Adatforrások hatáselemzéseData source impact analysis

Az adatforrás hatáselemzése révén megtudhatja, hogy az adatforrások hol vannak használatban a szervezeten belül.Data source impact analysis helps you see where your data source is being used throughout your organization. Ez akkor lehet hasznos, ha az adatforrás átmenetileg vagy véglegesen offline állapotba kerül, és szeretné tudni, hogy ez kiket érint.This can be useful when the data source is temporarily or permanently taken offline, and you want to get an idea about who is impacted. Megmutatja, hogy az adatforrást hány munkaterület, adatfolyam és adatkészlet használja, és lehetővé teszi, hogy a behatóbb vizsgálat érdekében könnyedén megtalálja azokat a munkaterületeket, amelyek az érintett adatfolyamokat és adatkészleteket tartalmazzák.It shows you how many workspaces, dataflows, and datasets use the data source, and provides easy navigation to the workspaces where the affected dataflows and datasets are located so that you can investigate further.

Az adatforrás hatáselemzése abban is segíthet, hogy megtalálja a bérlőben az duplikált adatokat, például ha több felhasználó is hasonló modelleket hoz létre ugyanazt az adatforrást használva.Data source impact analysis can also help you spot data duplication in the tenant, such as when a number of different users build similar models on top of the same data source. Az ilyen redundáns adatkészletek és adatfolyamok felderítésével az adatforrások hatáselemzése segít létrehozni az „egyetlen hiteles forrást” is.By helping you discover such redundant datasets and dataflows, data source impact analysis supports the goal of having "a single source of truth".

Az adatforrások hatáselemzésének elvégzésePerform data source impact analysis

Az adatforrások hatáselemzésének elvégzéséhez az alábbiakat kell tennie:To perform data source impact analysis:

 1. Nyissa meg a munkaterületet, amely tartalmazza a kívánt adatforrást, és nyissa meg az Adatéletút nézetet.Go to the workspace that contains the data source you're interested in and open lineage view.

 2. Keresse meg az adatforrás kártyáját, és kattintson a Hatáselemzés ikonra.Find the data source's card and click the impact analysis icon.

  Képernyőfelvétel az adatforrás kártyáról az elemzés gombbal.

Megnyílik a Hatáselemzés oldalsó panelje.The impact analysis side panel opens.

Képernyőfelvétel az adatforrás hatáselemzési oldalpaneljéről.

 • Adatforrás típusa: Az adatforrás típusát jelziData source type: Indicates the data source type

 • Az adatforrás elérési útja: Az adatforrás Power BI Desktopban definiált elérési útja.Path to data source: Path to the data source as defined in Power BI Desktop. A fenti képen például az SQL-kiszolgáló adatbázisában az adatforrás elérési útja a Power BI Desktopban definiált „twitterDB-yaronctestingdb1.database.windows.net” kapcsolati sztring (lásd alább).For example, in the image above, the path to the SQL server database data source is the connection string "twitterDB-yaronctestingdb1.database.windows.net", as defined in Power BI Desktop (shown below). A név a „twitterDB” adatbázisnévből és a „yaronctestingdb1.database.windows.net” kiszolgálónévből áll.It consists of the database name "twitterDB" and the server name "yaronctestingdb1.database.windows.net".

  A Power BI Desktopban definiált kapcsolati sztring képernyőképe.

 • Hatás összegzése: Megjeleníti az esetlegesen érintett munkaterületek, adatfolyamok és adatkészletek számát.Impact summary: Shows you the number of potentially impacted workspaces, dataflows, and datasets. Ebbe beletartoznak azok a munkaterületek is, amelyekhez Önnek nincs hozzáférése.This count includes workspaces you don't have access to.

 • Felhasználás részletezése: Minden munkaterülethez megjeleníti az érintett adatfolyamok és adatkészletek nevét.Usage breakdown: Shows you, for each workspace, the names of the impacted dataflows and datasets. Egy adott munkaterületre gyakorolt hatás további megismeréséhez kattintson a munkaterület nevére, hogy megnyithassa a munkaterületet.To further explore the impact on a particular workspace, click the workspace name to open the workspace. Az érintett munkaterületen az adatkészlet hatáselemzése használatával megtekintheti a csatlakoztatott jelentések és irányítópultok használati adatait.Once in the affected workspace, use dataset impact analysis to see the usage details about connected reports and dashboards.

Felhasználók értesítéseNotify contacts

Ha módosított egy adatforrást, vagy még csak gondolkodik a változtatáson, érdemes lehet kapcsolatba lépni az érintett felhasználókkal, hogy tájékoztassa őket a változtatásról.If you've made a change to a data source or are thinking about making a change, you might want to contact the relevant users to tell them about it. Felhasználók értesítése során a rendszer e-mailt küld mindenkinek az érintett munkaterület névjegylistáján (vagy klasszikus munkaterületek esetében a munkaterület rendszergazdájának).When you notify contacts, an email is sent to the contact lists of all the impacted workspaces (in case of classic workspaces, the email is sent to the workspace administrators). Az e-mail az Ön nevét is tartalmazza, így a felhasználók könnyedén megtalálhatják, és válaszolhatnak egy új e-mail-beszélgetésben.Your name appears on the email so the contacts can find you and reply back in a new email thread.

 1. Kattintson a Felhasználók értesítése hivatkozásra a Hatáselemzés oldalsó paneljében.Click Notify contacts in the impact analysis side pane. Ekkor megjelenik a Felhasználók értesítése párbeszédpanel.The notify contacts dialog will appear.

  Adatforrás Felhasználók értesítése párbeszédpanelének képernyőképe.

 2. A szövegmezőbe írja be a módosítással kapcsolatos részleteket.In the text box, provide some detail about the change.

 3. Ha elkészült az üzenettel, kattintson a Küldés gombra.When the message is ready, click Send.

AdatvédelemPrivacy

A hatáselemzési panelen csak azok a munkaterületek, adatkészletek és adatfolyamok valós nevei jelennek meg, amelyekhez rendelkezik hozzáféréssel.In the impact analysis side pane, you only see real names for workspaces, datasets, and dataflows that you have access to. Azok az elemek, amelyekhez nincs hozzáférése, Korlátozott hozzáférés címkével jelennek meg.Items that you don't have access to are listed as Limited access. Ennek az az oka, hogy egyes elemek nevei személyes adatokat is tartalmazhatnak.This is because some item names may contain personal information. A hatáselemzési szám tartalmazza az összes érintett adatfolyamot és adatkészletet, még azokat is, amelyek olyan munkaterületeken találhatók, amelyekhez Önnek nincs hozzáférése.The impact summary counts include all impacted dataflows and datasets, even those that reside in workspaces you don't have access to.

KorlátozásokLimitations

Az adatforrások hatáselemzése még nem támogatott a többoldalas jelentésekben, ezért nem fogja látni, hogy az adatforrás közvetlen hatással van-e a bérlőben található ilyen típusú jelentésekre.Data source impact analysis is not yet supported for paginated reports, so you will not see if the data source has any direct impact on these kinds of reports in the tenant.

Következő lépésekNext steps