Újdonságok a Microsoft Intune-banWhat's new in Microsoft Intune

Csak az Azure-beli Intune-ra vonatkozikApplies to: Intune on Azure
A klasszikus Intune-konzolról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic console? Látogasson el ide.Go to here.

Heti összesítésben olvashat a Microsoft Intune újdonságairól.Learn what’s new each week in Microsoft Intune. Emellett tájékozódhat a jövőbeni változtatásokról, a szolgáltatással kapcsolatos fontos bejelentésekről és a korábbi verziókról is.You can also find out about upcoming changes, important notices about the service, and information about past releases.

Megjegyzés

Idővel ezeknek a funkcióknak egy jelentős része Configuration Managerrel végzett hibrid telepítések esetén is támogatott lesz.Many of these features will eventually be supported for hybrid deployments with Configuration Manager. Az új hibrid funkciókról további információért tekintse meg a hibrid újdonságok oldalát.For more information about new hybrid features, check out our hybrid What’s New page.

2017. július 31-i hétWeek of July 31, 2017

Eszközök beléptetéseDevice enrollment

Android- és iOS-eszköz regisztrálásának korlátozása operációsrendszer-verzió alapján Restrict Android and iOS device enrollment restriction by OS version

Az Intune támogatja az iOS- és Android-eszközök regisztrálásának operációsrendszer-verziószám alapján történő korlátozását.Intune now supports restricting iOS and Android enrollment by operating system version number. Az Eszköztípuskorlát szakaszban az adminisztrátor a platformkonfiguráció megadásával korlátozhatja a regisztrálást egy minimális és maximális operációsrendszer-verziószám között.Under Device Type Restriction, the IT admin can now set a platform configuration to restrict enrollment between a minimum and maximum operating system value. Az Android operációsrendszer-verzióit főverzió.alverzió.build.javítás formában kell megadni, ahol az alverzió, a build és a javítás megadása nem kötelező.Android operating system versions must be specified as Major.Minor.Build.Rev, where Minor, Build and Rev are optional. Az iOS-verziókat főverzió.alverzió.build formában kell megadni, ahol az alverzió és a build megadása nem kötelező.iOS versions must be specified as Major.Minor.Build where Minor and Build are optional. További információ az eszköz regisztrációs korlátozásokról.Learn more about device enrollment restrictions.

Megjegyzés

Nem korlátozza az Apple készülékregisztrációs programok vagy az Apple Configuratoron keresztül végzett regisztrációt.Does not restrict enrollment through Apple enrollment programs or Apple Configurator.

Személyes tulajdonban lévő Android, iOS és macOS rendszerű eszközök regisztrálásának korlátozása Restrict Android, iOS, and macOS device personally owned device enrollment

Az Intune korlátozhatja a személyes eszközök regisztrációját a céges eszközök IMEI-számait tartalmazó engedélyezési lista alapján.Intune can restricts personal device enrollment by white-listing corporate device IMEI numbers. Ez a szolgáltatás most már iOS, Android, és macOS rendszereken is elérhető az Intune-ban az eszközök sorozatszámainak használatával.Intune has now expanded this functionality to iOS, Android, and macOS using device serial numbers. A sorozatszámot az Intune-ba feltöltve előre bejelenthető, hogy az eszköz vállalati tulajdonban van.By uploading the serial numbers to Intune, you can predeclare devices as corporate-owned. A regisztrációs korlátozásokkal letilthatók a személyes tulajdonban lévő (BYOD) eszközök, így csak vállalati tulajdonú eszközök regisztrációja lesz engedélyezett.Using enrollment restrictions, you can block personally owned (BYOD) devices, allowing enrollment only for corporate-owned devices. További információ az eszköz regisztrációs korlátozásokról.Learn more about device enrollment restrictions.

Sorozatszámok úgy tölthetők fel, hogy az Eszközregisztráció > Céges készülékazonosítók szakaszban a Hozzáadás gombra kattint, majd feltölt egy .CSV fájlt (fejléc nélkül, két oszloppal a sorozatszámoknak és más részleteknek, például az IMEI-számoknak).To import serial numbers, go Device enrollment > Corporate device identifiers and click Add and then upload a .CSV file (no header, two columns for serial number and details like IMEI numbers). A személyes tulajdonban lévő eszközök letiltásához válassza az Eszközregisztráció > Regisztrációs korlátozások lehetőséget.To restrict personally owned devices, go Device enrollment > Enrollment restrictions. Az Eszköztípus-korlátozások szakaszban válassza az Alapértelmezés majd a Platformkonfigurációk lehetőséget.Under Device Type Restrictions, select the Default and then select Platform Configurations. Engedélyezheti vagy Tilthatja a személyes tulajdonban lévő iOS, Android, és macOS rendszerű eszközöket.You can Allow or Block personally owned devices for iOS, Android, and macOS.

