Közvetlen csatlakozás az SAP Business Warehouse-hoz a DirectQueryvel a Power BI-banConnect to SAP Business Warehouse by using DirectQuery in Power BI

Az SAP Business Warehouse- (BW-) adatforrásokhoz közvetlenül kapcsolódhat a DirectQuery használatával.You can connect to SAP Business Warehouse (BW) data sources directly using DirectQuery. Az SAP BW OLAP/többdimenziós természeténél fogva számos különbség van aközött, ha a DirectQueryt az SAP BW-vel használjuk, vagy ha valamilyen relációs forrással, például az SQL Serverrel.Given the OLAP/multidimensional nature of SAP BW, there are many important differences between DirectQuery over SAP BW versus relational sources like SQL Server. A különbségeket a következőképpen lehet összefoglalni:These differences are summarized as follows:

 • A relációs forrásokkal használt DirectQuery ben a mezőlistában elérhető adatokat logikailag lekérdezések határozzák meg (amelyeket az Adatok lekérése vagy a Lekérdezésszerkesztő párbeszédablakban lehet megadni).In DirectQuery over relational sources there are a set of queries (as defined in the Get Data or Query Editor dialog) that logically define the data that is available in the field list. Ez nem így működik egy OLAP-forráshoz, például az SAP BW-hez való kapcsolódáskor.This is not the case when connecting to an OLAP source such as SAP BW. Ehelyett az SAP-kiszolgálóhoz az Adatok lekérése használatával való kapcsolódáskor csak az Infocube vagy BEx Query lekérdezést kell kiválasztani.Instead, when connecting to the SAP server using Get Data, just the Infocube or BEx Query is selected. Ezután a kiválasztott Infocube/BEx Query összes kulcsértéke és dimenziója elérhető lesz a mezőlistában.Then all the Key Figures and dimensions of the selected Infocube/BEx Query will be available in the field list.
 • Ugyanígy, az SAP BW-hez való kapcsolódáskor nincs Lekérdezésszerkesztő.Similarly, there is no Query Editor when connecting to SAP BW. Az adatforrások beállításai (például a kiszolgáló neve) a Lekérdezések szerkesztése > Adatforrás beállításai kiválasztásával módosíthatók.The data source settings (for example, server name) can be changed by selecting Edit Queries > Data source settings. A paraméterek beállításai a Lekérdezések szerkesztése > Paraméterek kezelése elem választásával módosíthatók.The settings for any Parameters can be changed by selecting Edit Queries > Manage Parameters.
 • Az OLAP-források egyedi természeténél fogva további korlátozások is érvényesek (a modellezésre és a vizualizációra vonatkozóan egyaránt) a DirectQuery szokványos korlátozásain felül.Given the unique nature of OLAP sources, there are additional restrictions (for both modeling and visualizations) that apply, in addition to the normal restrictions imposed for DirectQuery. A korlátozásokat a cikk egy későbbi része ismerteti.These restrictions are described later in this article.

Mindemellett kiemelt fontosságú tisztában lenni azzal, hogy az SAP BW-nek számos olyan funkciója van, amelyeket a Power BI nem támogat, és hogy az SAP BW nyilvános felületének természetéből adódóan előfordulnak olyan, fontos esetek, amikor a Power BI-ban látható eredmények nem egyeznek azokkal az eredményekkel, amelyek egy SAP-eszköz használatakor láthatók.In addition, it is extremely important to understand that there are many features of SAP BW that are not supported in Power BI, and that because of the nature of the public interface to SAP BW, there are important cases where the results seen through Power BI will not match those seen when using an SAP tool. A korlátozásokat a cikk egy későbbi része ismerteti.These limitations are described later in this article. Tekintse át alaposan a korlátozásokat és a viselkedésbeli különbségeket, hogy megfelelően tudja értelmezni a Power BI-ban látható, az SAP nyilvános felülete által visszaadott eredményeket.These limitations and behavior differences should be carefully reviewed, to ensure that the results seen through Power BI, as returned by the SAP public interface, are interpreted correctly.

