Kapcsolódás az adattárházhoz a Power BI használatávalConnect to the Data Warehouse with Power BI

A Power BI-hoz letölthető egy fájl, amellyel az Intune-bérlőhöz kapcsolódó interaktív, dinamikusan létrehozott jelentéseket hozhat létre.You can download a file for use with Microsoft Power BI that allows you to load interactive, dynamically generated reports for your Intune tenant. Az adattárházzal használható Power BI-fájl (pbix) kapcsolati beállításokat tartalmaz a bérlőhöz való kapcsolódáshoz, és az alábbi mintajelentések és diagramok is elérhetőek benne:The Data Warehouse Power BI file (pbix) contains connection settings to your tenant, as well as the following sample reports and charts:

 • EszközökDevices
 • BeléptetésEnrollment
 • Alkalmazásvédelmi szabályzatApp protection policy
 • Megfelelőségi szabályzatCompliance policy
 • Eszközkonfigurációs profilokDevice configuration profiles
 • SzoftverfrissítésekSoftware updates
 • Eszközleltár-naplókDevice inventory logs

A jelentésekben szerepelnek továbbá a regisztrálásokra, a megfelelőségre, az eszközkonfigurációs profilokra és a szoftverfrissítésekre vonatkozó adatok és trendek.There are also trends highlighted for the enrollment, compliance, device configuration profile, and software updates. A mintadiagramok és a jelentések könnyen használható szűrőket alkalmaznak a megjelenítésnél.Sample charts and reports apply user-friendly filters to the canvas. A Power BI Desktop Szűrők paneljének használatával speciális szűrőket is alkalmazhat.To use advanced filters, check out the Filter pane in Power BI Desktop.

Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan töltheti le a Power BI-fájl, és hogyan használhatja az OData-hivatkozást a Power BI-vel.The following steps show you how to download the Power BI file and how to use the OData link with Power BI.

Az Azure AD-beli és az Intune-beli hitelesítő adatokra vonatkozó követelményekAzure AD and Intune credential requirements

A hitelesítés és az engedélyezés az Azure AD-beli hitelesítő adatokon és az Intune szerepköralapú hozzáférés-vezérlésén (RBAC) alapul.Authentication and authorization are based on Azure AD credentials and Intune role-based access control (RBAC). Alapértelmezés szerint a bérlő valamennyi globális rendszergazdája és Intune-beli szolgáltatás-rendszergazdája hozzáféréssel rendelkezik az adattárházhoz.All global administrators and Intune service administrators for your tenant have access to the Data warehouse by default. Az Intune-szerepkörök használatával azáltal biztosíthat több felhasználónak is hozzáférést, hogy hozzáférést ad nekik az Intune-adattárház erőforráshoz.Use Intune roles to provide access for more users by giving them access to the Intune data warehouse resource.

Az Intune-adattárházhoz való hozzáférésre (beleértve az API-t is) vonatkozó követelmények a következők:Requirements for accessing the Intune Data Warehouse (including the API) are:

 • A felhasználónak a következők egyikének kell lennie:User must be one of:
  • Azure AD-beli globális rendszergazdaAzure AD global administrator
  • Intune-beli szolgáltatás-rendszergazdaAn Intune service administrator
  • Felhasználó szerepköralapú hozzáféréssel az Intune-adattárház erőforráshozUser with role-based access to Intune data warehouse resource
  • Felhasználó nélküli hitelesítés csak alkalmazásalapú hitelesítésUser-less authentication using application-only authentication

A Power BI telepítéseInstall Power BI

Telepítse a Power BI Desktop legújabb verzióját.Install the latest version of Power BI Desktop. Ezt a PowerBI.microsoft.com webhelyről töltheti le.You can download Power BI Desktop from: PowerBI.microsoft.com

Az adatok és jelentések betöltése a Power BI-fájl (pbix) használatávalLoad the data and reports using the Power BI file (pbix)

A Power BI-fájl (pbix) tartalmazza a bérlő eléréséhez használható csatlakozási információkat, valamint az adattárház adatmodelljén alapuló előre elkészített jelentéseket is.The Power BI file (pbix) contains connection information for your tenant and a set of prebuilt reports based on the Data Warehouse data model. Nyissa meg a fájlt a Power BI Desktopban, és jelentkezzen be az Azure AD-be.Open the file in Power BI Desktop and sign in to the Azure AD. A jelentés betölti az Intune-bérlő adatait.The report loads the data from your Intune tenant.

Fontos

A bérlő földrajzi helyétől függően a Power BI-fájlok (pbix) eltérőek lehetnek.Each Power BI file (pbix) may be different depending on tenant location. Ha több Intune-bérlőt felügyel, akkor ügyeljen arra, hogy azt a fájlt használja, amelyet ebbe a bérlőbe bejelentkezve letöltött az Azure Portalról.If you are managing multiple Intune tenants, then be sure to use the file downloaded from the Azure portal while logged in to that tenant.

