Az Intune megosztott iPad eszközökkel kapcsolatos oktatási beállításainak konfigurálásaHow to configure Intune education settings for shared iPad devices

Az Intune támogatja az iOS-es Osztályterem alkalmazást, amely lehetővé teszi az oktatóknak a tanulási folyamat és a diákok eszközeinek irányítását az osztályteremben.Intune supports the iOS Classroom app that helps teachers to guide learning, and control student devices in the classroom. Az Osztályterem alkalmazás mellett az Apple támogatja a diákok iPad eszközeinek olyan konfigurációját, amely egyetlen eszköz több diák általi használatát teszi lehetővé.In addition, to the Classroom app, Apple supports the ability for student iPad devices to be configured such that multiple students can share a single device. Ebből a dokumentumból megtudhatja, hogy ezt hogyan valósíthatja meg az Intune-nal.This document guides you to achieve this goal with Intune.

További információ a dedikált (egyszemélyes használatban lévő) iPad eszközök Osztályterem alkalmazással való konfigurációjáról: Az iOS-beli Osztályterem alkalmazás Intune-beállításainak konfigurálása.For information about configuring dedicated (1:1) iPad devices to use the Classroom app, see How to configure Intune settings for the iOS Classroom app.

ElőkészületekBefore you start

A megosztott iPad használatának előfeltételei:The prerequisites to use the shared iPad capabilities are:

1. lépés – Importálja az iskolai adatokat az Azure Active DirectorybaStep 1 - Import your school data into Azure Active Directory

A Microsoft School Data Sync (SDS) használatával importálja az iskolai adatokat egy meglévő hallgatói információs rendszerből (Student Information System, SIS) az Azure Active Directoryba (Azure AD).Use Microsoft's School Data Sync (SDS) to import school records from an existing Student Information System (SIS) to Azure Active Directory (Azure AD). Az SDS szinkronizálja a SIS adatait, és tárolja azokat az Azure AD-ben.SDS synchronizes information from your SIS and stores it in Azure AD. Az Azure AD egy Microsoft felügyeleti rendszer, amely segítséget nyújt a felhasználók és eszközök rendezéséhez.Azure AD is a Microsoft management system that helps you organize users and devices. Ezeket az adatokat felhasználhatja a diákok és a tanórák kezeléséhez.You can then use this data to help you manage your students and classes. További információk az SDS üzembe helyezésével kapcsolatban.Learn more about how to deploy SDS.

Adatok importálása az SDS használatávalHow to import data using SDS

Az SDS-be a következő módszerek valamelyikével importálhat adatokat:You can import information into SDS by using one of the following methods:

 • CSV-fájlok – Vesszővel tagolt (.csv) fájlok manuális exportálása és összeállításaCSV files - Manually export and compile comma-separated value (.csv) files
 • PowerSchool API – Egy SIS-szolgáltató, amely egyszerűsíti a szinkronizálást az Azure AD-velPowerSchool API - An SIS provider that simplifies syncing with Azure AD
 • OneRoster – Ebbe a CSV-formátumba exportálhat, és konvertálhatja az Azure AD-vel való szinkronizáláshozOneRoster - A CSV format that you can export and convert to sync with Azure AD

További tudnivalókFind out more

2. lépés – Egy iOS-es Oktatás profil létrehozása és hozzárendelése az Intune-banStep 2 - Create and assign an iOS Education profile in Intune

Általános beállítások konfigurálásaConfigure general settings

 1. Jelentkezzen be az Azure Portal webhelyre.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Choose All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.
 3. Az Intune panelen válassza az Eszközkonfiguráció lehetőséget.On the Intune pane, choose Device configuration.
 4. Az Eszközkonfiguráció panel Kezelés területén válassza a Profilok lehetőséget.On the Device configuration pane under the Manage section, choose Profiles.
 5. A profilok paneljén válassza a Profil létrehozása lehetőséget.On the profiles pane, choose Create profile.
 6. A Profil létrehozása panelen adja meg az iOS-es oktatási profil Nevét és Leírását.On the Create profile pane, enter a Name and Description for the iOS education profile.
 7. A Platform legördülő listájában válassza az iOS lehetőséget.From the Platform drop-down list, choose iOS.
 8. A Profil típusa legördülő listában válassza az Oktatás lehetőséget.From the Profile type drop-down list, choose Education.
 9. Válassza a Beállítások > Konfigurálás lehetőséget.Choose Settings > Configure.