Megjegyzés

A DirectQuery SAP BW-vel való használatának lehetősége a Power BI Desktop 2018. márciusi frissítéséig előzetes verzióként állt rendelkezésre.The ability to use DirectQuery over SAP BW was in preview until the March 2018 update to Power BI Desktop. Az előzetes időszakban kapott visszajelzések olyan fejlesztésekhez vezettek, amelyek az előzetes verzióval készült jelentéseket is érintik.During the preview, feedback and suggested improvements prompted a change that impacts reports that were created using that preview version. Most, hogy a DirectQuery SAP BW-vel való használata általánosan elérhető, feltétlenül vesse el a meglévő (az előzetes verzióra épült), a DirectQueryt az SAP BW-vel használó jelentéseket, amelyeket a korábbi verzióval hozott létre.Now that General Availability (GA) of DirectQuery over SAP BW has released, you must discard any existing (preview-based) reports using DirectQuery over SAP BW that were created with the pre-GA version. A DirectQuery SAP BW-vel való használatának általános elérhetősége előtt készült jelentésekben a frissítés kezdeményezésekor hibák fognak fellépni a metaadatoknak az alapjukul szolgáló SAP BW-kocka változásaival való frissítésére tett kísérlet következtében.In reports created with the pre-GA version of DirectQuery over SAP BW, errors will occur with those pre-GA reports upon invoking Refresh, as a result of attempting to refresh the metadata with any changes to the underlying SAP BW cube. Ezeket a jelentéseket készítse el újra egy üres jelentésből a DirectQuery SAP BW-vel való használatát biztosító funkció általánosan elérhető verziójával.Please re-create those reports from a blank report, using the GA version of DirectQuery over SAP BW.

További modellezési korlátozásokAdditional Modeling Restrictions

A DirectQuery SAP BW-vel való használatakor a Power BI-ban a legfőbb további modellezési korlátozások a következők:The primary additional modeling restrictions when connecting to SAP BW using DirectQuery in Power BI are the following:

 • Nem támogatottak a számított oszlopok: A számított oszlopok létrehozásának lehetősége le van tiltva.No support for calculated columns: The ability to create calculated columns is disabled. Ez azt is jelenti, hogy a számított oszlopokat létrehozó Csoportosítás és Fürtözés művelet sem érhető el.This also means that Grouping and Clustering, which create calculated columns, are not available.
 • További mértékkorlátozások: További, az SAP BW által nyújtott támogatás szintjét tükröző korlátozások vonatkoznak a mértékekben használható DAX-kifejezésekre.Additional limitations for measures: There are additional limitations imposed on the DAX expressions that can be used in measures, to reflect the level of support offered by SAP BW.
 • Nem támogatott a kapcsolatok meghatározása: A kapcsolatok a külső SAP-forrásból öröklődnek, és nem lehet a modellekben további kapcsolatokat meghatározni.No support for defining relationships: The relationships are inherent in the external SAP source, and additional relationships cannot be defined in the model.
 • Nincs adatnézet: Az Adatnézet alapértelmezés szerint megjeleníti a részletességiszint-adatokat a táblákban.No Data View: The Data View normally displays the detail level data in the tables. Az SAP BW és a hasonló OLAP-források természetéből adódóan az SAP BW-ben ez a nézet nem érhető el.Given the nature of OLAP sources like SAP BW, this view is not available over SAP BW.
 • Az oszlopok és mértékek részletei rögzítettek: A mezőlistában látható oszlopok és mértékek listája a forrásuk miatt rögzített és nem módosítható.Column and measure details are fixed: The list of columns and measures seen in the field list are fixed by the underlying source, and cannot be modified. Például nem lehet oszlopokat törölni, sem módosítani az adattípusukat (ugyanakkor át lehet őket nevezni).For example, it is not possible to delete a column, nor change its datatype (it can, however, be renamed).
 • További korlátozások a DAX-ben: További, a forrás korlátozásait tükröző korlátozások vonatkoznak a mértékekben használható DAX-re.Additional limitations in DAX: There are additional limitations on the DAX that can be used in measure definitions, to reflect limitations in the source. Például nem lehet a táblákban összesítési függvényeket használni.For example, it is not possible to use an aggregate function over a table.

