Windows Áruházbeli alkalmazások hozzáadása a Microsoft Intune-hozHow to add Windows store apps to Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.
 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management > Intune.
 3. Az Intune panelen válassza az Alkalmazások kezelése lehetőséget.On the Intune blade, choose Manage apps.
 4. A Mobilalkalmazások területen válassza a Kezelés > Alkalmazások elemet.In the Mobile apps workload, choose Manage > Apps.
 5. Az alkalmazások listája fölött válassza a Hozzáadás lehetőséget.Above the list of apps, choose Add.
 6. Az Alkalmazás hozzáadása panelen válassza az Alkalmazás adatai elemet.In the Add App blade, choose App Information.
 7. Az Alkalmazás szerkesztése panelen konfigurálja az alábbi adatokat.In the Edit App blade, configure the following information. Amikor elkészült, kattintson a Hozzáadás lehetőségre.Once you are done, click Add. A választott alkalmazástól függően előfordulhat, hogy egyes értékek automatikusan ki vannak töltve a panelen:Depending on the app you have chosen, some of the values in this blade might have been automatically filled-in:
  • Alkalmazás neve – Itt adhatja meg az alkalmazásnak a Céges portálon megjelenő nevét.App Name - Enter the name of the app as it will be displayed in the company portal. Ügyeljen arra, hogy a megadott alkalmazásnevek egyediek legyenek.Make sure all app names that you use are unique. Ha ugyanazt az alkalmazásnevet kétszer adja meg, csak az egyik alkalmazás fog megjelenni a felhasználók számára a vállalati portálon.If the same app name exists twice, only one of the apps will be displayed to users in the company portal.
  • Alkalmazás leírása – Itt adhatja meg az alkalmazás leírását.App Description - Enter a description for the app. amelyet meg szeretne jeleníteni a felhasználók számára a vállalati portálon.This will be displayed to users in the company portal.
  • Kiadó – Adja meg az alkalmazás kiadójának nevét.Publisher - Enter the name of the publisher of the app.
  • Alkalmazás-áruház URL-címe – Itt adhatja meg a létrehozni kívánt alkalmazás áruházbeli URL-címét.App store URL - Enter the app store URL of the app you want to create.
  • Minimális operációsrendszer-verzió – A listából kiválaszthatja az operációs rendszer legkorábbi olyan verzióját, amelyre az alkalmazás telepíthető.Minimum Operating System - From the list, choose the minimum operating system version on which the app can be installed. Ha az alkalmazást régebbi operációs rendszerű eszközhöz rendeli hozzá, nem fog települni.If you assign the app to a device with an earlier operating system, it will not be installed.
  • Kategória (nem kötelező) – Választhat egyet vagy többet a beépített alkalmazáskategóriák közül, vagy megadhat egyénileg létrehozott kategóriát is.Category (optional) - Select one or more of the built-in app categories, or a category you created. Ezzel megkönnyítheti a felhasználók számára az alkalmazás megkeresését a vállalati portálon való böngészés során.This will make it easier for users to find the app when they browse the company portal.
  • Megjelenítés kiemelt alkalmazásként a Céges portálon – Ezzel a beállítással hangsúlyosan jelenítheti meg az alkalmazást a Céges portál főoldalán alkalmazásokat kereső felhasználók számára.Display this as a featured app in the Company Portal - Display the app prominently on the main page of the company portal when users browse for apps.
  • Információs URL-cím – Igény szerint megadhatja az alkalmazással kapcsolatos információkat tartalmazó webhely URL-címét.Information URL - Optionally, enter the URL of a website that contains information about this app. Ez az URL-cím fog megjelenni a felhasználók számára a vállalati portálon.The URL will be displayed to users in the company portal.
  • Adatvédelmi nyilatkozat URL-címe – Igény esetén itt adhatja meg az alkalmazás adatvédelmi nyilatkozatát tartalmazó webhely URL-címét.Privacy URL - Optionally, enter the URL of a website that contains privacy information for this app. Ez az URL-cím fog megjelenni a felhasználók számára a vállalati portálon.The URL will be displayed to users in the company portal.
  • Fejlesztő – Igény esetén megadhatja az alkalmazás fejlesztőjének nevét.Developer - Optionally, enter the name of the app developer.
  • Tulajdonos – Igény esetén megadhatja az alkalmazás tulajdonosának nevét (például HR-osztály).Owner - Optionally, enter a name for the owner of this app, for example, HR department.
  • Megjegyzések – Ide írhatja be az alkalmazáshoz társítani kívánt megjegyzéseket.Notes - Enter any notes you would like to associate with this app.
  • Ikon feltöltése – Itt töltheti fel az alkalmazáshoz hozzárendelni kívánt ikont.Upload Icon - Upload an icon that will be associated with the app. Ez az alkalmazásikon jelenik meg a vállalati portálon böngésző felhasználók számára.This is the icon that will be displayed with the app when users browse the company portal.
 8. Ha elkészült, az Alkalmazás hozzáadása panelen válassza a Mentés lehetőséget.When you are done, on the Add App blade, choose Save.

