Az iOS- és macOS-eszközök regisztrálási módjának kiválasztásaChoose how to enroll iOS and macOS devices

Csak az Azure-beli Intune-ra vonatkozikApplies to: Intune on Azure
A klasszikus Intune-konzolról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic console? Látogasson el ide.Go to here.

Ez a témakör azt ismerteti, milyen módszereket használhat a rendszergazda az iOS-eszközök regisztrációjának engedélyezéséhez az Intune-ban.This topic describes the methods an IT admin can use to enable iOS device enrollment in Intune.

Az alábbi információk alapján döntheti el, hogy milyen módszerrel regisztrálja az iOS-eszközöket.Use the following information to decide which method to use for enrolling iOS devices. A következő eljárások a BYOD kivételével mind a vállalati tulajdonban lévő eszközök regisztrálására szolgálnak.All of the following methods, except BYOD, are for enrolling corporate-owned devices.

Előfeltétel: Egy Apple Push Notification szolgáltatásbeli tanúsítvány.Prerequisite: An Apple Push Notification service certificate is required.

A felhasználó tulajdonában lévő iOS-eszközök (BYOD)User-owned iOS devices (BYOD)

Ha a felhasználók saját eszközeiket szeretnék regisztrálni (BYOD), akkor letölthetik az iOS céges portál alkalmazást az App Store-ból, majd követniük kell az alkalmazástól kapott utasításokat.If users want to enroll their personal, BYOD (bring your own device) devices, they can download the Company Portal app for iOS from the App Store, and follow the enrollment instructions in the app. A regisztrációt követően a felhasználók kapcsolódhatnak a vállalat hálózatához, csatlakozhatnak a tartományhoz vagy az Azure Active Directoryhoz, és hozzáférnek a vállalati erőforrásokhoz.Once enrolled, users can connect to the company network, join the domain or Azure Active Directory, and get access to corporate resources. A BYOD engedélyezéséhez az egyetlen követelmény az Apple leküldéses értesítési szolgáltatási (Apple Push Notification Service-) tanúsítvány megléte.To enable BYOD, the only requirement is an Apple Push Notification service certificate. Le is tilthatja a személyes tulajdonú iOS-eszközök regisztrációját.You can also block enrollment of personally owned iOS devices. Útmutatót a Típus szerinti korlátozás beállítása című cikkben talál.See Set device type restrictions for instructions.

A felhasználó tulajdonában macOS-eszközök (BYOD)User-owned macOS devices (BYOD)

Engedélyezheti a macOS-eszközök regisztrációját.You can enable macOS device enrollment. A macOS-regisztráció engedélyezéséhez az egyetlen követelmény az Apple leküldéses értesítési szolgáltatási (Apple Push Notification Service-) tanúsítvány megléte.To enable macOS enrollment, the only requirement is an Apple Push Notification service certificate. További információ: macOS-eszközök regisztrálásaFor more information, see Enroll macOS devices

Az Apple készülékregisztrációs programEnrollment program with Apple

Az Apple kínál olyan eszközvásárlási programokat, amelyek magukban foglalnak eszközregisztrációt és felügyeleti infrastruktúrát.Apple offers device purchasing programs that include device enrollment and management infrastructure. Az ezen programok bármelyikének keretében vásárolt eszközök csoportosan regisztrálhatók „vezeték nélkül”, eszköz-sorozatszámok hozzárendelésével az Intune-felügyelethez.Devices purchased through one of these programs can be bulk-enrolled "over the air" by assigning device serial numbers for Intune management.

