A Microsoft Intune eszközmegfelelőségi szabályzatai – első lépésekGet started with Microsoft Intune device compliance policies

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az eszközöknek az Intune eszközmegfelelőségi szabályzatai által meghatározott szabályok és beállítások szerint kell működnie, hogy megfeleljen az Intune előírásainak.Intune device compliance policies define the rules and settings that a device must comply with to be considered compliant by Intune.

Ezek a szabályok a következők:These rules include the following:

 • Jelszó megkövetelése az eszköz eléréséhezUse a password to access devices

 • EncryptionEncryption

 • Az, hogy az eszköz jailbreakelve vagy rootolva van-eWhether the device is jail-broken or rooted

 • Az operációs rendszer minimálisan szükséges verziójaMinimum OS version required

 • Az operációs rendszer szükséges maximális verziójaMaximum OS version allowed

 • Az eszköz maximálisan megengedett Mobile Threat Defense-szintjének megköveteléseRequire the device to be at or under the Mobile Threat Defense level

A megfelelőségi szabályzatokkal figyelheti eszközei megfelelőségi állapotát is.You can also use device compliance policies to monitor the compliance status in your devices.

Eszközmegfelelőségi követelményekDevice compliance requirements

A megfelelőségi követelmények gyakorlatilag olyan szabályok (például PIN-kódhasználat vagy titkosítás megkövetelése az eszközön), amelyeket kötelezőként vagy nem kötelezőként lehet megjelölni az egyes megfelelőségi szabályzatokban.Compliance requirements are essentially rules like requiring a device PIN or encryption that you can specify as required or not required for a compliance policy.

ElőfeltételekPre-requisites

Az alábbi előfizetésekkel kell rendelkeznie az Intune eszközmegfelelőségi szabályzatainak használatához:You need to have the following subscriptions to use device compliance policies with Intune:

 • IntuneIntune

 • Prémium szintű Azure ADAzure AD Premium

Támogatott platformok:Supported Platforms:

 • AndroidAndroid

 • iOSiOS

 • macOS (előzetes verzió)macOS (preview)

 • Windows 8.1Windows 8.1

 • Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1

 • Windows 10Windows 10

Important

Az eszközök csak akkor jelenthetik megfelelőségi állapotaikat, ha regisztrálva vannak az Intune-ban.Devices must be enrolled into Intune to report their compliance statuses.

Az Intune-eszközmegfelelőségi szabályzatok és az Azure AD együttműködéseHow Intune device compliance policies work with Azure AD

Az eszközök Intune-beli regisztrálásakor megtörténik az Azure AD-regisztrációs folyamat, amely további információval frissíti az eszköz attribútumait az Azure AD-ben.When a device is enrolled into Intune, the Azure AD registration process happens, which updates the device attributes with more information into Azure AD. A kulcs-eszközadatok egyike az e-mailekhez és más vállalati erőforrásokhoz való hozzáférést engedélyező vagy blokkoló feltételes hozzáférési szabályzatok által használt eszközmegfelelőségi állapot.One key device information is the device compliance status, which is used by conditional access policies to block or allow access to e-mail and other corporate resources.

Eszközkonfigurációs profil eredményül kapott állapotának hozzárendeléseAssigning a resulting device configuration profile status

Ha egy eszközhöz több konfigurációs profil is hozzá van rendelve, és az eszköz megfelelőségi állapota két vagy több hozzárendelt konfigurációs profil esetében eltérő, egyetlen eredményül kapott megfelelőségi állapotot kell hozzárendelni.If a device has multiple configuration profiles assigned to it, and the device has different compliance statuses for two or more of the assigned configuration profiles, then a single resulting compliance status must be assigned. A hozzárendelés az egyes megfelelőségi állapotokhoz hozzárendelt fogalmi szintű súlyossági szinten alapul.This assignment is based on a conceptual severity level assigned to each compliance status. Az egyes megfelelőségi állapotok a következő súlyossági szinttel rendelkeznek:Each compliance status has the following severity level:

ÁllapotStatus SeveritySeverity
FüggőbenPending 11
SikerültSucceeded 22
SikertelenFailed 33
HibaError 44

Ezután a rendszer a két vagy több konfigurációs profilból eredményül kapott állapotot rendeli hozzá az eszközhöz hozzárendelt összes profilé közül a legmagasabb súlyossági szint kiválasztásával.A resulting status of two or more configuration profiles is then assigned by selecting the highest severity level of all profiles assigned to a device.

Tegyük fel például, hogy egy eszközhöz három profil van hozzárendelve: egy Függőben állapotú (súlyosság = 1), egy Sikerült állapotú (súlyosság = 2), és egy Hiba állapotú (súlyosság = 4).For example, say a device has three profiles assigned to it: one Pending status (severity = 1), one Succeeded status (severity = 2), and one Error status (severity = 4). A Hiba állapot súlyossági szintje a legmagasabb, így a rendszer mindhárom profilhoz ezt rendeli hozzá eredményül kapott megfelelőségi állapotként.The Error status has the highest severity level, so it is assigned as the resulting compliance status for all three profiles.