EszközkezelésDevice management

Új eszközművelet az eszközök Intune-nal való szinkronizálásának kikényszerítésére New device action to force devices to sync with Intune

Ebben a kiadásban új eszközműveletet vezettünk be, amely a választott eszköz azonnali bejelentkezését kényszeríti ki az Intune-nál.In this release, we've added a new device action that forces the selected device to immediately check-in with Intune. Amikor az eszköz bejelentkezik, azonnal megkap minden hozzá rendelt, függőben lévő műveletet vagy szabályzatot.When a device checks-in, it immediately receives any pending actions or policies that have been assigned to it. Ez a művelet segíthet a vonatkozó szabályzatok azonnali ellenőrzésében és a hibák elhárításában anélkül, hogy ki kellene várni a következő ütemezett bejelentkezést.This action can help you to immediately validate and troubleshoot policies you’ve assigned, without waiting for the next scheduled check-in. További információkért lásd: Eszköz szinkronizálásaFor details, see Synchronize device

A legújabb elérhető szoftverfrissítés automatikus telepítésének kikényszerítése felügyelt iOS-eszközöknél Force supervised iOS devices to automatically install the latest available software update

Új szabályzat érhető el a Szoftverfrissítések munkaterületen, amellyel kikényszeríthető a legújabb elérhető szoftverfrissítés automatikus telepítése a felügyelt iOS-eszközöknél.A new policy is available from the Software updates workspace where you can force supervised iOS devices to automatically install the latest available software update. További információt az iOS-es frissítési szabályzatok konfigurálása című cikkben talál.For details see, Configure iOS update policies

Check Point SandBlast Mobile – Új mobileszköz-védelmi partner Check Point SandBlast Mobile - New Mobile Threat Defense partner

A Microsoft Intune-nal integrálható, Skycure nevű, veszélyforrások elleni mobileszköz-védelmi megoldás kockázatfelmérése alapján feltételes hozzáféréssel korlátozható a vállalati erőforrások mobil elérése.You can control mobile device access to corporate resources using conditional access based on risk assessment conducted by Checkpoint SandBlast Mobile, a mobile threat defense solution that integrates with Microsoft Intune.

Hogyan működik az Intune-nal való integráció?How integration with Intune works?

A kockázatfelmérés a Checkpoint SandBlast Mobile-t futtató eszközökről gyűjtött telemetriai adatokon alapul.Risk is assessed based on telemetry collected from devices running Checkpoint SandBlast Mobile. Az Intune eszközmegfelelőségi szabályzatai által engedélyezett, a Checkpoint SandBlast Mobile által jelentett kockázatértékelés alapján EMS feltételes hozzáférési szabályzatok konfigurálhatók az Intune-ban.You can configure EMS conditional access policies based on Checkpoint SandBlast Mobile risk assessment enabled through Intune device compliance policies. Az észlelt fenyegetések alapján engedélyezheti vagy letilthatja a nem megfelelő eszközök hozzáférését a vállalati erőforrásokhoz.You can allow or block non-compliant devices access to corporate resources based on detected threats.

AlkalmazáskezelésApp management

Vállalati Microsoft Áruházbeli alkalmazások telepítése elérhető alkalmazásként Deploy an app as available in the Microsoft Store for Business

Ettől a kiadástól kezdve a rendszergazdák a Vállalati Microsoft Áruházat is beállíthatják elérhetőként.With this release, admins can now assign the Microsoft Store for Business as available. Ha ez elérhetőként van beállítva, a felhasználók az alkalmazást anélkül telepíthetik a Céges portál alkalmazásból vagy weboldalról, hogy átirányítanák őket a Microsoft Áruházba.When set as available, end-users can install the app from the Company Portal app or website without being redirected to the Microsoft Store.

Intune-alkalmazásokIntune apps

A Céges portál felhasználói felületének frissítései UI updates to the Company Portal website

A Céges portál webhely felhasználói felületén számos frissítést hajtottunk végre a végfelhasználói élmény javítása érdekében.We made several updates to the UI of the Company Portal website to enhance the end user experience.