Apple ConfiguratorApple Configurator

Az iOS-eszközök egy Vállalati regisztrációs profil exportálásával, majd a mobileszközök egy Apple Configurator eszközt futtató Mac számítógéphez való csatlakoztatásával regisztrálhatók.You can enroll iOS devices by exporting a Corporate Enrollment profile and then connecting those mobile devices to a Mac that is running Apple Configurator. Az Apple Configurator a regisztráció két formáját támogatja:Apple Configurator supports two forms of enrollment:

  • Regisztrálás a Beállítási asszisztenssel: Gyári alaphelyzetbe állítja az eszközt, és felkészíti a beállításhoz az új felhasználó számára.Setup Assistant enrollment: Resets the device to factory settings and prepares it for setup by the device's new user. Ennél a módszernél a rendszergazdának a regisztráció előkonfigurálásához csatlakoztatnia kell az iOS-eszközt USB-kapcsolaton keresztül egy Apple Configuratort futtató Mac számítógéphez.This method requires the admin to connect the iOS device through USB to a Mac computer running Apple Configurator to preconfigure the enrollment. Az eszközöket ekkor el kell juttatni a felhasználókhoz, akik az eszköz első elindításakor elindítják a Beállítási asszisztenst.Devices are then delivered to their users, who run the Setup Assistant when the devices first starts. A folyamat konfigurálja az eszközt a felhasználók munkahelyi vagy iskolai azonosítójával, és elvégzi a regisztrációt.This process configures the device with users' work or school credentials and completes the enrollment process. További információt az iOS-eszközök regisztrálása az Apple Configurator és a Beállítási asszisztens segítségével című témakörben találhat.For more information, see Enroll iOS devices with Apple Configurator and Setup Assistant.

  • Közvetlen regisztrálás: Létrejön egy Apple Configurator-kompatibilis fájl, amely az eszköz előkészítésez szükséges.Direct enrollment: Creates an Apple Configurator–compliant file for use during device preparation. A regisztrált eszköz nincs gyári alaphelyzetbe állítva, és egyetlen felhasználóhoz sem kapcsolódik.The enrolled device isn’t factory reset, and it has no user affiliation. Az eszközök regisztrálásához a rendszergazdának csatlakoztatnia kell az iOS-eszközt USB-kapcsolaton keresztül egy Apple Configuratort futtató Mac számítógéphez.To enroll devices, the admin is required to connect the iOS device through USB to a Mac computer running Apple Configurator. További információt az iOS-eszközök közvetlen regisztrálása az Apple Configurator használatával című témakörben találhat.For more information, see Enroll iOS devices using Apple Configurator Direct Enrollment.

A Device Enrollment Program (DEP) használataUse the Device Enrollment Program (DEP)

A DEP a DEP-en keresztül megvásárolt eszközökre egy regisztrációs profilt telepít.DEP deploys an enrollment profile “over the air” to devices that are purchased through DEP. Amikor a felhasználó az eszköz első elindításakor a Beállítási asszisztenst futtatja az eszközön, az eszköz regisztrációja az Intune-ban rögzül.When a user runs Setup Assistant on the device when it first starts, the device is enrolled in Intune. További információt az iOS-eszközök regisztrálása a Készülékregisztrációs program segítségével című témakörben találhat.For more information, see Enroll iOS devices using Device Enrollment Program.

A készülékregisztráció-kezelő (DEM) használataUse the device enrollment manager (DEM)

A készülékregisztráció-kezelő egy általános felhasználói fiók, amely legfeljebb 1000 külső eszközt regisztrálhat és kezelhet.Device enrollment manager is a generic user account that can enroll and manage up to 1,000 devices without. A DEM által felügyelt eszközök nem rendelkezhetnek felhasználói affinitással, így az eszköznek soha sincs tulajdonosa.DEM-managed devices cannot have user affinity, so the device never has an owner. Az Intune-felhasználóknak DEM-jogosultságok megadásával biztosíthatja ezeket a lehetőségeket.You give DEM permissions to an Intune user to give them these capabilities. A DEM-felhasználó által regisztrált valamennyi eszköz egy Intune-licencet használ.Each device that the DEM user enrolls uses an Intune license. További információt az Eszközök regisztrálása a készülékregisztrációs program segítségével című témakörben találhat.For more information, see Enroll devices using device enrollment manager.

A termékről a következő oldalon küldhet visszajelzést Intune Feedback