További vizualizációs korlátozásokAdditional Visualization Restrictions

A DirectQuery SAP BW-vel való használatakor a Power BI-ban a legfőbb további vizualizációs korlátozások a következők:The primary additional restrictions in visualizations when connecting to SAP BW using DirectQuery in Power BI are the following:

 • Nincs oszlopösszesítés: Nem módosítható a vizualizációs oszlopok összesítése, a beállítás mindig Nincs összegzésNo aggregation of columns: It is not possible to change the aggregation for a column on a visual; it is always Do Not Summarize
 • A mértékek szűrése le van tiltva: Az SAP BW nyújtotta támogatásnak megfelelően a mértékek szűrése le van tiltva.Measure filtering is disabled: Measure filtering is disabled to reflect the support offered by SAP BW.
 • Többszörös kiválasztás és belefoglalás/kihagyás: A vizualizációkban több adatpont kiválasztása nem lehetséges, ha a pontok egynél több oszlop értékeit jelölik.Multi-select and include/exclude: The ability to multi-select data points on a visual is disabled if the points represent values from more than one column. Például egy országok szerinti eladásokat megjelenítő oszlopdiagram esetében, ha a kategória a jelmagyarázat része, nem lehet kiválasztani az (Amerikai Egyesült Államok, kerékpárok) vagy (Franciaország, ruhák) pontokat.For example, given a bar chart showing Sales by Country, with Category on the Legend, it would not be possible to select the point for (USA, Bikes) and (France, Clothes). Ugyanígy azt sem lehet beállítani, hogy az (Amerikai Egyesült Államok, kerékpárok) pont a kijelölése esetén ne jelenjen meg a vizualizációban.Similarly, it would not be possible to select the point for (USA, Bikes) and exclude it from the visual. Mindkét korlátozás az SAP BW nyújtotta támogatást tükrözi.Both limitations are imposed to reflect the support offered by SAP BW.

SAP BW-funkciók támogatásaSupport for SAP BW features

A következő táblázat felsorolja az SAP BW összes olyan funkcióját, amelyek nem teljesen támogatottak, vagy másképp viselkednek a Power BI használatakor.The following table lists all SAP BW features that are not fully supported, or will behave differently when using Power BI.

FunkcióFeature LeírásDescription
Helyi számításokLocal calculations A BEx Query-lekérdezésekben megadott helyi számítások más számokat mutatnak a BEx Analyzer és hasonló eszközökkel való megjelenítéskor.Local calculations defined in a BEx Query will change the numbers as displayed through tools like BEx Analyzer. Azonban a nyilvános MDX felületen az SAP által visszaadott számok ezt nem tükrözik.However, they are not reflected in the numbers returned from SAP, through the public MDX interface.

Ennélfogva a Power BI-vizualizációkban látható számok nem feltétlenül egyeznek meg az SAP-eszközök vonatkozó vizualizációiban láthatókkal.As such, the numbers seen in a Power BI visual will not necessarily match those for a corresponding visual in an SAP tool.

Például egy olyan BEx-lekérdezésből származó adatkocka-lekérdezéshez való kapcsolódáskor, amelynél az összesítési beállítás Összevonás (pl.: futó összeg), a Power BI az alapszámokat adja vissza, a beállítás figyelembevétele nélkül.For example, when connecting to a query cube from a BEx query that sets the aggregation to be Cumulated (i.e. running sum), Power BI would get back the base numbers, ignoring that setting. Ezután az adatelemző nyilván alkalmazhat egy futóösszeg-számítást helyileg a Power BI-ban, de ha ezt nem teszi meg, oda kell figyelnie arra, hogy miként értelmezi a számokat.An analyst could certainly then apply a running sum calculation locally in Power BI, but would need to exercise caution in how the numbers are interpreted if this is not done.
ÖsszesítésekAggregations Bizonyos esetekben (főleg több pénznem használata esetén) az SAP nyilvános felülete által visszaadott összesített számok nem egyeznek az SAP-eszközök által mutatott számokkal.In some cases (particularly when dealing with multiple currencies), the aggregate numbers returned by the SAP public interface do not match those shown by SAP tools.