A létrehozott alkalmazás megjelenik az alkalmazáslistában, ahol hozzárendelheti a kívánt csoportokhoz.The app you have created will be displayed in the apps list where you can assign it to the groups you choose. További segítségért lásd: Alkalmazások hozzárendelése csoportokhoz.For help, see How to assign apps to groups.

A Windows 10-es Céges portál alkalmazás manuális hozzárendeléseManually assign Windows 10 Company Portal app

A végfelhasználók a Microsoft Áruházból telepíthetik a Céges portál alkalmazást eszközkezelés és alkalmazástelepítés céljára.End users can install the Company Portal app from the Microsoft Store to manage devices and install apps. Ha azonban a cég megköveteli, hogy hozzárendelje a Céges portál alkalmazást, Ön akkor is hozzárendelheti manuálisan, közvetlenül az Intune-ból a Windows 10-es Céges portál alkalmazást, ha az Intune-t nem integrálta a Vállalati Microsoft Áruházzal.If, however, your business needs require that you assign the Company Portal app, you can manually assign the Windows 10 Company Portal app directly from Intune, even if you haven’t integrated Intune with the Microsoft Store for Business.

Megjegyzés

Ha ezt a lehetőséget választja, manuális frissítést kell hozzárendelnie minden alkalommal, amikor új frissítés válik elérhetővé az alkalmazáshoz.This option will require assigning manual updates each time an app update is released.

 1. Jelentkezzen be Vállalati Microsoft Áruház fiókjába, és szerezze be a Céges portál alkalmazás offline licencű verzióját.Log in to your account in the Microsoft Store for Business and acquire the offline license version of the Company Portal app.
 2. Miután beszerezte az alkalmazást, válassza ki a Készlet lapon.Once the app has been acquired, select the app in the Inventory page.
 3. A Platform listából válassza ki a Windows 10 minden eszközre lehetőséget, majd válassza ki a megfelelő architektúrát, és töltse le az alkalmazást.Select Windows 10 all devices as the Platform, then the appropriate Architecture and download. Ehhez az alkalmazáshoz nincs szükség alkalmazás-licencfájlra.An app license file is not needed for this app. Kép a Windows 10 minden eszközre, X86 architektúrával csomag letöltési részleteirőlImage of Windows 10 all devices and Architecture X86 Package details for Download
 4. Töltse le a „Szükséges keretrendszer” cím alatt található összes csomagot.Download all the packages under “Required Frameworks”. Ezt az x86, az x64 és az ARM architektúrákkal kell elvégezni, összesen 9 csomaggal, ahogy az alábbi ábrán látható.This must be done for x86, x64 and ARM architectures – resulting in a total of 9 packages as shown below.

<span data-ttu-id="46111-148">Kép a letöltendő függőségi fájlokról</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="46111-148">Image of dependency files to Download</span></span>

 1. Mielőtt feltöltené a Céges portál alkalmazást az Intune-ra, hozzon létre egy mappát (pl. C:\Céges portál) a következőképpen felépített csomagokkal:Before uploading the Company Portal app to Intune, create a folder (e.g., C:\Company Portal) with the packages structured in the following way:
  1. Helyezze el a Céges portál csomagot a C:\Céges portál helyen.Place the Company Portal package into C:\Company Portal. Ugyanitt hozzon létre egy Függőségek almappát is.Create a Dependencies subfolder in this location as well.
   APPXBUN fájllal mentett Függőségek mappa képe
  2. Helyezze el a kilenc függőségcsomagot a Függőségek mappában.Place the nine dependencies packages in the Dependencies folder.
   Ha a függőségeket nem ebben a formátumban helyezi el, az Intune nem tudja majd felismerni és feltölteni őket a csomag feltöltésekor, így a folyamat sikertelen lesz a következő hiba miatt.If the dependencies are not placed in this format, Intune will not be able to recognize and upload them during the package upload, causing the upload to fail with the following error.
   A szoftver telepítőjéhez tartozó Windows-alkalmazás nem található az alkalmazás mappájában.
 2. Lépjen vissza az Intune-ba, és töltse fel a Céges portál alkalmazást új alkalmazásként.Return to Intune, then upload the Company Portal app as a new app. Rendelje hozzá szükséges alkalmazásként a kívánt felhasználói célcsoport számára.Assign it as a required app to the desired set of target users.