  • Továbbfejlesztett alkalmazáscsempék Az alkalmazásikonok mostantól automatikusan generált háttérrel jelennek meg az ikon meghatározó színe alapján (amennyiben az érzékelhető).Enhancements to app tiles: App icons will now display with an automatically generated background based on the dominant color of the icon (if it can be detected). Amennyiben alkalmazható a funkció az ikonra, ez a háttér felváltja a szürke kontúrt, amely eddig keretezte az ikonokat az alkalmazáscsempén.When applicable, this background replaces the gray border that was previously visible on app tiles.

    Egy hamarosan megjelenő kiadástól kezdve a Céges portál webhely a nagyméretű ikonokat fogja megjeleníteni, amennyiben lehetséges.The Company Portal website displays large icons whenever possible in an upcoming release. Javasoljuk, hogy a rendszergazdák minimum 120x120 pixeles, nagy felbontású ikonokkal tegyék közzé az alkalmazásokat.We recommend that IT admins publish apps using high-resolution icons with a minimum size of 120 x120 pixels.

  • Navigációs változások A navigációs sáv elemei a bal felső sarokban látható hamburger menübe kerültek át.Navigation changes: Navigation bar items are moved to the hamburger menu in the top left. A Kategóriák lap el lett távolítva.The Categories page is removed. A felhasználók mostantól böngészés közben szűrhetik kategória szerint a tartalmat.Users can now filter content by category while browsing.

  • Kiemelt alkalmazások frissítései A webhelyhez hozzáadtunk egy új oldalt, ahol a felhasználók a megadott kiemelt alkalmazások között böngészhetnek, és finomhangolásokat végeztünk a honlap Kiemelt szakaszának felhasználói felületén.Updates to Featured Apps: We've added a dedicated page to the site where users can browse apps that you've chosen to feature, and made some UI tweaks to the Featured section on the homepage.

iBooks-támogatás a Céges portál webhelyén iBooks support for the Company Portal website

Egy dedikált oldalt adtunk hozzá a Céges portál webhelyéhez, ahol a felhasználók böngészhetik és letölthetik az iBooks szolgáltatás e-könyveit.We've added a dedicated page to the Company Portal website that allows users to browse and download iBooks.

JelentéskészítésReporting

Intune-adattárház (nyilvános előzetes verzió)Intune Data Warehouse (Public Preview)

Az Intune-adattárház napi adatgyűjtéssel dokumentálja a bérlő állapotelőzményeit.The Intune Data Warehouse samples data daily to provide a historical view of your tenant. Az adatokat egy Power BI-fájl (PBIX), egy sok elemzőeszközzel kompatibilis OData-hivatkozás, vagy a REST API használatával is elérheti.You can access the data using a Power BI file (PBIX), an OData link that is compatible with many analytics tools, or interacting with the REST API. További információt Az Intune-adattárház használata című témakörben talál.For more information, see Use the Intune Data Warehouse.

2017. július 23-i hétWeek of July 23rd, 2017

Világos és sötét üzemmód választható a Windows 10 rendszerre készült Céges portál alkalmazáshoz Light and dark modes available for the Company Portal app for Windows 10

A végfelhasználók kiválaszthatják a Windows 10 rendszerre készült Céges portál alkalmazás színhasználatát.End users will be able to customize the color mode for the Company Portal app for Windows 10. Ezt a felhasználó a Céges portál alkalmazás Beállítások szakaszában változtathatja meg.The user is able to make the change in the Settings section of the Company Portal app. A változás az után jelenik meg, hogy a felhasználó újraindítja az alkalmazást.The change will appear after the user has restarted the app. A Windows 10 1607-es és újabb verziói esetén az alkalmazás alapértelmezés szerint a rendszer beállításait használja.For Windows 10 version 1607 and later, the app mode will default to the system setting. A Windows 10 1511-es és korábbi verziói esetén az alkalmazás alapértelmezés szerint a világos üzemmódot használja.For Windows 10 version 1511 and earlier, the app mode will default to the light mode.

A végfelhasználók megjelölhetik saját eszközcsoportjukat a Windows 10 rendszerre készült Céges portál alkalmazásban Enable end users to tag their device group in the Company Portal app for Windows 10

A végfelhasználók mostantól közvetlenül a Windows 10 rendszerhez készült Céges portál alkalmazásban címkézhetik meg az eszközt, hogy kiválasszák, melyik eszközcsoporthoz tartozik.End users are now able to select which group their device belongs to by tagging it directly from within the Company Portal app for Windows 10.