Türelmi időszakban állapot hozzárendelése hozzárendelt megfelelőségi szabályzatokhozAssigning an InGracePeriod status for an assigned compliance policy

A megfelelőségi szabályzatok Türelmi időszakban állapotértéket az adott eszköz türelmi időszaka és az eszköz a hozzárendelt megfelelőségi szabályzatra vonatkozó tényleges állapota kombinációjának figyelembe vételével határozza meg a rendszer.The InGracePeriod status for a compliance policy is a value determined by considering the combination of a device’s grace period and a device’s actual status for the assigned compliance policy.

Konkrétan, ha egy eszköz Nem megfelelő állapotú egy hozzárendelt megfelelőségi szabályzatra vonatkozóan, illetve:Specifically, if a device has a NonCompliant status for an assigned compliance policy, and:

 • az eszközhöz nincs hozzárendelve türelmi időszak, akkor a megfelelőségi szabályzathoz a Nem megfelelő érték lesz hozzárendelve.the device has no grace period assigned to it, then the assigned value for the compliance policy is NonCompliant.
 • az eszközhöz lejárt türelmi időszak van hozzárendelve, akkor a megfelelőségi szabályzathoz a Nem megfelelő érték lesz hozzárendelve.the device has a grace period that is expired, then the assigned value for the compliance policy is NonCompliant.
 • az eszköz jövőbeli türelmi időszakkal rendelkezik, akkor a megfelelőségi szabályzathoz a Türelmi időszakban érték lesz hozzárendelve.the device has a grace period that is in the future, then the assigned value for the compliance policy is InGracePeriod.

A fentebbieket az alábbi táblázat foglalja össze:The following table summarizes the previous points:

Aktuális megfelelőségi állapotActual compliance status A hozzárendelt türelmi időszak értékeValue of assigned grace period Tényleges megfelelőségi állapotEffective compliance status
Nem megfelelőNonCompliant Nincs hozzárendelve türelmi időszakNo grace period assigned Nem megfelelőNonCompliant
Nem megfelelőNonCompliant Tegnapi dátumYesterday’s date Nem megfelelőNonCompliant
Nem megfelelőNonCompliant Holnapi dátumTomorrow’s date Türelmi időszakbanInGracePeriod

Az eszközmegfelelőségi szabályzatok figyelésével kapcsolatos további információkért lásd: Intune-eszközmegfelelőségi szabályzatok figyelése.For more information about monitoring device compliance policies, see Monitor Intune Device compliance policies.

Megfelelőségi szabályzat eredményül kapott állapotának hozzárendeléseAssigning a resulting compliance policy status

Ha egy eszközhöz több megfelelőségi szabályzat is hozzá van rendelve, és az eszköz megfelelőségi állapota két vagy több hozzárendelt megfelelőségi szabályzat esetében eltérő, egyetlen eredményül kapott megfelelőségi állapotot kell hozzárendelni.If a device has multiple compliance policies assigned to it, and the device has different compliance statuses for two or more of the assigned compliance policies, then a single resulting compliance status must be assigned. A hozzárendelés az egyes megfelelőségi állapotokhoz hozzárendelt fogalmi szintű súlyossági szinten alapul.This assignment is based on a conceptual severity level assigned to each compliance status. Az egyes megfelelőségi állapotok a következő súlyossági szinttel rendelkeznek:Each compliance status has the following severity level:

ÁllapotStatus SeveritySeverity
IsmeretlenUnknown 11
Nem alkalmazhatóNotApplicable 22
Compliant (Megfelelő)Compliant 33
Türelmi időszakbanInGracePeriod 44
Nem megfelelőNonCompliant 55
HibaError 66

Ezután a rendszer meghatározza a két vagy több megfelelőségi szabályzatból eredményül kapott állapotot az eszközhöz hozzárendelt összes szabályzaté közül a legmagasabb súlyossági szint kiválasztásával.A resulting status of two or more compliance policies is then determined by selecting the highest severity level of all policies assigned to a device.

Tegyük fel például, hogy egy eszközhöz három megfelelőségi szabályzat van hozzárendelve: egy Ismeretlen állapotú (súlyosság = 1), egy Megfelelő állapotú (súlyosság = 3) és egy Türelmi időszakban állapotú (súlyosság = 4).For example, say a device has three compliance polices assigned to it: one Unknown status (severity = 1), one Compliant status (severity = 3), and one InGracePeriod status (severity = 4). A Türelmi időszakban állapot súlyossági szintje a legmagasabb, így a rendszer mindhárom profilhoz ezt rendeli hozzá eredményül kapott megfelelőségi állapotként.The InGracePeriod status has the highest severity level, so it is assigned as the resulting compliance status for all three profiles.