Itt talál további információkat arról, hogy az Intune miképpen kezeli az univerzális alkalmazások függőségeit: appxbundle telepítése függőségekkel a Microsoft Intune MDM-en keresztül.See Deploying an appxbundle with dependencies via Microsoft Intune MDM for more information about how Intune handles dependencies for Universal apps.

Hogyan frissítsem a Céges portált olyan felhasználói eszközökön, amelyeken telepítve vannak az áruházból származó régebbi alkalmazások?How do I update the Company Portal on my users’ devices if they have already installed the older apps from the store?

Ha a felhasználók már telepítették az áruházból a Windows 8.1-es vagy a Windows Phone 8.1-es Céges portál alkalmazást, az eszközöknek automatikusan, saját vagy felhasználói beavatkozás nélkül is frissíteniük kell az új verzióra.If your users have already installed the Windows 8.1 or Windows Phone 8.1 Company Portal apps from the Store, then they should be automatically updated to the new version with no action required from you or your user. Ha a frissítés elmarad, kérje meg a felhasználókat, hogy ellenőrizzék, engedélyezték-e az áruház-alkalmazások automatikus frissítését az eszközükön.If the update does not happen, ask your users to check that they have enabled autoupdates for Store apps on their devices.

Hogyan frissítsem a közvetlen telepítésű, Windows 8.1-es Céges portál alkalmazást Windows 10-es Céges portál alkalmazásra?How do I upgrade my sideloaded Windows 8.1 Company Portal app to the Windows 10 Company Portal app?

A javasolt áttelepítési út a Windows 8.1-es Céges portál alkalmazás hozzárendelésének átállítása az „Eltávolítás” lehetőségre, ami törli az alkalmazás hozzárendelését.Our recommended migration path is to delete the assignment for the Windows 8.1 Company Portal app by setting the assignment action to “Uninstall”. Miután ez megtörtént, a Windows 10-es Céges portál alkalmazás a fenti lehetőségek bármelyikével hozzárendelhető lesz.Once this is done, the Windows 10 Company Portal app can be assigned using any of the above options.

Ha közvetlenül kell telepíteni az alkalmazást, és a Windows 8.1-es Céges portált a Symantec Tanúsítvány aláírása nélkül rendelte hozzá, a frissítéshez kövesse az Intune-on keresztül történő közvetlen telepítés fentebb leírt lépéseit.If you need to sideload the app and assigned the Windows 8.1 Company Portal without signing it with the Symantec Certificate, follow the steps in the Assign directly via Intune section above to complete the upgrade.

Ha közvetlenül kell telepíteni az alkalmazást, és a Windows 8.1-es Céges portált a Symantec kódaláíró tanúsítvány aláírásával rendelte hozzá, kövesse az alábbi részben olvasható lépéseket.If you need to sideload the app and you signed and assigned the Windows 8.1 Company Portal with the Symantec code-signing certificate, follow the steps in the section below.

Hogyan frissítsem az aláírt és közvetlen telepítésű Windows Phone 8.1-es Céges portál alkalmazást vagy Windows 8.1-es Céges portál alkalmazást a Windows 10-es Céges portál alkalmazásra?How do I upgrade my signed and sideloaded Windows Phone 8.1 Company Portal app or Windows 8.1 Company Portal app to the Windows 10 Company Portal app?

A javasolt áttelepítési út a Windows Phone 8.1-es Céges portál alkalmazás vagy a Windows 8.1-es Céges portál alkalmazás hozzárendelésének átállítása az „Eltávolítás” lehetőségre, ami törli az alkalmazás hozzárendelését.Our recommended migration path is to delete the existing assignment for the Windows Phone 8.1 Company Portal app or the Windows 8.1 Company Portal app by setting the assignment action to “Uninstall”. Miután ez megtörtént, a Windows 10-es Céges portál alkalmazás a szokásos módon rendelhető hozzá.Once this is done, the Windows 10 Company Portal app can be assigned normally.