ÉrtesítésekNotices

Frissített IP-címek az Intune-hoz IP addresses for Intune updated

A tűzfal proxybeállításaihoz DNS-nevek és IP-címek frissített listája érhető el.An updated list of DNS names and IP addresses is available for firewall proxy settings.

Feltételes hozzáféréshez használható az Azure Active Directory Use Azure Active Directory for conditional access

Az Azure-konzol Azure Active Directory szakaszában elérhető a feltételes hozzáférés, amellyel hatékonyan és rugalmasan állíthatók be szabályzatok olyan felhőalkalmazásokhoz, mint az Office 365, az Exchange Online vagy a SharePoint Online.Conditional access is available in the Azure Active Directory section of the Azure console and provides a more powerful and flexible framework for setting policies for cloud apps like Office 365 Exchange Online and SharePoint Online. A klasszikus Intune-konzol helyett most már az Azure Active Directory feltételes hozzáférés paneljén konfigurálhatja a szabályzatokat.Use the Conditional access in Azure Active Directory blade to configure policies instead of the classic Intune console. A klasszikus Intune-konzolon meglévő szabályzatokat újra létre kell hozni az Azure-konzolon.Existing policies in the classic Intune console need to be re-created in the Azure console. További információt az Azure AD feltételes hozzáférési szabályzatok létrehozása témakörben talál.For more information, see Create Azure AD conditional access policies

Az Apple regisztrálási forgatókönyvek közvetlen elérése Direct access to Apple enrollment scenarios

A 2017. január után létrehozott Intune-fiókok esetében az Intune lehetővé tette az Apple regisztrálási forgatókönyvek közvetlen elérését az Azure Portalon elérhető Eszközregisztrációs munkafolyamat használatával.For Intune accounts created after January 2017, Intune has enabled direct access to Apple enrollment scenarios using the Enroll Devices workload in the Azure portal. Korábban az Apple-regisztrálási betekintés csak a klasszikus Intune-portálon található hivatkozásokkal volt elérhető.Previously, the Apple enrollment preview was only accessible from links in the classic Intune portal. A 2017 januárja előtt létrehozott Intune-fiókok esetében ezek a funkciók egy egyszeri áttelepítést követően válnak elérhetővé az Azure-ban.Intune accounts created before January 2017 require a one-time migration before these features are available in Azure. Az áttelepítés menetrendje még nem elérhető, de a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatást adunk róla.The schedule for migration has not been announced yet, but details will be made available as soon as possible. Ha a jelenlegi fiókkal nem érhető el az Azure Portal, javasoljuk, hogy hozzon létre egy próbafiókot az új lehetőségek kipróbálásához.We strongly recommend creating a trial account to test out the new experience if your existing account cannot access the Azure portal.

Az Azure Portalon felváltott felügyeleti szerepkörökAdministration roles being replaced in Azure portal

A klasszikus Intune-portálon (Silverlight) meglévő mobilalkalmazás-kezelési (MAM) felügyeleti szerepköröket (közreműködői, tulajdonosi és csak olvasható) új szerepköralapú felügyeleti vezérlők (RBAC) teljes készlete váltotta fel az Intune Azure Portalon.The existing mobile application management (MAM) administration roles (Contributor, Owner, and Read-Only) used in the Intune classic portal (Silverlight) are being replaced with a full set of new role-based administration controls (RBAC) in the Intune Azure portal. Amennyiben az Azure Portalra migrált, újból hozzá kell rendelnie a rendszergazdákat az új felügyeleti szerepkörökhöz.Once you are migrated to the Azure portal, you will need to reassign your admins to these new administration roles. További információ az RBAC-vel és az új szerepkörökről: Szerepköralapú hozzáférés-vezérlés a Microsoft Intune-hoz.For more information about RBAC and the new roles, see Role-based access control for Microsoft Intune.

Mi várható?What's coming

Az iOS 8.0-s verzió támogatása lejár End of support for iOS 8.0

A felügyelt alkalmazások és az iOS-re készült Céges portál alkalmazás esetén az iOS 9.0-s vagy újabb verziója követelmény lesz a vállalati erőforrások eléréséhez.Managed apps and the Company Portal app for iOS will require iOS 9.0 and higher to access company resources. Azok az eszközök, amelyeket nem frissítenek még szeptember előtt, többé nem fognak hozzáférni a Céges portálhoz vagy azokhoz az alkalmazásokhoz.Devices that aren't updated before this September will no longer be able to access the Company Portal or those apps.