Ennélfogva a Power BI-vizualizációkban látható számok nem feltétlenül egyeznek meg az SAP-eszközök vonatkozó vizualizációiban láthatókkal.As such, the numbers seen in a Power BI visual will not necessarily match those for a corresponding visual in an SAP tool.

Például a BEx Analyzerben különböző pénznemek összegénél egy „*” jelenik meg, az SAP nyilvános felülete viszont visszaad egy összeget, és nem tájékoztat arról, hogy az ilyen összegnek nincs valós jelentése.For example, totals over different currencies would show as "*" in BEx Analyzer, but the total would get returned by the SAP public interface, without any information that such an aggregate number is meaningless. Ezáltal a Power BI is megjeleníti a számot (ezzel összeadva a például dollárban, euróban és ausztrál dollárban értendő összegeket).Thus the number (aggregating, say, $, EUR, and AUD) would get displayed by Power BI.
PénznemformátumCurrency formatting A Power BI nem tükrözi a pénznemformátumot (például: $2300 vagy 4000 AUD).Any currency formatting (for example, $2,300 or 4000 AUD) is not reflected in Power BI.
MértékegységekUnits of measure A Power BI nem türközi a mértékegységeket (például: 230 kg).Units of measure (for example, 230 KG) are not reflected in Power BI.
Kulcs és szöveg (rövid, közepes, hosszú)Key versus text (short, medium, long) Az SAP BW jellemzői, például a CostCenter (Költségközpont) esetében a mezőlista egyetlen CostCenter-oszlopot jelenít meg.For an SAP BW characteristic like CostCenter, the field list will show a single column Cost Center. Az oszlop használatakor az alapértelmezett szöveg jelenik meg.Using that column will display the default text. A rejtett mezők megjelenítésével láthatóvá válik az egyedi név oszlopa is (amely egy, az SAP BW által hozzárendelt egyedi nevet ad vissza, amely az egyediség alapja).By showing hidden fields, it will also be possible to see the unique name column (that returns the unique name assigned by SAP BW, and is the basis of uniqueness).

A kulcs és egyéb szöveges mezők nem érhetők el.The key and other text fields are not available.
Többszörös hierarchiájú jellemzőkMultiple hierarchies of a characteristic Az SAP-ben a jellemzők több hierarchiával is rendelkezhetnek.In SAP, a characteristic can have multiple hierarchies. Ez esetben, ha a BEx Analyzerben vagy egy hasonló eszközben a jellemzőt belefoglaljuk egy lekérdezésbe, akkor kiválasztható a használandó hierarchia.Then in tools like BEx Analyzer, when a characteristic is included in a query, the user can select the hierarchy to use.

A Power BI-ban a különböző hierarchiák a mezőlistában egyazon dimenzió különböző hierarchiáiként jelennek meg.In Power BI, the various hierarchies can be seen in the field list as different hierarchies on the same dimension. Azonban ha egy adott dimenzió két különböző hierarchiájának több szintjét választjuk ki, az SAP üres adatokat ad vissza eredményként.However, selecting multiple levels from two different hierarchies on the same dimension will result in empty data being returned by SAP.
Hézagos hierarchiák kezeléseTreatment of ragged hierarchies Hézagos tartalom képernyőképe, amely a hézagos hierarchiák kezelését mutatja be.
Méretezési faktor és előjel-megfordításScaling factor/reverse sign Az SAP-ben a kulcsértékek rendelkezhetnek egy formázási lehetőségként megadott méretezési faktorral (például: 1000), ami azt jelenti, hogy minden megjelenítés e faktor szerint lesz skálázva.In SAP, a key figure can have a scaling factor (for example, 1000) defined as a formatting option, meaning that all display will be scaled by that factor.

