamaton, tájékoztatja őket arról, hogy mire számíthatnak, illetve hogy mit láthatnak a rendszergazdák az eszközeiken található dolgokból, és mit nem.The app guides users through the enrollment process, explaining what users can expect and what IT administrators can and can't see on their devices.

Hivatkozást is küldhet nekik az online regisztrációhoz: Androidos eszköz regisztrálása az Intune-banYou can also send them a link to online enrollment steps: Enroll your Android device in Intune.

Más felhasználói feladatokkal kapcsolatos további információkért tanulmányozza a következő cikkeket:For information about other user tasks, see these articles:

Az Android for Work rendszergazdai fiókja kötésének megszüntetéseUnbind your Android for Work administrative account

Az Android for Work-regisztrációt és -felügyeletet ki is kapcsolhatja.You can turn off Android for Work enrollment and management. Az Intune felügyeleti konzolján a Kötés megszüntetése lehetőséget választva minden regisztrált Android for Work-eszköz kötése megszűnik.Choosing Unbind in the Intune administration console removes all enrolled Android for Work devices from enrollment. Ez az Android for Work-fiók és az Intune között is megszünteti a kapcsolatot.It also removes the relationship between the Android for Work account and Intune.

Android for Work-fiók kötésének megszüntetéseTo unbind an Android for Work account

 1. Android for Work-kötés feloldásaUnbind Android for Work binding
  Az Intune rendszergazdájaként az Azure Portalon válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune elemet.As an Intune administrator, in the Azure portal, choose More Services > Monitoring + Management > Intune. Az Intune panelen válassza az Eszközök beléptetése > Android for Work-regisztráció elemet, majd válassza a Kötés megszüntetése elemet.On the Intune blade, choose Device enrollment, > Android for Work Enrollment, and then choose Unbind.

 2. Android for Work-kötés törlésének jóváhagyásaAgree to delete Android for Work binding
  A kötés törléséhez és az összes Android for Work-eszköz Intune-regisztrációjának megszüntetéséhez válassza az Igen gombot.Choose Yes to delete the binding and unenroll all Android for Work devices from Intune.