A Céges portál felhasználói felületének frissítései UI updates to the Company Portal website

Frissítettük a Kiemelt alkalmazások szakasztUpdates to Featured Apps
A webhelyhez hozzáadtunk egy új oldalt, ahol a felhasználók a megadott kiemelt alkalmazások között böngészhetnek, és finomhangolásokat végeztünk a honlap Kiemelt szakaszának felhasználói felületén.We've added a dedicated page to the site where users can browse apps that you've chosen to feature, and made some UI tweaks to the Featured section on the homepage. A változásokat megtekintheti az újdonságok az alkalmazás felhasználói felületén oldalon.You can see what these changes look like on the what's new in app UI page.

Az Android 4.3-as és korábbi verzióinak támogatása lejár End of support for Android 4.3 and lower

A felügyelt alkalmazások és az Androidra készült Céges portál alkalmazás esetén az Android 4.4-es vagy újabb verziója követelmény lesz a vállalati erőforrások eléréséhez.Managed apps and the Company Portal app for Android will require Android 4.4 and higher to access company resources. Azok az eszközök, amelyeket nem frissítenek még október eleje előtt, többé nem fognak hozzáférni a Céges portálhoz vagy azokhoz az alkalmazásokhoz.Devices that aren't updated before the beginning of October will no longer be able to access the Company Portal or those apps. Decemberre az összes regisztrált eszköz kiv lesz vonva, így elveszti hozzáférését a vállalati erőforrásokhoz.By December, all enrolled devices will be force retired in December, resulting in loss of access to company resources. Ha MDM nélküli alkalmazásvédelmi szabályzatokat használ, akkor az alkalmazások nem jutnak hozzá a frissítésekhez és a használhatóságuk idővel romlani kezd.If you are using app protection policies without MDM, apps will not receive updates, and the quality of their experience will diminish over time.

Platformtámogatási emlékeztető: a Windows Phone 8.1 alapvető technikai támogatása 2017. július 11-én megszűntPlatform Support Reminder: Windows Phone 8.1 mainstream support ended July 11, 2017

A Windows Phone 8.1 platform alapvető technikai támogatása 2017. július 11-én lejárt.On July 11, 2017, the Windows Phone 8.1 platform reached end of mainstream support. A Windows 8.1 PC támogatását ez nem érinti.Windows 8.1 PC support is not impacted.

Az Intune szolgáltatás által felügyelt Windows Phone 8.1-es eszközökre nézve ennek nincs közvetlen következménye.There is no immediate impact to any Windows Phone 8.1 device that is managed by the Intune service. A regisztrált eszközök tovább használhatók, és minden szabályzat, konfiguráció és alkalmazás is az elvárt módon működik tovább.Devices that are enrolled will continue to work and all policies, configurations, and apps will continue to work as expected. Fontos, hogy nincsenek az Intune szolgáltatás körébe tartozó Windows Phone 8.1 platformot és a Windows Phone 8.1 Vállalati portál alkalmazást érintő fejlesztések.Note that there are no improvements targeted for the Windows Phone 8.1 platform within the Intune Service, and for the Windows Phone 8.1 Company Portal app.

Javasolt az arra jogosult Windows Phone 8.1 eszközöket a lehető leghamarabb a Windows 10 mobil verziójára frissíteni.We recommend that you upgrade eligible Windows Phone 8.1 devices to Windows 10 Mobile at your earliest opportunity.

Az Intune iOS-es Vállalati portál alkalmazás támogatásának változásai Changes in support for the Intune iOS Company Portal app

A közeljövőben megjelenik az iOS-es Microsoft Intune Vállalati portál alkalmazás egy új verziója, amely csak az iOS 9.0-s vagy újabb rendszerű eszközöket fogja támogatni.Coming soon, there will be a new version of the Microsoft Intune Company Portal app for iOS that will support only devices running iOS 9.0 or later. A Vállalati portál iOS 8-at támogató verziója nagyon rövid ideig még elérhető marad.The version of the Company Portal that supports iOS 8 will still be available for a very short period of time. Ugyanakkor vegye figyelembe, hogy ha MAM-használatot támogató iOS-alkalmazásokat is használ, akkor az iOS 9.0-s és újabb verzióit támogatjuk, ezért ajánlatos gondoskodni róla, hogy a végfelhasználók a legfrissebb operációs rendszert használják.However, please note that if you also use MAM-enabled iOS apps we support iOS 9.0 and later, so you'll want to ensure your end users update to the latest OS.