Ugyanígy egy olyan tulajdonsággal is rendelkezhetnek, amely megfordítja az előjelet.It can similarly have a property set that reverses the sign. Egy ilyen kulcsérték használata a Power BI-ban (egy vizualizációban vagy egy számítás részeként) azt eredményezi, hogy a rendszer a nem skálázott számot használja (és nem fordítja meg az előjelet).Use of such a key figure in Power BI (in a visual, or as part of a calculation) will result in the unscaled number being used (and the sign is not reversed). A mögöttes méretezési faktor nem érhető el.The underlying scaling factor is not available. A Power BI vizualizációiban a tengelyeken (K, M, B) megjelenő skálázási egységek a vizualizáció formázásának részeként módosíthatók.In Power BI visuals, the scale units shown on the axis (K,M,B) can be controlled as part of the visual formatting.
Hierarchiák, amelyekben a szintek dinamikusan megjelennek és eltűnnekHierarchies where levels appear/disappear dynamically Az SAP BW-hez való csatlakozáskor a rendszer lekéri a hierarchiaszintekre vonatkozó adatokat, amelyek alapján összeállítja a mezőlistában szereplő mezők készletét.Initially when connecting to SAP BW, the information on the levels of a hierarchy will be retrieved, resulting in a set of fields in the field list. Ezt a rendszer gyorsítótárazza, és ha a szintkészlet változik, a mezőkészlet akkor sem változik, amíg egy frissítési műveletet végre nem hajtanak rajta.This is cached, and if the set of levels changes, then the set of fields do not change until Refresh is invoked.

Ez csak a Power BI Desktopban lehetséges.This is only possible in Power BI Desktop. A szinteket érintő változások megjelenítését szolgáló frissítési műveleteket a Power BI szolgáltatásban a közzététel után nem lehet elvégezni.Such Refresh to reflect changes to the levels cannot be invoked in the Power BI service after Publish.
Alapértelmezett szűrőDefault filter A BEx-lekérdezések tartalmazhatnak alapértelmezett szűrőket, amelyeket az SAP BEx Analyzer automatikusan alkalmaz.A BEx query can include Default Filters, which will be applied automatically by SAP BEx Analyzer. Ezek nincsenek közzétéve, így a Power BI-ban való azonos felhasználásuk nem alkalmazza alapértelmezés szerint ugyanazokat a szűrőket.These are not exposed, and hence the equivalent usage in Power BI will not apply the same filters by default.
Rejtett kulcsértékekHidden Key figures A BEx-lekérdezések szabályozhatják a kulcsértékek láthatóságát, és a rejtett kulcsértékek nem jelennek meg az SAP BEx Analyzerben.A BEx query can control visibility of Key Figures, and those that are hidden will not appear in SAP BEx Analyzer. Ez a nyilvános API-ra nincs hatással, így a rejtett kulcsértékek a mezőlistában továbbra is megjelennek.This is not reflected through the public API, and hence such hidden key figures will still appear in the field list. Azonban a Power BI-ban elrejthetők.However, they can then be hidden within Power BI.
Numerikus formázásNumeric formatting A Power BI nem jeleníti meg automatikusan a numerikus formázásokat (tizedesjegyek számát, tizedeselválasztókat stb.).Any numeric formatting (number of decimal positions, decimal point, etc.) will not automatically be reflected in Power BI. Azonban be lehet állítani ezeket a formázásokat a Power BI-on belül.However, it is possible to then control such formatting within Power BI.
HierarchiaverziókHierarchy versioning Az SAP BW lehetővé teszi különböző hierarchiaverziók fenntartását, például a költségközpont hierarchia 2007-es és 2008-as verziójáét.SAP BW allows different versions of a hierarchy to be maintained, for example, the cost center hierarchy in 2007 versus 2008. A Power BI-ban csak a legfrissebb verzió érhető el, mivel a verziókban található információkat a nyilvános API nem teszi közzé.Only the latest version will be available in Power BI, as information on versions is not exposed by the public API.
Időfüggő hierarchiákTime dependent hierarchies A Power BI az időfüggő hierarchiákat az aktuális dátum szerint értékeli ki.When using Power BI, time dependent hierarchies are evaluated at the current date.
Pénznemek átváltásaCurrency conversion Az SAP BW támogatja a pénznem az adatkockában található árfolyamok szerinti átváltását.SAP BW supports currency conversion, based on rates held in the cube. A nyilvános API nem teszi közzé ezt a funkciót, így az a Power BI-ban nem érhető el.Such capabilities are not exposed by the public API, and are therefore not available in Power BI.
Rendezés irányaSort Order Az SAP-ben megadható a jellemzők rendezési sorrendje (szöveg szerint vagy kulcs szerint).The sort order (by Text, or by Key) for a characteristic can be defined in SAP. Ezt a rendezési sorrendet a Power BI nem tükrözi.This sort order is not reflected in Power BI. Például a hónapok sorrendje megjelenhet így: „Április”, „Augusztus” és így tovább.For example, months might appear as “April”, “Aug”, and so on.

