Androidos eszközök regisztrálásaEnroll Android devices

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az Intune rendszergazdájaként az Intune-nal felügyelhet androidos eszközöket, beleértve a Samsung Knox Standard rendszerűeket is.As an Intune administrator, Intune lets you manage Android devices, including Samsung Knox Standard devices. Ezen túlmenően felügyelheti az Android for Work-eszközök munkahelyi profiljait is.You can also manage the work profile on devices Android for Work devices.

A Samsung KNOX Standard rendszerű eszközökön használható az Intune többfelhasználós felügyelete.Devices that run Samsung KNOX Standard, are supported for multi-user management by Intune. Ilyenkor a felhasználók Azure AD-beli hitelesítő adataikkal jelentkezhetnek be és ki az eszközön, de az központi felügyelet alatt marad, akár használatban van, akár nem.This means that end users can sign in and out of the device with their Azure AD credentials, the device is centrally managed whether it’s in use or not. A bejelentkezett végfelhasználó hozzáfér az alkalmazásokhoz, és a rá érvényes szabályzatok is működnek.When end users sign-in, they have access to apps and additionally get any policies applied to them. A felhasználói kijelentkezéskor az összes alkalmazásadat törlődik.When users sign out, all app data is cleared.

ElőfeltételPrerequisite

A mobileszközök kezelésének előkészítéseként a Microsoft Intune-t kell beállítani MDM-szolgáltatóként.You must set the MDM authority to Microsoft Intune to prepare to manage mobile devices. Erről Az MDM-szolgáltató beállítása című cikk nyújt útmutatást.See Set the MDM authority for instructions. Ezt a beállítást csak egyszer, az Intune-nak a mobileszközök kezelésére való kezdeti beállítása során kell megadni.You set this item only once, when you are first setting up Intune for mobile device management.

Az androidos eszközök regisztrálásának beállításaSet up Android enrollment

Alapértelmezés szerint az Intune engedélyezi az Android és a Samsung Knox Standard rendszerű eszközök regisztrálását.By default, Intune allows enrollment of Android and Samsung Knox Standard devices.

Az androidos eszközök (vagy csak a személyes tulajdonban levők) regisztrálásának letiltásáról a Típus szerinti korlátozás beállítása című témakörben olvashat.To block Android devices, or to block only personally owned Android devices from enrollment, see Set device type restrictions.

Az eszközfelügyelethez a felhasználóknak le kell tölteniük a Google Play-ből az Intune Céges portál alkalmazást, majd azt megnyitva az útmutatás alapján regisztrálniuk kell az eszközt.To enable device management, your users must enroll their devices by downloading the Intune Company Portal app, which is available from Google Play, and then opening the app and following the prompts to enroll. Miután az androidos eszközök felügyelet alá kerülnek, számos más művelet mellett megfelelőségi szabályzatokat rendelhet hozzájuk, vagy alkalmazásokat felügyelhet.Once Android devices are managed, you assign compliance policies, manage apps, and more.

Android for Work-eszközök regisztrálásának engedélyezéseEnable enrollment of Android for Work devices

Ha engedélyezni szeretné az Android for Work támogatású eszközök munkahelyi profiljának felügyeletét, létre kell hoznia egy Android for Work-kötést az Intune-hoz.To enable management of the work profile on devices that support Android for Work, you must add an Android for Work binding to Intune. Az Android for Worköt támogató, de korábban normál Android-eszközként regisztrált eszközök regisztrációját törölni kell, majd újra kell regisztrálni őket.To enroll devices that support Android for Work but were previously enrolled as regular Android devices, the devices must be unenrolled and then re-enrolled.

Android for Work-kötés létrehozása az Intune-banAdd Android for Work Binding for Intune

 1. Az Intune MDM beállításaSet up Intune MDM
  Ha még nem tette meg, készítse elő a mobileszköz-kezelést úgy, hogy a Microsoft Intune-t állítja be mobileszköz-kezelői szolgáltatóként.If you haven’t already, prepare for mobile device management by setting the mobile device management authority as Microsoft Intune.
 2. Android for Work-kötés konfigurálásaConfigure Android for Work binding
  Az Intune rendszergazdájaként az Azure Portalon válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune elemet.As an Intune administrator, in the Azure portal, choose More Services > Monitoring + Management > Intune.

  1. Az Intune panelen válassza az Eszközök beléptetése > Android for Work-regisztráció elemet, majd kattintson a Konfigurálás elemre a Google Play Android for Work webhelyének megnyitásához.On the Intune blade, choose Device enrollment, > Android for Work Enrollment, and click Configure to open Google Play's Android for Work website. Ez egy új lapon nyílik meg a böngészőben.This will open in a new tab in your browser. Képernyőkép az Android for Work-kötés konfigurálására mutató hivatkozásrólScreenshot showing link to Configure the Android for Work binding

  2. Bejelentkezés a Google-fiókbaLog in to Google
   A Google bejelentkezési oldalán lépjen be az adott bérlő összes Android for Work-alapú felügyeleti feladatához társítandó Google-fiókkal.On Google's sign-in page, enter the Google account that will be associated with all Android for Work management tasks for this tenant. Ezt a Google-fiókot használja a szervezet összes rendszergazdája az alkalmazások felügyeletére és közzétételére a Play for Work konzolon.This is the Google account shared among your organization's IT admins that used to manage and publish apps in the Play for Work console.