Ezután tanúsítványokra lesz szüksége az oktató és a diákok iPadjei közötti megbízhatósági kapcsolat létrehozásához.Next, you need certificates to establish a trust relationship between teacher and student iPads. A tanúsítványok az eszközök közötti kapcsolatok felhasználónevek és jelszavak megadása nélküli, zökkenőmentes és csendes hitelesítéséhez használatosak.Certificates are used to seamlessly and silently authenticate connections between devices without having to enter user names and passwords.

Fontos

A használt oktatói és diáktanúsítványokat különböző hitelesítésszolgáltatóknak (CA) kell kiállítaniuk.The teacher and student certificates you use must be issued by different certificate authorities (CAs). Létre kell hoznia két új alárendelt hitelesítésszolgáltatót a meglévő tanúsítvány-infrastruktúrához kapcsolódva: egyet az oktatók és egyet a diákok számára.You must create two new subordinate CAs connected to your existing certificate infrastructure; one for teachers, and one for students.

Az iOS oktatási profiljai csak a PFX-tanúsítványokat támogatják.iOS education profiles support only PFX certificates. Az SCEP-tanúsítványok nem támogatottak.SCEP certificates are not supported.

A létrehozott tanúsítványoknak támogatniuk kell a kiszolgálói hitelesítést is a felhasználó hitelesítése mellett.Certificates you create must support server authentication in addition to user authentication.

Oktatói tanúsítványok konfigurálásaConfigure teacher certificates

Az Oktatás panelen válassza a Oktatói tanúsítványok lehetőséget.On the Education pane, choose Teacher certificates.

Oktatói főtanúsítvány konfigurálásaConfigure teacher root certificate

Az Oktatói főtanúsítvány területen a Tallózás gombra kattintva válassza ki az oktatói főtanúsítvány .cer (DER vagy Base64-kódolású) vagy .P7b (a teljes tanúsítványlánccal vagy anélkül) kiterjesztésű fájlját.Under Teacher root certificate, choose the browse button to select the teacher root certificate with the extension .cer (DER, or Base64 encoded), or .P7B (with or without full chain).

Oktatói PKCS#12 tanúsítvány konfigurálásaConfigure teacher PKCS#12 certificate

Az Oktatói PKCS#12-tanúsítvány területen konfigurálja a következő értékeket:Under Teacher PKCS#12 certificate, configure the following values:

 • Tulajdonosnév formátuma – Az Intune automatikusan előtaggal egészíti ki a tanúsítvány köznapi nevét. Ez az oktatói tanúsítványoknál leader (vezető), illetve member (tag) a diáktanúsítványok esetében.Subject name format - Intune automatically prefixes the certificate common name with leader, for the teacher certificate, and member, for the student certificate.
 • Hitelesítésszolgáltató: Olyan vállalati hitelesítésszolgáltató (CA), amelyen a Windows Server 2008 R2 vagy újabb rendszer Enterprise kiadása fut.Certification authority - An Enterprise Certification Authority (CA) that runs on an Enterprise edition of Windows Server 2008 R2 or later. Az önálló hitelesítésszolgáltató nem támogatott.A Standalone CA is not supported.
 • Hitelesítésszolgáltató neve – Adja meg a hitelesítésszolgáltatója nevét.Certification authority name - Enter the name of your certification authority.
 • Tanúsítványsablon neve – Válassza ki annak a tanúsítványsablonnak a nevét, amely hozzá van adva egy kiállító hitelesítésszolgáltatóhoz.Certificate template name- Enter the name of a certificate template that has been added to an issuing CA.
 • Megújítási küszöb (%) – Adja meg, hogy az eszköz a tanúsítvány élettartamának hány százalékos hátralévő idejénél igényelje a tanúsítvány megújítását.Renewal threshold (%) - Specify the percentage of the certificate lifetime that remains before the device requests renewal of the certificate.
 • Tanúsítvány érvényességi időtartama – Adja meg a tanúsítvány lejáratáig hátralévő időt.Certificate validity period - Specify the amount of remaining time before the certificate expires. A megadott tanúsítványsablonban meghatározott érvényességi időszaknál rövidebb értéket is beállíthat, hosszabbat azonban nem.You can specify a value that is lower than the validity period in the specified certificate template, but not higher. Ha például a tanúsítványsablonban két év van meghatározva a tanúsítvány érvényességi idejeként, akkor egy évet beállíthat értékként, öt évet azonban nem.For example, if the certificate validity period in the certificate template is two years, you can specify a value of one year but not a value of five years. Az értéknek emellett a kiállító hitelesítésszolgáltató tanúsítványának hátralévő érvényességi időszakánál is kevesebbnek kell lennie.The value must also be lower than the remaining validity period of the issuing CA certificate.