Ellenkező esetben a frissítési út betartásának biztosításához a Windows 10-es Céges portál alkalmazás frissítésére és aláírására van szükség.Otherwise, the Windows 10 Company Portal app needs to be appropriately updated and signed to ensure that the upgrade path is respected.

Az így aláírt és hozzárendelt Windows 10-es Céges portál alkalmazás esetében mindig meg kell ismételni ezt a folyamatot, ha az áruházban elérhetővé válik az alkalmazás új frissítése.If the Windows 10 Company Portal app is signed and assigned in this way, you will need to repeat this process for each new app update when it is available in the store. Az alkalmazás nem frissül automatikusan az áruház frissítésekor.The app will not automatically update when the store is updated.

Itt ismertetjük az alkalmazás aláírásának és hozzárendelésének ezt a módját:Here’s how you sign and assign the app in this way:

 1. Töltse le a Microsoft Intune Windows 10-es Céges portál alkalmazás aláírása parancsfájlt a https://aka.ms/win10cpscript oldalról.Download the Microsoft Intune Windows 10 Company Portal App Signing Script from https://aka.ms/win10cpscript. A parancsfájlhoz olyan gazdagépre van szükség, amelyen telepítve van a Windows 10-hez készült Windows SDK.This script requires the Windows SDK for Windows 10 to be installed on the host computer. A Windows 10-hez készült Windows SDK letöltéséhez látogasson el a https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=619296 oldalra.To download the Windows SDK for Windows 10, visit https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=619296.
 2. Töltse le a Windows 10-es Céges portál alkalmazást a Vállalati Microsoft Áruházból a fenti útmutató szerint.Download the Windows 10 Company Portal app from the Microsoft Store for Business, as detailed above.
 3. Futtassa a parancsfájlt azokkal a bemeneti paraméterekkel, amelyek a Windows 10-es Céges portál alkalmazás aláírásához használt parancsfájl fejlécén találhatók (alább kivonatolva).Run the script with the input parameters detailed in the script header to sign the Windows 10 Company Portal app (extracted below). A függőségeket nem kell hozzáadni a parancsprogramhoz.Dependencies do not need to be passed into the script. Csak akkor van rájuk szükség, amikor éppen folyamatban van az alkalmazás feltöltése az Intune felügyeleti konzolra.These are only required when the app is being uploaded to the Intune Admin Console.
ParaméterParameter LeírásDescription
InputWin10AppxBundleInputWin10AppxBundle Az appxbundle forrásfájl elérési útjaThe path to where the source appxbundle file is located
OutputWin10AppxBundleOutputWin10AppxBundle Az aláírt appxbundle fájl kimeneti útja.The output path for the signed appxbundle file. Win81Appx A Windows 8.1 vagy Windows Phone 8.1 Céges portál (.APPX) fájl elérési útja.Win81Appx The path to where the Windows 8.1 or Windows Phone 8.1 Company Portal (.APPX) file is located.
PfxFilePathPfxFilePath A Symantec vállalati mobil-kódaláíró tanúsítvány (.PFX) fájl elérési útja.The path to Symantec Enterprise Mobile Code Signing Certificate (.PFX) file.
PfxPasswordPfxPassword A Symantec vállalati mobil-kódaláíró tanúsítvány jelszava.The password of the Symantec Enterprise Mobile Code Signing Certificate.
PublisherIdPublisherId A vállalat gyártóazonosítója.The Publisher ID of the enterprise. Ha nincs megadva, a program a Symantec Enterprise Mobile Code Signing Certificate tanúsítvány Subject (Tulajdonos) mezőjének értékét használja.If absent, the 'Subject' field of the Symantec Enterprise Mobile Code Signing Certificate is used.
SdkPathSdkPath A Windows 10-hez készült Windows SDK gyökérmappájának elérési útja.The path to the root folder of the Windows SDK for Windows 10. Ezt az argumentumot nem kötelező megadni, és az alapértelmezett értéke ${env:ProgramFiles(x86)}\Windows Kits\10This argument is optional and defaults to ${env:ProgramFiles(x86)}\Windows Kits\10

A parancsfájl kimenete a futtatás végeztével a Windows 10-es Céges portál alkalmazás aláírt verziója lesz.The script will output the signed version of the Windows 10 Company Portal app when it has finished running. Ekkor az Intune-on keresztül rendelheti hozzá az alkalmazás aláírt verzióját LOB-alkalmazásként, ami frissíteni fogja a jelenleg hozzárendelt verziókat erre az új alkalmazásra.You can then assign the signed version of the app as an LOB app via Intune, which will upgrade the currently assigned versions to this new app.