Eszközmegfelelőségi szabályzatok használatának módjaiWays to use device compliance policies

Feltételes hozzáférésselWith conditional access

A megfelelőségi szabályzatokhoz feltételes hozzáférési szabályzatokat társíthat. Ilyenkor kizárólag azok az eszközök férhetnek hozzá az e-mailekhez és más vállalati erőforrásokhoz, amelyek eleget tesznek egy vagy több megfelelőségi szabályzatnak.You can use compliance policy with conditional access to allow only devices that comply with one or more device compliance policy rules to access email and other corporate resources.

Feltételes hozzáférés nélkülWithout conditional access

Eszközmegfelelőségi szabályzatokat a feltételes hozzáféréstől függetlenül is használhat.You can also use device compliance policies independently of conditional access. A megfelelőségi szabályzatok önálló használata esetén a megcélzott eszközöket megfelelőségi állapotuk szerint értékeli ki és jelenti a rendszer.When you use compliance policies independently, the targeted devices are evaluated and reported with their compliance status. Jelentést kérhet például arról, hogy hány eszköz nincs titkosítva, vagy mely eszközök vannak jailbreakelve vagy rootolva.For example, you can get a report on how many devices are not encrypted, or which devices are jail-broken or rooted. De ha önállóan alkalmazza a megfelelőségi szabályzatokat, akkor nem korlátozza a rendszer a vállalati erőforrásokhoz való hozzáférést.But when you use compliance policies independently, no access restrictions to company resources are in place.

A megfelelőségi szabályzatokat felhasználókra lehet alkalmazni.You deploy compliance policy to users. Amikor felhasználók számára telepít megfelelőségi szabályzatot, a rendszer a felhasználói eszközök megfelelőségét ellenőrzi.When a compliance policy is deployed to a user, the user's devices are checked for compliance. Arról, hogy mennyi idővel a szabályzat életbe léptetése után kapják meg a mobileszközök a szabályzatot, Eszközprofilok hibaelhárítása a Microsoft Intune-ban című cikk nyújt tájékoztatást.To learn about how long it takes for mobile devices to get a policy after the policy is deployed, see Troubleshooting device profiles in Microsoft Intune.

Meg nem felelés esetén végrehajtandó műveletekActions for non-compliance

A Meg nem felelés esetén végrehajtandó műveletekkel időrendbe állított műveleteket alkalmazhat a megfelelőségi szabályzat követelményeit nem teljesítő eszközökre.The actions for noncompliance allow you to configure a time-ordered sequence of actions that are applied to devices that don't meet the compliance policy criteria. További információért lásd: Meg nem felelés esetén végrehajtandó műveletek automatizálása.For more information, see Automate actions for noncompliance.

Az eszközmegfelelőségi szabályzatok használata az Intune-ban – klasszikus portál és Azure PortalUsing device compliance policies in the Intune classic portal vs. Azure portal

Mint láthatja, a fő eltérések az új eszközmegfelelőségiszabályzat-munkafolyamatra való áttérést segítik az Azure Portal webhelyen.Note the main differences to help you transition to the new device compliance policy work-flow in the Azure portal.

 • Az Azure Portalon a megfelelőségi szabályzatokat minden támogatott platformhoz külön kell létrehozni.In the Azure portal, the compliance policies are created separately for each supported platform.
 • A klasszikus portálon minden támogatott platformra ugyanaz az eszközmegfelelőségi szabályzat volt érvényes.In the Intune classic portal, one device compliance policy was common to all supported platforms.

Eszközmegfelelőségi szabályzatok migrálása a klasszikus Intune-portálról az Azure Portal webhelyreMigrate device compliance policies from the Intune classic portal to the Azure portal

A klasszikus Intune-portálon létrehozott eszközmegfelelőségi szabályzatok nem jelennek meg az új Azure-beli Intune-portálon,Device compliance policies created in the Intune classic portal do not appear in the new Intune Azure portal. de továbbra is érintik a felhasználókat, és kezelhetők a klasszikus Intune-portálon.However, they’re still targeted to users and manageable via the Intune classic portal.

Ha szeretné kihasználni az Azure-portál eszközmegfelelőséggel kapcsolatos új funkcióit, akkor az Azure Portal webhelyen kell új eszközmegfelelőségi szabályzatokat létrehoznia.If you want to take advantage of the new device compliance-related features in the Azure portal, you need to create new device compliance policies in the Azure portal itself. Ha az Azure Portal webhelyen új eszközmegfelelőségi szabályzatot rendel egy olyan felhasználóhoz, akihez már a klasszikus Intune-portálon is hozzá van rendelve egy másik eszközmegfelelőségi szabályzat, akkor az Azure-beli Intune-portál szabályzata elsőbbséggel bír a klasszikus Intune-portálon létrehozottal szemben.If you assign a new device compliance policy in the Azure portal to a user who also has been assigned with a device compliance policy from the Intune classic portal, the device compliance policies from the Intune Azure portal takes precedence over the ones created in the Intune classic portal.

További lépésekNext steps