Miután befejezte az oktatói tanúsítványok konfigurálását, kattintson az OK gombra.When you have finished configuring teacher certificates, choose OK.

Diáktanúsítványok konfigurálásaConfigure student certificates

 1. Az Oktatás panelen válassza a Diáktanúsítványok lehetőséget.On the Education pane, choose Student certificates.
 2. A Diáktanúsítványok panelen a Tanulóieszköz-tanúsítványok típusa listából válassza a Megosztott iPad lehetőséget.On the Student certificates pane, from the Student device certificates type list, choose Shared iPad.

Tanulói főtanúsítvány konfigurálásaConfigure student root certificate

Az Eszköz főtanúsítványa területen a Tallózás gombra kattintva válassza ki a tanulói főtanúsítvány .cer (DER vagy Base64-kódolású) vagy .P7b (a teljes tanúsítványlánccal vagy anélkül) kiterjesztésű fájlját.Under Device root certificate, choose the browse button to select the student root certificate with the extension .cer (DER, or Base64 encoded), or .P7B (with or without full chain).

Az eszköz PKCS#12-tanúsítványának konfigurálásaConfigure device PKCS#12 certificate

Az Tanulói PKCS#12-tanúsítvány területen konfigurálja a következő értékeket:Under Student PKCS#12 certificate, configure the following values:

 • Tulajdonosnév formátuma – Az Intune automatikusan előtaggal egészíti ki a tanúsítvány köznapi nevét. Ez az oktatói tanúsítványoknál leader (vezető), az eszköztanúsítványok esetében pedig member (tag).Subject name format - Intune automatically prefixes the certificate common name with leader, for the teacher certificate, and member, for the device certificate.
 • Hitelesítésszolgáltató: Olyan vállalati hitelesítésszolgáltató (CA), amelyen a Windows Server 2008 R2 vagy újabb rendszer Enterprise kiadása fut.Certification authority - An Enterprise Certification Authority (CA) that runs on an Enterprise edition of Windows Server 2008 R2 or later. Az önálló hitelesítésszolgáltató nem támogatott.A Standalone CA is not supported.
 • Hitelesítésszolgáltató neve – Adja meg a hitelesítésszolgáltatója nevét.Certification authority name - Enter the name of your certification authority.
 • Tanúsítványsablon neve – Válassza ki annak a tanúsítványsablonnak a nevét, amely hozzá van adva egy kiállító hitelesítésszolgáltatóhoz.Certificate template name - Enter the name of a certificate template that has been added to an issuing CA.
 • Megújítási küszöb (%) – Adja meg, hogy az eszköz a tanúsítvány élettartamának hány százalékos hátralévő idejénél igényelje a tanúsítvány megújítását.Renewal threshold (%) - Specify the percentage of the certificate lifetime that remains before the device requests renewal of the certificate.
 • Tanúsítvány érvényességi időtartama – Adja meg a tanúsítvány lejáratáig hátralévő időt.Certificate validity period - Specify the amount of remaining time before the certificate expires. A megadott tanúsítványsablonban meghatározott érvényességi időszaknál rövidebb értéket is beállíthat, hosszabbat azonban nem.You can specify a value that is lower than the validity period in the specified certificate template, but not higher. Ha például a tanúsítványsablonban két év van meghatározva a tanúsítvány érvényességi idejeként, akkor egy évet beállíthat értékként, öt évet azonban nem.For example, if the certificate validity period in the certificate template is two years, you can specify a value of one year but not a value of five years. Az értéknek emellett a kiállító hitelesítésszolgáltató tanúsítványának hátralévő érvényességi időszakánál is kevesebbnek kell lennie.The value must also be lower than the remaining validity period of the issuing CA certificate.