Hogyan érint ez engem?How does this affect me?

Mindezt azért tudatjuk előre a pontos dátumok ismerete nélkül, hogy legyen ideje tervet készíteni.We are letting you know this in advance, even though we don't have specific dates, so you have time to plan. Gondoskodjon róla, hogy a felhasználók frissítsenek legalább iOS 9.0 rendszerre, és követelje meg, hogy a Vállalati portál alkalmazást is frissítsék, amikor az megjelenik.Please ensure your users are updated to iOS 9+ and when the Company Portal app releases, request that your end users update their Company Portal app.

Hogyan készüljek fel a változásra?What do I need to do to prepare for this change?

Javasolja a felhasználóinak, hogy az Intune új funkcióinak teljes körű kihasználása érdekében frissítsenek legalább iOS 9.0 rendszerre.Encourage your users to update to iOS 9.0 or later to take full advantage of new Intune features. Javasolja a felhasználóknak a Vállalati portál új verziójának telepítését, hogy kihasználhassák az általa kínált új funkciókat.Encourage users to install the new version of the Company Portal and take advantage of the new features it will offer.

Nyissa meg az Intune-t az Azure Portalon, és az Eszközök -> Minden eszköz alatt az iOS verziójára szűrve gyűjtse ki az iOS 9-nél korábbi operációs rendszert futtató eszközöket.Go to the Intune on Azure portal and view Devices > All Devices and filter by iOS version to see any current devices with operating systems earlier than iOS 9.

Készüljön fel a változásra: megváltozik az Intune Partner Portal Plan for change: Intune is changing the Intune Partner Portal experience

A 2017. május közepén esedékes szolgáltatásfrissítés keretében eltávolítjuk az Intune Partner lapot manage.microsoft.com-ról.We are removing the Intune Partner page from manage.microsoft.com beginning with the service update in mid-May 2017.

Ha Ön partneradminisztrátor, akkor a továbbiakban nem lesz lehetősége az Intune Partner lapon megnézni partnereit és intézkedni a nevükben. Ehelyett a Microsoft két másik partnerportáljának valamelyikére kell majd bejelentkeznie.If you are a partner administrator, you will no longer be able to view and take action on behalf of your customers from the Intune Partner page, but will instead need to sign in at one of two other partner portals at Microsoft.

A Microsoft Partnerközpontban és a Microsoft Office 365 Felügyeleti partnerközpontban egyaránt bejelentkezhet az Ön által felügyelt ügyfélfiókokba.Both the Microsoft Partner Center and the Microsoft Office 365 Partner Admin Center will allow you to sign into the customer accounts you manage. A továbbiakban partnerként ezeken a webhelyeken felügyelheti ügyfeleit.Moving forward as a partner, please use one of these sites to manage your customers.

Az Apple frissítést tesz kötelezővé a Application Transport Security szolgáltatáshoz Apple to require updates for Application Transport Security

Az Apple bejelentette, hogy konkrét követelményeket ír elő az Application Transport Security (ATS) használatakor.Apple has announced that they will enforce specific requirements for Application Transport Security (ATS). Az ATS szigorúbb biztonsági előírásokat érvényesít az alkalmazások közötti minden olyan kommunikációra, amely HTTPS-protokollon keresztül történik.ATS is used to enforce stricter security on all app communications over HTTPS. Ez a változás minden olyan ügyfelet érint, aki az iOS rendszerű Céges portál alkalmazást használja.This change impacts Intune customers using the iOS Company Portal apps.

Az új ATS-követelményeket érvényesítő Apple TestFlight alkalmazásban elérhetővé vált a Céges portál alkalmazás iOS rendszerű verziója.We have made available a version of the Company Portal app for iOS through the Apple TestFlight program that enforces the new ATS requirements. Ha szeretné kipróbálni az alkalmazást az ATS-megfelelőség tesztelése céljából, küldje el a kereszt- és vezetéknevét, az e-mail-címét és a munkahelye nevét a CompanyPortalBeta@microsoft.com e-mail-címre.If you would like to try it so you can test your ATS compliance, email CompanyPortalBeta@microsoft.com with your first name, last name, email address, and company name. További információt az Intune-támogatási blogban talál.Review our Intune support blog for more details.

További információSee also

A termékről a következő oldalon küldhet visszajelzést Intune Feedback