Csatlakozás a Zendeskhez a Power BI segítségévelConnect to Zendesk with Power BI

Ez a cikk részletesen bemutatja, hogyan kérhet le adatokat a Zendesk-fiókjáról egy Power BI-sablonalkalmazással.This article walks you through pulling your data from your Zendesk account with a Power BI template app. A Zendesk-alkalmazás egy Power BI-irányítópultot és néhány Power BI-jelentést kínál, amelyek hibajegyek és ügynöki teljesítmények elemzésében segítenek.The Zendesk app offers a Power BI dashboard and a set of Power BI reports that provide insights about your ticket volumes and agent performance. Az adatokat naponta egyszer automatikusan frissíti a rendszer.The data is refreshed automatically once a day.

A sablonalkalmazás telepítése után az irányítópultot és a jelentést személyre is szabhatja, hogy az Ön számára legfontosabb információk legyenek kiemelve.After you've installed the template app, you can customize the dashboard and report to highlight the information you care about most. Ezután alkalmazásként terjesztheti a szervezeti munkatársai között.Then you can distribute it as an app to colleagues in your organization.

Csatlakozzon a Zendesk-sablonalkalmazáshoz, vagy olvasson még többet a Zendesk és a Power BI integrációjáról.Connect to the Zendesk template app or read more about the Zendesk integration with Power BI.

A sablonalkalmazás telepítése után módosíthatja az irányítópultot és a jelentést.After you've installed the template app, you can change the dashboard and report. Ezután alkalmazásként terjesztheti a szervezeti munkatársai között.Then you can distribute it as an app to colleagues in your organization.

Megjegyzés

A csatlakozáshoz Zendesk-rendszergazdai fiók szükséges.You need a Zendesk Admin account to connect. A követelményekkel kapcsolatos további információkat lásd alább.More details on requirements below.

Figyelmeztetés

2019. október 15-éig a Zendesk Support Search API összesen 200 000 eredmény fogadását engedélyezte a nagyméretű lekérdezések oldalakra bontásával.Before Oct 15, 2019, the Zendesk Support Search API allowed for a total of 200,000 results to be received through pagination of large queries. A keresés használatának és kívánt hatókörének összehangolása érdekében a Zendesk most összesen 1000 visszaadott eredményben korlátozza az eredmények számát, oldalanként legfeljebb 100 eredménnyel.To align search usage with its intended scope, Zendesk now limits the maximum number of results returned to 1,000 total results, with a maximum of 100 results per page. A jelenlegi Power BI Zendesk-összekötő azonban továbbra is létrehozhat az ezeket az új korlátokat túllépő API-hívásokat, ez pedig félrevezető eredményekkel járhat.However, the current Power BI Zendesk connector can still create API calls that exceed these new limits, resulting in possibly misleading results.

CsatlakozásHow to connect

 1. A navigációs ablaktáblán válassza az Alkalmazások elemet, majd a jobb felső sarokban az Alkalmazások letöltése lehetőséget.Select Apps in the nav pane > select Get apps in the upper-right corner.

  Az Alkalmazások letöltése ikon

 2. Az AppSource-ban válassza az Alkalmazások lapot, és keresse meg a kívánt szolgáltatást.In AppSource, select the Apps tab, and search for the service you want.

  Az Alkalmazások lap az AppSource-ban

 1. Válassza a Zendesk > Letöltés most lehetőséget.Select Zendesk > Get it now.

 2. A Telepíti ezt a Power BI-alkalmazást? területen válassza a Telepítés lehetőséget.In Install this Power BI App? select Install.

 3. Az Alkalmazások panelen válassza a Zendesk csempét.In the Apps pane, select the Zendesk tile.

  Power BI Zendesk-alkalmazáscsempe

 4. Az új alkalmazás használatának első lépései résznél válassza az Csatlakozás lehetőséget.In Get started with your new app, select Connect.

  Első lépések az új alkalmazással

 5. Adja meg a fiókjához társított URL-címet.Provide the URL associated with your account. Az URL-cím formátuma a következő: https://company.zendesk.com .The URL has the form https://company.zendesk.com. A paraméterek fellelhetőségével kapcsolatos információt lásd alább.See details on finding these parameters below.