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra, és válassza a Monitoring + Management (Figyelés és kezelés) > Intune elemet.Sign in to the Azure portal and choose Monitoring + Management > Intune. Az Intune elemet erőforrások keresésével is megtalálhatja.You can also search resources for Intune.
 2. Nyissa meg a Microsoft Intune-adattárház API (előnézet) panelt.Open the Microsoft Intune Data Warehouse API (Preview) blade.
 3. Válassza a Download PowerBI file (Power BI-fájl letöltése) lehetőséget.Select Download PowerBI file. Adjon meg egy helyet a pbix kiterjesztésű fájl letöltéséhez, és töltse le a fájlt.The file with a (pbix) extension downloads to the location you specified.
 4. Nyissa meg a fájlt a Power BI-ben.Open the file with Power BI. Betöltődik az Intune-beli adattárház-jelentés, ami a bérlő adatainak betöltésétől függően hosszabb ideig is eltarthat.The Intune Data Warehouse Reports loads, but may take a second to get your tenant data.
 5. Válassza a Frissítés lehetőséget a bérlőadatok betöltéséhez és a jelentések áttekintéséhez.Select Refresh to load your tenant data and review the reports.
 6. Ha a Power BI-hoz nem az Azure Active Directory-hez tartozó hitelesítő adatait használta, a Power BI kérni fogja a hitelesítő adatokat.If Power BI has not authenticated with your Azure Active Directory credentials, Power BI prompts you to provide your credentials. Az adatok megadásához hitelesítő módszerként válassza a Szervezeti fiók lehetőséget.When selecting your credentials, choose Organizational account as your authentication method.

Ha az ügyfél hitelesítve van az Azure AD-ben, az OData-URL kapcsolódni tud az adattárház-API RESTful-végpontjához, és így a jelentéskészítő ügyfél hozzáfér az adatmodellhez.With a client authenticated to Azure AD, the OData URL connects to the RESTful endpoint in the Data Warehouse API that exposes the data model to your reporting client. Az alábbi lépéseket követve a Power BI Desktop használatával végezheti el a kapcsolódást, és létrehozhatja saját jelentéseit.Follow these instructions to use Power BI Desktop to connect and create your own reports. Az OData-URL alkalmazásánál a Power BI-n kívül más elemzőeszközöket is használhat, amennyiben az ügyfél OAUTH2.0-hitelesítést, valamint az OData-szabvány 4.0-ás verzióját használja.You are not limited to Power BI Desktop, but can use your favorite analytic tool with the OData URL provided the client supports OAUTH2.0 authentication and the OData v4.0 standard.

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra, és válassza a Monitoring + Management (Figyelés és kezelés) > Intune elemet.Sign in to the Azure portal and choose Monitoring + Management > Intune. Az Intune elemet erőforrások keresésével is megtalálhatja.You can also search resources for Intune.
 2. Nyissa meg a Microsoft Intune-adattárház API (előnézet) panelt.Open the Microsoft Intune Data Warehouse API (Preview) blade.
 3. A jelentések panelről szerezze be az egyéni hírcsatorna URL-címét, például: https://fef.{yourinfo}.manage.microsoft.com/ReportingService/DataWarehouseFEService/dates?api-version=betaRetrieve the custom feed URL from the reporting blade, for example https://fef.{yourinfo}.manage.microsoft.com/ReportingService/DataWarehouseFEService/dates?api-version=beta
 4. Nyissa meg a Power BI Desktopot.Open Power BI Desktop.
 5. Válassza a Kezdőlap > Adatforrás lekérése elemet.Choose Home > Get Data. Válassza az OData-betöltés lehetőséget.Select OData feed.
 6. Válassza a Basic (Egyszerű) lehetőséget.Choose Basic.
 7. Írja be vagy másolja be az OData-URL-t az URL mezőbe.Type or paste the OData URL into the URL box.
 8. Válassza az OK gombot.Select OK.
 9. Ha a Power BI Desktop-ügyfélben nem adta meg az Azure AD-s hitelesítő adatait, most adja meg azokat.If you have not authenticated to Azure AD for your tenant from the Power BI desktop client, type your credentials. Ahhoz, hogy hozzáférjen az adatokhoz, az OAuth 2.0 protokollt használva igazolnia kell, hogy jogosult az Azure Active Directory (Azure AD) használatára.To gain access to your data, you must authorize with Azure Active Directory (Azure AD) using OAuth 2.0.
  1. Válassza a Szervezeti fiók lehetőséget.Select Organizational account.
  2. Adja meg felhasználónevét és jelszavát.Type your username and password.
  3. Válassza a Bejelentkezés lehetőséget.Select Sign In.
  4. Válassza a Kapcsolódás lehetőséget.Select Connect.
 10. Válassza a Betöltés lehetőséget.Select Load.

További lépésekNext steps

A fenti módszerrel olyan információkat kaphat a környezetről, mint például a regisztrált eszközök száma az elmúlt egy hétben napi bontásban.You can find the answers to questions about your environment such as the number of devices enrolled by day over the last week. Az Intune-os adattárház Azure-panelről beszerezhető Power BI-fájljának (pbix) használatával készült jelentésekből a bérlőről és az ügyfelekről kaphat részletes információkat.You can gain insight into your Intune tenant and client population using the reports using the Intune Data Warehouse Power BI file (pbix) retrieved from the blade in Azure. Ezen kívül azonban az Intune számos további lehetőséget is kínál az adatok bővítésére vagy újbóli felhasználására.However, Intune provides a number of additional ways to extend or reuse the data. A Power BI és az Intune adattárház-API-jának használatával még sok más lehetőség is rendelkezésére áll, többek között:There is a lot more that you can do with Power BI and the Intune Data Warehouse API, for example: