Csoportok – első lépésekGet started with groups

Csoportok segítéségével kezelheti a felhasználókat, és tarthatja ellenőrzés alatt, hogy a felhasználók milyen céges erőforrásokat érhetnek el.Groups are used to manage your users, and control your employees' access to your company resources. Ezek az erőforrások lehetnek a könyvtára részei, vagy lehetnek külső erőforrások, például SaaS-alkalmazások vagy SharePoint-helyek.These resources can be part of your directory or can be external resources, like SaaS apps or SharePoint sites.

A Microsoft Intune az Azure Active Directoryt (Azure AD) használja a vállalati erőforrásokhoz való hozzáférés kezelésére.Microsoft Intune uses Azure Active Directory (Azure AD) to manage access to company resources. Ez a hozzáférés a címtárban található szabályzatokkal vezérelhető.This access is controlled using roles in the directory. Ezt a hozzáférést ekkor az Intune kezeli a mobileszközöknél, ami lehetővé teszi a csoport tagjainak az erőforrások elérését.Intune then manages this access for mobile devices, which allows members of that group to access resources.

Hogyan hozhatok létre csoportot?How do I create a group?

  1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.
  2. A Erőforrások keresése használatával keressen rá az Intune kifejezésre.Using Search resources, search for Intune.
  3. Miután megnyitotta a Microsoft Intune panelt, válassza a Csoportok lehetőséget.Once you've opened the Microsoft Intune blade, select Groups.
  4. A Felhasználók és csoportok – Összes csoport panelen válassza az Új csoport parancsot.On the Users and groups – All groups blade, select the New group command.
  5. A Csoport panelen adja meg a csoport Nevét és Leírását.On the Group blade, add a Name and Description for the group.
  6. Adja meg a Tagság típusa elemhez a Hozzárendelt beállítást.Set the Membership type as Assigned. Ne engedélyezze az Office-funkciókat a tesztcsoporthoz.Do not Enable Office features for the test group.
  7. Kattintson a Létrehozás gombra.Click Create.

Ha sikeresen létrehozott egy csoportot, annak meg kell jelennie az Összes csoport listáján.If you've successfully created a group, it should appear in the list of All groups. Ha itt nem jelenik meg, próbáljon létrehozni egy másik csoportot.If it doesn't appear there, try to create another group.

További lépésekNext steps

Bevezetés a szabályzatok használatába – Szabályzatok létrehozásával megakadályozhatja a felhasználókat abban, hogy olyan dolgokat hajtsanak végre az eszközeikkel, amelyekre nincs felhatalmazásuk.Get started with policies - Create policies to prevent users from doing unauthorized things with their devices.

További információLearn more