  Csatlakozás a Zendeskhez

 6. Amikor a rendszer kéri, adja meg Zendesk-fiókja hitelesítő adatait.When prompted, enter your Zendesk credentials. Válassza ki az oAuth 2 hitelesítési mechanizmust, és kattintson a Bejelentkezés elemre.Select oAuth 2 as the Authentication Mechanism and click Sign In. Kövesse a Zendesk hitelesítési folyamatát.Follow the Zendesk authentication flow. (Ha már bejelentkezett a Zendeskbe a böngészőjében, akkor a rendszer nem feltétlenül kéri a hitelesítő adatait.)(If you're already signed in to Zendesk in your browser, you may not be prompted for credentials.)

  Megjegyzés

  Ez a sablonalkalmazás megköveteli, hogy egy Zendesk-rendszergazdai fiókkal csatlakozzon.This template app requires that you connect with a Zendesk Admin account.

  Bejelentkezés oAuth2-vel

 7. Zendesk-adatai eléréséhez kattintson az Engedélyezés gombra.Click Allow to allow Power BI to access your Zendesk data.

  Kattintson az Engedélyezés lehetőségre.

 8. Az importálás megkezdéséhez kattintson a Csatlakozás lehetőségre.Click Connect to begin the import process.

 9. Miután a Power BI importálta az adatokat, megjelenik a Zendesk alkalmazás tartalomlistája: egy új irányítópult, jelentés és adathalmaz.After Power BI imports the data, you see the content list for your Zendesk app: a new dashboard, report, and dataset.

 10. A feltárási folyamat elindításához válassza ki az irányítópultot.Select the dashboard to start the exploration process.

  A Zendesk irányítópultja

Az alkalmazás módosítása és terjesztéseModify and distribute your app

Telepítette a Zendesk-sablonalkalmazást.You've installed the Zendesk template app. Ez azt jelenti, hogy létrehozta a Zendesk-munkaterületet is.That means you've also created the Zendesk workspace. A munkaterületen módosíthatja a jelentést és az irányítópultot, majd alkalmazásként terjesztheti azt a szervezet munkatársainak.In the workspace, you can change the report and dashboard, and then distribute it as an app to colleagues in your organization.

 1. Az új Zendesk-munkaterület teljes tartalmának megtekintéséhez a navigációs ablaktáblán válassza a Munkaterületek > Zendesk lehetőséget.To view all the contents of your new Zendesk workspace, in the nav pane, select Workspaces > Zendesk.

  Zendesk-munkaterület a navigációs ablaktáblán

  Ez a nézet a munkaterület tartalomlistája.This view is the content list for the workspace. A jobb felső sarokban látható az App frissítése elem.In the upper-right corner, you see Update app. Ha készen áll terjeszteni az alkalmazást a munkatársainak, nekiláthat.When you're ready to distribute your app to your colleagues, that's where you'll start.

  Zendesk-tartalomlista

 2. Válassza a Jelentések és az Adatkészletek lehetőséget a munkaterület egyéb elemeinek megtekintéséhez.Select Reports and Datasets to see the other elements in the workspace.

  További információ az alkalmazások terjesztéséről.Read about distributing apps to your colleagues.

RendszerkövetelményekSystem requirements

A Zendesk-sablonalkalmazás eléréséhez Zendesk-rendszergazdai fiók szükséges.A Zendesk Administrator account is required to access the Zendesk template app. Ha Ön ügynök vagy végfelhasználó, és szeretné megtekinteni Zendesk-adatait, írja meg javaslatát, és értékelje a Power BI Desktop Zendesk-összekötőjét.If you're an agent or an end user and are interested in viewing your Zendesk data, add a suggestion and review the Zendesk connector in the Power BI Desktop.

Paraméterek helyeFinding parameters

A Zendesk-URL-cím megegyezik azzal, amelyet a Zendesk-fiókjába való belépéshez használ.Your Zendesk URL will be the same as the URL you use to sign into your Zendesk account. Ha nem biztos a Zendesk-URL-címében, használhatja a Zendesk bejelentkezési súgóját.If you're not sure of your Zendesk URL, you can use the Zendesk login help.

HibaelhárításTroubleshooting

Ha csatlakozási problémába ütközik, ellenőrizze Zendesk-URL-címét, és győződjön meg arról, hogy Zendesk-rendszergazdai fiókot használ.If you're having issues connecting, check your Zendesk URL and confirm you're using a Zendesk administrator account.

Következő lépésekNext steps