Miután befejezte a tanúsítványok konfigurálását, kattintson az OK gombra.When you are finished configuring certificates, choose OK.

A tanúsítvány telepítésének befejezéseComplete Certificate Setup

 1. Az Oktatás panelen kattintson az OK gombra.On the Education pane, choose OK.
 2. A Profil létrehozása panelen válassza a Létrehozás lehetőséget.On the Create profile pane, choose Create.

Ekkor létrejön a profil, és megjelenik a profilok listáját tartalmazó panelen.The profile is created and appears on the profiles list pane.

3. lépés – eszközkategória létrehozásaStep 3 - Create a device category

 1. Jelentkezzen be az Azure Portal webhelyre.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Choose All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.
 3. Az Intune panelen válassza az Eszközregisztráció lehetőséget.On the Intune pane, choose Device enrollment.
 4. Az Eszközregisztráció – Áttekintés panelen válassza az Eszközkategóriák elemet.On the Device enrollment - Overview pane, choose Device categories.
 5. Az Eszközregisztráció – Eszközkategóriák panelen válassza a Létrehozás lehetőséget.On the Device enrollment - Device Categories pane, choose Create.
 6. Az Eszközkategória létrehozása panelen adja meg a kategória Nevét és Leírását.On the Create device category pane, enter a Name and Description for the category.
 7. A Eszközkategória létrehozása panelen válassza a Létrehozás lehetőséget.On the Create device category pane, choose Create.

Az eszközkategória ekkor létrejön a Regisztráció – Eszközkategóriák panelen.The device category is created in the Enrollment – Device Categories pane.

4. lépés – dinamikus csoport létrehozásaStep 4 – Create a dynamic group

 1. Jelentkezzen be az Azure Portal webhelyre.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Choose All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.
 3. Az Intune panelen válassza az Csoportok lehetőséget.On the Intune pane, choose Groups.
 4. A Felhasználók és csoportok – Minden csoport panelen válassza az Új csoport lehetőséget.On the Users and Groups – All Groups pane, choose New group.
 5. A Csoport panelen válasszon Csoporttípust, majd adja meg a csoport Nevét és Leírását.On the Group pane, choose a Group type and then enter a Name and Description for the group.
 6. A Tagság típusa legördülő listából válassza a Dinamikus eszköz lehetőséget.From the Membership type drop-down list, choose Dynamic Device.
 7. A tagsági szabályok létrehozásához válassza a Dinamikus eszköztagság lehetőséget.Choose Dynamic device members to create membership rules.
 8. A Dinamikus tagsági szabályok panelen tegye a következőket:On the Dynamic membership rules pane:
 9. Az Eszközök hozzáadásának helye legördülő menüben válassza a deviceCategory lehetőséget.Select deviceCategory from the Add devices where drop-down list.
 10. Válassza az Egyenlő lehetőséget.Choose Equals.
 11. Írja be az üres szövegdobozba a létrehozott eszközkategória nevét.Enter the device category you created in the blank text box.
 12. A Dinamikus tagsági szabályok panelen válassza a Lekérdezés hozzáadása lehetőséget.On the Dynamic membership rules pane, choose Add query.
 13. A Csoport panelen válassza a Létrehozás lehetőséget.On the Group pane, choose Create.

A dinamikus csoport ekkor létrejön a Felhasználók és csoportok – Minden csoport panelen.The dynamic group is created in the Users and Groups – All Groups pane.

5. lépés – eszközök hozzárendelése egy kategóriához (kocsik)Step 5 – Assign a device to a category (Carts)

 1. Jelentkezzen be az Azure Portal webhelyre.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Choose All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.
 3. Az Intune panelen válassza az Eszközök lehetőséget.On the Intune pane, choose Devices.
 4. Az Eszközök panelen válassza a Minden eszköz lehetőséget.On the Devices pane, choose All devices.
 5. Az Eszközök – Minden eszköz panelen válasszon ki egy eszközt.On the Devices – All devices pane, choose a device.
 6. Az eszközök paneljén válassza a Tulajdonságok lehetőséget.On the device pane, choose Properties.
 7. Az eszköz Tulajdonságok panelén adja meg az eszközkategóriát az Eszközkategória szövegdobozban.On the device’s properties pane, enter the device category in the Device category text box.
 8. Az eszközök paneljén válassza a Mentés lehetőséget.On the device pane, choose Save.

