Az alkalmazásvédelmi szabályzatok figyeléseHow to monitor app protection policies

Ha nem az Azure Portal webhelyet használja, ez a témakör ismerteti az alkalmazásvédelmi szabályzatok létrehozását a klasszikus Intune-portálon.If you are not in the Azure portal, this topic explains how to create app protection policies in the Intune classic portal.

Az Azure Portal Intune alkalmazásvédelem paneljén figyelheti a felhasználókra alkalmazott mobilalkalmazás-kezelési (MAM) szabályzatok megfelelőségi állapotát.Monitor the compliance status of the mobile app management (MAM) policies that you've applied to users at the Intune app protection pane on the Azure portal. Itt információkat találhat a MAM-szabályzatok által érintett felhasználókról, azok megfelelőségi állapotáról, valamint a felhasználók által esetlegesen tapasztalt problémákról.Find information about the users affected by the MAM policies, its compliance status, and any issues that your users might be experiencing.

Három különböző helyen figyelheti a megfelelőségi állapotot:There are three different places to monitor the compliance status:

 • Összesített nézetSummary view

 • Részletes nézetDetailed view

 • Jelentéskészítés nézetReporting view

Összesített nézetSummary view

 1. Jelentkezzen be az Azure Portal webhelyre.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Choose All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.
 3. Az Intune panelen válassza az Mobilalkalmazások lehetőséget.On the Intune pane, choose Mobile apps.
 4. A Mobilalkalmazások területen válassza a Figyelés > Alkalmazásvédelem állapota lehetőséget az összefoglaló nézet megjelenítéséhez:In the Mobile apps workload, choose Monitor > App protection status, to see the summary view:

Az Intune mobilalkalmazás-kezelés panel Összefoglalás csempéje

 • Felhasználók: A cég összes olyan felhasználója, akik egy adott szabályzathoz társított alkalmazást használnak a munkahelyi környezetben.Users: The total number of users in your company who are using an app which is associated with a policy in a work context.

 • SZABÁLYZAT ÁLTAL KEZELT: Azon felhasználók, akik már használtak egy alkalmazást, és szabályzat van hozzájuk rendelve a munkahelyi környezetben.MANAGED BY POLICY: The number of users who have used an app who have a policy assigned to them in a work context.

 • NINCS SZABÁLYZAT: Azon felhasználók, akik szabályzat nélküli alkalmazást használnak a munkahelyi környezetben.NO POLICY: The number of users who are using an app that is not targeted by any policy in a work context. Érdemes megfontolni ezen felhasználók bevonását a szabályzat hatálya alá.You might consider adding these users to the policy.

  Megjegyzés

  Platformonként több szabályzat esetén a felhasználó akkor minősül szabályzat által kezeltnek, ha legalább egy szabályzat hozzá van rendelve.If you have multiple policies per platform, a user is considered managed by policy when they have at least one policy assigned to them.

 • Megjelölt felhasználók: a problémákat tapasztaló felhasználók száma.Flagged users: The number of users who are experiencing issues. A rendszer jelenleg a Megjelölt felhasználók részben kizárólag a jailbreakelt eszközt használó felhasználókat jelöli meg.Currently, only users with jailbroken devices are reported under Flagged users.

Részletes nézetDetailed view

Ha meg szeretné tekinteni az összefoglalás részleteit, válassza a Felhasználói állapot csempét (az eszköz operációsrendszer-platformjának megfelelően), majd a Megjelölt felhasználók csempét.You can get to the detailed view of the summary by choosing the User status tile (based on device OS platform), and the Flagged users tile.

Felhasználó állapotaUser status

Itt megkeresheti az adott felhasználókat, és ellenőrizheti a megfelelési állapotukat.You can search for a single user and check the compliance status for that user. Az Alkalmazásjelentések panelen a következő információk tekinthetők meg a kiválasztott felhasználóról:The App reporting pane shows the following information for a selected user:

 • A felhasználói fiókhoz társított eszközök listájaDevices that are associated with the user account

 • Az eszközön futó, MAM-szabályzat hatálya alá tartozó alkalmazások listájaApps with a MAM policy on the device

 • Állapot:Status:

  • Beadva: a szabályzat települt a felhasználónál, és az alkalmazást legalább egyszer már használták a munkahelyi környezetben.Checked in: The policy was deployed to the user, and the app was used in the work context at least once.

  • Nincs beadva: a szabályzat települt a felhasználónál, de az alkalmazást még egyszer sem használták a munkahelyi környezetben.Not checked in: The policy was deployed to the user, but the app has not been used in the work context since then.

Megjegyzés

Ha a keresett felhasználók nem rendelkeznek telepített MAM-szabályzattal, egy üzenet jelenik meg, amely arról tájékoztatja, hogy a felhasználóra nem vonatkozik egyetlen MAM-szabályzat sem.Ha a keresett felhasználók nem rendelkeznek telepített MAM-szabályzattal, egy üzenet jelenik meg, amely arról tájékoztatja, hogy a felhasználóra nem vonatkozik egyetlen MAM-szabályzat sem.If the users you searched for do not have the MAM policy deployed to them, you see a message informing you that the user is not targeted by any MAM policies.

A felhasználóhoz tartozó jelentések megtekintéséhez kövesse az alábbi lépéseket:To see the reporting for a user, follow these steps:

 1. Egy felhasználó kijelöléséhez válassza az Összefoglalás csempét.To select a user, choose the Summary tile.

  Képernyőkép az Intune mobilalkalmazás-kezelés Beállítások paneljének Összefoglalás csempéjéről

 2. A megjelenő Alkalmazásjelentések panelen válassza a Felhasználó kijelölése lehetőséget, és keresse meg a kívánt Azure Active Directory-felhasználót.On the App reporting pane that opens, choose Select user to search for an Azure Active Directory user.