  3. A szervezet adatainak megadásaProvide organization details
   Az Organization name (Szervezet neve) mezőben adja meg a vállalat nevét.Provide your company's name for the Organization name. Az Enterprise mobility management (EMM) provider (Nagyvállalati mobileszköz-felügyeleti (EMM-) szolgáltató) mezőben a Microsoft Intune értéknek kell megjelennie.For Enterprise mobility management (EMM) provider, Microsoft Intune should be displayed. Fogadja el azAndroid for Work-szerződést, majd kattintson a Confirm (Jóváhagyás) gombra.Agree to the Android for Work agreement, and then click Confirm. Megtörténik a kérelem feldolgozása.Your request will be processed.

Android for Work-regisztrációs beállítások megadásaSpecify Android for Work Enrollment Settings

Az Android for Work csak bizonyos Android-eszközökön támogatott.Android for Work is only supported on certain Android devices. Az Android for Workre vonatkozó követelményeket megtalálja a Google webhelyén.See Google's Android for Work requirements. Az Android for Worköt támogató eszközök mindegyike támogatja a hagyományos Android-alapú felügyeletet is.Any device that supports Android for Work will also support conventional Android management. Az Intune-ban megadhatja, hogyan történjen az Android for Worköt támogató eszközök felügyelete:Intune lets you specify how devices that support Android for Work should be managed:

 • Minden eszköz felügyelete Android-eszközként – Minden Android-eszköz, az Android for Worköt támogatókat is beleértve, hagyományos Android-eszközként lesz regisztrálva.Manage all devices as Android - All Android devices, including devices that support Android for Work, will be enrolled as conventional Android devices.
 • Minden támogatott eszköz felügyelete Android for Work-eszközként – Az Android for Worköt támogató eszközök mindegyike Android for Work-eszközként lesz regisztrálva.Manage supported devices as Android for Work - All devices that support Android for Work are enrolled as Android for Work devices. Az Android for Worköt nem támogató eszközök hagyományos Android-eszközként lesznek regisztrálva.Any Android device that does not support Android for Work is enrolled as a conventional Android device.
 • Csak a megadott csoportokban szereplő felhasználók támogatott eszközeinek felügyelete Android for Work-eszközként – Az Android for Work-alapú felügyeletet beállíthatja a felhasználók egy korlátozott halmaza számára.Manage supported devices for users only in these user groups as Android for Work - Lets you target Android for Work management to a limited set of users. Csak a kijelölt csoportok tagjai által regisztrált, Android for Worköt támogató eszközök lesznek Android for Work-eszközként lesz regisztrálva.Only members of the selected groups who enroll a device that supports Android for Work are enrolled as Android for Work devices. Minden más eszköz Android-eszközként lesz regisztrálva.All others are enrolled as Android devices. Ez főleg Android for Workös próbák során hasznos.This is useful during Android for Work pilots.

A felhasználók tájékoztatása arról, hogy miképpen regisztrálhatják az eszközeiket a vállalati erőforrások eléréséhezTell your users how to enroll their devices to access company resources

A felhasználókat meg kell kérnie, hogy a Google Play-ből töltsék le az Intune Céges portál alkalmazást, és annak útmutatása alapján regisztrálják eszközeiket.You'll need to tell your end users to go to Google Play to download the Intune Company Portal app, and then open the app and follow the prompts to enroll their device. Az alkalmazás végigvezeti a felhasználókat a beléptetési folyamaton, tájékoztatja őket arról, hogy mire számíthatnak, illetve hogy mit láthatnak a rendszergazdák az eszközeiken található dolgokból, és mit nem.The app guides users through the enrollment process, explaining what users can expect and what IT administrators can and can't see on their devices.

Hivatkozást is küldhet nekik az online regisztrációhoz: Androidos eszköz regisztrálása az Intune-banYou can also send them a link to online enrollment steps: Enroll your Android device in Intune.

Más végfelhasználói feladatokkal kapcsolatos további információkért tanulmányozza a következő cikkeket:For information about other end-user tasks, see these articles:

Az Android for Work rendszergazdai fiókja kötésének megszüntetéseUnbinding your Android for Work administrative account

Az Android for Work-regisztrációt és -felügyeletet ki is kapcsolhatja.You can turn off Android for Work enrollment and management. Ha az Intune felügyeleti konzolon a Leválasztás gombra kattint, azzal megszünteti a regisztrált Android for Work eszközök regisztrációját, és felbontja az Android for Work-fiók és az Intune közötti kapcsolatot.Clicking Unbind in the Intune administration console removes all enrolled Android for Work devices from enrollment and removes the relationship between the Android for Work account and Intune.

Android for Work fiók leválasztásaHow to unbind an Android for Work account

 1. Android for Work-kötés feloldásaUnbind Android for Work binding
  Az Intune rendszergazdájaként az Azure Portalon válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune elemet.As an Intune administrator, in the Azure portal, choose More Services > Monitoring + Management > Intune. Az Intune panelen válassza az Eszközök beléptetése > Android for Work-regisztráció elemet, majd kattintson a Leválasztás elemre.On the Intune blade, choose Device enrollment, > Android for Work Enrollment, and click Unbind.

 2. Android for Work-kötés törlésének jóváhagyásaAgree to delete Android for Work binding
  A kötés törléséhez és az összes Android for Work-eszköz Intune-regisztrációjának megszüntetéséhez kattintson az Igen gombra.Click Yes to delete the binding and unenroll all Android for Work devices from Intune.