Az eszköz mostantól hozzá van rendelve az eszközkategóriához.The device is now associated to the device category. Ismételje meg ezt a folyamatot minden olyan eszközre, amelyet hozzá szeretne rendelni a létrehozott eszközkategóriához.Repeat this process for all the devices you want to associate to the device category you created.

6. lépés – Osztályterem-profilok létrehozásaStep 6 – Create classroom profiles

 1. Jelentkezzen be az Azure Portal webhelyre.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Choose All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.
 3. Az Intune panelen válassza az Eszközkonfiguráció lehetőséget.On the Intune pane, choose Device configuration.
 4. Az Eszközkonfiguráció panelen válassza a Felügyelet > Kocsiprofilok lehetőséget.On the Device configuration pane, choose Manage > Cart Profiles.
 5. A profilok paneljén válassza a Profil létrehozása lehetőséget.On the profiles pane, choose Create Profile.
 6. A Hozzárendelés létrehozása panelen adjon meg egy Nevet és egy Leírást.On the Create Association pane, enter a Name and Description.
 7. A csoportok kocsiprofillal való társításához válassza az Osztályok kiválasztása > Konfigurálás lehetőséget.Choose Select Classes > Configure to associate groups to the Cart Profile.
 8. Válassza ki a kocsiprofilhoz hozzáadni kívánt osztályokat, majd kattintson a Kijelölés lehetőségre.Choose the classes to include to the Cart Profile then choose Select.
 9. A csoportok kocsiprofillal való társításához válassza az Kocsik kiválasztása > Konfigurálás lehetőséget.Choose Select Carts > Configure to associate groups to the Cart Profile.
 10. Válassza ki a kocsiprofilban alkalmazni kívánt csoportokat, majd kattintson a Kijelölés lehetőségre.Choose the groups to include to the Cart Profile then choose Select.
 11. A kocsiprofil mentéséhez a Hozzárendelés létrehozása panelen válassza a Mentés lehetőséget.On the Create Association pane, choose Save to save the Cart Profile.

Ekkor létrejön a profil, és megjelenik a profilok listáját tartalmazó panelen.The profile is created and appears on the profiles list pane.

7. lépés – a kocsiprofil hozzárendelése az osztályokhozStep 7 - Assign the Cart Profile to Classes

 1. Jelentkezzen be az Azure Portal webhelyre.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Choose All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.
 3. Az Intune panelen válassza az Eszközkonfiguráció lehetőséget.On the Intune pane, choose Device configuration.
 4. Az Eszközkonfiguráció panelen válassza a Figyelés > Hozzárendelés állapota lehetőséget.On the Device configuration pane, choose Monitor > Assignment status.
 5. A Hozzárendelés állapota panelen jelölje ki a létrehozott kocsiprofilt.On the Assignment status pane, select the Cart Profile you created.
 6. A Kocsiprofil panelen válassza a Hozzárendelések lehetőséget, majd a Belefoglalás területen a Válassza ki a befoglalandó csoportokat lehetőséget.On the Cart Profile pane choose Assignments and then, under Include choose Select groups to include.
 7. Válassza ki a kocsiprofil célosztályait (ne válasszon ki csoportokat), majd kattintson a Kijelölés lehetőségre.Select the classes you want the cart profile to target (do not select a group), then choose Select.
 8. Ha elkészült, válassza a Mentés elemet.When you are finished, choose Save.

A hozzárendelés ekkor befejeződik, az Intune pedig üzembe helyezi az Osztályterem profilját a céleszközökön az osztályterem-hozzárendelés alapján.The assignment completes, and Intune deploys the Classroom profile to the targeted devices based on the classroom assignment.

További lépésekNext Steps

A diákok mostantól megoszthatják egymás között az eszközöket, és bármelyik iPadet használhatják az osztályteremben, bejelentkezhetnek saját PIN-kódjukkal, és személyre szabhatják az eszközöket saját tartalmaikkal.Now students can share devices between students, and students can pick up any iPad in a classroom, log in with a PIN and have it personalized with their content. A megosztott iPadekről további információt az Apple webhelyén találhat.For more information about Shared iPads, see the Apple website.