  Képernyőkép az Alkalmazásjelentés panel Felhasználó kiválasztása lehetőségéről

 3. Válassza ki a listából a felhasználót.Select the user from the list. Megjelennek a felhasználó megfelelési állapotára vonatkozó információk.You can see the details of the compliance status for that user.

Megjelölt felhasználókFlagged users

A részletes nézetben látható a hibaüzenet, annak az alkalmazásnak a neve, amelynek a használata közben fellépett a hiba, az eszközök érintett operációsrendszer-platformja, valamint egy időbélyeg.The detailed view shows the error message, the app that was accessed when the error happened, the device OS platform affected, and a time stamp.

Jelentéskészítés nézetReporting view

Itt megtalálhatja a Részletes nézetben is szereplő jelentéseket, illetve további jelentéseket, melyek segítséget nyújtanak a mobilalkalmazás-kezelési szabályzat megfelelőségi állapotával kapcsolatban:You can find the same reports from the Detailed view, and additional reports to help you with the MAM policy compliance status:

Képernyőkép a Beállítások panel két elérhető jelentéséről

 • Alkalmazásvédelmi felhasználói jelentés: Ugyanazokat az információkat ismerteti, mint a Részletes nézetre vonatkozó fentebbi szakaszban említett Felhasználói állapot jelentés.App protection user report: It outlines the same information you can find at the User status report under the Detailed view section above.

 • Alkalmazásvédelmi alkalmazásjelentés: Két különböző alkalmazásvédelmi állapotot biztosít, melyeket a rendszergazdák kiválaszthatnak a jelentés létrehozása előtt.App protection app report: It provides two different app protection statuses that admins can select before generating the report. Az állapot védett vagy nem védett lehet.The statuses can be protected or unprotected.

  • Felügyelt MAM-tevékenységekre vonatkozó felhasználói állapot (védett): Ez a jelentés az egyes felügyelt MAM-alkalmazások tevékenységeit ismerteti, felhasználónként.User status for managed MAM activity (Protected): This report outlines the activity of each managed MAM app, on a per user basis.

   • Megjelenik benne minden olyan alkalmazás az egyes felhasználókra vonatkozóan, melyekre MAM-szabályzatok lettek érvényesítve, illetve az egyes alkalmazások állapotának felbontása aszerint, hogy az adott alkalmazásra lettek-e érvényesítve MAM-szabályzatok, vagy vonatkozik rá egy MAM-szabályzat, de az nem lett érvényesítve az alkalmazásra.It shows all apps targeted by MAM policies for each user, and break down the status of each app as checked in with MAM policies, or that was targeted with a MAM policy but the app was never checked in.
  • Nem felügyelt MAM-tevékenységekre vonatkozó felhasználói állapot (védett): Ez a jelentés a jelenleg nem felügyelt MAM-kompatibilis alkalmazások tevékenységeit ismerteti, felhasználónként.User status for unmanaged MAM activity (Unprotected): This report outlines the activity of MAM-enabled apps that are currently unmanaged, on a per user basis. Ez a következő okokból fordulhat elő:This might happen according to the following reasons:

   • Ezeket az alkalmazásokat egy olyan felhasználó vagy alkalmazás használja, akire vagy amelyre jelenleg nem vonatkozik MAM-szabályzat.These apps are either being used by a user or an app that is not currently targeted by a MAM policy.

   • Minden alkalmazás érvényesítve lett, de nincsenek rájuk vonatkozó MAM-szabályzatok.All apps are checked in, but aren't getting any MAM policies.

Képernyőkép egy felhasználó Alkalmazásjelentés paneljéről, három regisztrált alkalmazás táblázatával

TáblacsoportosításTable grouping

Amint az alkalmazásvédelmi felhasználói jelentés adatai megjelennek, az alábbiak szerint összesítheti azokat:Once the App protection user report data shows up, you can aggregate data by the following:

 • Ellenőrzés eredménye: az alkalmazásvédelmi állapot (amely lehet hiba, figyelmeztetés vagy sikeres) szerint csoportosított adatokat jelenít meg.Validation result: The data shows up grouped by app protection status, which can be failure, warning or success.
 • Alkalmazás neve: az alkalmazások neve (a tényleges alkalmazásnév) szerint csoportosított adatokat jelenít meg hiba, figyelmeztetés vagy sikeres állapottal.App name: The data shows up grouped by apps (the actual app name) with failure, warning or success.

Az alkalmazásvédelmi tevékenységek exportálása CSV-fájlbaExport app protection activities to CSV

Az alkalmazásvédelmi szabályzatokkal kapcsolatos összes tevékenységet egyetlen .csv-fájlba exportálhatja.You can export all your app protection policy activities to a single .csv file. Ez hasznos lehet az összes, a felhasználók felől jelentett alkalmazásvédelmi állapot elemzésében.This can be helpful to analyze all the app protection statuses reported from the users.

Az alkalmazásvédelmi jelentés létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:Follow these steps to generate the App protection report:

 1. Az Intune-os mobilalkalmazás-kezelés paneljén válassza az Alkalmazásvédelmi jelentés lehetőséget.On the Intune mobile application management pane, choose App protection report.

  Képernyőkép az Intune mobilalkalmazás-kezelés panel Alkalmazásvédelem letöltési hivatkozásáról

 2. Válassza az Igen lehetőséget a jelentés mentéséhez, majd válassza a Mentés másként lehetőséget, és válassza ki azt a mappát, ahova a jelentést menteni szeretné.Choose Yes to save your report, then choose Save As and select the folder you want to save the report in.

  Képernyőkép a Jelentés mentése jóváhagyó mezőről

Lásd még:See also

iOS-alkalmazások közti adatátvitel kezeléseManage data transfer between iOS apps