A rendezési sorrend a Power BI-ban nem módosítható.It is not possible to change this sort order in Power BI.
Technikai nevekTechnical names Az Adatok lekérése esetén a jellemzők és mértékek neve (a leírások) és a technikai nevek egyaránt megjelennek.In Get Data, the characteristic/measure names (descriptions) and technical names can both be seen. A mezőlista csak a jellemzők és mértékek nevét (a leírásokat) tartalmazza.The field list will contain just the characteristic/measure names (descriptions).
AttribútumokAttributes A Power BI-ban a jellemzők attribútumai nem érhetők el.It is not possible to access the attributes of a characteristic within Power BI.
Végfelhasználói nyelvi beállításokEnd user language setting Az SAP BW-ben használt területi beállítás a kapcsolat részleteitől függ, és nem tükrözi a végfelhasználó által használt területi beállításokat.The locale used to connect to SAP BW is set as part of the connection details, and does not reflect the locale of the final report consumer.
Szöveges változókText Variables Az SAP BW lehetővé teszi, hogy a változók helyőrzőket tartalmazzanak (pl.: „$ÉV$. évi adatok”), amelyeket aztán a kiválasztott érték helyettesít.SAP BW allows field names to contain placeholders for variables (for example, "$YEAR$ Actuals") that would then get replaced by the selected value. Például a mező a BEx-eszközökben „2016. évi adatok” néven jelenik meg, ha a változóhoz a 2016-os év lett kiválasztva.For example, the field appears as "2016 Actuals" in BEx tools, if the year 2016 were selected for the variable.

A Power BI-ban az oszlop neve nem változik a változó értékét tükrözve, hanem „$ÉV$. évi adatok” néven jelenik meg.The column name in Power BI will not be changed depending on the variable value, and therefore would appear as "$YEAR$ Actuals". Azonban az oszlopnév a Power BI-ban módosítható.However, the column name can then be changed in Power BI.
Ügyfélkilépési változókCustomer Exit Variables A nyilvános API nem mutatja meg az ügyfélkilépési változót, így az a Power BI-ban nincs támogatva.Customer Exit variables are not exposed by the public API, and are therefore not supported by Power BI.
Jellemző struktúrákCharacteristic Structures Az alapul szolgáló SAP BW forrás minden Jellemző struktúrája a Power BI-ban megjelenített mértékek „robbanásához” vezet.Any Characteristic structures in the underlying SAP BW source will result in an ‘explosion’ of measures being exposed in Power BI. Ha például a Sales (értékesítések) és a Costs (költségek) mérték van jelen, valamint egy olyan jellemző struktúra, amely a Budget (előirányzat) és az Actual (tényleges) elemeket tartalmazza, akkor négy mérték lesz közzétéve: Sales.Budget, Sales.Actual, Costs.Budget és Costs.Actual.For example, with two measures Sales and Costs, and a characteristic structure containing Budget and Actual, four measures will be exposed: Sales.Budget, Sales.Actual, Costs.Budget, Costs.Actual.

Következő lépésekNext steps

Ha többet szeretne megtudni a DirectQueryről, tekintse át a következő forrásanyagokat:For more information about DirectQuery, check out the following resources: